Stefy zabudowy mieszkaniowej

Strefa MN

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN – 66MN, ustala się:


1) przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwzględnieniem pkt 2;

2) dopuszcza się usługi w lokalu użytkowym, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z wyłączeniem handlu hurtowego, usług związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko naprawcze, działalności związanych z rozrywką i zakwaterowaniem, komisów samochodowych, handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi oraz usług związanych z budownictwem, składowaniem, magazynowaniem, zbiórką  i przetwarzaniem zużytych pojazdów, maszyn, sprzętu elektromechanicznego, baz i usług związanych z transportem, z uwzględnieniem § 6 ust. 4;

3) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 40 %;

6) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,01, maks. 0,8;

7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30%;

8) wysokość zabudowy: maks. 17 m, w tym:

a) budynków mieszkalnych: maks. 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,

b) obiektów innych niż wymienione w lit. a, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: maks. 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;

9) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, w tym elementów doświetleń dachowych,
b) budynków gospodarczych i garaży: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich i jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachu do maks. 30o,

c) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a i b: kształtowana dowolnie;

10) dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 9;

11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w pkt 5 – 8, dopuszcza się remont, przebudowę, termomodernizację oraz rozbudowę i  nadbudowę do parametrów i wskaźników, które spełniają ustalenia planu, z uwzględnieniem lit. b,

b) warunku, o którym mowa w pkt 9a i b, dopuszcza się w przypadku rozbudowy i nadbudowy budynku do parametrów i wskaźników określonych w planie, zastosowanie geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie,z uwzględnieniem ustaleń § 36 ust. 2 – 4;

12) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: min. 700 m2,

b) zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej dla samodzielnego członu budynku bliźniaczego: min. 400 m2.

Strefa MNU

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych symbolami 1MNU – 90MNU, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym, z wyłączeniem: handlu hurtowego, komisów samochodowych, handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi oraz usług związanych z budownictwem, składowaniem, magazynowaniem, zbiórką  i przetwarzaniem zużytych pojazdów, maszyn, sprzętu elektromechanicznego, obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko naprawcze, stacji paliw, baz i usług związanych z transportem, z uwzględnieniem § 6 ust. 4;

c) istniejąca zabudowa zagrodowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa w zakresie nieuciążliwych usług, w tym usług rzemieślniczych;

3) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 40 %;

6) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,01, maks. 0,8;

7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30%;

8) wysokość zabudowy: maks. 17 m, w tym:

a) budynków: mieszkalnych, usługowych: maks. 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z uwzględnieniem lit. b,

b) budynków usługowych zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: maks. 8 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,

c) budynków inwentarskich oraz innych obiektów i urządzeń budowlanych związanych z produkcją rolniczą w zabudowie zagrodowej: maks. 12 m,

d) obiektów innych niż wymienione w lit. a – c, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: maks. 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;

9) geometria dachów:

a) budynków: mieszkalnych i usługowych: dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, w tym elementów doświetleń dachowych,

b) budynków gospodarczych i garaży: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich i jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachu do maks. 30o,

c) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a i b: kształtowana dowolnie;

10) dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 9, nie stosuje się;

11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w pkt 5 – 8, dopuszcza się remont, przebudowę, termomodernizację oraz rozbudowę i nadbudowę do parametrów i wskaźników, które spełniają ustalenia planu, z uwzględnieniem lit. b,

b) warunku, o którym mowa w pkt 9a i b, dopuszcza się w przypadku rozbudowy i nadbudowy budynku do parametrów i wskaźników określonych w planie, zastosowanie geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie,z uwzględnieniem ustaleń § 36 ust. 2 – 4;

12) nakaz ukształtowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m od nieruchomości sąsiednich o funkcji mieszkaniowej wzdłuż granic działki, na której realizowane są następujące sposoby użytkowania:

a) dojazdy samochodów dostawczych i ciężarowych,

b) miejsca dostaw i rozładunku,

c) miejsca parkingowe w liczbie większej niż 5 stanowisk;

13) usługi lokalizowane w zabudowie:

a) o której mowa w pkt 1b i pkt 2 powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją realizowaną na działkach sąsiednich, co oznacza m. in., że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu;

b) o której mowa w pkt 1b mogą być realizowane w budynku, którego powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 150 m2,

c) o której mowa w pkt 2 mogą być realizowane w budynkach zlokalizowanych na wydzielonych działkach budowlanych, przy czym powierzchnia zabudowy budynku nie może przekroczyć 500 m2;

14) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: min. 700 m2,

b) zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej dla samodzielnego członu budynku bliźniaczego: min. 400 m2,

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z  dopuszczeniem usług na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym oraz zabudowy usługowej: min. 1000 m2.

Strefa MU

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczonych symbolami 1MU – 5MU, ustala się:


1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo – mieszkaniowa,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym,

c) zabudowa usługowa, w zakresie nieuciążliwych usług;

2) w zabudowie, o której mowa w pkt 1 wyklucza się: komisy samochodowe, handel węglem i sypkimi materiałami budowlanymi, usługi związane z budownictwem, składowaniem, magazynowaniem, zbiórką i przetwarzaniem zużytych pojazdów, maszyn, sprzętem elektromechanicznym, obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko naprawcze, stacje paliw, bazy i usługi związane z transportem oraz handel hurtowy- za wyjątkiem terenu 1MU – handel hurtowy, z uwzględnieniem § 6 ust. 4;

3) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej dla:

a) zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: maks. 40%,

b) zabudowy usługowej: maks. 45%;

6) wskaźnik intensywności zabudowy dla:

a) zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: min. 0,01, maks. 0,8,

b) zabudowy usługowej: min. 0,01, maks. 0,9;

7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla:

a) zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: min. 30%,

b) zabudowy usługowej: min. 15%;

8) wysokość zabudowy: maks. 17 m, w tym:

a) budynków mieszkalnych, usługowo – mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych, w tym w zakresie usług publicznych: maks. 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z uwzględnieniem lit. b,

b) budynków usługowych zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: maks. 8 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,

c) obiektów innych niż wymienione w lit. a i b, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: maks. 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;

9) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i budynków usługowych: dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, w tym elementów doświetleń dachowych,

b) budynków gospodarczych i garaży: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich i jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachu do maks. 30o,

c) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a i b: kształtowana dowolnie;

10) dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 9 nie stosuje się;

11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w pkt 5 – 8, dopuszcza się remont, przebudowę, termomodernizację oraz rozbudowę i nadbudowę budynku do parametrów i wskaźników, które spełniają ustalenia planu, z uwzględnieniem lit. b,

b) warunku, o którym mowa w pkt 9a i b, dopuszcza się w przypadku rozbudowy i nadbudowy budynku do parametrów i wskaźników określonych w planie, zastosowanie geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, z uwzględnieniem ustaleń § 36 ust. 2 – 4;

12) usługi lokalizowane w zabudowie:

a) o której mowa w pkt 1 powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją realizowaną na działkach sąsiednich, co oznacza m. in., że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i  mienia oraz stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu;

b) o której pkt 1b mogą być realizowane w budynku, którego powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 150 m2;

13) nakaz ukształtowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m od nieruchomości sąsiednich o funkcji mieszkaniowej wzdłuż granic działki, na której realizowane są następujące sposoby użytkowania:

a) dojazdy samochodów dostawczych i ciężarowych,

b) miejsca dostaw i rozładunku,

c) miejsca parkingowe w liczbie więcej niż 5 stanowisk;

14) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: min. 700 m2,

b) zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej dla samodzielnego członu budynku bliźniaczego: min. 400 m2,

c) zabudowy mieszkaniowo – usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym oraz zabudowy usługowej: min. 1000 m2.

Strefa MNStrefa MNUStrefa MU
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN – 66MN, ustala się:Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych symbolami 1MNU – 90MNU, ustala się:Dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczonych symbolami 1MU – 5MU, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwzględnieniem pkt 2;
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym, z wyłączeniem: handlu hurtowego, komisów samochodowych, handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi oraz usług związanych z budownictwem, składowaniem, magazynowaniem, zbiórką i przetwarzaniem zużytych pojazdów, maszyn, sprzętu elektromechanicznego, obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko naprawcze, stacji paliw, baz i usług związanych z transportem, z uwzględnieniem § 6 ust. 4;

c) istniejąca zabudowa zagrodowa;
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo – mieszkaniowa,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym,

c) zabudowa usługowa, w zakresie nieuciążliwych usług;
2) dopuszcza się usługi w lokalu użytkowym, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z wyłączeniem handlu hurtowego, usług związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko naprawcze, działalności związanych z rozrywką i zakwaterowaniem, komisów samochodowych, handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi oraz usług związanych z budownictwem, składowaniem, magazynowaniem, zbiórką i przetwarzaniem zużytych pojazdów, maszyn, sprzętu elektromechanicznego, baz i usług związanych z transportem, z uwzględnieniem § 6 ust. 4;2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa w zakresie nieuciążliwych usług, w tym usług rzemieślniczych;2) w zabudowie, o której mowa w pkt 1 wyklucza się: komisy samochodowe, handel węglem i sypkimi materiałami budowlanymi, usługi związane z budownictwem, składowaniem, magazynowaniem, zbiórką i przetwarzaniem zużytych pojazdów, maszyn, sprzętem elektromechanicznym, obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych wyposażonych w więcej niż jedno stanowisko naprawcze, stacje paliw, bazy i usługi związane z transportem oraz handel hurtowy- za wyjątkiem terenu 1MU – handel hurtowy, z uwzględnieniem § 6 ust. 4;
3) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;3) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;3) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 40 %;5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 40 %;5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej dla:

a) zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: maks. 40%,

b) zabudowy usługowej: maks. 45%;
6) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,01, maks. 0,8;6) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,01, maks. 0,8;6) wskaźnik intensywności zabudowy dla:

a) zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: min. 0,01, maks. 0,8,

b) zabudowy usługowej: min. 0,01, maks. 0,9;
7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30%;7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30%;
7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla:

a) zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: min. 30%,

b) zabudowy usługowej: min. 15%;
8) wysokość zabudowy: maks. 17 m, w tym:

a) budynków mieszkalnych: maks. 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,

b) obiektów innych niż wymienione w lit. a, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: maks. 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;
8) wysokość zabudowy: maks. 17 m, w tym:

a) budynków: mieszkalnych, usługowych: maks. 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z uwzględnieniem lit. b,

b) budynków usługowych zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: maks. 8 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,

c) budynków inwentarskich oraz innych obiektów i urządzeń budowlanych związanych z produkcją rolniczą w zabudowie zagrodowej: maks. 12 m,

d) obiektów innych niż wymienione w lit. a – c, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: maks. 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;
8) wysokość zabudowy: maks. 17 m, w tym:

a) budynków mieszkalnych, usługowo – mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych, w tym w zakresie usług publicznych: maks. 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z uwzględnieniem lit. b,

b) budynków usługowych zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym: maks. 8 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,

c) obiektów innych niż wymienione w lit. a i b, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: maks. 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;
9) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, w tym elementów doświetleń dachowych,
b) budynków gospodarczych i garaży: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich i jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachu do maks. 30o,

c) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a i b: kształtowana dowolnie;
9) geometria dachów:

a) budynków: mieszkalnych i usługowych: dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, w tym elementów doświetleń dachowych,

b) budynków gospodarczych i garaży: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich i jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachu do maks. 30o,

c) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a i b: kształtowana dowolnie;
9) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i budynków usługowych: dachy dwuspadowe, wielospadowe i płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, w tym elementów doświetleń dachowych,

b) budynków gospodarczych i garaży: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do maks. 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich i jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachu do maks. 30o,

c) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a i b: kształtowana dowolnie;
10) dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych nie stosuje się ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 9;10) dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 9, nie stosuje się;10) dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych ustaleń, o których mowa w pkt 1 – 9 nie stosuje się;
11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w pkt 5 – 8, dopuszcza się remont, przebudowę, termomodernizację oraz rozbudowę i nadbudowę do parametrów i wskaźników, które spełniają ustalenia planu, z uwzględnieniem lit. b,

b) warunku, o którym mowa w pkt 9a i b, dopuszcza się w przypadku rozbudowy i nadbudowy budynku do parametrów i wskaźników określonych w planie, zastosowanie geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie,z uwzględnieniem ustaleń § 36 ust. 2 – 4;
11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w pkt 5 – 8, dopuszcza się remont, przebudowę, termomodernizację oraz rozbudowę i nadbudowę do parametrów i wskaźników, które spełniają ustalenia planu, z uwzględnieniem lit. b,

b) warunku, o którym mowa w pkt 9a i b, dopuszcza się w przypadku rozbudowy i nadbudowy budynku do parametrów i wskaźników określonych w planie, zastosowanie geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie,z uwzględnieniem ustaleń § 36 ust. 2 – 4;
11) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregokolwiek z warunków określonych w pkt 5 – 8, dopuszcza się remont, przebudowę, termomodernizację oraz rozbudowę i nadbudowę budynku do parametrów i wskaźników, które spełniają ustalenia planu, z uwzględnieniem lit. b,

b) warunku, o którym mowa w pkt 9a i b, dopuszcza się w przypadku rozbudowy i nadbudowy budynku do parametrów i wskaźników określonych w planie, zastosowanie geometrii dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, z uwzględnieniem ustaleń § 36 ust. 2 – 4;
12) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: min. 700 m2,

b) zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej dla samodzielnego członu budynku bliźniaczego: min. 400 m2.
12) nakaz ukształtowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m od nieruchomości sąsiednich o funkcji mieszkaniowej wzdłuż granic działki, na której realizowane są następujące sposoby użytkowania:

a) dojazdy samochodów dostawczych i ciężarowych,

b) miejsca dostaw i rozładunku,

c) miejsca parkingowe w liczbie większej niż 5 stanowisk;
12) usługi lokalizowane w zabudowie:

a) o której mowa w pkt 1 powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją realizowaną na działkach sąsiednich, co oznacza m. in., że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu;

b) o której pkt 1b mogą być realizowane w budynku, którego powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 150 m2;
-13) usługi lokalizowane w zabudowie:

a) o której mowa w pkt 1b i pkt 2 powinny niekonfliktowo współistnieć z funkcją realizowaną na działkach sąsiednich, co oznacza m. in., że skutki prowadzenia tej działalności nie mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz stwarzać uciążliwości, szczególnie w postaci wytwarzania hałasu;

b) o której mowa w pkt 1b mogą być realizowane w budynku, którego powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 150 m2,

c) o której mowa w pkt 2 mogą być realizowane w budynkach zlokalizowanych na wydzielonych działkach budowlanych, przy czym powierzchnia zabudowy budynku nie może przekroczyć 500 m2;
13) nakaz ukształtowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m od nieruchomości sąsiednich o funkcji mieszkaniowej wzdłuż granic działki, na której realizowane są następujące sposoby użytkowania:

a) dojazdy samochodów dostawczych i ciężarowych,

b) miejsca dostaw i rozładunku,

c) miejsca parkingowe w liczbie więcej niż 5 stanowisk;
14) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: min. 700 m2,

b) zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej dla samodzielnego członu budynku bliźniaczego: min. 400 m2,

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym oraz zabudowy usługowej: min. 1000 m2.
14) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: min. 700 m2,

b) zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej dla samodzielnego członu budynku bliźniaczego: min. 400 m2,

c) zabudowy mieszkaniowo – usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym oraz zabudowy usługowej: min. 1000 m2.