Konsultacje w sprawie wejścia gminy do związku metropolitalnego ruszą za dwa tygodnie

Podczas XXVIII sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce 12 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy Wyry, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wejścia gminy w skład związku metropolitalnego województwa śląskiego (uchwała nr 28/283/2017). Na jej mocy w dniach od 28 kwietnia do 11 maja na terenie całej gminy odbędą się konsultacje społeczne, których celem będzie zasięgnięcie opinii mieszkańców w tej ważnej dla gminy kwestii.

W ramach konsultacji mieszkańcy gminy zameldowani na pobyt stały, którzy w dniach przeprowadzania konsultacji ukończyli 18 lat, będą proszeni o udzielenie na karcie konsultacyjnej odpowiedzi TAK lub NIE na następujące pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za wejściem gminy Wyry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

Kartę konsultacyjną uprawnieni mieszkańcy będą mogli pobrać, wypełnić i wrzucić do urny w dziewięciu punktach konsultacyjnych na terenie całej gminy (w godzinach ich pracy):

– Dom Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 336
– Gminne Przedszkole w Gostyni, ul. Pszczyńska 366a
– Gminne Przedszkole w Wyrach, ul. Puszkina 10
– Zespół Szkół w Gostyni, ul. Rybnicka 141
– Zespół Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10a
– Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – GOSTYŃ, ul. Pszczyńska 327
– Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – WYRY, ul. Dąbrowszczaków 58
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Dąbrowszczaków 107
– Urząd Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133

Ponadto będzie istniała możliwość pobrania wzoru ankiety ze strony urzędu, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu, będzie można wrzucić do urny w jednym z punktów konsultacyjnych – na dzień dzisiejszy gmina nie dysponuje narzędziami, które umożliwiłyby przeprowadzenie konsultacji online.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione po przeliczeniu głosów przez Komisję Konsultacyjną, w terminie do 15 maja. W skład komisji wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy Wyry – Ewa Placha, Barbara Myszor, oraz Rady Gminy Wyry – Herbert Rzepka, Mirosław Sikora.

O przystąpieniu gminy do metropolii radni zdecydują w odrębnej uchwale, dopiero po zakończeniu konsultacji społecznych. Jeśli Rady Gminy Wyry potwierdzi wolę wejścia do metropolii, stosowne odpisy uchwał wraz z wynikami konsultacji zostaną dołączone do wniosku o utworzenie związku metropolitalnego, który do Rady Ministrów w imieniu wszystkich gmin złożą przedstawiciele miasta Katowice.


Nowa metropolia województwa śląskiego

Związek metropolitalny, w skład którego ma wejść gmina Wyry, według planów ma składać się z 41 gmin, leżących w centralnej części województwa śląskiego. Jego rdzeń ma stanowić 13 miast na prawach powiatu (takich jak Katowice, Gliwice czy Tychy), a jego dopełnienie gminy ościenne – 13 gmin miejskich i miejsko-wiejskich (w tym Mikołów i Łaziska Górne) oraz 15 gmin wiejskich (w tym Wyry i Kobiór). Proponowany obszar metropolii został wyznaczony przez wzgląd na kryterium liczby ludności, spójności terytorialnej oraz istniejących powiązań funkcjonalnych. Populacja związku metropolitalnego w takim wariancie, według danych GUS na dzień 30 czerwca 2016 roku, ma liczyć 2 279 560 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosić 2 553 km2. Na budżet związku mają składać się wpływy z budżetu państwa pochodzące z podatku PIT (ok. 280 mln zł rocznie) oraz składki gmin (szacuje się, że do związku każdego roku gmina Wyry przekaże ok. 110 tys. zł).

Do głównych zadań związku metropolitalnego będzie należało1:
– planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publiczny transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej,
– kształtowanie ładu przestrzennego,
– rozwój społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego,
– zadania w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich,
– współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku,
– promocja związku metropolitalnego i jego obszaru,
– rozwiązywanie ponadlokalnych problemów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – gzm.org.pl. Materiały promocyjne na temat metropolii mają być też przekazywane za pośrednictwem mediów regionalnych (Dziennik Zachodni, Radio Piekary, Radio Katowice), a także stron internetowych poszczególnych gmin.


Delimitacja obszaru związku metropolitalnego:
- miasta na prawach powiatu (13)
BytomChorzów
Dąbrowa GórniczaGliwice
KatowiceMysłowice
Piekary ŚląskieRuda Śląska
Siemianowice ŚląskieSosnowiec
ŚwiętochłowiceTychy
Zabrze


- gminy miejskie i miejsko-wiejskie (13)
BędzinBieruń
CzeladźImielin
KnurówLędziny
Łaziska GórneMikołów
PyskowiceRadzionków
SiewierzSośnicowice
Tarnowskie Góry


- gminy wiejskie (15)
BobrownikiBojszowy
Chełm ŚląskiGierałtowice
KobiórMierzęcice
OżarowicePilchowice
PsaryRudziniec
ŚwierklaniecSławków
WojkowiceWyry
Zbrosławice

Fragment pisma z miasta Katowice do gminy Wyry ws. konieczności przeprowadzania konsultacji:

„(…) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Radę Gminy Wyry uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, stosownie do wymagań art. 5 ust. 5 pkt. 1 ustawy o związku metropolitarnym w województwie śląskim. Przeprowadzenie takich konsultacji, a następnie podjęcie uchwały zawierającej opinię, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Z uwagi na bardzo napięty harmonogram prac nad wnioskiem o utworzenie związku metropolitalnego, który powinien zostać przedłożony Wojewodzie Śląskiemu w terminie umożliwiającym wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim do dnia 30 czerwca 2017 roku, uprzejmie prosimy o przekazanie odpisu tych uchwał oraz wyników konsultacji z mieszkańcami w najkrótszym możliwym terminie, w każdym wypadku nie później niż do dnia 17 maja 2017 roku. Jednocześnie zwracamy uwagę, że stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ust. 3 ustawy, niewyrażenie opinii poprzedzonej konsultacjami z mieszkańcami w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej przedstawienie, skutkuje uznaniem wymogu jej zasięgnięcia za spełniony”.


Przypisy:

  1. Za Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl