Miało być odkleszczanie, ale nie będzie. Analiza sytuacji krok po kroku

Najpierw byli za, potem asekuracyjnie odsunęli sprawę w czasie, a ostatecznie głosowali przeciw – tak w bardzo dużym skrócie, od prawa do lewa, można opisać długotrwały i zagmatwany proces opiniowania propozycji mieszkańców w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy akcji odkleszczania. Finalna, negatywna decyzja władz w kwestii oprysków jednych ucieszyła, innych zawiodła – to normalne, jednak sekwencja wydarzeń jaka prowadziła do tej decyzji, powinna być dla wszystkich, tak zwolenników jak i przeciwników, ostrzegawczym sygnałem na przyszłość.

To dlatego, że jak pokazuje analiza sprawy począwszy od wydarzeń z przełomu maja i czerwca 2018 roku aż do kwietnia 2019 roku, a co potwierdzają doniesienia naszych informatorów zbliżonych do urzędu gminy, cały proces decyzyjny w głośnej kwestii oprysków determinował wyłącznie zeszłoroczny kalendarz wyborczy. Radni i władze gminy najpierw dla poklasku uruchomili bez zastanowienia procedurę w Gostyni i Wyrach, następnie, po proteście pszczelarzy i przyjęciu argumentów drugiej strony, ugłaskali przed wyborami wszystkie stronnictwa odsuwając akcję w czasie, a gdy było już po wyborach i nadchodził czas zapowiadanej decyzji, niechętni sprawie spuścili na całość zasłonę milczenia. Dopiero niedawna kontrolna interwencja mediów zmusiła władze do odpowiedzialności przed społeczeństwem i zajęcia stanowiska.

Za odrzuceniem apelu w sprawie odkleszczania głosowało sześciu radnych z siedmioosobowej Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa. W zamian radni rekomendują teraz przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat indywidualnych środków ochrony przed kleszczami.

Najpierw był apel i pozytywna odpowiedź
Sprawa dotycząca przeprowadzenia na terenie gminy Wyry akcji odkleszczania miała swój początek w dniu 31 maja 2018 roku. W otwartym apelu skierowanym do władz gminy, a wystosowanym za pośrednictwem platformy Facebook, mieszkanka Gostyni po raz pierwszy na gruncie Gostyni i Wyr podjęła publicznie ten temat, wskazując przy tym przede wszystkim na rosnący problem z kleszczami, związane z nimi zagrożenia, a także doświadczenia innych gmin na polu walki z tym problemem.

Apel niemal natychmiast poparło bardzo szerokie grono mieszkańców, a sprawa spotkała się z szybką – oraz pozytywną – reakcją urzędników i radnych. Już kilka dni później, bo w dniu 5 czerwca 2018 roku, radni z Komisji Komunalnej zdecydowali o przeprowadzeniu oprysków jeszcze w tym samym roku.

„Komisja zapoznała się z apelem mieszkańców Gminy Wyry w sprawie przeprowadzenia procesu oprysków przeciw kleszczom. Problem omówiła Pani Kierownik referatu GKI. Komisja wnosi o przeprowadzenie akcji odkleszczania w miejscach publicznych szczególnie wrażliwych (boiska, place zabaw oraz uczęszczane ścieżki rowerowe)” – zapisano w protokole nr 7/2018 z posiedzenia w dniu 05.06.2018 r.

5 czerwca 2018 – Będzie akcja przeciw kleszczom. Mieszkańcy dopięli swego

Na potrzeby akcji sporządzono szacunkowy kosztorys i opracowano listę miejsc do objęcia opryskami na terenie Gostyni i Wyr. Koszt operacji oszacowano na ok. 4,5 tys. zł. Zgodnie z określonymi przez radnych wytycznymi, opryski miały objąć tereny publiczne i ścieżki najczęściej uczęszczane przez mieszkańców i turystów.

miejscowość Gostyń
Lp. Zakres Obszar
1. ul. Łuczników 2,3811 ha
2. Centrum Gostyni (ośrodek zdrowia, biblioteka, dom kultury, zagroda) 1,2980 ha
3. Pomnik, ul. Pod Lasem, ul. Tęczowa do bunkra 3,4873 ha
4. ul. Miarowa - łącznik do ul. Rybczyńskiego (przez rzekę Gostynkę) 0,3758 ha
5. Szkoła Podstawowa, teren rekreacyjno-sportowy 2,8510 ha
6. Cmentarz + droga do mostku na rzece Gostynce 1,1309 ha
7. ul. Motyla (droga przez las) 0,9711 ha
8. ul. Zajęcza + ul. Kiełbasy (teren przy lesie) 0,2026 ha
9. ul. Dębowa (teren przy lesie) + plac zabaw 0,3771 ha

Razem: ok. 13,0749 ha

miejscowość Wyry
Lp. Zakres Obszar
1. ul. Wagonowa (wzdłuż drogi), teren wokół jeziora Wice od strony ul. Wagonowej, plac zabaw 2,0637 ha
2. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy im. Braci Góralczyków 3,7042 ha
3. Cmentarze - parafialny i komunalny 0,9593 ha
4. Przedszkole w centrum, parking 0,4716 ha
5. Plac zabaw przy ul. Ks. Bojdoła 0,0851 ha
6. Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, parking 1,4760 ha
7. ul. Puszkina - wzdłuż odcinka leśnego do torów 1,0516 ha
8. ul. Zbożowa - pobocza na całym odcinku 4,2711 ha

Razem: ok. 14,0826 ha

Potem pojawił się protest i decyzję odłożono
W dniu 22 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy Wyry wpłynęło pismo Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach z protestem przeciwko zaplanowanej w gminie akcji odkleszczania, do której miało dość w kolejnych tygodniach, w trakcie sezonu pszczelarskiego. Pismo zostało omówione na Komisji Komunalnej w dniu 26 czerwca 2018 roku. W odpowiedzi radni zaproponowali przesunięcie operacji.

„Przewodniczący zapoznał członków Komisji z odpowiedziami na wnioski Radnych. Zapoznał również z treścią pisma Związku Pszczelarzy odnośnie protestu związanego z planowanym opylaniem przeciw kleszczom. Komisja proponuje przesunięcie terminu oprysku” – zapisano w protokole nr 8/2018 z posiedzenia w dniu 26.06.2018 r.

W następstwie, dnia 3 lipca 2018 roku, odbyło się spotkanie z prezesem Koła Pszczelarzy w Wyrach. Jak informował urząd gminy, prezes podtrzymał stanowisko wyrażone w przedstawionym wcześniej proteście dodając, że pasieki posadowione są blisko miejsc objętych akcją, co stwarza duże zagrożenie dla pszczół.

Sprawa odkleszczania gminy ponownie trafiła pod obrady radnych, tym razem na wspólne posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń i Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry, która miała miejsce w dniu 8 sierpnia 2018 roku. Radni przyjęli, że decyzja dotycząca odkleszczania na terenie gminy zostanie podjęta na wiosnę.

„Komisja wyjaśnia, że decyzja w sprawie przeprowadzenia odkleszczania zostanie podjęta na wiosnę (przed rozpoczęciem sezonu)” – zapisano w protokole ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 08.08.2018 r.

Dnia 10 sierpnia 2018 roku, w piśmie stwierdzającym przedstawioną wcześniej kolejność wydarzeń, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł poinformowała, że akcja odkleszczania zostanie ujęta w projekcie budżetu gminy Wyry na rok 2019.

12 sierpnia 2018 – Decyzja o akcji odkleszczania zostanie podjęta na wiosnę

Po przypomnieniu o sprawie, całość odrzucono
Jesienią odbyły się wybory, w wyniku których władza w gminie się nie zmieniła, a w radzie gminy pozostało 10 z 15 radnych z poprzedniej kadencji. Skład osobowy Komisji Komunalnej też nie zmienił się diametralnie – jeden radny z Wyr opuścił komisję, dołączył nowy rady z Gostyni, a przewodniczący i wiceprzewodniczący zachowali swoje funkcje (porównanie: kadencja VIIkadencja VIII). Taki obrót spraw sugerował, że przedwyborcze deklaracje zostaną dochowane, a tym samym radni wespół z władzami gminy na nowo podejmą temat w stosownym czasie.

W marcu mieszkańcy zaczęli zapytywać o nowe informacje w sprawie. Jednocześnie źródła w urzędzie gminy donosiły, że władze nie są obecnie zainteresowane podejmowaniem tego tematu – „Nie ma motywacji, by dalej się tym zajmować. Kierownictwo samo z siebie tego nie ruszy”. Niemniej z nastaniem kalendarzowej wiosny, w dniu 24 marca 2019 roku na adres urzędu skierowane zostało pismo ze strony GostyńŚląska.pl przypominające o przedwyborczych ustaleniach, które opatrzone zostało tytułem „Akcja odkleszczania w gminie Wyry – kiedy decyzja?”.

Podczas V sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce kilka dni później, 28 marca, w swoim sprawozdaniu przewodniczący Komisji Komunalnej poinformował, że komisja dwa dni wcześniej, 26 marca, zajmowała się sprawą odkleszczania, ostatecznie odrzucając apel mieszkańców w tej sprawie. Po powody tej decyzji odesłał do protokołu.

W następstwie, w dniu 31 marca, ze strony GostyńŚląska.pl na adres Rady Gminy Wyry został skierowane kolejne pismo, tym razem z prośbą o udostępnienie projektu protokołu z rzeczonego posiedzenia Komisji Komunalnej, celem zapoznania z jego treścią, jako że mieszkańcom należało się w tej kwestii nieco szersze wyjaśnienie.

W dniu 4 kwietnia na stronie internetowej urzędu oraz profilu społecznościowym gminy na Facebooku poinformowano, że przed marcową sesją Rady Gminy Wyry do Komisji Komunalnej skierowane zostało pismo w sprawie akcji odkleszczania. Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oddział Mikołów oraz Prezes Koła Pszczelarzy w Wyrach. Wszyscy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko temu pomysłowi wskazując, że to rozwiązanie zabójcze dla pszczół. Komisja w odniesieniu do tak przedstawionej sprawy „jednogłośnie odrzuciła propozycję przeprowadzenia akcji odkleszczania na terenie Gminy Wyry”. Zamiennie zaproponowano przeprowadzenie wśród mieszkańców akcji informacyjnej na temat indywidualnych środków zaradczych.

Tego samego dnia, tylko kilka godzina później, na skrzynkę GostyńŚląska.pl wypłynęła odpowiedź na marcowe pismo w sprawie odkleszczania o praktycznie tej samej treści, co wyjaśnienie przedstawione wcześniej na stronie i profilu gminy na platformie Facebook. Z odpowiedzi wynikało dodatkowo tylko tyle, że Komisja Komunalna zajęła się sprawą po otrzymaniu pisma z GostyńŚląska.pl.

„W dniu 26.03.2019r. Pana pismo zostało skierowane do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Wyry” – czytamy w odpowiedzi z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Godzinę później z sekretariatu urzędu gminy wpłynął projekt protokołu1 z marcowego posiedzenia Komisji Komunalnej2. Z dokumentu dodatkowo wynikło tylko to, że przedstawiciele środowisk pszczelarskich i rolniczych gościli na komisji w temacie „poselskich projektów ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, a także omówienie spraw związanych z działalnością rolniczą w gminie Wyry”.

Pismo GKI.6182.1.1.2019 – dotyczące odkleszczania
Pani Wójt zwróciła się do zaproszonych gości z pytaniem jakie mają zdanie na temat odkleszczania. W temacie wypowiedział się Prezes Śląskiej Izby Rolniczej z terenu Powiatu Mikołowskiego, który podkreślił że zwalczanie chemiczne jest szkodliwe dla innych owadów i zwierząt, a zwłaszcza pszczół. Punktowe zwalczanie kleszczy jest skuteczne chwilowo i może spowodować nieodwracalne szkody dla pszczół. Przedstawiciel pszczelarzy stwierdził, że proponowane odkleszczanie miałoby mieć miejsce na ścieżkach rowerowych w lasach, gdzie w pobliżu jest kilka pasiek, co w efekcie byłoby zabójcze dla pszczół. Komisja w głosowaniu 6 „za”, negatywnie ustosunkowuje się do tego pisma i decyzji w sprawie odkleszczania
– zapisano w projekcie protokołu z marcowego posiedzenia Komisji Komunalnej.

Przypisy:

  1. Udostępnione na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry na wniosek GostyńŚląska.pl, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, Urząd Gminy Wyry nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 05.04.2019, 13:04.
  2. Do czasu zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu komisji, treść takiego dokumentu może ulec zmianie np. na wniosek radnych.

Zobacz też