Podsumowanie zmian w odpadach – pakiety worków, kubeł na bio…

W połowie grudnia do mieszkańców gminy trafiły półroczne pakiety worków na odpady segregowane wraz z nowymi pojemnikami na bioodpady, które znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku, kiedy wejdą w życie dokonane w ostatnich miesiącach zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Poniżej pełne podsumowanie tych zmian.

Na mocy przyjętych przez radnych uchwał regulujących działanie systemu, z początkiem nowego rok gmina będzie zobowiązana do odbierania odpadów biodegradowalnych sprzed posesji (chyba, że właściciel danej nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika), zmienią się zasady dotyczące wydawania pojemników i worków, wprowadzona zostanie nowa coroczna zbiórka liści sprzed posesji, obowiązywał będzie nowy limit dla gruzu i opon, a w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrach nieco zmienią się godziny pracy i konieczne stanie się okazywanie identyfikatora uprawnionego mieszkańca. Ponadto zmianie ulegną dotychczasowe stawki za odbiór śmieci.


I. Liczba pojemników i worków na odpady

Domy jednorodzinne będą wyposażane w pojemniki na odpady według liczby osób zamieszkujących nieruchomość, z uwzględnieniem nowego pojemnika na bioodpady:

od 1 do 3 osób⬚ 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów,
1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów,
od 4 do 6 osób⬚ 2 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów
lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów,
1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów,
7 i więcej osób⬚ 2 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów
lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów, a na każde
kolejne 2 osoby dodatkowy pojemnik 120 litrów,
1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów.
W uzasadnionych przypadkach można wystąpić do gminy o dostawienie np. kolejnego pojemnika na popiół.

Według nowych zasad domy jednorodzinne będą wyposażane w worki na odpady segregowane w sposób jednakowy. Na każdy dom może przypadać do 156 worków na rok, dostarczanych przez firmę wywozową dwa razy w roku w pakietach po 78 worków:

dla 1 posesji
na 6 miesięcy
24 worki koloru żółtego na tworzywa sztuczne i metale,
24 worki koloru brązowego na bioodpady,
18 worków koloru niebieskiego na papier,
12 worków koloru zielonego na szkło;

Odpady w workach będzie można wystawiać przed posesję w dowolnej ilości, ale w ramach pakietu worków, jakie na dane półrocze dostarczy firma wywozowa (do 78 sztuk). Pozostałe odpady, to znaczy takie gromadzone w workach innego typu, będzie można dostarczyć w dowolnej ilości do PSZOK. Pracownik punktu wyda w zamian nowe worki jeśli odpady będą przywiezione w workach określonych w limicie i w ramach obowiązującego wzoru. Za worki innego typu nowe worki nie będą wydawane.

Ponadto w październiku każdego roku w urzędzie gminy będą wydawane dodatkowe worki na liście (kolor biały lub inny), w ilości co najmniej 5 sztuk na nieruchomość. Odbiór liści sprzed posesji będzie następował pod koniec października lub w listopadzie.

Nowe zasady dotyczą też właścicieli domów wielolokalowych, ale na odrębnych warunkach. Właściciele obiektów niezamieszkałych będą od nowego roku wyposażani w pojemniki potrzebne do prowadzenia działalności według złożonej deklaracji.

II. Częstotliwość wywozu odpadów

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać nowy harmonogram odbioru śmieci uwzględniający odbiór sprzed posesji bioodpadów, które przed laty były określane też jako odpady zielone.

Odpady zmieszaneco 2 tygodnie
Odpady segregowaneraz w miesiącu
Bioodpadyco 2 tygodnie od kwietnia do października,
raz w miesiącu od listopada do marca
Popiółraz w miesiącu, za wyjątkiem:
maja, lipca i września
Gabaryty i odpady
elektroniczne
raz w roku
Liścieraz w roku

Pojemniki z domów wielolokalowych będą odbierane w systemie jak dotąd z tą różnicą, że odpady zmieszane i bioodpady będą zabierane raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i co 2 tygodnie w okresie od listopada do marca.

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych będzie następował według złożonej przez właściciela danej nieruchomości deklaracji, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, za wyjątkiem bioodpadów, które musza być odbierane nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

W dniu 17 grudnia br. Urząd Gminy Wyry udostępnił pełny harmonogram na 2021 rok w formie kompleksowego pliku PDF oraz poprzez wyszukiwarkę EcoHarmonogram. Ponadto, przy okazji akcji wydawania nowych worków i pojemników dla poszczególnych posesji, mieszkańcom przekazano także pełną papierową wersję harmonogramu.

III. Zmiany dotyczące działania PSZOK

Z początkiem nowego roku zmienią się godziny pracy PSZOK przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach, tak by mógł lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców gminy. Punkt będzie dostępny przez sześć dni w tygodniu w następujących godzinach:

Poniedziałek10.00 – 18.00
Wtorek9.00 – 16.30
Środa9.00 – 16.30
Czwartek10.00 – 18.00
Piątek12.30 – 16.30
Sobota9.00 – 14.00
Niedzielanieczynne

PSZOK będzie zobowiązany przyjmować odpady bez limitów jak do tej pory, za wyjątkiem odpadów budowlanych – określono nowy limit: 1500 kg rocznie na 1 nieruchomość, oraz zużytych opon – określono nowy limit: 4 sztuki rocznie na nieruchomość.

Nadmiarowe kilogramy tych odpadów będą obarczone opłatami, które określono w uchwale w sprawie usług dodatkowych (treść uchwały). 400 zł trzeba będzie zapłacić od przyszłego roku za każde dodatkowe 1000 kg gruzu, a 700 zł „za każde dodatkowe 1000 kg ponad uchwalony odrębną uchwałą limit zużytych opon”. Płatności za wszystkie dodatkowo naliczone kilogramy gruzu i opon będzie można dokonać przelewem „w terminie wynoszącym 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego”.

Od 1 stycznia mieszkańcy przekazujący odpady w PSZOK będą zobowiązani do okazania karty identyfikującej, którą ma otrzymać każdy właściciel nieruchomości. Na tej podstawie zapisywane będą przekazywane odpady i ewentualnie naliczane dodatkowe opłaty. W ramach powstałego w tym celu systemu informatycznego mieszkańcy będą mogli uzyskać wgląd do historii swoich wizyt w PSZOK i stanu poszczególnych limitów.

IV. Nowe stawki za odbiór odpadów

Właściciele domów jednorodzinnych za odbiór odpadów komunalnych po nowym roku zapłacą 29 zł / osoba dla nieruchomości liczących od 1 do 5 osób oraz 7 zł / osoba za każdą kolejną – 6, 7, 8… – osobę zamieszkującą tą nieruchomość.

Liczba mieszkańców nieruchomościStawka dla segregujących odpady
1 osoba29 zł
2 osoby58 zł
3 osoby87 zł
4 osoby116 zł
5 osób145 zł
6 osób152 zł
7 osób159 zł
8 osób166 zł

W przypadku gdy mieszkańcy nieruchomości nie segregują odpadów, podwyższona opłata będzie wynosić 58 zł / osoba – dla budynków zamieszkałych przez 1-5 osób oraz 14 zł / osoba za każda kolejną – 6, 7, 8… – osobę zamieszkującą tą nieruchomość.

Inne będą też stawki dla nieruchomości wielolokalowych –  27 zł / osoba. Przy braku segregacji podwyższona opłata wyniesie 54 zł / osoba.

Podwyższona opłata dotyczy nieruchomości niewywiązujących się z obowiązku segregowania śmieci, pod który od nowego roku będą podlegać wszyscy mieszkańcy. W deklaracji śmieciowej nie będzie już możliwości wskazania nieprowadzenia segregacji odpadów, a właściciele nieruchomości dotąd niesegregujących odpadów muszą w związku z tym złożyć nowe deklaracje i rozpocząć selektywną zbiórkę odpadów.

V. Możliwość kompostowania odpadów i uzyskania zniżki

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych na mocy nowych zasad mogą zadeklarować w deklaracji śmieciowej posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów, co będzie wiązało się z przeniesieniem obowiązku zagospodarowywania bioodpadów na właściciela danej posesji. W zamian za to przysługiwała będzie ulga od miesięcznej opłaty za odbiór odpadów w wysokości 4 zł / osoba.

Liczba mieszkańcówStawka dla kompostujących
1 osoba25 zł (ulga 4 zł)
2 osoby50 zł (ulga 8 zł)
3 osoby75 zł (ulga 12 zł)
4 osoby100 zł (ulga 16 zł)
5 osób125 zł (ulga 20 zł)
6 osób128 zł (ulga 24 zł)
7 osób131 zł (ulga 28 zł)
8 osób134 zł (ulga 32 zł)

Właściciele nieruchomości deklarujący, że w ramach swoich posesji korzystają lub będą korzystać z kompostowników, nie będą objęci odbiorem odpadów biodegradowalnych sprzed posesji, ani nie będą mieli możliwości ich pozostawienia w PSZOK. Właściciele tych nieruchomości nie będą też wyposażani w worki i pojemniki na bioodpady – już otrzymane pojemniki na bioodpady po złożeniu nowej deklaracji trzeba będzie zwrócić.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz