Michał Kopański podsumował 2019 rok w radzie powiatu

Podczas pierwszego w nowym roku dyżuru online radny powiatowy Michał Kopański podsumował miniony rok działalności w radzie powiatu mikołowskiego. W trakcie przeprowadzonej przez siebie transmisji na Facebooku mówił m.in. o najważniejszych sprawach ostatnich dwunastu miesięcy oraz zadaniach przed którymi stoi powiat, w tym o wyczekiwanej przez mieszkańców Gostyni przebudowie ul. Rybnickiej. Dyżur został przeprowadzony w piątek wieczorem 31 stycznia.

Podziękowania za wsparcie osób potrzebujących
Radny powiatowy Michał Kopański rozpoczął dyżur od podziękowań za zaangażowanie na rzecz świątecznej akcji pod nazwą „Biuro św. Mikołaja”, której koordynatorem na terenie całego powiatu jest radny powiatowy Łukasz Osmalak z Mikołowa.

Jak ujawnił, odzew ze strony mieszkańców gminy Wyry okazał się równie wielki jak rok wcześniej. Zgodnie z deklaracją, wszystkie rzeczy zostały przekazane podczas wigilii dla potrzebujących, odbywającej się przy udziale mikołowskiego Stowarzyszenia „Uśmiech”. Podczas tego świątecznego spotkania organizatorzy gościli ponad 300 osób potrzebujących. – Jeszcze raz dziękuję Państwu za wszystkie przekazane dary. Mam nadzieję, że i w tym roku będzie możliwość przyłączenia się do tej akcji.

Mieszkańcy Gostyni i Wyr wsparli świąteczne biuro już po raz drugi. Pierwsza lokalna edycja tej inicjatywy została zrealizowana w 2018, a druga w 2019 roku.

Współpraca w powiecie układa się zgodnie
W dalszej części dyżuru radny nawiązał już wprost do swojej pracy w ramach rady powiatu, zaczynając od tego, że mieszkańcy często zadają mu pytanie o to, czym właściwie – w odróżnieniu od gminy – zajmuje się powiat.

Po ponad roku spędzonym w powiecie przyznał, że specyfika pracy powiatu różni się od specyfiki pracy gminy. Dodał następnie, że w minionym roku miał okazję zapoznać się w praktyce z wszystkimi ustawowymi zadaniami powiatu. Wiele z nich jest niezwykle istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa – począwszy od organizacji szkolnictwa ponadpodstawowego, przez równie ważne kwestie związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną i rynkiem pracy, po zadania z zakresu dróg publicznych i administracji architektoniczno-budowlanej, ale nie tylko. Wszystkie wymagają odpowiednich zasobów i zaplecza.

Odnosząc się do samej współpracy z radnymi z innych miejscowości powiatu, wyraził podziękowanie dla swoich koleżanek i kolegów z rady powiatu za ostatnie miesiące zgodnego działania na rzecz powiatu. Jak powiedział, mimo że każdy w pewnym sensie reprezentuje w powiecie inną opcję – bo w radzie są zarówno radni niezależni, jak i związani z konkretnymi partiami politycznymi – to kultura wypowiedzi, poziom debaty, stoi na bardzo wysoki poziomie.

Różnica zdań oczywiście jest, padają bardziej stanowcze wypowiedzi, ale rozmowa zawsze prowadzona jest w sposób kulturalny. Bardzo bym chciał, aby w ten sam sposób przebiegały debaty w polskim parlamencie. Bo dobrze jest znajdować więcej rzeczy, które nas łączą, niż takich, które nas dzielą – podkreślił podczas dyżuru.

fot. Iwona Gejdel (Łaziska Górne), Michał Kopański (Gostyń), Łukasz Osmalak (Mikołów)

W ramach swojego podsumowania radny odniósł się też do podjętych z początkiem kadencji dyżurów online, w uzupełnieniu do dyżurów stacjonarnych organizowanych cyklicznie w bibliotece. Jak powiedział, formuła takich spotkań będzie się upowszechniać, ponieważ na udział stacjonarny nie każdy może znaleźć czas. Ponadto wpłynęło wiele pozytywnych opinii na temat spotkań przez Facebooka.

Radny nawiązał także do działań prowadzonych w ramach grupy „Nasza Gostyń”. Zaznaczył, że jako administrator tego otwartego forum musi dbać o kulturę i porządek w ramach prowadzonych dyskusji. W sytuacji kiedy całość wymyka się spod kontroli, pojawiają się komentarze wulgarne albo nawołujące wprost do przemocy wobec danych grup czy osób, zachodzi konieczność interwencji. Dodał też, że zależy mu na tym, by grupa łączyła mieszkańców, a dyskusje przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku.

