Dane za rok 2016

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY
UMOWY
PRZEDMIOT UMOWYTERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
104.01.2016r.Firma F-PRESS ul. Rynek 18 43-190 MikołówPublikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesiącu "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3.od 04.01.2016r. do 31.12.2016r.miesięcznie 984 zł brutto
207.01.2015r.Pracownia Architektoniczna VIZ-projekt Joanna Korczyńska Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela".31.01.2016r.3.075,00 zł brutto
311.01.2016r.Firma "PRO-VITA" Henryk Siwiński ul. Dworcowa 20/12 43-170 Łaziska Górne1. Okresowe badania lekarskie strażaków - członków Ochotniczej Straży Pożarnej Wyry i Gostyń. 2. Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych Ochotniczych Straży Pożarnych w tym badań psychotechnicznych.od 11.01.2016r. do 31.12.2016r.4.9440,00 zł brutto szacunkowa wartość umowy
405.01.2016r.Firma SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-7019 Ruda ŚląskaRealizacja czterech materiałów dziennikarskich dotyczących bieżących spraw i wydarzeń w zapowiedzi ważnych wydarzeń gminnych.do 30.12.2016r.3.690,00 zł brutto
507.01.2016r.Firma SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-7019 Ruda ŚląskaRealizacja materiału dziennikarskiego - Jubileuszu 25 lecia Gminy Wyry od 16 do 19 czerwca 2016r. na terenie Gminy Wyry.do 30.06.2016r.1.845,00 zł brutto
611.01.2016r.Tomasz Piotrowiak ENERGODESIGN ul. Sobieskiego 26b/1 63-900 Rawicz1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego montażu lamp hybrydowych, b) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, c) wykonie STWIOR, c) opracowanie wytycznych do planu BIOZ, e) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej na rzecz i w imieniu Gminy Wyry, f) złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Pełnienie asysty technicznej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy przedmiotowej inwestycji.12.02.2016r.10.150,00 zł brutto
718.01.2016r.P.U.H. "ETRANS" Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 20 43-170 Łaziska GórneŚwiadczenie usług w celu przewozu dzieci z Zespołu Szkół w Gostyni, ul. Rybnicka 41 oraz Zespołu Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10 na zajęcia nauki pływania do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Kryta Pływalnia "Aqua Plant", ul. Konstytucji 3 Maja 22.do 18.01.2016r. do 30.06.2016r.8.584,00 zł brutto
827.01.2016r."T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 KatowiceBudowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.do 31.12.2016r.861.000,00 zł brutto
918.01.2016r.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 MikołówOśrodek udostępnia obiekt sportowo-rekreacyjny Krytą Pływalnię Aqua Plant, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów.od 18.01.2016r. do 30.06.2016r.wg umowy
1029.01.2016r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówProwadzenie publicznej edukacji profilaktycznej w formie seminarium do społeczności lokalnej w zakresie ograniczenia dysfunkcji społecznych wśród młodzieży. XX JUBILEUSZOWE PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE na temat: "STRATEGIE PROFILAKTYCZNE OGRANICZAJĄCE ZJAWISKO DYSFUNKCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY". od 01.02.2016r. do 30.04.2016r.1.000,00 zł brutto
1129.01.2016r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówOrganizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XVII REGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE - RÓWIEŚNICZA EDUKACJA ZDROWOTNA. PROPAGOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM. od 01.02.2016r. do 30.11.2016r.1.450,00 zł brutto
1229.01.2016r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówOrganizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielenie pomocy osobom współuzależnionym, w tym wsparcie przed przemocą domową: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNEJ, REHABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, ORAZ UDZIELANIE POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM, W TYM RODZINOM, ORAZ WSPARCIE PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "POWRÓT" W MIKOŁOWIE. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r.1.500,00 zł brutto
