Dane za rok 2016

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA UMOWY STRONY
UMOWY
PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1 04.01.2016r. Firma F-PRESS ul. Rynek 18 43-190 Mikołów Publikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesiącu "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3. od 04.01.2016r. do 31.12.2016r. miesięcznie 984 zł brutto
2 07.01.2015r. Pracownia Architektoniczna VIZ-projekt Joanna Korczyńska Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela". 31.01.2016r. 3.075,00 zł brutto
3 11.01.2016r. Firma "PRO-VITA" Henryk Siwiński ul. Dworcowa 20/12 43-170 Łaziska Górne 1. Okresowe badania lekarskie strażaków - członków Ochotniczej Straży Pożarnej Wyry i Gostyń. 2. Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych Ochotniczych Straży Pożarnych w tym badań psychotechnicznych. od 11.01.2016r. do 31.12.2016r. 4.9440,00 zł brutto szacunkowa wartość umowy
4 05.01.2016r. Firma SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-7019 Ruda Śląska Realizacja czterech materiałów dziennikarskich dotyczących bieżących spraw i wydarzeń w zapowiedzi ważnych wydarzeń gminnych. do 30.12.2016r. 3.690,00 zł brutto
5 07.01.2016r. Firma SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-7019 Ruda Śląska Realizacja materiału dziennikarskiego - Jubileuszu 25 lecia Gminy Wyry od 16 do 19 czerwca 2016r. na terenie Gminy Wyry. do 30.06.2016r. 1.845,00 zł brutto
6 11.01.2016r. Tomasz Piotrowiak ENERGODESIGN ul. Sobieskiego 26b/1 63-900 Rawicz 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego montażu lamp hybrydowych, b) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, c) wykonie STWIOR, c) opracowanie wytycznych do planu BIOZ, e) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej na rzecz i w imieniu Gminy Wyry, f) złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Pełnienie asysty technicznej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy przedmiotowej inwestycji. 12.02.2016r. 10.150,00 zł brutto
7 18.01.2016r. P.U.H. "ETRANS" Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 20 43-170 Łaziska Górne Świadczenie usług w celu przewozu dzieci z Zespołu Szkół w Gostyni, ul. Rybnicka 41 oraz Zespołu Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10 na zajęcia nauki pływania do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Kryta Pływalnia "Aqua Plant", ul. Konstytucji 3 Maja 22. do 18.01.2016r. do 30.06.2016r. 8.584,00 zł brutto
8 27.01.2016r. "T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 Katowice Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela. do 31.12.2016r. 861.000,00 zł brutto
9 18.01.2016r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów Ośrodek udostępnia obiekt sportowo-rekreacyjny Krytą Pływalnię Aqua Plant, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów. od 18.01.2016r. do 30.06.2016r. wg umowy
10 29.01.2016r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej w formie seminarium do społeczności lokalnej w zakresie ograniczenia dysfunkcji społecznych wśród młodzieży. XX JUBILEUSZOWE PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE na temat: "STRATEGIE PROFILAKTYCZNE OGRANICZAJĄCE ZJAWISKO DYSFUNKCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY". od 01.02.2016r. do 30.04.2016r. 1.000,00 zł brutto
11 29.01.2016r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XVII REGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE - RÓWIEŚNICZA EDUKACJA ZDROWOTNA. PROPAGOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM. od 01.02.2016r. do 30.11.2016r. 1.450,00 zł brutto
12 29.01.2016r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielenie pomocy osobom współuzależnionym, w tym wsparcie przed przemocą domową: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNEJ, REHABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, ORAZ UDZIELANIE POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM, W TYM RODZINOM, ORAZ WSPARCIE PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "POWRÓT" W MIKOŁOWIE. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r. 1.500,00 zł brutto
13 29.01.2016r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów ORGANIZOWANIE I REALIZACJA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ IMPREZ PROPAGUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA I ALTERNATYWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, W TYM DYSKOTEK POD HASŁEM "POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ PRZEZ MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻY PRZY STOWARZYSZENIU K.A. "POWRÓT" W MIKOŁOWIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r. 1.000,00 zł brutto
14 29.01.2016r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów PROWADZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH NARKOMANIĄ, ORAZ UZALEŻNIONYCH OD INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE I OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r. 1.500,00 zł brutto
15 29.01.2016r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin: pozyskiwanie i dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących, zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 19.01.2016r. od 01.02.2016r. do 31.12.2016r. 5.000,00 zł brutto
16 25.01.2016r. KS Projekt Krzyszof Spyra ul. Plac Odnowy 1 43-267 Suszec 1. Opracowanie elementów studium wykonalności dla projektu pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry tj. : a) analiza techniczna - stan aktualny i projektowany, b) analiza specyficzna, c) analiza finansowa, d) analiza ekonomiczna, e) analiza wrażliwości i ryzyka. 2. Wsparcie merytoryczne przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, a zwłaszcza zagadnień dotyczących diagnozy, celów projektu, uzasadnienie kryteriów, utrzymanie celów i trwałości projektu. do 04.03.2016r. 7.995,00 zł brutto
17 09.02.2016r. Usługi Inżynierskie i Doradztwo Budowlane inż. Michał Grabarzczyk ul. Stepowa 28 44-105 Gliwice Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela". do 31.12.2016r. 11.992,50 zł brutto
18 11.02.2016r. Zakład Ślusarski Jerzy Schlimok ul. Pszczyńska 125 43-175 Wyry Wykonanie i dostawa szafek ubraniowych metalowych do szatni budynku OSP w Wyrach przy ul.Pszczyńskiej 76. od 11.02.2106r. do 21.03.2016r. 25.200,00 zł brutto
19 30.12.2016r. Bartłomiej Czauderna Bielsko-Biała Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wyry. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 20.664,00 zł brutto
20 17.02.2016r. AGENCJA OCHRONY FOX ul. Bytomska 171 41-940 Piekary Śląskie 1. Stała bezpośrednia ochrona i fizyczne zabezpieczenie porządku, bezpieczeństwa oraz mienia podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2016" w dniu 21.05.2016r. 2. Wypożyczenie, transport i demontaż 250 płotków zaporowych. 21.05.2016r. Ochrona 7.361,55 zł brutto płotki zaporowe 4.920,00 zł brutto
21 02.03.2016r. MAD ADAM JANIK ul. Damrota 84 43-100 Tychy Zapewnienie obsługi gastronomicznej dla uczestników, gości oraz organizatorów Bitwy Wyrskiej organizowanej w dniu 21.05.2016r. w rejonie Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 oraz schronu bojowego "Sowiniec". 21.05.2016r. 9.520,00 zł brutto
22 02.03.2016r. Firma Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-13 Łaziska Górne 1. Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. 2. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 4x10 m wvokolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r." w Gostyni. 3. Obsługa techniczna (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska" - Bój o Gostyń 2016r. 21.05.2106r. 11.931,00 zł brutto
23 08.03.2016r. Powiat Mikołowski ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XV/152/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniom z terenu Gminy Wyry. do 30.06.2016r. 850,00 zł brutto
24 08.03.2016r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 08.03.2016r. do 24.06.2016r. 397,32 zł brutto
25 10.03.2016r. "T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 Katowice Udzielenie zamówienia dodatkowego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela" tj. rozbiórka płyty żelbetonowej, usytuowanej w miejscu planowanej budowy budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela wraz z wywozem gruzu. do 18.03.2016r. 9.840,00 zł brutto
26 01.03.2016r. Firma "Specjalisztyczna Praktyka Lekarska" Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 1 Chorzów Przeprowadzenie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 01.03.2016r. do 31.12.2016r. 185,00 zł brutto
27 01.03.2016r. mgr Barbara Przybysz Psycholog kliniczny, biegły sądowy ul. Jana Pawła II 127 41-943 Piekary Śląskie Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 01.03.2016r. do 31.12.2016r. 185,00 zł brutto
28 15.03.2016r. Firma DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A 43-229 Ćwiklice Wykonanie nawierzchni drogi ul. Chabrowej w Wyrach. od 02.05.2016r. do 31.05.2016r. 6.088,50 zł brutto
29 08.03.2016r. "BUDOTECHNIKA" Sp. z o. o. ul. Bierawska 2a 44-145 Pilchowice Wykonanie, transport oraz montaż we wskazanym miejscu lokalizacji przez Wykonawcę - BUDOTECHNIKA - na rzecz zamawiającego konstrukcji określonej w potwierdzeniu zamówienia. Wiata przystankowa. 7.911,61 zł brutto
30 06.04.2016r. INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandarowska ul. Rolnicza 11 43-220 Bojszowy Sporządzenie 60 operatów szacunkowych (w 1 egz.) dla nieruchomości stanowiących podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej. do 10.07.2016r. 24.354,00 zł brutto
31 01.04.2016r. Nederman Polska Sp. z o.o. ul. Okólna 45A 05-270 Marki Dostawa i montaż szynowych odciągów spalin wraz z wentylatorem oraz podłączenie do komina wyrzutowego na dachu budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76. do 8 tygodni od daty podpisania umowy 20.723,04 zł brutto
32 23.03.2016r. Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk Dawid Droździkowski Spółka Cywilna ul. Krakowska 37A 32-420 Gdów Warsztaty w ramach kształcenia zawodowego po 90 min. każdy dotyczące profilaktyki uzależnień pt.: "Smaki życia czyli debata o dopalaczach" w Zespole Szkół w Gostyni (zajęcia dla Gimnazjalistów klasy Ia, IIa, IIb). 12.04.2016r. 1.050,00 zł brutto
33 23.03.2016r. Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk Dawid Droździkowski Spółka Cywilna ul. Krakowska 37A 32-420 Gdów Warsztaty w ramach kształcenia zawodowego po 2 x 90 min. każdy dotyczące profilaktyki uzależnień alkoholu i agresji pt.: "Złość da ci w kość" w Zespole Szkół w Gostyni (zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej klasy IVa i IVb). 13.04.2016r. 700,00 zł brutto
34 11.04.2016r. "Śląsk" Sp. zo.o. ul. J. Ligonia 7a 40-036 Katowice Publikacja książki napisanej przez Stanisława Swadźbę, Urszulę Swadźbę oraz Zbigniewa Zagałę pt.: "Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle". 10.720,50 zł brutto
35 29.03.2016r. Księgarnia Św. Jacka Sp. z o.o. ul.Warszawska 58 Katowice Wydanie dzieła pt.: "Gostyń od średniowiecza do współczesności" w postaci książkowej, składającej się z dwóch części: I: "Dzieje Gostyni na tle historii ziemi pszczyńskiej od średniowiecza do 1939", której autorami są Lidia Borowian-Cyba i Henryk Cyba oraz części II "Gostyń - 75 lat historii 1939-2016", której autorka jest Joanna Pasierbek-Konieczny. do 31.05.2016r. 39.410,00 zł brutto
36 28.04.2016r. Spółka Wodna Wyry - Gostyń Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Wyry w trybie uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: "trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie zvdnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania" na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujących odcinków rowów: 1. rowu "W" w Gostyni na odcinku od rzeki Gostynki na długości 450 mb, 2. rowu do ul. Rybnickiej w Gostyni za posesją Państwa Swadźba na odcinku 300 mb. do 30.12.2016r. 10.000,00 zł brutto
37 05.05.2016r. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć ul. Granitowa 24/18 41-600 Świętochłowice Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry". do 31.08.2016r. 6.765,00 zł brutto
38 06.05.2016r. ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura ul. Mickiewicza 75 43-250 Pawłowice Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry. do 31.08.2016r. 283.623,98 zł brutto
39 12.04.2016r. "T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 Katowice Wzmocnienie konstrukcji ścian fundamentowych oraz płyty żelbetowej (przepony) w budynku zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela". do 06.05.2016r. 13.530,00 zł brutto
40 04.05.2016r. FIRE SHOW POKAZY OGNII SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 Lubań W ramach imprezy masowej pod nazwą "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2016" wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych podczas rekonstrukcji "Bitwy Wyrskiej". 21.05.2016r. 4.500,00 zł brutto
41 10.05.2016r. Geo-Rain Marek Łapkin ul. Spokojna 47 lok. 3 40-641 Katowice Podział nieruchomości celem wydzielenia gruntu: a) I etap - pod stację redukcyjną gazu i reszty nieruchomości (dwie działki), II etap - dwóch działek pod zabudowę i reszty nieruchomości (trzy działki). 3 miesiące od podpisania umowy 2.798,25 zł brutto
42 16.05.2016r. osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry. od 02.05.2016r. do 01.05.2019r. 648,39 zł brutto
43 19.05.2016r. PESMENTPOL Sp. z o.o. ul. Słowackiego 75a 32-400 Myślenice Wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Gostyni ul. Rybnicka. do 09.06.216r. 20.841,12 zł brutto
44 29.04.2016r. Gmina Miejska Łaziska Górne Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XVIII/181/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniowi z terenu Gminy Wyry do 15.07.2016r. 700,00 zł brutto
45 06.06.2016r. Firma Głośny Marian Głośny ul. Przyjaciół 16 43-190 Mikołów Wykonanie projektów zmian organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem i montażem znaków oraz elementów drogowych na terenie Gminy Wyry, a także wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego za pomocą farb akrylowych, zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy. do 16.09.2016r. 35.778,67 zł brutto
46 06.06.2016r. P.U. GEODOM Robert Pawelec ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska Górne Podział nieruchomości. 3 miesiące od podpisania umowy 5.000,00 zł brutto
47 06.06.2016r. P.U. GEODOM Robert Pawelec ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska Górne Podział nieruchomości. 3 miesiące od podpisania umowy 3.300,00 zł brutto
48 06.06.2016r. Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 3 miesiące od podpisania umowy 1.107,00 zł brutto
49 06.06.2016r. Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 3 miesiące od podpisania umowy 1.476,00 zł brutto
50 08.06.2016r. "BUDOTECHNIKA" Sp. z o. o. ul. Bierawska 2a 44-145 Pilchowice Wykonanie, transport oraz montaż we wskazanym miejscu lokalizacji przez Wykonawcę - BUDOTECHNIKA - na rzecz zamawiającego konstrukcji określonej w potwierdzeniu zamówienia. Wiata przystankowa. 5.509,79 zł brutto
51 13.06.2016r. Spółdzielnia Socjalna Pedagogów Śląskich ul. Żubrów 86 43-215 Jankowice Zapewnienie spełniania warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 527,73 zł brutto miesięcznie
52 16.05.2016r. Firma SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-7019 Ruda Śląska Produkcja krótkiego filmu edukacyjnego, promującego walory przyrodnicze i historyczne znaczenie terenów leśnych Gminy Wyry. do 17.06.2016r. 6.000,00 zł brutto
53 23.05.2016r. Firma P.P.H.U. PLUS/MINUS ul. 22 Lipca 14 43-180 Orzesze Dostawa i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych. do 30.06.2016r. 19.198,45 zł brutto
54 25.05.2016r. REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-Biała Utrzymanie serwisu BIP na serwerze. od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. 492,00 zł miesiecznie
55 31.05.2016r. "Elektro-Serwis" Czesław Kotusz ul. Kolejowa 59 Katowice Konserwacja i serwis napędu Dorma ES90. od 01.06.2016r. do 31.05.2018r. 369.00
56 02.06.2016r. REK TECH PROJEKT Dariusz Kordasz ul. Narcyzów 10 43-190 Mikołów Świadczenie usług informatycznych. od 07.06.2016r. do 29.07.2016r. 3.247,20 zł brutto
57 01.06.2016r. "ART." MENU S.C. Helena Fertig Krzysztof Hermyt Przygotowanie i dostawa wyżywienia (cateringu) dla uczestników Gali z okazji Jubileuszu 25-lecia Gminy Wyry. 16.06.2016r. 19.000,00 zł brutto
58 20.06.2016r. Dom Kultury w Gostyni ul. Pszczyńska 336 43-176 Gostyń Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień oraz przemocy rówieśniczej jak również promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznych wakacji, skłaniających dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyry do wartościowego spędzania czasu wolnego, bez używek i przemocy. od 04.07.2016r. do 29.07.2016r. 2.000,00 zł brutto
59 01.07.2016r. MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11 43-100 Tychy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry. od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. 834.169,97 zł brutto
60 11.05.2016r. Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii ul. Powstańców 21 Katowice Przeprowadzenie 2 zajęć profilaktycznych pn.: ALE CZAD" w dniu 24.05.2016r.   Zespole Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10. 24.05.2016r. 500,00 zł brutto
61 04.07.2016r. "GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołeczko ul. Ziębbia 12.1 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 3 miesiące od podpisania umowy 2.214,00 zł brutto
62 04.07.2016r. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Usługa przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.1.1. RPO WŚL 2014-2020 "Odnawialne źródła energii" na przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców Gminy Wyry. do 30.11.2016r. 12.000,00 zł brutto
63 25.05.2016r. REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-Biała Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania. od 01.06.2016r. do 31.05.2017r. 3.183,00 zł netto miesięcznie
