Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Zespole Szkół powstanie już za dwa lata

31 lipca odbyło się specjalne, lipcowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry oficjalnie otworzył przewodniczący komisji, radny Henryk Cyba. W obradach poza radnym udział wzięły: Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, kierowniczka Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Anna Rajwa oraz kierowniczka Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut.

W pierwszej kolejności radni sześcioma głosami „za” przyjęli planowany porządek obrad, a następnie zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia.

Zgodnie z wcześniej podjętym porządkiem obrad, radni przystąpili do omawiania projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej” w celu wydania opinii, co do jego realizacji przy udziale środków unijnych.

Wójt na początku wyjaśniła, że lipcowe posiedzenie komisji gostyńskiej odbywa się ze względu na pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w którym wyznaczono datę 6 sierpnia jako termin podpisania umowy o dofinansowanie na realizacje tego zadania. Konsekwencją podpisania umowy będzie przygotowanie zmian w budżecie gminy pod kątem ujęcia zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy, która trafi pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Gminy Wyry w dniu 23 sierpnia. Jak wyjaśniła wójt, wpisanie zdania w plan inwestycyjny gminy, potwierdzi jednoznacznie chęć jego realizacji. Wakacyjne posiedzenie komisji było zatem ostatnim momentem do przeprowadzenia dyskusji.

Następnie o wcześniejszych próbach pozyskania dofinansowania, samym planowanym obiekcie i wskaźnikach projektu opowiedział Anna Rajwa z Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej” został sporządzony we wrześniu 2005 roku. Trzy lata później władze województwa śląskiego otwarły możliwość ubiegania o dofinansowanie na realizację tego typu inwestycji. W dniu 20 listopada 2008 roku komisja gostyńska podjęła decyzję o złożeniu wniosku. Wniosek został sporządzony w styczniu 2009 roku, a w lipcu uzyskał 19 lokatę w rankingu komisji oceniającej – a dofinansowanie nie zostało wtedy przyznane.

W czerwcu bieżącego roku ponownie pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania na ten cel. Wstępna decyzja o podtrzymaniu chęci realizacji inwestycji została wyrażona przez Wójt Gminy Wyry. Dnia 2 lipca do Urzędu Gminy Wyry wpłynęła informacja z Zarządu Województwa Ślaskiego o podjęciu decyzji przyznającej dofinansowanie na kwotę 1 mln 800 tys. zł, przy czym wkład własny wyniesie 600 tys. zł.

W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą (90×60 m; o powierzchni 6 600 m²), boiska do piłki siatkowej plażowej (o powierzchni 162m²), miejsce pod scenę plenerową, niezbędne utwardzenia dla dojazdu oraz budynek socjalno-gospodarczy, w tym także niezbędne przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne (oświetlenie całego terenu). Powierzchnia budynku będzie wynosiła 115 m² – wyliczała pani kierowniczka.

W planie zagospodarowania terenu zawarte są wskaźniki projektu, które stanowią warunek konieczny i muszą zostać zrealizowane, aby inwestycja otrzymała dofinansowanie. Do wskaźników zalicza się powierzchnie obiektów sportowych: boiska do piłki nożnej i do siatkówki plażowej. Ich docelowa powierzchnia nie można się zmniejszyć, co nie oznacza, że nie można jej zwiększyć lub podzielić np. wydzielając dwa mniejsze boiska. Warunkiem koniecznym jest też budowa całej infrastruktury towarzyszącej, a więc budynku gospodarczego i dróg dojazdowych.

O podjętych krokach w celu zmiany projektu zagospodarowania terenu za Zespołem Szkół mówiła natomiast Ewa Taut z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Od momentu sporządzenia projektu tj. przez ostatnich siedem lat, zmieniły się ceny i warunki terenu inwestycji, przez co konieczna będzie aktualizacja dotychczasowego planu. Teren inwestycji wygląda dziś zupełnie inaczej niż w 2005 czy 2008 roku. Biuro projektowe odpowiedzialne za przygotowanie pierwotnej dokumentacji, przekazało gminie Wyry pełne prawa do projektu kompleksu rekreacyjno-sportowego, więc zmiany mogą zostać wprowadzone. Pracownicy referatu wstępnie kontaktowali się już z opolskimi projektantami w celu dokonania korekt i odbioru wersji cyfrowej. W przypadku wyboru innego biura projektowego koszty wprowadzenia zmian mogłyby być większe, ale i ten wariant ze względu na czas realizacji jest brany pod uwagę. Zmiana projektu spowoduje również konieczność aktualizacji pozwolenia na budowę.

Po zapoznaniu się z informacjami na temat projektu, przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym temacie. Radni nie mieli wątpliwości co do kontynuacji dotychczasowych działań i realizacji projektu już przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jest to bowiem ostatnia szansa na pozyskanie funduszy unijnych na budowę obiektów sportowych.

Na podstawie wcześniej przygotowanych planów inwestycji, gostyńscy radni omówili następnie wszelkie pożądane zmiany w projekcie.

Pierwszym pomysłem było wyznaczenie na terenie obiektu tzw. ścieżki zdrowia, która adresowana byłaby do wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od zainteresowań i wieku. Druga propozycja dotyczyła lokacji na terenie ośrodka dwóch dodatkowych boisk do siatkówki na potrzeby gminnych turniejów. Radni rozważali też budowę kortu tenisowego, ale ze względu na stosunkowo wysokie koszty utrzymania, zrezygnowano z tej propozycji. Inny pomysł dotyczył zastąpienia zawartej w dotychczasowym projekcie sceny plenerowej odpowiednikiem mobilnym. Dodatkowa scena pozyskana z realizacji projektu mogłaby posłużyć np. podczas uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939.

W celu minimalizacji kosztów związanych z ogrzewaniem wody, zaproponowano montaż paneli słonecznych na dachu budynku gospodarczego. Zgłoszono również potrzebę budowy bieżni tartanowej. Radni dyskutowali ponadto o miejscu dla samochodów osobowych i lokalizacji studni.

W głosowaniu radni jednogłośnie opowiedzieli się za realizacją planowanej inwestycji (sześć głosów było „za”, zero głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Lipcowe posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 17:30.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl