DW 928 do przebudowy. Ma być dużo wygodniej i bezpieczniej

Znane są plany Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie zbliżającego się remontu drogi wojewódzkiej nr 928, a także projekt wykonawczy do przetargu. Jeśli wszystko się uda, główna ulica Gostyni w niedalekiej przyszłości całkowicie zmieni swoje oblicze.

Przebudowa z dofinansowaniem rządowym
Pod koniec maja br. rozstrzygnięto nabór w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych1, z którego samorząd województwa śląskiego uzyskał 65 mln zł na realizację projektu drogowego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1”. To zapaliło zielone światło dla inwestycji czekającej na realizację od 2017 roku.

W nawiązaniu do wyników tego naboru jeden z naszych czytelników – Tomasz Duda, wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowanego remontu oraz projektu wykonawczego do podmiotów odpowiedzialnych za drogę: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach przesłanych odpowiedzi nie tylko ujawniono plany na najbliższe miesiące, ale też zawarto dokumentację obejmującą miejscowość i przyległości.

Wcześniej, jak również ustalił pan Tomasz, w zakresie odcinka na terenie miasta Mikołów szczegóły na temat projektu wykonawczego opublikował tamtejszy urząd miasta – link.

Trzy etapy i przetarg
Jak wynika z przekazanych odpowiedzi, decyzją inwestora – jeszcze w czasie tworzenia projektu – całe zadanie związane z przebudową DW 928 zostało podzielone na trzy etapy.

Pierwszy od zjazdu z DK44 w Mikołowie do przejazdu kolejowego w Wyrach, drugi od przejazdu kolejowego w Wyrach przez Gostyń do wiaduktu w Kobiórze, a trzeci od wiaduktu w Kobiórze do zjazdu na DK1 w Kobiórze.

Etap drugi przez Gostyń, jak wynika z pisma ZDW w Katowicach, zostanie objęty otrzymanym niedawno dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł ze środków rządowych, a pozostałe zostaną sfinansowane wyłącznie z budżetu województwa śląskiego. Przy założeniu, że szacowana wartość zadania to 185 mln zł, Urząd Marszałkowski przekazał, że wysokość wkładu własnego województwa wyniesie 120 mln zł.

Dla porównania w 2016 roku zakładano, że przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 70,5 mln zł całkowity koszt przebudowy wyniesie nieco ponad 84 mln zł – wtedy wkład własny województwa zamykałby się w kwocie 13,5 mln zł.

2) Tut. Zarząd informuje, że projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1″ został podzielony na 3 etapy. Roboty budowlane związane z realizacją etapu II tj. przebudową drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku Wyry przejazd kolejowy – Kobiór wiadukt nad koleją, realizowane będą ze środków Województwa Śląskiego przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Natomiast etap I odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 44 w Mikołowie do przejazdu kolejowego w Wyrach oraz etap III od wiaduktu nad koleją do drogi krajowej nr 1 w Kobiórze będą finansowane w całości z budżetu województwa.

Fragment pisma z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

2. Przedmiotowe zadanie uzyskało wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 65 mln zł. Szacowana wartość zadania to 185 mln zł. Mając na uwadze powyższe 120 mln zł na realizację zadania pochodzić będzie z budżetu Województwa Śląskiego.

Fragment pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Planowane na dziś 120 mln zł na wkład własny to jednak wciąż wydatek w zasięgu budżetu województwa. Tylko w tym roku marszałek zamierza wydać 443,2 mln zł na różne projekty drogowe, co stanowi ponad połowę bieżącego budżetu inwestycyjnego województwa.

Pracownicy marszałka jak i dyrektor ZDW w tych samych pismach zapewniają, że przetarg na realizację zostanie ogłoszony jeszcze w 2022 roku. Jeśli uda się zakończyć pomyślnie całą procedurę, prace będą prowadzone w latach 2022-2026.

Na przeszkodzie mogą jednak stanąć stale rosnące koszty. Poza tym może zabraknąć podmiotów gotowych do realizacji inwestycji w zakładanym zakresie.

Rozwiązania od grupy EGIS
Prace nad projektem wykonawczym DW 928 prowadzone były w latach 2015-2017. Dokumentację przygotowała spółka EGIS Polska Inżynieria z grupy EGIS, wówczas w Gostyni zupełnie nieznanej, ale dziś kojarzonej z projektem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa. Mimo upływu lat, dokumentacja stworzona przez specjalistów z EGIS jest wciąż aktualna.

Jak wynika z przesłanej przez ZDW w Katowicach dokumentacji dla Gostyni i okolic, w ramach przebudowy droga ma zyskać nie tylko nową nawierzchnię, ale też szereg innych udogodnień, które podniosą bezpieczeństwo i zwiększą atrakcyjność miejscowości.

Poprawiona będzie geometria jezdni, wyregulowane zostaną skrzyżowania i zjazdy, przebudowę przejdą też wszystkie obiekty inżynieryjne – w tym most na rzece Gostynce. Droga wzbogacona zostanie o rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, na całym jej odcinku poprowadzone będą ciągi pieszo-jezdne – najczęściej po obu stronach drogi, powstanie nowe oświetlenie z energooszczędnymi oprawami LED, nowa kanalizacja deszczowa i nowe kanały techniczne, ale nie tylko.

Z wszystkimi rozwiązaniami, jak również wstępnymi planami organizacji ruchu w trakcie robót, np. w zakresie przeprawy przez rzekę Gostynkę – bo to również zostało ujęte w projekcie – można dokładnie zapoznać się w omówieniu dostępnym poniżej, które powstało głównie na podstawie dokumentacji udostępnionej panu Tomaszowi.


Spis treści:

 1. Ogólny zarys i główne cele inwestycji
 2. Szczegółowy opis rozwiązań w podziale na odcinki
 1. Historia projektu i plany na przyszłość
 2. Aktualny stan drogi na odcinku gostyńskim
 3. Podsumowanie

1. Ogólny zarys i główne cele inwestycji

Przebudowa DW 928 będzie polegać na odtworzeniu stanu istniejącego z doprowadzeniem parametrów geometrycznych drogi oraz skrzyżowań do wartości normatywnych.

Projekt wykonawczy przygotowała spółka EGIS Polska Inżynieria.

W ramach robót budowlanych wykonana zostanie:

 • przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o długości 15 km z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś do 11,5 tony,
 • przebudowa i korekta geometrii istniejących skrzyżowań,
 • korekta szerokości pasa ruchu, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i poboczy gruntowych,
 • przebudowa istniejących chodników oraz budowa co najmniej jednostronnych chodników na odcinkach zabudowanych,
 • budowa i przebudowa zatok autobusowych,
 • budowa i przebudowa zjazdów do budynków publicznych i posesji prywatnych,
 • montaż i budowa elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu,
 • budowa sygnalizacji przejść dla pieszych,
 • przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa przepustów,
 • przebudowa elementów odwodnienia pasa drogowego,
 • przebudowa obiektów mostowych w Gostyni,
 • montaż oświetlenia LED, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu,
 • zabezpieczenie i przebudowa wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, takimi jak sieci uzbrojenia terenu czy urządzenia melioracji,
 • budowa kanału technologicznego.

Oś drogi określono z zachowaniem istniejących elementów stałych w terenie. Na całym odcinku przeprowadzona zostanie korekta szerokości pasów ruchu i istniejących zjazdów, skorygowane zostaną parametry geometryczne łuków poziomych.

W miejscach, w których nie było możliwe dostosowanie projektowanych parametrów do aktualnych wymagań, uzyskano stosowne odstępstwa.

SzerokośćWarstwa ścieralna
Pas ruchu3,50 mmieszanka mineralno-asfaltowa BBTM 8
Ścieżka rowerowa2,50 mbeton asfaltowy AC 11 S
Ciąg pieszo-rowerowy2,50 mbrukowa kostka betonowa
Zatoka autobusowa3,00 mkostka kamienna wielkowymiarowa
Pobocze gruntowe1,50 m

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zwiększenie atrakcyjności terenów w bezpośrednim sąsiedztwie, dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących standardów, podwyższenie komfortu użytkowników, poprawa płynności ruchu, a także zwiększenie estetyki całej drogi i jej najbliższego otoczenia.

Najważniejszym elementem wpływającym na bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym będzie ciąg pieszo-rowerowy poprowadzony po obu stronach jezdni, za wyjątkiem odcinków, dla których nie było to możliwe z przyczyn terenowych. Do jego budowy wykorzystania zostanie kostka brukowa w kolorze szarym w części przewidzianej dla pieszych i kostka brukowa w kolorze czerwonym w części rowerowej. Przy budowie zostaną zastosowane obniżone krawężniki ułatwiające poruszanie, a także kostki integracyjne przed przejściami dla pieszych i na peronach przystanków autobusowych. W terenie niezabudowanym, głównie na odcinkach leśnych, ciąg pieszo-rowerowy zostanie zastąpiony ścieżką rowerową wykonaną z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym.

Na samej jezdni miejscami posadowione zostaną wyspy kanalizujące, mające uspokajać ruchu, które zostaną wykonane z kostki brukowej w kolorze czerwonym.

Cały układ drogowy, za wyjątkiem części obszarów niezabudowanych, zostanie oświetlony z wykorzystaniem stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych okrągłych, prostych lub łamanych o wysokości 6 lub 9 m, z oprawami oświetleniowymi LED.

Większy komfort zapewni szereg dodatkowych rozwiązań technicznych. Odwodnienie jezdni oraz chodników odbywać się będzie za pomocą wykształconych spadków poprzecznych i podłużnych. Na odcinkach o przekroju ulicznym odwodnienie pasa drogowego będzie realizowane poprzez kompletny system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejących cieków i kolektorów. Na odcinkach o przekroju drogowym zostaną wyprowadzane nowe rowy drogowe odprowadzające wody opadowe do istniejących odbiorników nie zakłócając istniejącego stanu odwodnienia terenu. Wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych zbudowania zostanie kanalizacja techniczna, w której będą mogły zostać osadzone np. sieci światłowodowe.


2. Szczegółowy opis rozwiązań w podziale na odcinki

Na etapie tworzenia projektu zadanie inwestycyjne zostało podzielone na trzy odcinki.

Odcinek nr 1 – od DK44 do km 5+069

Dotyczy miejscowości: Mikołów, Wyry

Pierwszy etap obejmuje odcinek od zjazdu z DK44 w Mikołowie do przejazdu kolejowego w Wyrach.

Na całym odcinku wzdłuż głównej jezdni, w obrębie obszarów zabudowanych, po obu stronach poprowadzone zostaną ciągi pieszo-rowerowe. Droga będzie odpowiednio wypoziomowana i oświetlona lampami LED. Przebudowane zostaną m.in. wszystkie skrzyżowania z drogami powiatowymi, zjazdy na drogi gminne i posesje prywatne.

Zjazd z drogi krajowej w Mikołowie nie będzie regulowany, ponieważ ten element leży w gestii zarządcy dróg krajowych, a nie zarządcy dróg wojewódzkich.

Od zjazdu na ul. Krakowską jezdnie na całym początkowym odcinku drogi rozgraniczać będą wyspy nieprzejezdne o nieregularnym kształcie.

Regulacji ulegną zjazdy na drogi gminne – ul. Strzechy i ul. Wierzbową, wraz z łącznikami na drogi osiedlowe, a w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Skłodowskiej-Curie powstanie potężne rondo o niestandardowym kształcie. Uregulowany zostanie ponadto zjazd na ul. Pszczyńską w Mikołowie – drogę prowadzącą do centrum miasta.

Przy wylocie z Mikołowa, ale już w granicach miejscowości Wyry, utworzony zostanie pierwszy punkt dla Inspektoratu Transportu Drogowego.

Wzdłuż całego niezabudowanego odcinka do Wyr pobiegnie jednostronna droga rowerowa. Przy przystanku „Wyry 1” powstanie zatoka autobusowa.

W miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic: Pszczyńska, Zjednoczenia i Łaziska, powstanie wyczekiwane od lat rondo. Na ul. Zjednoczenia przeniesiona zostanie jedna z tamtejszych zatok autobusowych dla przystanku „Wyry Skrzyżowanie”. Istniejące nieopodal przejście dla pieszych zostanie doświetlone dodatkowym zestawem lamp.


Plan sytuacyjny drogowy – etap 1 – Mikołów, Wyry:

Odcinek nr 2 – od km 5+100 do km 13+028

Dotyczy miejscowości: Wyry, Gostyń, Kobiór

Drugie etap obejmuje odcinek od przejazdu kolejowego w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej do wiaduktu w Kobiórze.

Na całym odcinku wzdłuż głównej jezdni, w obrębie obszarów zabudowanych, po obu stronach poprowadzone zostaną ciągi pieszo-rowerowe. Droga będzie odpowiednio wypoziomowana i oświetlona lampami LED. Przebudowane zostaną m.in. wszystkie skrzyżowania z drogami powiatowymi, zjazdy na drogi gminne i posesje prywatne.

Powstanie nowa zatoka autobusowa dla przystanku „Wyry Przejazd Kolejowy” od strony „Dworka”. Istniejąca zatoka od strony sklepu „Karaś” zostanie przebudowana. Przejście dla pieszych będzie przesunięte do strefy między zatokami i dla większego bezpieczeństwa zostanie doświetlone dodatkowymi lampami.

Nowe oświetlenie zyska też istniejące przejście dla pieszych przy zjeździe na ul. Kopaniny w Wyrach. Dodatkowo na początku samej ul. Kopaniny powstanie nowe przejście dla pieszych z azylem, a to z uwagi na potrzeby ciągu pieszo-rowerowego.

Na wysokości „Centrum Ogrodu”, przy granicy Wyr z Gostynią, w ramach przebudowy drogi regulacji ulegnie rów melioracyjny prowadzący do rowu S i dalej do rzeki Gostynki. Rów ten ma istotnie znaczenie dla systemu odwadniania DW 928 w tym miejscu.

Niestety z braku miejsca nie powstaną zatoki autobusowe dla przystanku „Gostyń Pszczyńska”. Nie zmieni się też lokalizacja przejścia dla pieszych w obrębie przystanku. Przejście zostanie jednak doświetlone dodatkowymi lampami.

Nowe przejście dla pieszych powstanie przy zjeździe na ul. Łuczników, tuż przy strażnicy OSP Gostyń. Likwidacji ulegnie natomiast istniejące przejście dla pieszych na wysokości wjazdu do „Garkatu”, które znajduje się bliżej przewidzianych do modernizacji zatok autobusowych dla przystanku „Gostyń Łuczników”.

Przejście dla pieszych na wysokości sklepu „Spożywczok” zostanie zlikwidowane. Jest to tłumaczone względami bezpieczeństwa. Aby dostać się do tego punktu piesi i rowerzyści będą musieli skorzystać z bardziej oddalonego przejścia w centrum oraz ciągu pieszo-rowerowego biegnącego po drugiej stronie jezdni.

Duże zmiany zajdą w centrum Gostyni. Droga na tym odcinku będzie szersza niż w innych miejscach, przez co znajdzie się bliżej budynków publicznych o ok. 3,5 m.

Już na wysokości domu kultury jezdnie rozdzieli wyspa nieprzejezdna. Po stronie przeciwnej do DK Gostyń powstanie zatoka autobusowa dla przystanku „Gostyń Poczta”, zastępująca istniejącą zatokę przy sklepie „U Ani”. Aby dostać się do tej zatoki od strony biblioteki trzeba będzie pokonać dwa przejścia dla pieszych – przejście na ul. Pszczyńskiej z sygnalizatorem na wysokości biblioteki, i nowe, które będzie wyznaczone na ul. Tyskiej.

Na wysokości budynku biblioteki, w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych z sygnalizatorem, również powstanie wyspa nieprzejezdna rozdzielająca jezdnie, ale wyposażona w azyl o długości 3,5 m, który będzie stanowił element przejścia dla pieszych z zupełnie nowym sygnalizatorem – będzie to instalacja znaczne bardziej rozbudowana, bo składająca się z większej liczby masztów i słupów (np. w obrębie azylu dostępne będą dodatkowe przyciski do wzbudzania sygnalizatora).

Kolejna wyspa nieprzejezdna rozdzielająca jezdnie powstanie w ciągu za piekarnią „Tradycja”. Na wysokości tej wysypy od strony piekarni powstanie druga nowa zatoka autobusowa dla przystanku „Gostyń Poczta”, która zastąpi istniejącą zatokę przy placu centralnym. Z nowej zatoki będzie korzystała tylko linia 157. Autobusy linii 294, jadące od strony Wyr, będą zatrzymywały się na ul. Rybnickiej przy ośrodku zdrowia. W tym celu inwestor przebuduje część chodnika w obrębie tego budynku.

Dzięki temu, że po wschodniej stronie DW 928 powstanie dodatkowy ciąg pieszo-jezdny od skrzyżowania z ul. Tyską do ul. Pszczyńskiej bocznej (zjazd do Munimentum Point), niezmotoryzowani mieszkańcy dwóch bocznych ulic zyskają bezpieczną drogę do domu – zniknie konieczność przekraczania jezdni w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Zbudowany zostanie nowy most nad rowem S. Przed przystąpieniem do rozbiórki wykonawca przygotuje tymczasową drogę wraz z mostem objazdowym od strony zachodniej. Obiekt został zakwalifikowany do przebudowy „ze względów geometrycznych wynikających z konieczności uwzględnienia aktualnych aktów prawnych”. Całość zaprojektowano w formie jednoprzęsłowej konstrukcji z prefabrykowanych belek opartych na masywnych przyczółkach, zgodnie z aktualnymi wymaganiami i normami.

Most nad rowem SObiekt istniejącyNowy obiekt
Długość ze skrzydłami19,80 m33,30 m
Szerokość całkowita10,20 m14,62 m
Rozpiętość teoretyczna10,50 m17,20 m

Na odcinku od mostu nad rowem S, wzdłuż wschodniego brzegu skarpy, do skrzyżowania z ul. Miarową, poprowadzone zostaną nowe bariery energochłonne. Między innymi z tego względu na skarpie ciąg pieszo-rowerowy będzie biegł tylko po stronie zachodniej.

Zbudowany zostanie nowy most nad rzeką Gostynką. Przed przystąpieniem do rozbiórki wykonawca przygotuje tymczasową drogę wraz z mostem objazdowym od strony zachodniej. Na całkowitą wymianę konstrukcji zdecydowano się ze względu na brak możliwości dostosowania istniejącego obiektu do aktualnych wymogów. Całość zaprojektowano w formie jednoprzęsłowej konstrukcji z prefabrykowanych belek opartych na masywnych przyczółkach, zgodnie z aktualnymi wymaganiami i normami.

Most nad GostynkąObiekt istniejącyNowy obiekt
Długość ze skrzydłami20,30 m33,30 m
Szerokość całkowita9,85 m13,37 m
Rozpiętość teoretyczna10,90 m17,20 m

Za mostem nad rzeką Gostynką powstanie kolejna wyspa nieprzejezdna rozdzielająca jezdnie. Mniej więcej od tego miejsca po przeciwnej stronie do ciągu pieszo-rowerowego powstanie chodnik, który będzie prowadził od gminnej części ul. Miarowej aż do końca strefy zabudowanej, czyli do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Troskliwe Misie”.

Przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Miarową. Między wyspą nieprzejezdną a przystankiem autobusowym, na wysokości zjazdu na powiatową ul. Miarową, powstanie przejście dla pieszych z dodatkowym oświetleniem. Przejście dla pieszych powstanie też na samej powiatowej ul. Miarowej z uwagi na potrzeby ciągu pieszo-rowerowego.

Znajdujące się przy skrzyżowaniu zatoki autobusowe dla przystanku „Gostyń Kuźnia” zostaną przebudowane, a istniejące przejście dla pieszych za tymi zatokami, nieopodal żłobka i przedszkola, zostanie doświetlone dodatkowymi lampami.

Ciąg pieszo-rowerowy na wysokości ul. Zaleśnej zmieni się w drogę rowerową, która poprowadzi przez cały las. Nieco dalej, za budynkiem Leśnictwa Gostyń, powstanie niewielka wyspa nieprzejezdna, co wpłynie na szerokość jezdni w tym miejscu.

Zbudowany zostanie nowy most nad ciekiem bez nazwy, który zlokalizowany jest przed wjazdem do lasu kobiórskiego. Przed przystąpieniem do rozbiórki wykonawca przygotuje tymczasową drogę wraz z mostem objazdowym od strony wschodniej. Obiekt zaprojektowano w formie jednoprzęsłowej monolitycznej żelbetowej konstrukcji ramowej.

Przebudowane zostaną trzy istniejące przepusty. Pierwszy zlokalizowany przy Leśnictwie Gostyń, a dwa pozostałe w lesie kobiórskim.

Przy wyjeździe z lasu kobiórskiego w miejscowości Kobiór droga rowerowa zmieni się w ciąg pieszo-rowerowy. W tym samym miejscu powstanie kolejna wyspa nieprzejezdna.

Przebudowane zostaną istniejące zatoki autobusowe dla przystanku „Kobiór Kolonia”. Ponadto po przeciwnej stronie sklepu Dino powstanie zatoka postojowa.


Plan sytuacyjny drogowy – etap 2 – Wyry, Gostyń, Kobiór:

Odcinek nr 3 – od km 13+477 do DK1

Dotyczy wyłącznie miejscowości Kobiór

Trzeci etap obejmuje swoim zakresem obszar od wiaduktu PKP do końca drogi i skrzyżowania z DK1.

Na całym odcinku wzdłuż głównej jezdni, w obrębie obszarów zabudowanych, po obu stronach poprowadzone zostaną ciągi pieszo-rowerowe. Droga będzie odpowiednio wypoziomowana i oświetlona lampami LED. Przebudowane zostaną m.in. wszystkie skrzyżowania z drogami powiatowymi, zjazdy na drogi gminne i posesje prywatne.

Droga na terenie miejscowości zachowa w dużej mierze istniejący układ, nadany podczas cząstkowych remontów i przebudów. Obok stacji paliw Crab, w obrębie końcowego odcinka drogi, utworzony zostanie drugi punkt dla Inspektoratu Transportu Drogowego. Od punktu kontroli pojazdów do skrzyżowania z DK1 nie będzie ciągu pieszo-rowerowego.


Plan sytuacyjny drogowy – etap 3 – Kobiór:

3. Historia projektu i plany na przyszłość

Przygotowania do przebudowy DW 928 rozpoczęły się od podpisania umowy na wykonanie projektu wykonawczego w dniu 21 września 2015 roku pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a wykonawcą firmą Egis Polska Inżynieria sp. z o.o.

Rok później, na początku październiku 2016 roku, gmina Wyry jako jedyna pozyskała od zamawiającego wstępny projekt wykonawczy. Większość przedstawionych wówczas mieszkańcom gminy rozwiązań weszła później do projektu końcowego.

W listopadzie 2016 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na inwestycje drogowe. Na liście projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej znalazł się projekt przebudowy DW 928 zgłoszony przez ZDW w Katowicach. Wówczas szacowana wartość projektu wynosiła 84 mln zł, a wnioskowana wartość dofinansowania 71 mln zł. Projekt według pierwszych założeń miał być realizowany w latach 2017-2020.

Wyniki naboru ogłoszono w dniu 31 maja 2017 roku. W ramach oceny merytorycznej, z naciskiem na gotowości projektów do realizacji, rozpatrzono 21 projektów. Projekt DW 928 znalazł się w połowie stawki, na miejscu 9 listy rankingowej, przez co trafił później na listę rezerwową. Ostatecznie jednak, z braku dodatkowych środków i tym samym szans na realizację, projekt został wycofany z listy rezerwowej na wniosek zgłaszającego2.

Pod koniec 2021 roku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zgłosił projekt przebudowy DW 928. W dniu 30 marca 2022 roku projekt ten uzyskał dofinansowanie rządowe w wysokości 65 mln zł. Była to maksymalna kwota, na jaką mógł liczyć samorząd województwa w ramach tego programu.

Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej, a realizacja robót planowana jest na lata 2022-2026. Regulamin programu rządowego stanowi, że przetarg powinien zostać ogłoszony w ciągu maksymalnie 9 miesięcy3, jednak inwestor oraz zarządca drogi zapowiedzieli, że przetarg wystartuje jeszcze w 2022 roku.

4. Aktualny stan drogi na odcinku gostyńskim

DW 928 na terenie Gostyni biegnie śladem średniowiecznego szlaku handlowego między Mikołowem a Pszczyną, którego Gostyń była ważną częścią. Wzdłuż jezdni rosną rozłożyste i wiekowe drzewa – m.in. klony, które wciąż przypominają o długiej historii i pierwotnym charakterze całego szlaku. Ich ostatnie skupiska znajdują się przy wjeździe do Gostyni od strony Wyr (aleja), za przystankiem „Gostyń Pszczyńska”, przy OSP Gostyń, za przystankiem „Gostyń Łuczników” i między mostami.

Dziś jest to droga o parametrach klasy technicznej G – droga główna, o nawierzchni bitumicznej w stanie krytycznym, która podlega pod ZDW w Katowicach – jednostkę województwa śląskiego. W ciągu drogi poprowadzone są chodniki oraz liczne sieci: wodociągowe, gazowe, sanitarne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Droga jest przejezdna, ale jej parametry odbiegają od współczesnych standardów.

Według danych opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu na DW 928 na odcinku Gostyń-Kobiór średni dobowy ruch roczny (SDDR)4 w 2010 roku wynosił 7,3 tys. pojazdów na dobę5, w 2015 roku 7,5 tys. pojazdów na dobę6, a w 2020/2021 roku 11 tys. pojazdów na dobę7 – w tym ponad 9 tys. samochodów osobowych, 1 tys. samochodów dostawczych i 400 samochodów ciężarowych, a także 164 motocykle, 39 autobusów i 7 ciągników.

SDDR na DW 928 dla odcinka między zjazdem na ul. Łuczników w Gostyni a rondem w Kobiórze w latach 2010-2021 (pojazdów/dobę):

Rok pomiaru201020152020/2021
Ogółem7334756711079
– osobowe597766299116
– dostawcze6535521326
– ciężarowe580227427
– motocykle7398164
– autobusy445339
– ciągniki787
źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Natężenie ruchu na DW 928 zwiększa się regularnie. W latach 2010-2021 największy wskaźnik wzrostu ruchu zarejestrowano dla samochodów osobowych oraz pojazdów dostawczych. W dużym stopniu jest to związane ze stałym wzrostem populacji (liczba zameldowanych na pobyt stały między 2010 a 2021 rokiem wzrosła w Gostyni o 1 tys. osób), ale też rozwojem punktów handlowych i usługowych, z których korzystają również mieszkańcy ościennych miejscowości (np. żłobek i przedszkole). Większy ruch okresowo generują objazdy, które są wyznaczane przez zarządcę, gdy na innych drogach prowadzone są remonty – np. podczas przebudowy wiaduktu w Żorach8.

W przeciwieństwie do odcinków w Mikołowie i Kobiórze, które w przeszłości były już obejmowane większymi remontami, odcinek DW 928 biegnący przez Gostyń nie przeszedł poważniejszych napraw od kilkudziesięciu lat. W miarę dostępnych środków, realizowane są jedynie naprawy małopowierzchniowe w miejscach najbardziej zniszczonych.

Na dziś droga nie spełnia wszystkich oczekiwań mieszkańców i przejezdnych pod względem bezpieczeństwa i wygody przejazdu.

Jezdnia jest mocno wyeksploatowana i nie jest już dostosowana do występującego na niej ruchu pojazdów. Istniejące chodniki są w dobrym stanie i na tyle szerokie, że pozwalają również na ruch rowerowy – przy zachowaniu zwiększonej ostrożności uczestników ruchu – jednak ciągi tego typu wciąż nie obejmują wszystkich miejsc, z których korzystają mieszkańcy (m.in. dojście do ul. Pszczyńskiej bocznej przy Munimentum Point, dojście do ul. Zaleśnej i niepublicznego żłobka i przedszkola). Istniejące przejścia dla pieszych spełniają swoje zadania, ale po zmroku są słabo widoczne dla kierujących. Odwodnienie DW 928 realizowane jest przez rowy odwadniające i kanalizację deszczową.

Zdjęcia według stanu na dzień 10 lipca 2022 roku (niedziela)

5. Podsumowanie

Przebudowa DW 928 będzie pierwszą tak szeroko zakrojoną inwestycją obejmującą szlak na trasie Mikołów-Kobiór od kilkudziesięciu lat. Realizacja projektu wykonawczego zapewni większe bezpieczeństwo i pozwoli na dalszy rozwój Gostyni i sąsiednich miejscowości.

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę DW 928 i rozpoczęcie robót w terenie będzie zwieńczeniem wielu lat starań bardzo wielu osób z różnych środowisk – począwszy od zwykłych obywateli, przez ich przedstawicieli – wójtów, burmistrzów, radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, posłów i senatorów, a na kolejnych marszałkach kończąc.

Co znaczące, całość powstanie wyłącznie ze środków obywateli państwa, bo źródłem finansowania zarówno dotacji rządowej z „Polskiego Ładu” jak i wkładu własnego województwa są w całości pieniądze podatników – te już przez nich wypracowane, i te, które będą musieli swoim staraniem jeszcze dołożyć do tej inwestycji w przyszłości.

Przebudowa DW 928 obejmie miejscowości: Mikołów, Wyry, Gostyń, Kobiór
Szacowana wartość zadania: 185 mln zł
Finansowanie: 120 mln zł z budżetu województwa + 65 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
Terminy: przetarg na realizację w 2022 roku, prace budowlane w latach 2022-2026

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl