Odpady komunalne

Właścicielem odpadów wytwarzanych na terenie Gostyni i Wyr od 1 lipca 2013 roku jest gmina Wyry. Z tego tytułu Urząd Gminy Wyry organizuje cały system gospodarowania odpadami – reguluje częstotliwość odbioru śmieci, nalicza opłaty za wywóz i zajmuje się ich przetwarzaniem za pośrednictwem konsorcjum firm, wyłonionego w drodze przetargu. Za odpowiednią opłatą – naliczaną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – gmina odbiera wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na danej posesji. Zapewnia ponadto odpowiednie pojemniki i worki do gromadzenia śmieci.


I. Pojemniki i worki na odpady

Domy jednorodzinne są wyposażane w pojemniki na odpady według liczby osób zamieszkujących nieruchomość:

od 1 do 3 osób⬚ 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów,
od 4 do 6 osób⬚ 2 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów
lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów,
⬚ 1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów,
7 i więcej osób⬚ 2 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów
lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów, a na każde
kolejne 2 osoby dodatkowy pojemnik 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów.
W uzasadnionych przypadkach można wystąpić do gminy o dostawienie np. kolejnego pojemnika na popiół.

Nieruchomości jednorodzinne są wyposażane w worki na odpady segregowane w sposób jednakowy. Na każdy dom może przypadać do 156 worków na rok, dostarczanych przez firmę wywozową dwa razy w roku w pakietach po 78 worków:

dla 1 posesji
na 6 miesięcy
◌ 24 worki koloru żółtego na tworzywa sztuczne i metale,
◌ 24 worki koloru brązowego na bioodpady,
◌ 18 worków koloru niebieskiego na papier,
◌ 12 worków koloru zielonego na szkło;

Odpady w workach można wystawiać przed posesję w dowolnej ilości, ale w ramach pakietu worków, jakie na dane półrocze dostarcza firma wywozowa (do 78 sztuk). Pozostałe odpady, to znaczy takie gromadzone w workach innego typu, można dostarczyć w dowolnej ilości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach. Pracownik punktu wyda w zamian nowe worki jeśli odpady będą przywiezione w workach określonych w limicie i w ramach obowiązującego wzoru. Za worki innego typu nowe worki nie będą wydawane.

W październiku każdego roku w urzędzie gminy są wydawane dodatkowe worki na liście (kolor biały lub inny), w ilości co najmniej 5 sztuk na nieruchomość. Odbiór liści sprzed posesji następuje pod koniec października lub w listopadzie.

Takie same zasady dotyczą też właścicieli domów wielolokalowych, ale na odrębnych warunkach. Właściciele obiektów niezamieszkałych są wyposażani w pojemniki potrzebne do prowadzenia działalności według złożonej deklaracji.

II. Częstotliwość wywozu odpadów

Odbiór odpadów sprzed posesji odbywa się w następującym cyklu:

Odpady zmieszaneco 2 tygodnie
Odpady segregowaneraz w miesiącu
Bioodpadyco 2 tygodnie od kwietnia do października,
raz w miesiącu od listopada do marca
Popiółraz w miesiącu, za wyjątkiem:
maja, lipca i września
Gabaryty i odpady
elektroniczne
raz w roku
Liścieraz w roku
Pojemniki i worki należy wystawić w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 6.00
Dedykowany konkretnemu adresowi harmonogram wywozów odpadów można wygenerować korzystając z wyszukiwarki EcoHarmonogram. Można też pobrać kompletną rozpiskę dla wszystkich ulic w gminie w wersji PDF na cały 2022 rok.

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych następuje według złożonej przez właściciela danej nieruchomości deklaracji, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, za wyjątkiem bioodpadów, które muszą być odbierane nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

III. Opłaty za odbiór odpadów

Wysokość opłaty za wywóz śmieci, wnoszonej przez właściciela nieruchomości, jest zależna od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Właściciel jest zobowiązany określić za pośrednictwem deklaracji ile osób zamieszkuje nieruchomość (niezależnie od meldunku). W przypadku zmiany danych lub liczby mieszkańców nieruchomości należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Właściciele domów jednorodzinnych za odbiór odpadów komunalnych od 2021 roku są zobowiązani płacić 29 zł / osoba dla nieruchomości liczących od 1 do 5 osób oraz 7 zł / osoba za każdą kolejną – 6, 7, 8… – osobę zamieszkującą tą nieruchomość.

Liczba mieszkańców nieruchomościStawka dla segregujących odpady
1 osoba29 zł
2 osoby58 zł
3 osoby87 zł
4 osoby116 zł
5 osób145 zł
6 osób152 zł
7 osób159 zł
8 osób166 zł

W przypadku gdy mieszkańcy nieruchomości nie segregują odpadów, podwyższona opłata wynosi 58 zł / osoba – dla budynków zamieszkałych przez 1-5 osób oraz 14 zł / osoba za każda kolejną – 6, 7, 8… – osobę zamieszkującą tą nieruchomość.

Stawka dla nieruchomości wielolokalowych to 27 zł / osoba. Przy braku segregacji podwyższona opłata wynosi 54 zł / osoba.

Podwyższona opłata dotyczy nieruchomości niewywiązujących się z obowiązku segregowania śmieci, pod który od 1 stycznia 2021 roku podlegają wszyscy mieszkańcy gminy. W deklaracji śmieciowej nie ma już możliwości wskazania nieprowadzenia segregacji odpadów, a właściciele nieruchomości dotąd niesegregujących odpadów muszą w związku z tym złożyć nowe deklaracje i rozpocząć selektywną zbiórkę odpadów.

Zdeklarowaną kwotę za odbiór śmieci właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać raz w miesiącu do piątego dnia następnego miesiąca (bez wezwania do zapłaty) na konto wskazane przez urząd gminy.

IV. Możliwość kompostowania odpadów i uzyskania zniżki

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować w deklaracji śmieciowej posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów, co wiąże się z przeniesieniem obowiązku zagospodarowywania bioodpadów na właściciela danej posesji. W zamian za to przysługuje ulga od miesięcznej opłaty za odbiór odpadów w wysokości 4 zł / osoba.

Liczba mieszkańcówStawka dla kompostujących
1 osoba25 zł (ulga 4 zł)
2 osoby50 zł (ulga 8 zł)
3 osoby75 zł (ulga 12 zł)
4 osoby100 zł (ulga 16 zł)
5 osób125 zł (ulga 20 zł)
6 osób128 zł (ulga 24 zł)
7 osób131 zł (ulga 28 zł)
8 osób134 zł (ulga 32 zł)

Właściciele nieruchomości deklarujący, że w ramach swoich posesji korzystają lub będą korzystać z kompostowników, nie są objęci odbiorem odpadów biodegradowalnych sprzed posesji, ani nie mają możliwości ich pozostawienia w PSZOK. Właściciele tych nieruchomości nie są też wyposażani w worki i pojemniki na bioodpady.

V. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK zlokalizowany przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach i dostępny przez sześć dni w tygodniu w następujących godzinach:

Poniedziałek10.00 – 18.00
Wtorek9.00 – 16.30
Środa9.00 – 16.30
Czwartek10.00 – 18.00
Piątek12.30 – 16.30
Sobota9.00 – 14.00
Niedzielanieczynne

Punkt przyjmuje odpady bez limitów, za wyjątkiem:

  • odpadów wielkogabarytowych – limit: 500 kg rocznie na 1 nieruchomość,
  • odpadów budowlanych – limit: 1500 kg rocznie na 1 nieruchomość,
  • zużytych opon samochodowych – limit: 4 sztuki rocznie na 1 nieruchomość,
  • zużytych opon jednośladów – limit: 4 sztuki rocznie na 1 nieruchomość.

Nadmiarowe kilogramy tych odpadów są obarczone dodatkowymi opłatami.

VI. Karta identyfikacja do PSZOK

Aby skorzystać z PSZOK podczas wizyty należy okazać kartę identyfikacyjną, którą można otrzymać w urzędzie gminy składając w formie tradycyjnej wniosek o wydanie karty (wniosek w PDF). Karta wydawana jest bezpłatnie w dniu złożenia wniosku, o ile wniosek został wypełniony poprawnie, dla nieruchomości przypisana jest aktywna deklaracja śmieciowa, a opłaty za wywóz śmieci są wnoszone terminowo. Poza właścicielem nieruchomości odbioru karty może dokonać inna wyznaczona osoba dysponująca pełnomocnictwem. Z karty można korzystać po zapoznaniu z regulaminem (PDF).

W przypadku stwierdzenia np. zaległości w opłatach, karta PSZOK zostanie wydana do 7 dni roboczych od dnia opłacenia zaległego zobowiązania. O możliwości dokonania odbioru wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie. Dla nowych nieruchomości karta będzie mogła zostać wydana w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności pierwszej deklaracji. W tym przypadku właściciel nieruchomości również zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwości odbioru karty.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych kart dla nieruchomości poprzez złożenie kolejnego wniosku wraz z załącznikiem stanowiącym dowód wniesienia za nie opłaty: 100 zł za każdą dodatkową kartę. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek gminy o numerze 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001 (Bank Spółdzielczy w Tychach). Urząd gminy powiadomi o możliwości odbioru dodatkowych kart w terminie do 7 dni roboczych.

W przepadku uszkodzenia karty lub jej utraty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o tym urząd w celu jej zablokowania w systemie. Wydanie nowej karty po jej uszkodzeniu lub zagubieniu możliwe jest na podstawie odrębnego wniosku (PDF).

Karta zostanie zablokowana także w przypadku sprzedaży nieruchomości, zmiany jej właścicieli lub zgonu jedynego właściciela, gdy tylko taka informacja wpłynie do gminy. W dwóch pierwszych przypadkach – sprzedaży i zmiany właścicieli – dotychczasowy właściciel zobowiązany jest do zwrotu karty w terminie 30 dni kalendarzowych.

W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowaniem systemu, wystąpienia przerwy w dostawie energii do PSZOK lub innej okoliczności uniemożliwiającej użycie karty, możliwe jest oddanie odpadów na podstawie pisemnego oświadczenia (PDF).