Rada przyznała wójtowi wotum zaufania, ale niejednogłośnie

Doroczna sesja absolutoryjna miała w tym roku przebieg inny niż dotąd. To za sprawą nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła do porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia raportu o stanie gminy za 2018 rok, a w konsekwencji podjęcia przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyry wotum zaufania. Podczas VIII sesji w dniu 27 czerwca br. Rada Gminy Wyry zaaprobowała działalność wójta a następnie udzieliła mu absolutorium, to pierwsze nastąpiło jednak nie przy jednoznacznym poparciu wszystkich obecnych na sali radnych.

Wotum zaufania
Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja przedstawiona przez wójta, a dotycząca udostępnionego wcześniej raportu o stanie gminy za 2018 rok (dokument w wersji PDF do pobrania tutaj). Wójt Barbara Prasoł wskazała w nim najważniejsze kwestie za ubiegły rok, które dotyczyły m.in. demografii, wykonania budżetu, stanu mienia komunalnego, gospodarowania odpadami, przeprowadzonych inwestycji, stanu realizacji uchwał i współpracy z innymi społecznościami samorządami.

Następnie odbyła się debata nad przedstawionym raportem. Wybrani radni w toku dyskusji wyrazili swoje zdanie co do podejmowanych przez wójta działań, zdradzili też jak będą głosować i dlaczego. W debacie nad raportem, jak wyjaśniła Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny, zgodnie z nowymi przepisami głos mógł zabrać również każdy zainteresowany tym mieszkaniec gminy, występując wcześniej z pisemnym zgłoszeniem popartym podpisami 20 innych mieszkańców. Przewodnicząca nie odebrała jednak w tym roku żadnego takiego zgłoszenia.

Radny Adam Myszor podczas debaty tłumaczył, że zagłosuje przeciw, ponieważ nie po to nieco ponad pół roku temu wystawiał własny komitet i ubiegał się o najwyższy urząd w gminie – prezentując przy tym inne spojrzenie na funkcjonowanie gminy – by na początku kadencji wyrazić otwarte poparcie dla działań wójta za cały ubiegły rok. Z kolei radny Marek Gołosz, jedyny niezależny od wójta radny z Wyr, zapowiedział, że zagłosuje za udzieleniem wotum wójtowi, ale to, jak argumentował, ze względu na odpowiedni stopień realizacji obowiązujących planów odnowy dla Gostyni i Wyr, dodając do tego, że ma nadzieję na dalszą, zgodną realizację rozpisanych tam celów i założeń w kolejnych latach. W ramach debaty bezwarunkowego poparcia dla wójta udzielili za to wybrani radni z obozu politycznego wójta.

Wyniki głosowania – wotum zaufania

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 12 radnych, jeden radny z Gostyni głosował przeciw, a jedna radna, także z Gostyni, wstrzymała się od głosu. Poza tym jeden radny z Gostyni był tego dnia nieobecny, nie brał udziału w głosowaniu (wyniki).

Absolutorium
W drugiej kolejności radni zajęli się rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, a następnie też głosowaniem w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok.

W sprawie sprawozdania wójt odniosła się do naniesionych w nim ostatnio zmian. Z kolei w ramach procedury dotyczącej absolutorium, przedstawiono najpierw sprawozdanie Komisji Budżetowej z wykonania budżetu, a następnie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Dalej zaprezentowano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, sporządzony po kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu, a następnie pozytywną opinię RIO w sprawie wniosku tej komisji.

Przed głosowaniem w sprawie absolutorium radny Adam Myszor, zwracając uwagę na istotną różnicę pomiędzy głosowaniem w sprawie wotum zaufania a głosowaniem w sprawie absolutorium, zapowiedział, że jako radny nowej kadencji, mający niewielki wpływ na wykonanie budżetu za 2018 rok, wstrzyma się od głosu.

Wyniki głosowania – absolutorium

Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego głosowało 12 radnych, dwóch radnych z Gostyni wstrzymało się od głosu (wyniki). W sprawie udzielenia wójtowi absolutorium głosowano dokładnie tak samo – 12 głosów za, 2 wstrzymujące się (wyniki).

Rysa na szkle
Po trzech kadencjach, pełnionych na przestrzeni ostatnich dwunastu lat, pochodzącej z Wyr wójt Barbarze Prasoł po raz pierwszy przyszło zmierzyć się z głosowaniem w sprawie absolutorium, w wyniku którego część radnych wstrzymała się od głosu. Rysę spowodowały głosy nowych radnych z Gostyni, którzy dopiero rozpoczęli pracę w radzie i nie mogli sprawować kontroli nad procesem realizacji budżetu w ubiegłym roku – tak, by móc w pełni ocenić podejmowane przez wójta działania, wyrazić swój głos. Wcześniejsze głosowanie w sprawie wotum zaufania także nie okazało się pełnym sukcesem, z uwagi na jeden głos przeciw i jeden wstrzymujący się.

Pozytywny wynik obu głosowań był jednak przesądzony już od początku, ponieważ tak jak w ubiegłych kadencjach, wójt nie tylko zyskała pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu, ale też może pochwalić się w radzie gminy stabilną większością. W liczącym 15 osób składzie zasiada 9 radnych wprowadzonych przez wójta – to 7/8 mandatów z Wyr i 2/7 mandatów z Gostyni. Pozostałe miejsca nie są gwarantowane, i jak pokazało to głosowanie w sprawie wotum, zajmujący je radni niekoniecznie muszą głosować tak jak rządząca większość.

Pierwsze głosowanie w sprawie absolutorium dla wójt Barbary Prasoł miało miejsce 25 kwietnia 2007 roku, na początku kadencji 2006-2010, i zostało udzielone 14 głosami za (jeden radny nieobecny). Po udzieleniu absolutorium w 2007 roku wójt zaznaczyła, że wówczas większościowy wkład w wykonanie budżetu miał Henryk Jegła, wójt IV kadencji gminy Wyry, pierwszy i ostatni wójt gminy pochodzący z Gostyni.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl