Kompostujący bioodpady będą mogli płacić mniej za śmieci

Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady będą mogli zostać zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Wyry przyjęła uchwałę, która wprowadza taką możliwość od 1 września tego roku. Stawkę bazową ustalono na 4 zł miesięcznie od osoby.

Kompostujesz, płacisz mniej
Radni przyjęli uchwałę w sprawie możliwości zwolnienia właścicieli nieruchomości w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podczas XVIII sesji Rady Gminy Wyry. W uchwale określono, że począwszy od 1 września zwolnienie będzie przysługiwało tym właścicielom nieruchomości, którzy odpady biodegradowalne są w stanie gromadzić i przetwarzać w obrębie swoich posesji, a także wskazano dokładną wysokość zwolnienia w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Przyjęto częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci w wysokości 4 zł / osoba na miesiąc, która jest naliczana od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przedziale od 1 do 5 osób, a także w wysokości 1 zł / osoba na miesiąc, która jest naliczana od każdej kolejnej osoby – 6, 7, 8… – zamieszkującej tą nieruchomość.

Zadeklarowana liczba mieszkańcówOpłata bez kompostownika
(standardowa)
Opłata z kompostownikiem
(po przyznaniu zwolnienia)
1 osoba23 zł19 zł
2 osoby46 zł38 zł
3 osoby69 zł57 zł
4 osoby92 zł76 zł
5 osób115 zł95 zł
6 osób116 zł95 zł
7 osób117 zł95 zł
8 osób118 zł95 zł

W ten sposób dwuosobowe gospodarstwo domowe kompostujące bioodpady będzie mogło od września płacić za odpady 38 zł miesięcznie zamiast 46 zł miesięcznie jak obecnie (zniżka 4+4=8). Z kolei sześcioosobowe gospodarstwo domowe kompostujące bioodpady zapłaci 95 zł miesięcznie zamiast 116 zł miesięcznie (zniżka 4+4+4+4+4+1=21).

Wymienione stawki, jak wynika z uzasadnienia do uchwały, określono w oparciu o dane finansowe z systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przy uwzględnieniu jego struktury, która zakłada preferencyjne warunki dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób (tj. standardowa stawka do 5 osób + 1 zł za każdą kolejną osobę).

Wymogiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie, że na terenie nieruchomości właściciel kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku. W odrębnej uchwale radni przyjęli już odpowiedni wzór deklaracji uwzględniający tą możliwość.

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości kompostowania bioodpadów w kompostownikach otrzymają od 1 września pojemnik o pojemności 120 litrów na bioodpady oraz półroczny pakiet 24 worków koloru brązowego na bioodpady, w których będą mogli umieszczać m.in. skoszoną trawę. Pojemniki i worki będą odbierane sprzed posesji co 2 tygodnie od kwietnia do października i raz w miesiącu w okresie od listopada do marca. Odpady z tej frakcji będą mogli też w każdej chwili i w dowolnych ilościach dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczącego się w Wyrach przy ul. Słonecznej.

Zmiana stawki = zmiana zakresu usług
Nowelizacja ustawy śmieciowej nałożyła na gminy obowiązek odbierania i kompleksowego zagospodarowywania bioodpadów wytarzanych przez mieszkańców, w tym wyposażania mieszkańców w pojemniki i worki na bioodpady. Właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów przenoszą ten obowiązek w całości na siebie i w związku z tym będą z jednej strony objęci zwolnieniem z części opłat, a z drugiej nie będą mogli korzystać od 1 września z niektórych usług oferowanych w ramach systemu.

Mieszkańcy nieruchomości deklarujący posiadanie kompostownika nie dostaną nowego pojemnika na bioodpady o pojemności 120 litrów, nie znajdą w swoim półrocznym pakiecie 24 worków brązowych na bioodpady – które będą znów odbierane sprzed posesji, ani nie będą mogli dostarczać bioodpadów do PSZOK.

Ponadto fakt posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów może podlegać kontroli. W przypadku wykrycia stanu innego niż ten, który został ujęty w deklaracji śmieciowej – to jest: brak kompostownika, nie kompostowanie bioodpadów, uniemożliwienie dokonania oględzin – nastąpi utrata prawa do zwolnienia, z możliwością ponownego ubiegania się o zwolnienie po 6 miesiącach od stwierdzenia nieprawidłowości. Wynika to z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Kompostownik w każdym domu
Kompostowanie stanowi naturalną metodę zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego, w wyniku której powstaje substancja próchnicza stanowiąca nawóz organiczny. Kompostowanie jest polecaną techniką unieszkodliwiania biodegradowalnych odpadów na terenach o zabudowie rozproszonej, czyli z przewagą budownictwa jednorodzinnego jak w Gostyni. Pozwala w znaczny sposób zmniejszyć ilość odpadów kierowanych co roku przez gminę do instalacji gospodarujących odpadami.

Kompostownik można kupić w sklepie ogrodniczym lub wykonać samodzielnie z desek. Ważne, by konstrukcja zapewniała dostęp powietrza do kolejnych warstw kompostu. Kompostownik powinien być posadowiony nieco powyżej poziomu gruntu, w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru, najlepiej w otoczeniu krzewów, które są w stanie zapewnić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych. Kompostowania nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach.

Co można kompostować?

 • liście,
 • skoszoną trawę,
 • miękkie części roślin,
 • drobne gałęzie,
 • resztki owoców i warzyw,
 • nadziemne części chwastów,
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki),
 • ziemia z doniczek i skrzynek,
 • rozgniecione skorupki z jaj,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • przekwitnięte kwiaty.

Czego nie można kompostować?

 • resztek mięsa, kości i ości,
 • warzyw gotowanych w wywarach mięsnych,
 • zepsutej żywności,
 • płynnych resztek jedzenia,
 • odchodów zwierzęcych,
 • tkanin, materiałów nieorganicznych,
 • kolorowo zadrukowanego papieru,
 • niedopałków papierosów,
 • resztek roślin porażonych chorobami.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz