Samorząd

Gostyń podlega pod utworzoną w 1991 roku gminę Wyry, na którą składają się dwie miejscowości – Gostyń i Wyry. W skład piętnastoosobowej Rady Gminy Wyry wchodzi siedmiu radnych z Gostyni i ośmiu radnych z Wyr. Budżet gminy rokrocznie dzielony jest na trzy segmenty: wydatki/rozchody wspólne, budżet miejscowości Gostyń i budżet miejscowości Wyry. Od lat przyjmuje się też zasadę, że gdy wybory wygrywa wójt z Wyr, przewodniczącym Rady zostaje radny z Gostyni i na odwrót.

Gminę zamieszkuje aktualnie 8357 mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały). Gostyń – 4268 mieszkańców, a Wyry – 4089 mieszkańców1. Teren Gostyni obejmuje ponad 1180 zamieszkałych domów jednorodzinnych i 3 domy wielorodzinne, a z kolei teren Wyr ponad 1030 zamieszkałych domów jednorodzinnych i 13 domów wielorodzinnych2.

W latach 90. XX wieku Gostyń dążyła do utworzenia samodzielnej gminy. Oficjalny wniosek podpisany przez dwóch radnych i 798 mieszkańców wpłynął do Przewodniczącego Rady Gminy Wyry 17 września 1993 roku. Miesiąc później Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o podział gminy do Rady Ministrów. Z początkiem 1994 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w tej sprawie i głosowanie, w którym wszyscy mieszkańcy gminy odpowiedzieli się za podziałem. Jesienią 1994 roku projekt podziału został poparty w uchwale Rady Gminy. Aprobatę dla projektu wyraziły następnie wojewódzkie organy samorządowe. Sprawa rozbiła się jednak o komisję rządową, która 14 listopada 1995 roku nie wyraziła zgody na podział. Zdaniem komisji, nowa gmina nie byłaby w stanie utrzymać się finansowo3.

Jednostki ościenne:
Tychy – miasto na prawach powiatu
Mikołów – gmina miejska
Łaziska Górne – gmina miejska
Orzesze – gmina miejska
Kobiór – gmina wiejska

W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku Gostyń znalazła się w granicach powiatu mikołowskiego. W skład jednostki wchodzą trzy gminy miejskie – Mikołów, Łaziska Górne i Orzesze – oraz dwie gminy wiejskie – Ornontowice i Wyry. W 2016 roku powiat zamieszkiwało 96727 mieszkańców.

Gostyń wraz z gminą Wyry i powiatem mikołowskim stanowi część województwa śląskiego utworzonego w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Województwo łączy w sobie tereny Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Miejscowość leży w centralnej części województwa, na obszarze najsilniej zurbanizowanym zarówno w skali województwa, jak i państwa. Stolicą województwa jest miasto Katowice.