64 07.07.2016r. Główny Instytut Górnictwa ul. Plac Gwarków 1 40-166 Katowice Opracownie studium wykonalności wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej", w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w podziale na dwa zadania: a) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Rybnicka, Leśna i Akacjowa), b) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska i Miarowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej. do 30.09.2016r. 46.740,00 zł brutto
65 12.07.2016r. "T-BUD" DMI Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gnieźnieńska 2/2 40-143 Katowice Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej w rejonie budowanego budynku zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku zaplecza sportowego w Wyrach przy ul. Markiela". do 31.08.2016r. 33.825,00 zł brutto
66 04.07.2016r. Impresarat Artystyczny "INSPIRACJA" Krzysztof Borończyk ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków Spektakl profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy pt.: "Poskromienie nieznośnego smoka". 15.07.2016r. 400,00 zł brutto
67 27.07.2016r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Świadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 02.09.2016r. do 30.06.2017r. 39.905,46 zł brutto
68 27.07.2016r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. od 02.09.2016r. do 30.06.2017r. nie dotyczy
69 27.07.2016r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Świadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 02.09.2016r. do 30.06.2017r. 38.998,26 zł brutto
70 27.07.2016r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. od 02.09.2016r. do 30.06.2017r. nie dotyczy zamówienia publicznego
71 02.08.2016r. Deloitte Legal Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Świadczenie przez Wykonawce na rzecz zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych usług doradztwa dotyczących wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT, a także usług doradztwa dotyczących wsparcia w procesie ustalania prawidłowości metodologii odliczania podatku VAT naliczonego przy pomocy tzn. "Pre-współczynnika". 16.000,00 zł brutto
72 18.07.2016r. P.U.H. "ETRANS" Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 20 43-170 Łaziska Górne Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pielgrzymów z okazji Światowych Dni Młodzieży. do 18.07.2016r. do 31.07.2016r. 10.200,00 zł brutto
73 02.08.2016r. NBC Consulting Spółka z o.o. ul. Astrów 10 40-045 Katowice Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji Projektu pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. do 31.12.2017r. 33.210,00 zł brutto
74 27.07.2016r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "GRAFION" Dariuz Bińkowski ul. Skowronków 4 43-100 Tychy Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przyłącza wody oraz budowa kotłowni gazowej wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 " wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń ile są wymagane do pełnego wykonania umowy a także pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy robot oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. do 31.10.2016r. dokumentacja 13.284,00 zł brutto
75 16.08.2016r. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 Mikołów Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy OSP Gostyń" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzec Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń i ile są wymagane do pełnego wykonania umowy a także pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. do 31.10.2016r. 8.856,00 zł brutto
76 17.08.2016r. Firma Usługowo-Handlowa SPORT ACTIVE Justyn Góralczyk ul. Słoneczna 2 43-175 Wyry Dostawa i montaż trybun na min. 100 siedzisk na boisku Klubu Piłkarskiego FORTUNA. od 22.08.2016r. do 30.09.2016r. 27.306,00 zł brutto
77 25.08.2016r. Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski ul. Ziębia 47 43-100 Tychy Podział nieruchomości. 3 miesiące od podpisania umowy 2.214,00 zł brutto
78 31.08.2016r. F.H.U. KOZERA Michał Kozera ul. Lipowa 7A 41-407 Imielin Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę fragmentów sieci wraz z przyłączeniami do nieruchomości w Gminie Wyry - uzupełnienie Zadania 1. do 20.10.2016r. 36.722,19 zł brutto
79 30.06.2016r. Firma Elektryczno-Budowlana "KILOWAT" ul. Dąbrowszczaków 58 43-175 Wyry Wykonanie w Pawilonie-Handlowym w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 remontu instalacji wraz z wymianą tablicy licznikowej i przeniesieniem układów pomiarowych. od 11.07.2016r. do 30.09.2016r. 14.514,00 zł brutto
80 03.08.2016r. Zakład Kamieniarski Mariusz Filipowski ul. Mikołowska 107 43-100 Tychy Remont dwóch kolumn na znicze na terenie "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września" w Gostyni. od 11.07.2016r. do 30.09.2016r. 4.920,00 zł brutto
81 03.08.2016r. Usługi Remontowo-Budowlane "MIRBUD" Fityka Mirosław ul. Brzeźna 23 43-176 Gostyń Remont pomieszczeń po zalaniu w budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńska 347. od 03.08.2016r. do 31.08.2016r. 4.000,00 zł brutto
82 09.09.2016r. osoba prywatna Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wyry. $1,000.00
83 12.09.2016r. Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk Dawid Droździkowski Spółka Cywilna Przeprowadzenie w dniu 21.09.2016r. w ramach kształcenia zawodowego 2 x 45 min. prelekcji dla rodziców dot. uzależnień pt. "Czysty umysł" w Zespole Szkół w Gostyni. 21.09.2016r. 1.000,00 zł brutto
84 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 24.06.2017r. 1.021,14 zł brutto
85 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 23.06.2017r. 985,80 zł brutto
86 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 23.06.2017r. 245,52 zł brutto
87 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 1.074,74 zł brutto
88 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 13.01.2017r. 214,72 zł brutto
89 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 23.06.2017r. 239,44 zł brutto
90 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 23.06.2017r. 217,62 zł brutto
91 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 1.045,80 zł brutto
92 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 1.496,88 zł brutto
93 23.09.2016r. osoba prywatna Przedmiotem umowy jest wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. od 01.09.2016r. do 23.09.2017r. 3.009,48 zł brutto
94 27.09.2016r. osoba prywatna Zwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 139,50 zł brutto
95 03.10.2016r. Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda Śląska Utwardzenie nawierzchni wjazdu na teren Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach. od 03.10.2016r. do 27.10.2016r. 103.891,48 zł brutto
96 05.10.2016r. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno.-Kan. Wojciech Czopek ul. Rodziny Poganów 104 32-080 Zabierzów Partner konsorcjum: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „JANET” Janusz Łakomy ul. Turystyczna 93 Bolechowice Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach. od 03.10.2016r. do 27.10.2016r. 62.696,90 zł brutto
97 05.10.2016r. Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska ul. Kokotek 36 41-700 Ruda Śląska 1. Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni w km 0+120 – 0+355. 2. Zarurowanie fragmentu rowu odwadniającego drogę ul. Kłosa w Gostyni. 3. Przedłużenie miejsc parkingowych przy ul. Bojdoła w Wyrach. od 03.10.2016r. do 31.10.2016r. 170.790,68 zł brutto
98 05.10.2106r. osoba prywatna Zwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 1674,00 zł brutto
99 10.10.2016r. Firma Al-Koal-Prof. Waldemar Saltarius ul. Jagodowa 26 43-424 Drogomyśl Zajęcia warsztatowe pn.: "Narkotykowe Dylematy i dopalacze" z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów klas II i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Wyrach. 20.10.2016r. 1.400,00 zł brutto
100 10.10.2016r. Firma Al-Koal-Prof. Waldemar Saltarius ul. Jagodowa 26 43-424 Drogomyśl Zajęcia warsztatowe pn.: "Internetowe dylematy" z zakresu podstawowych zagadnień prawnych w kontekście cyberprzemocy i cyberprzęstępczości oraz netoholizmu dla uczniów klas II i III Gimnazjum Zespołu Szkół w Gostyni. 24.10.2016r. 1.400,00 zł brutto
101 04.10.2016r. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 Mikołów Opracowanie dwóch koncepcji architektonicznych wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadań pn. : 1. "Dokumentacja koncepcyjna remontu drogi ul. Puszkina (bocznej) w Wyrach". 2 "Dokumentacja koncepcyjna remontu drogi ul. Tęczowa (bocznej) w Gostyni". do 10.11.2016r. 1) 6.765,00 zł brutto 2) 5.166,00 zł brutto
102 07.10.2016r. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa "ARCUS" S.C. ul. Wolności 15 43-190 Mikołów Opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącej świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów w Zespole Szkół w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141. do 30.11.2016r. 8.610,00 zł brutto
103 29.09.2016r. Firma Geodezyjna "MARGEO" Marek Gwiźdż ul. Policyjna 6 40-662 Katowice Odszukanie kamieni granicznych a w razie potrzeby wznowieniu granic nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej 2 miesiące od podpisania umowy 1.476,00 zł brutto
104 11.10.2016r. REK TECH PROJEKT Dariusz Kordasz ul. Narcyzów 10 43-190 Mikołów Świadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Wyry zgodnie z umową. od 11.10.2016r. do 23.12.2016r. 4.059,00 zł brutto
105 27.06.2016r. PW EL-TAL Marcin Kowal ul. Wyrska 6c/2 43-173 Łaziska Górne Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia obiektu rekreacyjno-sportowego im. Braci Góralczyków przy ul. Markiela w Wyrach. do 14.10.2016r. 12.246,00 zł brutto
106 20.10.2016r. KUCHMAR Marek Kiecka ul. Dąbrowszczaków 43-175 Wyry Dostawa i montaż wyposażenia w budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76. do 16.12.2016r. 35.680,00 zł brutto
107 20.10.2016r. NOVUM STONE EXPERT Spółka z o.o. sp.k. ul. Kredytowa 9 40-562 Katowice Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego - nawierzchnia parkingu. od 25.10.2016r. do 31.11.2016r. 79.897,31 zł brutto
108 20.10.2016r. Grzegorz Fischer Usługi Przeciwpożarowe ul. Łączna 10 43-211 Wykonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Kultury w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 366 wraz z propozycjami usunięcia ewentualnych stanów zagrożenia życia. do 30.11.2016r. 5.166,00 zł brutto
109 28.10.2016r. "GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołeczko ul. Ziębbia 12.1 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 2.398,50 zł brutto
110 27.10.2016r. Robert Pawelec Przedsiębiorstwo Usługowe "GEODOM" ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska Górne Podział nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 2.350,00 zł brutto
111 28.10.2016r. "GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołeczko ul. Ziębbia 12.1 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 2.398,50 zł brutto
112 03.11.2016r. Krzysztof Radomski ZAKŁAD USŁUGOWY "TRYGON" ul. K. Miarki 18 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 3.321,00 zł brutto
113 03.11.2016r. Krzysztof Radomski ZAKŁAD USŁUGOWY "TRYGON" ul. K. Miarki 18 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 2.583,00 zł brutto
114 21.10.2016r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki ul. Mariacka 1 40-014 Katowice Szkolenie pt.: "Weryfikacja wartości sprzedaży napojów alkoholowych - Jak obliczyć rzeczywistą wartość sprzedaży napojów alkoholowych wykazaną w oświadczeniach rocznych". Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 21.11.2016r. 2.650,00 zł brutto
115 03.11.2016r. osoba prywatna Zwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 139,50 zł brutto
116 03.11.2016r. Impresarat Artystyczny "INSPIRACJA" Krzysztof Borończyk ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków Spektakl profilaktyczny z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień pt.: "Kolczasta przyjaźń". 15.11.2016r. 350,00 zł brutto
117 10.11.2016r. osoba prywatna Zwrot kosztów przejazdu dziecka, którego droga z domu do przedszkola przekracza 3 km od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. 139,50 zł brutto
118 24.10.2016r. Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr inż. Arch. Anna Poloczek ul. Filarowa 30 40-565 Katowice Opracowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Wyry dla sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry zgodnie z zapisem art. 10 ust. 5, 6, 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. do 31.01.2017r. 22.140,00 zł brutto
119 17.11.2016r. Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński ul. Strzechy 2 43-190 Mikołów Podział nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 1.476,00 zł brutto
120 22.11.2016r. Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski ul. Ziębia 47 43-100 Tychy Podział nieruchomości. 4 miesiące od podpisania umowy 3.198,00 zł brutto
121 21.11.2016r. GISPartner Sp. z o.o. ul. Długosza 60 Wrocław Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. bezterminowo nie dotyczy
122 20.12.2016r. osoba prywatna dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest. brak 635,04 zł brutto
123 20.12.2016r. osoba prywatna dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest. brak 476,28 zł brutto
124 20.12.2016r. osoba prywatna dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest. brak 1.000,00 zł brutto
125 22.12.2016r. REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko-Biała Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry. Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. do 31.10.2017r. 821.000,40 zł brutto
126 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gmina Wyry - Oświetlenie uliczne. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 91.404,20 zł brutto
127 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gmina Wyry - Oświetlenie obiektów. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 31.399,56 zł brutto
128 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zespół Szkół w Gostyni. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 12.493,53 zł brutto
129 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zespół Szkół w Wyrach. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 22.274,18 zł brutto
130 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminne Przedszkole w Gostyni. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 4.895,42 zł brutto
131 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminne Przedszkole w Wyrach. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 9.306,41 zł brutto
132 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 3.595,08 zł brutto
133 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 2.440,06 zł brutto
134 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Dom Kultury w Gostyni. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 5.005,06 zł brutto
135 28.12.2016r. Innogy Polska Spółka Akcyjna ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej w roku 2017 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 119.239,27 zł brutto
136 30.12.2016r. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INFRAGO" mgr Dominika Ogrodowska ul. Tulipanowa 38 44-264 Jankowice Przebudowa i rozbudowa parkingu wokół OSP w Gostyni wraz z izolacją murów fundamentowych budynku OSP. do 28.04.2017r. 119.146,66 zł brutto
137 30.12.2016r. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A 43-229 Ćwiklice Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni i przebudowa ulicy Wagonowej w Wyrach - odcinek 60 m od bunkra. do 28.04.2017r. 292.151,40 zł brutto
138 30.12.2016r. Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda Śląska Usługi aktualizacji i rozbudowy dwóch serwerów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl. od 02.01.2017r. do 01.01.2018r. 307,50 zł miesięcznie
139 30.12.2016r. Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa Usługi pocztowe. od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. wg umowy
140 30.12.2016r. Adwokat Tomasz Banasik Obsługa prawna Urzędu Gminy Wyry. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 6.400,00 zł brutto miesięcznie
141 29.12.2016r. Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras ul. Goździkowa 5 43-170 Łaziska Górne Wykonanie niwelacji zalegającej ziemi z podbudową drogową na terenie Gminy Wyry. od 02.01.2017r. do 31.03.2017r. 19.311,00 zł brutto
142 30.12.2016r. FHU RAJ ul. Gen. Sikorskiego 27 43-173 Łazska Górne Sprzątanie pomieszczeń oraz mycie okien w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i stanowisko planowania przestrzennego w Pawilonie Handlowym. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 41.077,08 zł brutto
143 30.12.2016r. PROFESSIONAL MARTA RYBCZYŃSKA ul. Bursztynowa 74 lokal 1 42-200 Częstochowa Wykonywanie zadań służby bhp i ppoż w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 5.166,00 zł brutto
144 30.12.2016r. "VOLVOX" Consulting ul. Szczyrkowska 8 Bystra Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wyry oraz nadzór nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwa informacji. od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. 20.664,00 zł brutto
145 02.02.2016r. Miconet Sp. z o.o. ul. Bielska 49 43-190 Mikołów Świadczenie usług telekomunikacyjnych. wg umowy
146 30.12.2016r. Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Świadczenie usługi ISDN tp telekomunikacyjnej . od 01.01.2017r wg umowy
147 30.11.2016r. "Pro-Mark" Budowlany Zakład Produkcyjno-Usługowyi Projektowania Andrzej Kozus ul. Bratków 6 Bytom Sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej stwierdzenia, czy obiekty i urządzenia budowlane stanowiące przedmiot wniosków Podatnika o stwierdzenie nadpłat w podatku od nieruchomości za lata 2012-2016, związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością stanowiły budowle będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. do 08.01.2018r. 6.150,00 zł brutto

CRU UG WYRY - 2016.xls

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 25.02.2019 r.