Dane za rok 2013
KOLEJNY NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA UMOWY STRONY UMOWY PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1 31.12.2012r. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 Katowice Obsługa prawna Urzędu Gminy Wyry w 2013r. od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. miesięcznie 5.760,00 zł brutto
2 31.12.2012r. "BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 Wyry Sprzątanie pomieszczeń oraz mycie okien w budynku Urzędu Gminy Wyry oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pawilonie Handlowym. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 2.750,00 zł brutto
3 31.12.2012r. Lekarz Weterynarii Aleksander Tabacki Przychodnia Weterynaryjna "OMNIWET" ul. Mikołowska 170 43-186 Orzesze Zawiść Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia i przewóz do schroniska FAUNA w Rudzie Śląskiej. Badanie zwierząt biorących udział w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych zdarzeniach i postępowanie w zależności od rokowania. Zabranie do badania zwierzęcia lub jego próbki podejrzanego o chorobę zakaźną. Zabranie i przekazanie zwłok psów, kotów oraz innych zwierząt leśnych do utylizacji. od 03.01.2013r. do 31.12.2013r. wg umowy
4 31.12.2012r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu ul. Bujoczka 41-700 Ruda Śląska Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. od 03.01.2013r. do 31.12.2013r. 1.900,00 zł brutto miesięcznie
5 03.01.2013r. F-PRESS ul. Rynek 7 43-190 Mikołów Publikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1/2 strony A-3. do 31.12.2013r. 7.380,00 zł brutto
6 25.01.2013r. Firma Usługi Lekarskie Janusz Kazek ul. Łączna 5/37 Katowice Okresowe badania lekarskie strażaków - Członków OSP Wyry i Gostyń. 26.01.2013r. 4.376,00 zł brutto
7 02.01.2013r. Silnet.pl ul. Nowary 1A Ruda Śląska Usługa aktualizacji serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem internetowym www.wyry.pl. od 02.01.2013r. do 01.01.2016r. 250,00 zł netto miesięcznie
8 14.01.2013r. F-PRESS ul. Rynek 7 43-190 Mikołów Przygotowanie oraz opracowanie treści oraz dostarczenie materiałów promocyjnych: komiksu oraz baneru w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wyry. do 15.02.2013r. 8.034,00 zł brutto
9 30.01.2013r. Geodeta Uprawniony Ludwik Mazur ul. R. Dmowskiego 114/5 43-100 Tychy Podział nieruchomości położonych w Wyrach przy ul. Franciszka Fityki, Obręb: Gostyń 3 miesiące od podpisania umowy 1660,50 zl brutto
10 01.02.2013r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej do społeczności lokalnej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych uzależnień pt.: XVII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwości na temat: "Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie". od 01.02.2013r. do 15.05.2013r. 1.000,00 zł brutto
11 01.02.2013r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XIV Ponadregionalna edycja powiatowej młodzieżowej szkoły liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. od 01.02.2013r. do 30.11.2013r. 1350,00 zł brutto
12 01.02.2013r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom oraz wsparcie przed przemocą domową, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie. od 01.02.2013r. do 31.12.2013r. 1300,00 zł brutto
13 01.02.2013t. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową. od 01.02.2013r. do 31.12.2013r. 1500.00
14 01.02.2013r. Deloitte Legal Pasterna, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. Kapitałowa Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego związanego z powyższymi postępowaniami. 4 lata od dnia zawarcia umowy wg umowy
15 02.01.2013r. P.P.H.U. Plus/Minus ul. Główna 135 Bełk Usługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Wyry. do 31.12.2013r. wg umowy
16 08.02.2013r. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 1 Chorzów Badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na powyższe badania. od 13.02.2013r. do 31.12.2013r. 185,00 zł brutto
17 08.02.2013r. Barbara Przybysz psycholog kliniczny biegły sądowy ul. Konstytucji 3 go Maja 44/II/1 41-943 Piekary Śląskie Badania psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 13.02.2013r. do 31.12.2013r. 185,00 zł brutto
18 19.02.2013r. TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska, Spółka Jawna ul. Partyzantów 65A 43-316 Bielsko - Biała Wykonanie prac adaptacyjnych i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby głównego węzła sieci serwerowni mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013r. do 19.02.2013r. do 27.03.2013r. 40.442,40 zł brutto
19 11.02.2013r. Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-173 Łaziska Górne Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego w wym. 5x7 m w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r" w Gostyni. Obsługa techniczna sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska 2013". 18.05.2013r. 12.546,00 zł brutto
20 27.02.2013r. Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO Barbara Kobiela ul. Jahody 2/35 30-348 Kraków Warsztaty profilaktyczne dotyczące problematyki przeciwdziałania narkomanii, cyberprzemocy, bezpiecznego internetu, propagowania zdrowego stylu życia. 18.03.2013r. 1.100,00 zł brutto
21 08.03.2013r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Andrzej Kostrz ul. Osiedle 18 44-177 Chudów Przewóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wyry. od 12.03.2013r. do 28.06.2013r. 888,00 zł brutto
22 12.03.2013r. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć ul. Granitowa 24/18 41-600 Świętochłowice Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa Przedszkola w Wyrach w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10". wg umowy 29.520,00 zł brutto
23 13.03.2013r. POLINVEST Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3 Kraków 1. Opracowanie projektu sIWZ dotyczącej przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Doradztwo w prowadzeniu postępowania przetargowego w zakresie przygotowania propozycji odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ. do 30.06.2013r. 20.000,00 zł brutto
24 brak daty Usługi Geodezyjne Geopomiar S. C. J. Gołka J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 Mikołów Podział nieruchomości o numerze ewidencyjnym przy ul. Akacjowej obręb: Gostyń. trzy miesięce od podpisania umowy 9.963,00 zł brutto
25 08.04.2013r. Urząd Miasta Katowice Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XXVIII/230/2013 z dnia 7.03.2013r. W sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę uczniowi z terenu Gminy Wyry do 14 od zawarcia umowy 150,00 zł brutto
26 03.04.2013r. Powiat Mikołowski Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XXVIII/230/2013 z dnia 7.03.2013r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę uczniowi z terenu Gminy Wyry do 14.06.2013r. 150,00 zł brutto
27 10.01.2013r. Dom Kultury w Gostyni Dotacja na dofinansowanie imprez kulturalnych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do umowy. do 15.12.2013r. 70.000,00 zł brutto
28 27.03.2013r. Agencja Ochrony FOX Ochrona Bitwy Wyrskiej. do 18.05.2013r. 13.514,00 zł
29 27.03.2013r. osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Kopaniny. od 01.04.2013r. do 31.03.2013r. 77,85 zł rocznie
30 03.04.2013r. Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc ul. Olimpijska 6 41-100 Siemianowice Śląskie Budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie". od 03.04.2013r. do 30.05.2014r. 2.452.650,39 zł brutto
31 02.04.2013r. Z.P.H.U. "ROLREM" S.C. ul. Katowicka 33 43-186 Orzesze-Gardawice Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Wyry w kwietniu 2013r. od 02.04.2013r. do 20.04.2013r. wg umowy
32 02.04.2013r. SM Brudek Martin ul. Pszczyńska 311 43-176 Gostyń Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Gostyń w kwietniu 2013r. od 02.04.2013r. do 20.04.2013r. wg umowy
33 13.03.2013r. Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Przyłączenie sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego instalacji elektroenergetycznej nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Rybnickiej wg umowy
34 29.04.2013r. Starostow Powiatowe Mikołów Dotacja pomoc finansowa 0.35 etatu dyspozytor Centrum Powiadamiania ratunkowego przez 12 mc. 30.09.2013r. 11.461,00 zł brutto
35 15.04.2013r. Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1 40-166 Katowice Wsparcie metodyczne nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wyry. do 16.12.2013r. 59.040,00 zł brutto
36 02.05.2013r. "TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Podział działki 1637/83 położonej w Wyrach przy ul. Wagonowej - boczna. wg umowy 2.460,00 zł brutto
37 29.04.2013r. FIRE SHOW POKAZY OGNI SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 Lubań Wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2013". 18.05.2013r. 4.150,00 zł brutto
38 29.04.2013r. ZPM Kodrin Henryk Serafin Obsługa gastronomiczna dla uczestników gości oraz organizatorów imprezy " Bitwa Wyrska 2013r.". 18.05.2013r. 4.000,00 zł brutto
39 02.05.2013r. MAD Adam Janik ul. Damrota 84 43-100 Tychy Napoje dla uczestników i gości oraz organizatorów imprezy "Bitwa Wyrska 2013r.". 18.05.2013r. 2.800,00 zł brutto
40 04.04.2013r. Telekomfort Domin Spółka Jawna ul. Gliwicka 1b Paniówki Usługa RSP - telefonia stacjonarna i komórkowa. 24 miesiące wg umowy
41 20.05.2013r. Spółka Wodna Wyry - Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Dotacja - sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry a) oczyszczenie rowu "Potok Brada" w Gostyni odcinek około 700m b) wykoszenie rowów oczyszczonych w ubiegłych latach. do 28.06.2013r. 5.000,00 zł brutto
42 15.05.2013r. F.H.U. INTERSEEL Waldemar Płonka ul. Armii Krajowej 7c 42-520 Dąbrowa Górnicza Dostawa nowych stanowisk komputerowych do pracy biurowej oraz urządzeń peryferyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 24.05.2013r. 83.951,19 zł brutto
43 17.05.2013r. TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska, Spółka Jawna ul. Partyzantów 65A 43-316 Bielsko - Biała Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 14.06.2013r. 99.138,00 zł brutto
44 15.05.2013R. KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 63 43-190 Mikołów Konserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Wyry wraz z garażem oraz budynku pawilonu handlowego przy ul. Dąbrowszczaków 58. od 10.06.2013r. do 09.06.2015r. 360,00 zł koszt jednorazowy
45 04.06.2013r. Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Roboty związane z wykonaniem drogi z kruszywa łamanego zlokalizowanej przy ul. Dąbrowszczaków w Wyrach. do 29.06.2013r. 30.750,00 zł brutto
46 27.05.2013r. REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko Biała Usługa utrzymania na serwerze Wykonawcy oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry. od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. wg umowy
47 31.05.2013r. Elektro-Serwis Czesław Kotusz ul. Kolejowa 59 Katowice Konserwacja i serwis napędu Dorma ES90 - 1 szt. Do drzwi automatycznych przesuwnych zabudowanych w budynku Gminy Wyry. od 01.06.213r. do 31.05.2014r. wg umowy
48 13.06.2013r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Kokotek 33 41-700 Ruda Śląska Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usługi edukacji ekologicznej i promocji ekologii oraz usług dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry
pojemników na odpady komunalne i na popiół oraz worków do segregacji.
od 01.07.2103r. do 30.06.2015r. 1.869.246,72 zł brutto
49 17.06.2013r. S-Print 2 Sp. zo.o. ul. Techników 5 40-326 Katowice Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry". do 31.07.2013r. 6.273,00 zł brutto
50 brak daty Usługi Geodezyjne Mirosław Ziarniak ul. Bukowa 22/3 43-100 Tychy Aktualizacja użytków gruntowych w zakresie terenów budowlanych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyry. 3 miesiące od podpisania umowy 6.150,00 zł brutto
51 01.07.2013r. REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 43-300 Bielsko Biała Dostawa serwera baz danych i aplikacji z systemem operacyjnym, dostawa, instalacja, konfiguracja systemu oraz wdrożenie podpisu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w  Urzędzie Gminy Wyry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 22.07.2013r. 98.400,00 zł brutto
52 24.06.2013r. Dom Kultury w Gostyni Przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień oraz przemocy rówieśniczej jak również promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznych wakacji skłaniających dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyry do wartościowego spędzania czasu wolnego z terenu Gminy Wyry. od 08.07.2013r. do 26.07.2013r. 2.500,00 zł brutto
53 11.07.2013r. ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Henryk Chrobok Hubert Chrobok Spółka Jawna ul. Gościnna 101 43-220 Bojszowy Nowe Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła w Wyrach - etap XII - zadanie 1 - przewiert pod torami kolejowymi. do 10.09.2013r. 146.954,25 zł brutto
54 08.07.2013r. EURODROGA Sp. z o.o. ul. Krzywa 9 43-262 Kobielice Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach - etap XII zadanie 1 - przewiert pod torami". od 08.07.2013r. do 30.09.2013 2.460,00 zł brutto
55 15.07.2013r. "TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wydzielenie gruntów zajętych pod istniejącą drogę ul. Dąbrowszczaków - boczna i ul. Łabędzia w Wyrach. trzy miesięce od podpisania umowy 4.305,00 zł brutto
56 15.07.2013r. "TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wydzielenie gruntów zajętych pod istniejącą drogę ul. Motyla - boczna w Gostyni. trzy miesięce od podpisania umowy 4.526,40 zł brutto
57 05.06.2013r. Firma Usługi Remontowo-Budowlane Marek Kępski ul. Radockiego 126/5 40-645 Katowice Drobne roboty remontowo-budowlane po gradobiciu (czyszczenie lub wymiana rynien, naprawy powierzchni dachu). do 05.06.2013r. 20.000,00 zł brutto
58 10.07.2013r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny. od 02.09.2013r. do 27.06.2014r. 1.421,20 zł brutto
59 10.07.2013r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny. od 02.09.2013r. do 27.06.2014r. 1.589,00 zł brutto
60 22.07.2013r. PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY mgr inż. Jaroslaw Kubis ul. Powstańców Śląskich 77 43-211 Czarków Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi publicznej na ul. Wiśniową. do 30.09.2013r. 3.813,00 zł brutto
61 21.08.2013r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Andrzej Kostrz ul. Osiedle 18 44-177 Chudów Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny. od 02.09.2013r. do 27.06.2014r. 25.799,46 zł brutto
62 21.08.213r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Andrzej Kostrz ul. Osiedle 18 44-177 Chudów Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkół, w których realizują obowiązek szkolny. od 02.09.2013r. do 27.06.2014r. 25.794,78 zł brutto
63 23.08.2013r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych Czerwionka - Leszczyny ul. Furgoła 46 Udrożnienie istniejącej sieci drenarskiej w Wyrach przy ul. Tysiąclecia. do 31.08.2013r. 3.971,67 zł brutto
64 14.08.2013r. Geomiar Usługi geodezyjno-kartograficzne Pisula Włodzimierz ul. Lencewicza 8 43-100 Tychy Rozgraniczenie wschodniej, północnej i zachodniej granicy działek w Gostyni. 3 miesiące od podpisania umowy 2.460,00 zł brutto
65 19.08.2013r. Usługi Geodezyjne Mirosław Ziarniak ul. Bukowa 22/3 43-100 Tychy Podział działki położonej w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków - boczna. 3 miesiące od podpisania umowy 2.500,00 zł bruto
66 20.08.2013r. Danuta Bałon Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Joanny Krzoska i p. Anny Wesoły - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 21.08.2013r. 120,00 zł brutto
67 20.08.2013r. Alina Wierzgoń Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Joanny Krzoska i p. Anny Wesoły - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 21.08.2013r. 120,00 zł brutto
68 20.08.2013r. Małgorzata Chełchowska Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Beaty Fraj i p. Anny Skitek - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 22.08.2013r. 120,00 zł brutto
69 20.08.2013r. Barbara Czechowicz Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Beaty Fraj i p. Anny Skitek - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 22.08.2013r. 120,00 zł brutto
70 20.08.2013r. Gabriela Marczuk Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Patrycji Fortuna i p. Justyny Smółka - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 23.08.2013r. 120,00 zł brutto
71 20.08.2013r. Irena Chwiałkowska Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla p. Patrycji Fortuna i p. Justyny Smółka - nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 23.08.2013r. 120,00 zł brutto
72 15.07.2013r. Firma Kamieniarsko Betoniarka Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polana Wielka Remont schodów zewnętrznych frontowych w Pawilonie Usługowo Handlowym w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 w zakresie położenia nowego podestu, cokołów oraz podstopnic. od 15.07.2013r. do 20.08.2013r. 25.000,00 zł brutto
73 10.09.2013r. Zakład Remontowo-Budowlany Halina Grzebieluch - Szeliga ul. Imielińska 42 41-407 Imielin Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym (mieszkalnym) w Wyrach przy ul. Ks. Fr. Bojdoła 2. od 11.09.2013r. do 15.10.2013r. 109.709,38 zł brutto
74 28.06.2013r. Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych "ZRIB" Zygmunt Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Wykonanie uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Gostyni przy ul. Ks. Olmy, spowodowanego koniecznością doprowadzenia sieci w pobliżu wszystkich odprowadzeń ścieków z budynku i zapewnienia dalszych podłączeń w przyszłości. od 01.07.2013r. do 22.07.2013r. 14.169,00 zł brutto
75 12.09.2013r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Świadczenie usług polegających na sprawdzeniu stanu urządzeń technicznych kotłowni w: Urzędzie Gminy, Pawilonie Handlowym w Wyrach, Przedszkolu w Wyrach, Bibliotece w Gostyni, Przychodni Zdrowia w Gostyni. od 01.10.2013r. do 30.04.2013r. 861,00 zł brutto miesięcznie
76 12.09.2013r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Świadczenie usług serwisowych oraz okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu urządzeń technicznych kotłowni w: Urzędzie Gminy, Pawilonie Handlowym w Wyrach, Przedszkolu w Wyrach, Bibliotece w Gostyni, Przychodni Zdrowia w Gostyni. od 01.10.2013r. do 30.04.2013r. 2.939,70 zł brutto
77 12.09.2013r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Przegląd techniczny kotłów gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach lokatorskich według załącznika do umowy. od 12.09.2013r. do 31.10.2013r. 2.500,00 zł brutto
78 27.09.2013r. Usługi Sprzętowo-Transportowe Ewa Kubińska ul. Wróblewskiego 169 43-210 Kobiór Wykonanie robót drogowych na ul. Dębowej - boczna w Gostyni. do 15.10.2013r. 5.473,50 zł brutto
79 03.10.2123r. Impresariat Artystyczny Krzysztof Borończyk INSPIRACJA ul. Zakopiańska 73 30-48 Kraków Spektakl teatralno-profilaktyczny zdrowy styl życia i przestrzegające przed skutkami uzależnień: "Dobre rady wiewiórki Majki" przeprowadzony w Zespole Szkół w Gostyni. 09.10.2013r. 700,00 zł brutto
79 03.10.2123r. Impresariat Artystyczny Krzysztof Borończyk INSPIRACJA ul. Zakopiańska 73 30-48 Kraków Spektakl teatralno profilaktyczny zdrowy styl życia i przestrzegające przed skutkami uzależnień: "Dobre rady wiewiórki Majki" przeprowadzony w Zespole Szkół w Wyrach. 09.10.2013r. 400,00 zł brutto
80 14.10.213r. "ARKADIUZ" Usługi Szkoleniowe Sławiomir Biliński ul. Mieszka l 7/2 42-100 Strzelce Opolskie Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy realizujących zadania obronne. 23.10.2103r. 500 zł brutto
81 04.10.2013r. osoba prywatna Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Wyry pochodzących z wpływów i z tytułu kar i opłat. 21 dni 2.000,00 zł brutto
82 18.10.2013r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny. od 01.10.2013r. do 31.12.2013r. 173,85 zł brutto
83 21.10.213r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek szkolny. od 01.10.2013r. do 28.06.2013r. 1.014,00 zł brutto
84 18.10.2013r. Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO Barbara Kobiela ul. Jahody 2/35 30-348 Kraków Spektakl teatralny profilaktyczny dotyczący problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, propagowanie zdrowego stylu życia. 28.10.2013r. 600,00 zł brutto
85 22.10.2013r. Teatr Edukacji i Profilaktyki "MASKA" ul. Myśliwska 68 30-718 Kraków Spektakl pt.: "Ostatni dzwonek" zaprezentowany w dniu 4.11.2013r. o godz. 11.45 w Zespole Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10. 04.11.2013r. 350,00 zł brutto
86 18.10.2013r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny. od 01.10.2013r. do 31.12.2013r. 55,86 zł brutto
87 30.10.2013r. BAKO SPORT G.Baran, R.Koziołek Spółka Jawna ul. Rapackiego 34 42-520 Dąbrowa Górnicza Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem. od 04.11.213r. do 15.9.2014r. 2.327.910,30 zl brutto
88 30.10.2013r. "Barbara" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda Śląska Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem". od 04.11.213r. do 15.9.2014r. 30.750,00 zl brutto
89 30.10.2013r. Te&Ce Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Zbożowa 8D 43-175 Wyry Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń na przełomie 2013 oraz 2014 roku. Zadanie nr 1 - Obwód nr 1 (miejscowość Wyry). od 01.11.2013r. do 31.03.2014r. wg umowy
90 22.10.2013r. Firma AL-KOAL-PROF ul. Jagodowa 26 43-424 Drogomyśl Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z młodzieżą w zakresie profilaktyki narkomanii wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w dniu 13.11.2013r. Dla grupy młodzieży Zespołu Szkół w Wyrach oraz Zespołu Szkół w Gostyni pod nazwą: "Narkotykowe Dylematy". 13.11.2013r. 1.400,00 zł brutto
91 8.11.2013r. BAKO SPORT G.Baran, R.Koziołek Spółka Jawna ul. Rapackiego 34 42-520 Dąbrowa Górnicza Usunięcie 204 szt. drzew rosnących na działkach nr 1523/146, 3330/146 oraz 3290/147 poł. w Gostyni przy ul. Rybnickiej. do 15.12.2013r. 7.992,00 zł brutto
92 30.10.2013r. SM Martin Brudek ul. Pszczyńska 311 43-176 Gostyń Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń na przełomie 2013 oraz 2014 roku. Zadanie nr 2 - Obwód nr 2 (miejscowość Gostyń). od 01.11.2013r. do 31.03.2014r. wg umowy
93 31.10.2013r. "PERFEKT" Okna i drzwi Lubelska Fabryka Okien ul. Mełgiewska 99 20-234 Lublin Wymiana stolarki okiennej w budynku Pawilonu Handlowo Usługowego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58. do 20.12.2013r. 39.237,00 zł brutto
94 06.11.2012r. Mikołowski Bank Spółdzielczy ul. Krakowska 29 43-190 Mikołów Udzielenie Gminie Wyry w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego
w kwocie 1.000.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostyń w ramach Aglomeracji i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
do 31.12.2019r. wg umowy
95 9.11.2013r. PW EL-TALL Marcin Kowal ul. Wyrska 6c/2 43-173 Łaziska Górne Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego. do 30.12.2013r. 11.000,00 zł brutto
96 13.11.2013r. CENTRUM BUDOWY DRÓG ŚLĄSK Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda Śląska Wykonanie remontu ul. Kasprowicza w Wyrach. do 29.11.2013r. 115.866,00 zł brutto
97 14.11.2013r. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa Wykonanie remontu ul. Zwycięstwa w Wyrach. do 29.11.2013r. 248.023,35 zł brutto
98 14.11.2013r. Firma Handlowo-Usługowa "MIRDAN" J. Opałka - R. Spytkowski Sp. J. ul. Wojska Polskiego 25/11 32-500 Chrzanów Remont kapitalny dachu krytego dachówką przy ul. Dąbrowszczaków 131 w Wyrach. do 20.12.2013r. 85.760,96 zł brutto
99 21.05.2013r. REKORD SI Spółka z o . o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko Biała Umowa serwisu i nadzoru autorskiego. do 31.05.2014r. wg umowy
100 07.01.2013r. Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Uiszczanie należności w formie opłaty z dołu za świadczenie usług pocztowych. do 31.01.2014r. wg umowy
101 28.10.2013r. TECHNIKA IT S.A. ul. Toszecka 2 44-100 Gliwice Asysta techniczna. do 31.12.2014r. wg umowy
102 13.11.2013r. EURODROGA Sp. z o.o. ul. Wolna 80a 44-203 Rybnik Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Wykonanie remontu ul. Zwycięstwa w Wyrach" oraz "Wykonanie remontu ul. Kasprowicza w Wyrach". do 29.11.2013r. 5.458,34 zł brutto
103 Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras ul. Goździków 5 43-174 Łaziska górne Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Rybnicka na ul. Wiśniową, działka nr 3506/48 w Gostyni - zgodnie z projektem. do 20.12.2013r. 12.115,50 zł brutto
104 Firma Wielobranżowa Krzysztof Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Wykonanie usunięcia narostów na ul. Tyskiej w Gostyni. do 20.12.2013r. 7.950,00 zł brutto
105 19.11.2013r. osoba prywatna Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Wyry pochodzących z wpływów i z tytułu kar i opłat. brak 2000,00 zł brutto
106 08.11.2013r., MULTIDEKOR Sp. z o.o. S.K.A. ul. Noakowskiego 4 05-820 Piastów Dostawa 28 szt. dekoracji latarniowych 900-047 o wymiarach 0,6m x 1,6m wykonane w technologii LED z systemem montażu. do 10.12.2013r. 7.677,66 zł brutto
107 brak daty osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Kopaniny. od 01.12.2013r. do 30.11.2016r. wg umowy
108 09.10.2013r. Usługi Kamieniarsko Betoniarskie Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polanka Wielka Remont schodów zewnętrznych frontowych w budynku w Gostyni ul. Pszczyńska 370 (wejście do Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój) w zakresie położenia nowego podestu, stopni, cokołów oraz podstopni. od 09.10.2013r. do 31.10.2013r. 8.550,00 zł brutto
109 18.10.2013r. Usługi Kamieniarsko Betoniarskie Grzegorz Lukasek ul. Długa 287 32-607 Polanka Wielka Wykonanie 1/20 ogrodzenia od strony frontowej na terenie "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września" w Gostyni. do 18.10.2013r. do 31.10.2013r. 8.000,00 zł brutto
110 10.12.2013r. BTS Marcin Szymała ul. Jacka 18 41-707 Ruda Śląska Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy budynku OSP w Wyrach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76". do 20.03.2014r. 23.300,00 zł brutto
111 09.12.2013r. CENTRUM BUDOWY DROG ŚLĄSK Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda Śląska Umocnienie zjazdu z ul. Tyskiej na ul. Sosnową. do 30.12.2013r. 18.000,00 zł brutto
112 05.12.2013r. Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Zakup energii elektrycznej - kategoria "oświetlenie uliczne" dla potrzeb oświetlenia ulicznego w granicach Gminy Wyry. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 71.035,51 zł brutto
113 05.12.2013r. Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Zakup energii elektrycznej - kategoria "pozostałe" dla potrzeb oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 18.483,51 zł brutto
114 04.12.2013r. Firma Wielobranżowa ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie Roboty budowlane związane z wykonaniem przełączenia do kanalizacji sanitarnej budynków będących własnością Gminy Wyry tj. Zespołu Szkół w Gostyni, Apteki w Gostyni, Poczty w Gostyni wraz z robotami towarzyszącymi. od 04.12.2013r. do 20.12.2013r. 11.070,00 zł brutto
115 24.12.2013r. "ALSPAW" Sp. z o.o. ul. Batorego 29 63-400 Ostrów Wielkopolski Dostawa małej sceny mobilnej zadaszonej o wymiarach 5 x 6 m. do 14.04.2014r. 72.225,60 zł brutto
116 brak daty EURODROGA Sp. z o.o. ul. Wolna 80A 44-203 Rybnik Wykonanie uproszczonej dokumentacji koncepcji remontu ul. Dąbrowszczaków - boczna w Wyrach. do 31.12.2013r. 5.043,00 zł brutto
117 31.12.2013r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 2.200,00 zł brutto ryczałt
118 31.12.2013r. Lekarz Weterynarii Aleksander Tabacki Przychodnia Weterynaryjna "OMNIWET" ul. Św. Wawrzyńca 12A 43-180 Orzesze Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia i przewóz do schroniska FAUNA w Rudzie Śląskiej itd. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wg umowy
119 30.12.2013r. Ergo XXI w. Słota Marek ul. Bolesława Śmiałego 35/6 43-200 Pszczyna Zadania służby bhp i ppoż przewidziane w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy Wyry. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 615,00 zł brutto miesięcznie
120 30.12.2013r. "BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 Wyry Usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń oraz myciu okien w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pawilonie Handlowym. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 2.750,00 zł brutto miesięcznie
121 31.12.2013r. Miconet Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 12a/2 43-190 Mikołów Świadczenie przez operatora usługi dostępu do internetu - Urząd Gminy Wyry. od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. wg umowy
122 31.12.2013r. Miconet Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 12a/2 43-190 Mikołów Świadczenie przez operatora usługi dostępu do internetu - Urząd Gminy Wyry - Referat Geodezji. od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. wg umowy
123 31.12.2013r. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 Katowice Usługi prawnicze dla Urzędu Gminy Wyry. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 69.120 zł brutto
124 17.10.2013r. Ślusarstwo Instalatorstwo ul. Dąbrowszczaków 2 43-175 Wyry Wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym budynku ul. Ks Bojdoła w Wyrach. od 25.10.2013r. do 20.11.2013r. 8.309,82 zł brutto
125 28.10.2013r. Firma Elektryczno-Budowlana KILOWAT ul. Dąbrowszczaków 58 43-175 Wyry Wykonanie w Pawilonie Handlowo Usługowym w Wyrach ul. Dąbrowszczaków 58 pomieszczenia toalety ogólnodostępnej. od 31.10.2013r. do 15.12.2013r. 9.901,50 zł brutto
126 02.04.2014r. PHU "SYSTEM GEMSER" Alicja Gemser Zbigniew Gemser ul. Buczka 46 43-190 Mikołów Przygotowanie i przeprowadzenie Projektu szkoleniowego podzielonego na 5 modułów tematycznych: 2 moduły dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy, 3 moduły dla Zarządu oraz Kadry Kierowniczej Urzędu. do końca maja 2014r. 2.500,00 zł brutto

SO.1431.25.2019 - CRU- ROK 2013.xls

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 23.04.2019 r.