Rejestry i raporty

– Centralny Rejestr Umów
Rejestr jest prowadzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wyry. Zawiera wykaz zawartych przez ten podmiot umów cywilnoprawnych.

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Wykaz udostępnionych plików:
Centralny Rejestr Umów – rok 2021
Data pozyskania: 15.02.2022 r.
CRU 2021.xlsx
Centralny Rejestr Umów – rok 2020
Data pozyskania: 05.03.2021 r.
CRU 2020.xlsx
KSA.1431.20.1.2021.pdf
Wniosek-rejestr2019.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2019
Data pozyskania: 04.02.2020 r.
CRU 2019.xls
SO.1431.6.1.2020_doc.pdf
Wniosek-rejestr2019.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2018
Data pozyskania: 28.01.2019 r.
SO.1431.2.2019.pdf
SO.1431.2.2019_doc.pdf
Wniosek-rejestr2018.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2017
Data pozyskania: 20.12.2018 r.
SO.1431.58.2.2018.xlsx
Wniosek-suplement.pdf
SO.1431.58.1.2018.pdf
Wniosek-rejestr2017.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2016
Data pozyskania: 25.02.2019 r.
CRU UG WYRY – 2016.xls
SO.1431.8.2019_doc.pdf
Wniosek-rejestr2016.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2015
Data pozyskania: 19.03.2019 r.
SO.1431.16.2019 CRU 2015.xlsx
SO.1431.16.2019_doc.pdf
Wniosek-rejestr2015.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2014
Data pozyskania: 02.04.2019 r.
SO.1431.20.2019 CRU 2014.xls
SO.1431.20.2019.doc.pdf
Wniosek-rejestr2014.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2013
Data pozyskania: 23.04.2019 r.
SO.1431.25.2019 – CRU- ROK 2013.xls
SO.1431.25.2019.doc.pdf
Wniosek-rejestr2013.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2012
Data pozyskania: 07.05.2019 r.
SO.1431.27.2019 CRU 2012.xlsx
SO.1431.27.2019.doc.pdf
Wniosek-rejestr2012.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2011
Data pozyskania: 23.05.2019 r.
CRU-2011.pdf
SO.1431.33.2019.pdf
Wniosek-rejestr2011.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2010
Data pozyskania: 30.05.2019 r.
CRU-2010.pdf
SO.1431.35.2019.pdf
Wniosek-rejestr2010.pdf
Centralny Rejestr Umów – rok 2009
Data pozyskania: 08.06.2019 r.
CRU-2009.pdf
SO.1431.36.1.2019.pdf
Wniosek-rejestr2009.pdf
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2021 r.

– Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami
Od 1 lipca 2013 roku gmina odpowiada za organizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki na utrzymanie systemu są pozyskiwane z tytułu opłat wnoszonych co miesiąc przez właścicieli nieruchomości, na podstawie deklaracji, a związane z nim wydatki stanowią koszty obsługi całego przedsięwzięcia. Z założenia system ten powinien się bilansować, to znaczy pozyskiwane od mieszkańców środki powinny w całości pokrywać wydatki związane z obsługa całego systemu.

W pierwszym okresie funkcjonowania, kiedy gmina płaciła stawkę zryczałtowaną, dochody były wyższe aniżeli wydatki. Od lipca 2015 roku, w związku ze zmianą w rozliczeniach na płatność od tony danego odpadu i brak możliwości pozostania przy opłatach zryczałtowanych, wydatki zaczęły znacznie przewyższać dochody.

W związku z pogłębiającą się dziurą budżetową i koniecznością wszczęcia przetargu na odbiór odpadów na kolejny okres rozliczeniowy, z początkiem 2017 roku nastąpiła zmiana pierwotnych założeń systemu gospodarowania odpadami – m.in. zwiększono miesięczną opłatę za wywóz śmieci i ograniczono zakres niektórych usług. Mimo to, jak się później okazało, gmina nie osiągnęła równowagi finansowej w tym zakresie.

Rok później, to jest na początku 2018 roku, w odpowiedzi na artykuł podsumowujący pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania systemu pod nowymi stawkami (tu pełna treść), informator powiązany bezpośrednio z urzędem gminy poinformował, iż tak naprawdę władze gminy nigdy nie zakładały, że przy tej zmianie i takich ograniczeniach wyjdą ze śmieciami kiedykolwiek na prostą, bo te musiałby być dalece bardziej dotkliwe.

RokDochodyWydatkiBilans
20181 586 531,08 zł
(+60 623,87 zł r/r)
2 331 416,54 zł
(+264 254 zł r/r)
– 744 885,46 zł
(+203 630,13 zł r/r)
20171 525 907,21 zł2 067 162,54 zł– 541 255,33 zł
20161 167 654,23 zł2 295 724,43 zł– 1 128 070,20 zł
20151 138 318,02 zł1 528 737,47 zł– 390 419,45 zł
20141 087 910,81 zł1 044 419,84 zł+ 43 490,97 zł
2013675 587,10 zł478 093,08 zł+ 197 494,02 zł

Taryfa nowa – 16 zł /osoba przy segregowaniu – na lata 2017-2019 (jedna umowa)
Taryfa pierwotna – 12 zł /osoba przy segregowaniu – na lata 2013-2016 (2. umowy)


– Fałszywe wiadomości w służbie władzy
Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi w 2018 roku w gminie Wyry była jedną z najbardziej bezwzględnych w historii gminy. W trakcie jej trwania dochodziło nie tylko do groźnych incydentów w terenie – w większości podanych do wiadomości publicznej tylko na drodze nieoficjalnej, ale też rozpowszechniania kontrowersyjnych anonimowych wiadomości na stronach jednego z portali społecznościowych.

Korzystając z grupy tematycznej „Nasze postulaty przed wyborami samorządowymi 2018 – Gostyń Śląska”, działającej w ramach serwisu Facebook.com, użytkownik występujący pod pseudonimem „Madzia Orszym” przez pewien czas regularnie zamieszczał wpisy mające dyskredytować kandydatów na urząd wójta i do rady gminy (wpis1, wpis2, wpis3). W końcu – wobec oporu członków tej ogólnodostępnej grupy (komentarz), użytkownik ów postanowił skasować wszystkie wpisy i na pożegnanie podzielić się raz jeszcze swoją twórczością, przy okazji wyjawiając na kilkanaście minut prawdziwe personalia (post wyjaśniający). Wpis ten został następnie skasowany, a w jego miejsce pojawiło się tłumaczenie tej decyzji (wpis tłumaczący kasację).

Za wszystkimi anonimami okazał się stać jeden ze współpracowników Urzędu Gminy Wyry (wg. centralnego rejestru umów w 2018 roku pełnił zadania z zakresu obsługi prawnej urzędu gminy, wg. gazety „Wicie” w maju 2018 roku został desygnowany przez gminę Wyry do Rady Nadzorczej Spółki MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o.). W trakcie ostatnich wyborów samorządowych i w każdych poprzednich wyborach od 2006 roku, pełnił też funkcję szefa komitetu wójt Barbary Prasoł.

Sprawę pod ostatnim wpisem „Madzi” tak podsumował jeden z mieszkańców: „Jako urzędnicy czy tam współpracownicy to może się i utrzymacie na tych stanowiskach, ale w oczach zwyczajnych ludzi jesteście po prostu żenujący i strasznie mali”.

Większość członków grupy nie skojarzyła jednak wówczas – przed wyborami – autora anonimów z osobą powiązaną z urzędem gminy i komitetem wyborczym wójta, oskarżając twórcę „Madzi Orszym” jedynie o zaśmiecanie grupy „Nasze postulaty…”. Więcej na temat ostatniej kampanii wyborczej w tekście źródłowym.

WAŻNE – Z uwagi na sygnały czytelników, 14 maja 2019 roku tekst źródłowy został rozszerzony o suplement dotyczący wiadomości publikowanych pod nieprawdziwymi danymi w kampanii z 2014 roku (dodatek dołączony na końcu artykułu).


– Tchórzliwa decyzja zniweczyła odważny plan
W kwietniu 2018 roku rozpoczęła się realizacja elewacji budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni. Prace miały przebiegać w pełnej zgodnie z uchwalonym jednogłośnie we wrześniu 2017 roku spójnym planem realizacji elewacji dla budynków użyteczności publicznej w centrum Gostyni. Tak się jednak nie stało w wyniku nagłej decyzji wójt Barbary Prasoł, która dosłownie na ostatnim etapie przygotowań, poleciła wykonawcy zmianę koloru docelowego tynku z białego na waniliowy – ignorując wcześniejsze ustalenia podjęte przez radnych reprezentujących mieszkańców Gostyni. Do czasu pojawienia się tynku na ścianie frontowej budynku, nikt prócz wykonawcy, wójt i jej najbliższych współpracowników, nie wiedział o dokonanej zmianie.

Powstanie spójnego planu realizacji elewacji dla budynków w centrum Gostyni poprzedziły szerokie konsultacje, w których uczestniczyli projektanci, władze gminy, radni, dyrektorzy zlokalizowanych w centrum instytucji, ale i zainteresowani sprawą mieszkańcy. Punktem wyjścia była koncepcja zaprezentowana w styczniu 2017 roku (artykuł1). Pełny projekt opracowano we wrześniu 2017 roku i w następstwie jednogłośnie przyjęto (artykuł2). Wójt nie sugerowała żadnych zmian na etapie konsultacji – potwierdzają to też archiwizowane do dziś nagrana dźwiękowe, a jako organ wykonawczy, była zobowiązana do postępowania zgodnie z projektem przegłosowanym przez reprezentujących mieszkańców radnych.

Więcej szczegółów związanych ze sprawą w tekście źródłowym. Pełne porównanie wzorów na przekładowych zdjęciach zostało przedstawione tutaj.


– Sprawa kamienicy Pszczyńska 347
W grudniu 2017 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wyry na specjalnym posiedzeniu podjęła się analizy dokumentacji dotyczącej sprawowania zarządu nad kamienicą położoną przy ul. Pszczyńskiej 347, pozostającą pod nadzorem gminy do 2011 roku (protokół). Przyczynkiem były pytania nadesłane ze strony GostyńŚląska.pl nawiązujące do sprawy przekazania przez gminę tej nieruchomości (krótki opis sprawy z 2011 roku), poprzedzone wnioskami o udostępnienie związanych z przekazaniem nieruchomości dokumentów. Z urzędu pozyskano wówczas: protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania nieruchomości pomiędzy gminą – reprezentowaną przez urzędników z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, a nowym właścicielem – współpracownikiem wójta i prawnikiem urzędu gminy (SO.1431.21.2017.pdf1), zawartą następnie przez gminę umowę najmu lokali (SO.1431.20.2017.pdf2) oraz odpowiedzi na pytania dodatkowe (pełny wykaz) dotyczące tej sprawy (SO.1431.52.2.2017.pdf3).

W trakcie posiedzenia komisji stwierdzono poprawność procedury związanej z przekazaniem kamienicy, choć zbyt bliskie związki pomiędzy oddającym (gminą) a przyjmującym (mecenasem gminy) już na zawsze pozostaną kwestią dyskusyjną.

Dziś można jedynie ubolewać nad tym, że władze gminy nie przedstawiły mieszkańcom wszystkich szczegółów z własnej inicjatywy już w momencie przekazania nieruchomości w 2011 roku, tak by wyjaśnić całość od początku do końca, a tym samym uniknąć późniejszych kontrowersji i niedomówień. Realizacja takich potrzeb dopiero pod wyraźną społeczną presją, tylko podważa zaufanie do władz lokalnych.

fot. Budynek przy ul. Pszczyńskiej 347 w Gostyni, którego dotyczą przedstawione pytania, odpowiedzi i dokumenty – widok od strony podwórka (jesień 2017 roku)
fot. Specjalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 7 grudnia 2017 roku, zwołane przez gminę w reakcji na działania prowadzone przez GostyńŚląska.pl w celu wyjaśnienia szczegółów związanych z przekazaniem zabytkowej nieruchomości