1329.01.2016r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówORGANIZOWANIE I REALIZACJA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ IMPREZ PROPAGUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA I ALTERNATYWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, W TYM DYSKOTEK POD HASŁEM "POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ PRZEZ MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻY PRZY STOWARZYSZENIU K.A. "POWRÓT" W MIKOŁOWIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r.1.000,00 zł brutto
1429.01.2016r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówPROWADZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH NARKOMANIĄ, ORAZ UZALEŻNIONYCH OD INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE I OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r.1.500,00 zł brutto
1529.01.2016r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 MikołówRealizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin: pozyskiwanie i dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących, zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 19.01.2016r. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r.5.000,00 zł brutto
1625.01.2016r.KS Projekt Krzyszof Spyra ul. Plac Odnowy 1 43-267 Suszec1. Opracowanie elementów studium wykonalności dla projektu pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry tj. : a) analiza techniczna - stan aktualny i projektowany, b) analiza specyficzna, c) analiza finansowa, d) analiza ekonomiczna, e) analiza wrażliwości i ryzyka. 2. Wsparcie merytoryczne przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, a zwłaszcza zagadnień dotyczących diagnozy, celów projektu, uzasadnienie kryteriów, utrzymanie celów i trwałości projektu.do 04.03.2016r.7.995,00 zł brutto
1709.02.2016r.Usługi Inżynierskie i Doradztwo Budowlane inż. Michał Grabarzczyk ul. Stepowa 28 44-105 GliwiceSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela".do 31.12.2016r.11.992,50 zł brutto
1811.02.2016r.Zakład Ślusarski Jerzy Schlimok ul. Pszczyńska 125 43-175 WyryWykonanie i dostawa szafek ubraniowych metalowych do szatni budynku OSP w Wyrach przy ul.Pszczyńskiej 76. od 11.02.2106r. do 21.03.2016r.25.200,00 zł brutto
1930.12.2016r.Bartłomiej Czauderna Bielsko-BiałaPełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wyry.od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.20.664,00 zł brutto
2017.02.2016r.AGENCJA OCHRONY FOX ul. Bytomska 171 41-940 Piekary Śląskie1. Stała bezpośrednia ochrona i fizyczne zabezpieczenie porządku, bezpieczeństwa oraz mienia podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2016" w dniu 21.05.2016r. 2. Wypożyczenie, transport i demontaż 250 płotków zaporowych. 21.05.2016r.Ochrona 7.361,55 zł brutto płotki zaporowe 4.920,00 zł brutto
2102.03.2016r.MAD ADAM JANIK ul. Damrota 84 43-100 TychyZapewnienie obsługi gastronomicznej dla uczestników, gości oraz organizatorów Bitwy Wyrskiej organizowanej w dniu 21.05.2016r. w rejonie Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 oraz schronu bojowego "Sowiniec".21.05.2016r.9.520,00 zł brutto
2202.03.2016r.Firma Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-13 Łaziska Górne1. Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. 2. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 4x10 m wvokolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r." w Gostyni. 3. Obsługa techniczna (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska" - Bój o Gostyń 2016r.21.05.2106r.11.931,00 zł brutto
2308.03.2016r.Powiat Mikołowski ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 MikołówPrzekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XV/152/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniom z terenu Gminy Wyry.do 30.06.2016r.850,00 zł brutto
2408.03.2016r.osoba prywatnaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia.od 08.03.2016r. do 24.06.2016r.397,32 zł brutto
2510.03.2016r."T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 KatowiceUdzielenie zamówienia dodatkowego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela" tj. rozbiórka płyty żelbetonowej, usytuowanej w miejscu planowanej budowy budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela wraz z wywozem gruzu.do 18.03.2016r.9.840,00 zł brutto
2601.03.2016r.Firma "Specjalisztyczna Praktyka Lekarska" Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 1 Chorzów Przeprowadzenie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.185,00 zł brutto
2701.03.2016r.mgr Barbara Przybysz Psycholog kliniczny, biegły sądowy ul. Jana Pawła II 127 41-943 Piekary ŚląskiePrzeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.185,00 zł brutto
2815.03.2016r.Firma DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A 43-229 ĆwikliceWykonanie nawierzchni drogi ul. Chabrowej w Wyrach.od 02.05.2016r. do 31.05.2016r.6.088,50 zł brutto
2908.03.2016r."BUDOTECHNIKA" Sp. z o. o. ul. Bierawska 2a 44-145 PilchowiceWykonanie, transport oraz montaż we wskazanym miejscu lokalizacji przez Wykonawcę - BUDOTECHNIKA - na rzecz zamawiającego konstrukcji określonej w potwierdzeniu zamówienia. Wiata przystankowa.7.911,61 zł brutto
3006.04.2016r.INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandarowska ul. Rolnicza 11 43-220 BojszowySporządzenie 60 operatów szacunkowych (w 1 egz.) dla nieruchomości stanowiących podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej.do 10.07.2016r.24.354,00 zł brutto
3101.04.2016r.Nederman Polska Sp. z o.o. ul. Okólna 45A 05-270 MarkiDostawa i montaż szynowych odciągów spalin wraz z wentylatorem oraz podłączenie do komina wyrzutowego na dachu budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.do 8 tygodni od daty podpisania umowy20.723,04 zł brutto
3223.03.2016r.Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk Dawid Droździkowski Spółka Cywilna ul. Krakowska 37A 32-420 GdówWarsztaty w ramach kształcenia zawodowego po 90 min. każdy dotyczące profilaktyki uzależnień pt.: "Smaki życia czyli debata o dopalaczach" w Zespole Szkół w Gostyni (zajęcia dla Gimnazjalistów klasy Ia, IIa, IIb).12.04.2016r.1.050,00 zł brutto
3323.03.2016r.Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk Dawid Droździkowski Spółka Cywilna ul. Krakowska 37A 32-420 GdówWarsztaty w ramach kształcenia zawodowego po 2 x 90 min. każdy dotyczące profilaktyki uzależnień alkoholu i agresji pt.: "Złość da ci w kość" w Zespole Szkół w Gostyni (zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej klasy IVa i IVb).13.04.2016r.700,00 zł brutto
3411.04.2016r."Śląsk" Sp. zo.o. ul. J. Ligonia 7a 40-036 KatowicePublikacja książki napisanej przez Stanisława Swadźbę, Urszulę Swadźbę oraz Zbigniewa Zagałę pt.: "Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle".10.720,50 zł brutto
3529.03.2016r.Księgarnia Św. Jacka Sp. z o.o. ul.Warszawska 58 Katowice Wydanie dzieła pt.: "Gostyń od średniowiecza do współczesności" w postaci książkowej, składającej się z dwóch części: I: "Dzieje Gostyni na tle historii ziemi pszczyńskiej od średniowiecza do 1939", której autorami są Lidia Borowian-Cyba i Henryk Cyba oraz części II "Gostyń - 75 lat historii 1939-2016", której autorka jest Joanna Pasierbek-Konieczny.do 31.05.2016r.39.410,00 zł brutto
3628.04.2016r.Spółka Wodna Wyry - GostyńUdzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Wyry w trybie uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: "trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie zvdnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania" na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujących odcinków rowów: 1. rowu "W" w Gostyni na odcinku od rzeki Gostynki na długości 450 mb, 2. rowu do ul. Rybnickiej w Gostyni za posesją Państwa Swadźba na odcinku 300 mb. do 30.12.2016r.10.000,00 zł brutto
3705.05.2016r.Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć ul. Granitowa 24/18 41-600 ŚwiętochłowiceSprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry".do 31.08.2016r.6.765,00 zł brutto
3806.05.2016r.ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura ul. Mickiewicza 75 43-250 PawłowiceWykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry.do 31.08.2016r.283.623,98 zł brutto
3912.04.2016r."T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 KatowiceWzmocnienie konstrukcji ścian fundamentowych oraz płyty żelbetowej (przepony) w budynku zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela".do 06.05.2016r.13.530,00 zł brutto
4004.05.2016r.FIRE SHOW POKAZY OGNII SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 LubańW ramach imprezy masowej pod nazwą "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2016" wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych podczas rekonstrukcji "Bitwy Wyrskiej".21.05.2016r.4.500,00 zł brutto
4110.05.2016r.Geo-Rain Marek Łapkin ul. Spokojna 47 lok. 3 40-641 KatowicePodział nieruchomości celem wydzielenia gruntu: a) I etap - pod stację redukcyjną gazu i reszty nieruchomości (dwie działki), II etap - dwóch działek pod zabudowę i reszty nieruchomości (trzy działki).3 miesiące od podpisania umowy2.798,25 zł brutto
4216.05.2016r.osoba prywatnaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry.od 02.05.2016r. do 01.05.2019r.648,39 zł brutto
4319.05.2016r.PESMENTPOL Sp. z o.o. ul. Słowackiego 75a 32-400 Myślenice Wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Gostyni ul. Rybnicka.do 09.06.216r.20.841,12 zł brutto
4429.04.2016r.Gmina Miejska Łaziska GórnePrzekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XVIII/181/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniowi z terenu Gminy Wyry do 15.07.2016r.700,00 zł brutto
4506.06.2016r.Firma Głośny Marian Głośny ul. Przyjaciół 16 43-190 MikołówWykonanie projektów zmian organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem i montażem znaków oraz elementów drogowych na terenie Gminy Wyry, a także wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego za pomocą farb akrylowych, zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy.do 16.09.2016r.35.778,67 zł brutto
4606.06.2016r.P.U. GEODOM Robert Pawelec ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska GórnePodział nieruchomości.3 miesiące od podpisania umowy5.000,00 zł brutto
4706.06.2016r.P.U. GEODOM Robert Pawelec ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska GórnePodział nieruchomości.3 miesiące od podpisania umowy3.300,00 zł brutto
4806.06.2016r.Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 MikołówPodział nieruchomości.3 miesiące od podpisania umowy1.107,00 zł brutto
4906.06.2016r.Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 MikołówPodział nieruchomości.3 miesiące od podpisania umowy1.476,00 zł brutto
5008.06.2016r."BUDOTECHNIKA" Sp. z o. o. ul. Bierawska 2a 44-145 PilchowiceWykonanie, transport oraz montaż we wskazanym miejscu lokalizacji przez Wykonawcę - BUDOTECHNIKA - na rzecz zamawiającego konstrukcji określonej w potwierdzeniu zamówienia. Wiata przystankowa.5.509,79 zł brutto
5113.06.2016r.Spółdzielnia Socjalna Pedagogów Śląskich ul. Żubrów 86 43-215 JankowiceZapewnienie spełniania warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.527,73 zł brutto miesięcznie
5216.05.2016r.Firma SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-7019 Ruda ŚląskaProdukcja krótkiego filmu edukacyjnego, promującego walory przyrodnicze i historyczne znaczenie terenów leśnych Gminy Wyry.do 17.06.2016r.6.000,00 zł brutto
5323.05.2016r.Firma P.P.H.U. PLUS/MINUS ul. 22 Lipca 14 43-180 OrzeszeDostawa i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych.do 30.06.2016r.19.198,45 zł brutto
5425.05.2016r.REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-BiałaUtrzymanie serwisu BIP na serwerze.od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.492,00 zł miesiecznie
5531.05.2016r."Elektro-Serwis" Czesław Kotusz ul. Kolejowa 59 KatowiceKonserwacja i serwis napędu Dorma ES90.od 01.06.2016r. do 31.05.2018r.369.00
5602.06.2016r. REK TECH PROJEKT Dariusz Kordasz ul. Narcyzów 10 43-190 MikołówŚwiadczenie usług informatycznych.od 07.06.2016r. do 29.07.2016r.3.247,20 zł brutto
5701.06.2016r."ART." MENU S.C. Helena Fertig Krzysztof Hermyt Przygotowanie i dostawa wyżywienia (cateringu) dla uczestników Gali z okazji Jubileuszu 25-lecia Gminy Wyry.16.06.2016r.19.000,00 zł brutto
5820.06.2016r.Dom Kultury w Gostyni ul. Pszczyńska 336 43-176 GostyńProwadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień oraz przemocy rówieśniczej jak również promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznych wakacji, skłaniających dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyry do wartościowego spędzania czasu wolnego, bez używek i przemocy.od 04.07.2016r. do 29.07.2016r.2.000,00 zł brutto
5901.07.2016r.MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11 43-100 TychyOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry.od 01.07.2016r. do 31.12.2016r.834.169,97 zł brutto
6011.05.2016r.Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 KatowicePrzeprowadzenie 2 zajęć profilaktycznych pn.: ALE CZAD" w dniu 24.05.2016r.   Zespole Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10.24.05.2016r.500,00 zł brutto
6104.07.2016r."GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołeczko ul. Ziębbia 12.1 43-190 MikołówPodział nieruchomości.3 miesiące od podpisania umowy2.214,00 zł brutto
6204.07.2016r.Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Krakowska 11 43-190 MikołówUsługa przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.1.1. RPO WŚL 2014-2020 "Odnawialne źródła energii" na przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców Gminy Wyry.do 30.11.2016r.12.000,00 zł brutto
6325.05.2016r.REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-BiałaUsługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania.od 01.06.2016r. do 31.05.2017r.3.183,00 zł netto miesięcznie
6407.07.2016r.Główny Instytut Górnictwa ul. Plac Gwarków 1 40-166 KatowiceOpracownie studium wykonalności wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej", w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w podziale na dwa zadania: a) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Rybnicka, Leśna i Akacjowa), b) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska i Miarowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej.do 30.09.2016r.46.740,00 zł brutto
6512.07.2016r."T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 KatowiceWykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej w rejonie budowanego budynku zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela".do 31.08.2016r.33.825,00 zł brutto
6604.07.2016r.Impresarat Artystyczny "INSPIRACJA" Krzysztof Borończyk ul. Zakopiańska 73 30-418 KrakówSpektakl profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy pt.: "Poskromienie nieznośnego smoka".15.07.2016r.400,00 zł brutto
6727.07.2016r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 MikołówŚwiadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 02.09.2016r. do 30.06.2017r.39.905,46 zł brutto
6827.07.2016r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 MikołówUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.od 02.09.2016r. do 30.06.2017r.nie dotyczy
6927.07.2016r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 MikołówŚwiadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 02.09.2016r. do 30.06.2017r.38.998,26 zł brutto
7027.07.2016r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 MikołówUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.od 02.09.2016r. do 30.06.2017r.nie dotyczy zamówienia publicznego
7102.08.2016r.Deloitte Legal Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. Al. Jana Pawła II 19 00-854 WarszawaŚwiadczenie przez Wykonawce na rzecz zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych usług doradztwa dotyczących wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT, a także usług doradztwa dotyczących wsparcia w procesie ustalania prawidłowości metodologii odliczania podatku VAT naliczonego przy pomocy tzn. "Pre-współczynnika".16.000,00 zł brutto
7218.07.2016r.P.U.H. "ETRANS" Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 20 43-170 Łaziska GórneŚwiadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pielgrzymów z okazji Światowych Dni Młodzieży.do 18.07.2016r. do 31.07.2016r. 10.200,00 zł brutto
7302.08.2016r. NBC Consulting Spółka z o.o. ul. Astrów 10 40-045 KatowicePełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji Projektu pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.do 31.12.2017r.33.210,00 zł brutto
7427.07.2016r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "GRAFION" Dariuz Bińkowski ul. Skowronków 4 43-100 TychySporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przyłącza wody oraz budowa kotłowni gazowej wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 " wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń ile są wymagane do pełnego wykonania umowy a także pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy robot oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.do 31.10.2016r.dokumentacja 13.284,00 zł brutto
7516.08.2016r.Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 MikołówSporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy OSP Gostyń" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzec Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń i ile są wymagane do pełnego wykonania umowy a także pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.do 31.10.2016r.8.856,00 zł brutto
7617.08.2016r.Firma Usługowo-Handlowa SPORT ACTIVE Justyn Góralczyk ul. Słoneczna 2 43-175 WyryDostawa i montaż trybun na min. 100 siedzisk na boisku Klubu Piłkarskiego FORTUNA.od 22.08.2016r. do 30.09.2016r.27.306,00 zł brutto
7725.08.2016r.Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski ul. Ziębia 47 43-100 TychyPodział nieruchomości.3 miesiące od podpisania umowy2.214,00 zł brutto
7831.08.2016r.F.H.U. KOZERA Michał Kozera ul. Lipowa 7A 41-407 ImielinWykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry - uzupełnienie Zadania 1.do 20.10.2016r.36.722,19 zł brutto
7930.06.2016r.Firma Elektryczno-Budowlana "KILOWAT" ul. Dąbrowszczaków 58 43-175 WyryWykonanie w Pawilonie-Handlowym w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 remontu instalacji wraz z wymianą tablicy licznikowej i przeniesieniem układów pomiarowych.od 11.07.2016r. do 30.09.2016r.14.514,00 zł brutto
8003.08.2016r.Zakład Kamieniarski Mariusz Filipowski ul. Mikołowska 107 43-100 TychyRemont dwóch kolumn na znicze na terenie "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września" w Gostyni.od 11.07.2016r. do 30.09.2016r.4.920,00 zł brutto
8103.08.2016r.Usługi Remontowo-Budowlane "MIRBUD" Fityka Mirosław ul. Brzeźna 23 43-176 GostyńRemont pomieszczeń po zalaniu w budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńska 347.od 03.08.2016r. do 31.08.2016r.4.000,00 zł brutto
8209.09.2016r.osoba prywatnaDofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wyry.$1,000.00
8312.09.2016r.Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk Dawid Droździkowski Spółka Cywilna Przeprowadzenie w dniu 21.09.2016r. w ramach kształcenia zawodowego 2 x 45 min. prelekcji dla rodziców dot. uzależnień pt. "Czysty umysł" w Zespole Szkół w Gostyni.21.09.2016r.1.000,00 zł brutto
8423.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 24.06.2017r.1.021,14 zł brutto
8523.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 23.06.2017r.985,80 zł brutto
8623.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 23.06.2017r.245,52 zł brutto
8723.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.1.074,74 zł brutto
8823.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 13.01.2017r.214,72 zł brutto
8923.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 23.06.2017r.239,44 zł brutto
9023.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 23.06.2017r.217,62 zł brutto
9123.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.1.045,80 zł brutto
9223.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.1.496,88 zł brutto
9323.09.2016r.osoba prywatnaPrzedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.od 01.09.2016r. do 23.09.2017r.3.009,48 zł brutto
9427.09.2016r.osoba prywatnaZwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km.od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.139,50 zł brutto
9503.10.2016r.Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda ŚląskaUtwardzenie nawierzchni wjazdu na teren Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach.od 03.10.2016r. do 27.10.2016r.103.891,48 zł brutto
9605.10.2016r.Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno.-Kan. Wojciech Czopek ul. Rodziny Poganów 104 32-080 Zabierzów Partner konsorcjum: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „JANET” Janusz Łakomy ul. Turystyczna 93 BolechowicePrzebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach.od 03.10.2016r. do 27.10.2016r.62.696,90 zł brutto
9705.10.2016r.Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda Śląska1. Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni w km 0+120 – 0+355. 2. Zarurowanie fragmentu rowu odwadniającego drogę ul. Kłosa w Gostyni. 3. Przedłużenie miejsc parkingowych przy ul. Bojdoła w Wyrach.od 03.10.2016r. do 31.10.2016r.170.790,68 zł brutto
9805.10.2106r.osoba prywatnaZwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km.od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.1674,00 zł brutto
9910.10.2016r.Firma Al-Koal-Prof. Waldemar Saltarius ul. Jagodowa 26 43-424 DrogomyślZajęcia warsztatowe pn.: "Narkotykowe Dylematy i dopalacze" z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów klas II i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Wyrach.20.10.2016r.1.400,00 zł brutto
10010.10.2016r.Firma Al-Koal-Prof. Waldemar Saltarius ul. Jagodowa 26 43-424 DrogomyślZajęcia warsztatowe pn.: "Internetowe dylematy" z zakresu podstawowych zagadnień prawnych w kontekście cyberprzemocy i cyberprzęstępczości oraz netoholizmu dla uczniów klas II i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gostyni.24.10.2016r.1.400,00 zł brutto
10104.10.2016r.Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 MikołówOpracowanie dwóch koncepcji architektonicznych wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadań pn. : 1. "Dokumentacja koncepcyjna remontu drogi ul. Puszkina (bocznej) w Wyrach". 2 "Dokumentacja koncepcyjna remontu drogi ul. Tęczowa (bocznej) w Gostyni".do 10.11.2016r.1) 6.765,00 zł brutto 2) 5.166,00 zł brutto
10207.10.2016r.Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 MikołówOpracowanie koncepcji rozbudowy istniejącej świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów w Zespole Szkół w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141.do 30.11.2016r.8.610,00 zł brutto
10329.09.2016r.Firma Geodezyjna "MARGEO" Marek Gwiźdż ul. Policyjna 6 40-662 KatowiceOdszukanie kamieni granicznych a w razie potrzeby wznowieniu granic nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej2 miesiące od podpisania umowy1.476,00 zł brutto
10411.10.2016r.REK TECH PROJEKT Dariusz Kordasz ul. Narcyzów 10 43-190 MikołówŚwiadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Wyry zgodnie z umową.od 11.10.2016r. do 23.12.2016r.4.059,00 zł brutto
10527.06.2016r.PW EL-TAL Marcin Kowal ul. Wyrska 6c/2 43-173 Łaziska GórneWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia obiektu rekreacyjno-sportowego im. Braci Góralczyków przy ul. Markiela w Wyrach.do 14.10.2016r.12.246,00 zł brutto
10620.10.2016r.KUCHMAR Marek Kiecka ul. Dąbrowszczaków 43-175 WyryDostawa i montaż wyposażenia w budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.do 16.12.2016r.35.680,00 zł brutto
10720.10.2016r.NOVUM STONE EXPERT Spółka z o.o. sp.k. ul. Kredytowa 9 40-562 KatowiceRewitalizacja budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego - nawierzchnia parkingu.od 25.10.2016r. do 31.11.2016r.79.897,31 zł brutto
10820.10.2016r.Grzegorz Fischer Usługi Przeciwpożarowe ul. Łączna 10 43-211Wykonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Kultury w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 366 wraz z propozycjami usunięcia ewentualnych stanów zagrożenia życia.do 30.11.2016r.5.166,00 zł brutto
10928.10.2016r."GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołeczko ul. Ziębbia 12.1 43-190 MikołówPodział nieruchomości.4 miesiące od podpisania umowy2.398,50 zł brutto
11027.10.2016r.Robert Pawelec Przedsiębiorstwo Usługowe "GEODOM" ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska GórnePodział nieruchomości.4 miesiące od podpisania umowy2.350,00 zł brutto
11128.10.2016r."GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołeczko ul. Ziębbia 12.1 43-190 MikołówPodział nieruchomości.4 miesiące od podpisania umowy2.398,50 zł brutto
11203.11.2016r.Krzysztof Radomski ZAKŁAD USŁUGOWY "TRYGON" ul. K. Miarki 18 43-190 MikołówPodział nieruchomości.4 miesiące od podpisania umowy3.321,00 zł brutto
11303.11.2016r.Krzysztof Radomski ZAKŁAD USŁUGOWY "TRYGON" ul. K. Miarki 18 43-190 MikołówPodział nieruchomości.4 miesiące od podpisania umowy2.583,00 zł brutto
11421.10.2016r.Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki ul. Mariacka 1 40-014 KatowiceSzkolenie pt.: "Weryfikacja wartości sprzedaży napojów alkoholowych - Jak obliczyć rzeczywistą wartość sprzedaży napojów alkoholowych wykazaną w oświadczeniach rocznych". Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.21.11.2016r.2.650,00 zł brutto
11503.11.2016r.osoba prywatnaZwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km.od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.139,50 zł brutto
11603.11.2016r.Impresarat Artystyczny "INSPIRACJA" Krzysztof Borończyk ul. Zakopiańska 73 30-418 KrakówSpektakl profilaktyczny z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień pt.: "Kolczasta przyjaźń".15.11.2016r.350,00 zł brutto
11710.11.2016r.osoba prywatnaZwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.139,50 zł brutto
11824.10.2016r.Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr inż. Arch. Anna Poloczek ul. Filarowa 30 40-565 KatowiceOpracowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Wyry dla sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry zgodnie z zapisem art. 10 ust. 5, 6, 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.do 31.01.2017r. 22.140,00 zł brutto
11917.11.2016r.Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 MikołówPodział nieruchomości.4 miesiące od podpisania umowy1.476,00 zł brutto
12022.11.2016r.Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski ul. Ziębia 47 43-100 TychyPodział nieruchomości.4 miesiące od podpisania umowy3.198,00 zł brutto
12121.11.2016r.GISPartner Sp. z o.o. ul. Długosza 60 WrocławUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.bezterminowonie dotyczy
12220.12.2016r.osoba prywatnadofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest. brak635,04 zł brutto
12320.12.2016r.osoba prywatnadofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest.brak476,28 zł brutto
12420.12.2016r.osoba prywatnadofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest.brak1.000,00 zł brutto
12522.12.2016r.REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-BiałaUruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry. Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. do 31.10.2017r.821.000,40 zł brutto
12628.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gmina Wyry - Oświetlenie uliczne. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.91.404,20 zł brutto
12728.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gmina Wyry - Oświetlenie obiektów. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.31.399,56 zł brutto
12828.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zespół Szkół w Gostyni.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.12.493,53 zł brutto
12928.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zespół Szkół w Wyrach.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.22.274,18 zł brutto
13028.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminne Przedszkole w Gostyni.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.4.895,42 zł brutto
13128.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminne Przedszkole w Wyrach.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.9.306,41 zł brutto
13228.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.3.595,08 zł brutto
13328.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.2.440,06 zł brutto
13428.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Dom Kultury w Gostyni.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.5.005,06 zł brutto
13528.12.2016r.Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 WarszawaDostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.119.239,27 zł brutto
13630.12.2016r.Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INFRAGO" mgr Dominika Ogrodowska ul. Tulipanowa 38 44-264 JankowicePrzebudowa i rozbudowa parkingu wokół OSP w Gostyni wraz z izolacją murów fundamentowych budynku OSP.do 28.04.2017r.119.146,66 zł brutto
13730.12.2016r.DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A 43-229 ĆwiklicePrzebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni i przebudowa ulicy Wagonowej w Wyrach - odcinek 60 m od bunkra.do 28.04.2017r.292.151,40 zł brutto
13830.12.2016r.Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda ŚląskaUsługi aktualizacji i rozbudowy dwóch serwerów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl.od 02.01.2017r. do 01.01.2018r.307,50 zł miesięcznie
13930.12.2016r.Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WarszawaUsługi pocztowe.od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.wg umowy
14030.12.2016r.Adwokat Tomasz Banasik Obsługa prawna Urzędu Gminy Wyry.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.6.400,00 zł brutto miesięcznie
14129.12.2016r.Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras ul. Goździkowa 5 43-170 Łaziska GórneWykonanie niwelacji zalegającej ziemi z podbudową drogową na terenie Gminy Wyry.od 02.01.2017r. do 31.03.2017r.19.311,00 zł brutto
14230.12.2016r.FHU RAJ ul. Gen. Sikorskiego 27 43-173 Łazska GórneSprzątanie pomieszczeń oraz mycie okien w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i stanowisko planowania przestrzennego w Pawilonie Handlowym.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.41.077,08 zł brutto
14330.12.2016r.PROFESSIONAL MARTA RYBCZYŃSKA ul. Bursztynowa 74 lokal 1 42-200 CzęstochowaWykonywanie zadań służby bhp i ppoż w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.5.166,00 zł brutto
14430.12.2016r."VOLVOX" Consulting ul. Szczyrkowska 8 BystraPełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wyry oraz nadzór nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwa informacji.od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.20.664,00 zł brutto
14502.02.2016r.Miconet Sp. z o.o. ul. Bielska 49 43-190 MikołówŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych. wg umowy
14630.12.2016r.Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160 02-326 WarszawaŚwiadczenie usługi ISDN tp telekomunikacyjnej .od 01.01.2017rwg umowy
14730.11.2016r."Pro-Mark" Budowlany Zakład Produkcyjno-Usługowyi Projektowania Andrzej Kozus ul. Bratków 6 Bytom Sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej stwierdzenia, czy obiekty i urządzenia budowlane stanowiące przedmiot wniosków Podatnika o stwierdzenie nadpłat w podatku od nieruchomości za lata 2012-2016, związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością stanowiły budowle będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.do 08.01.2018r.6.150,00 zł brutto
CRU UG WYRY - 2016.xls

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 25.02.2019 r.