Remont drogi powiatowej – ul. Rybnicka
W ramach dyżuru radny Michał Kopański wiele miejsca poświęcił też zagadnieniom związanym z remontem ul. Rybnickiej, inwestycji bardzo wyczekiwanej przez mieszkańców Gostyni.

Jak poinformował, powołując się na Zarząd Powiatu a zwłaszcza wicestarostę Tadeusza Marszolika, powiat ubiega się obecnie o środki zewnętrzne na realizację wszystkich gostyńskich etapów: przy wsparciu rządu (etap I i III) oraz funduszy unijnych (etap II). Pierwszy etap obejmuje część od centrum Gostyni do cmentarza, etap drugi rozciąga się od cmentarza do ul. Akacjowej, a etap trzeci pozostały odcinek do granicy Gostyni z sołectwem Zawiść w gminie Orzesze.

Poza środkami zewnętrznymi, potrzebne będą też środki własne powiatu oraz, zgodnie z przyjętą zasadą, także pomoc finansowa ze strony gminy, której inwestycja dotyczy. O tą ostatnią radny powiatowy zabiegał także podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wyry [3:13:10], na którą udał się tuż po zakończeniu posiedzenia w powiecie.

Mamy pozytywną rekomendację wojewody śląskiego w sprawie środków z funduszu dróg samorządowych, czekamy na decyzję pana premiera. Ma być podana podobno na dniach, dotyczy odcinka pierwszego i trzeciego – ujawnił podczas tej sesji.

Jeśli chodzi o wkład finansowy powiatu, to jak wyjaśnił w czasie dyżuru, w listopadzie ubiegłego roku podjęto decyzję o emisji obligacji na kwotę 18 mln zł, z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Po informacji od premiera znana będzie dokładna kwota dofinansowania i tym samym również kwota, jaką trzeba będzie wydatkować ze środków dostępnych w powiecie i tych pochodzących ze wsparcia gminy. – Tryby administracji mielą powoli, nie ma co do tego wątpliwości, ale to są wielomilionowe inwestycje, a pieniądze w budżetach samorządów niestety nie spadają z nieba.

Postępowanie w sprawie środków dla etapu II przebudowy ze środków unijnych trwa nadal. Urząd Marszałkowski odpowiedzialny za ich przydział wciąż przekłada termin ogłoszenia wyników. Losy naboru można śledzić na dedykowanej zadaniu stronie.

Zakorkowana Gostyń, zakorkowany powiat
Radny odniósł się również do zwiększonego natężenia ruchu na ul. Rybnickiej informując, że pod koniec ubiegłego roku wziął udział w spotkaniu z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie właśnie na ten temat.

Komendant obiecał wtedy zwiększenie patroli policji. Ze względu na ograniczenia kadrowe nie mógł jednak obiecać, że policjanci będą kierowali ruchem na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w godzinach szczytu, tak by umożliwić sprawniejszą wymianę. Podczas spotkania komendant przekazał ponadto, że ruch samochodowy wzmaga się na terenie całego powiatu, a do sytuacji takich jak w Gostyni dochodzi też w Łaziskach i Orzeszu, co jest ceną tego, ze nowych mieszańcowy przybywa w całym powiecie.

Niewykluczone, że pewną ulgę przyniesie w przyszłości podniesienie standardu bezpieczeństwa ul. Rybnickiej po wykonaniu gruntownego remontu, a w dalszej perspektywie przebudowa drogi wojewódzkiej, która uwzględnia reorganizację skrzyżowania z ul. Rybnicką. To ostatnie leży jednak w gestii samorządu województwa, w tym marszałka i radnych wojewódzkich.

Wodociągi i spotkanie o Rosji
W trakcie dyżuru radny poruszył też kwestię z którą na początku grudnia zwrócili się do niego mieszkańcy ul. Drzymały (droga powiatowa), dotyczącą Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach i potrzeby częstszego czyszczenia układów wodociągowych w rejonie tej ulicy. W razie występowania problemów z wodą, radny poprosił o kolejne sygnały w tej sprawie.

Na zakończenie radny zachęcił do dalszego kontaktu w sprawach bieżących, a także do udziału w spotkaniu na temat życia Polonii w Federacji Rosyjskiej – jak wygląda ich egzystencja, z jakimi problemami dziś się borykają – która odbędzie się w środę 5 lutego o godz. 18.00 w Bibliotece w Gostyni, przy udziale gości specjalnych (plakat).

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl