Stanowisko gostyńskich radnych w sprawie planów kopalni

W poniedziałek 2 marca na skrzynki elektroniczne radnych z Gostyni zostały wystosowane maile z pytaniami dotyczącymi wystąpienia dyrektora KWK Bolesław Śmiały, które miało miejsce 27 lutego podczas XV sesji Rady Gminy Wyry. Odpowiedź również drogą mailową wpłynęła w piątek 13 marca. W imieniu większości gostyńskich radnych przekazała ją Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny.

Pytania skierowane do radnych były następujące:
1. Jak ocenia Pani/Pan wystąpienie dyrektora kopalni i przedstawione przez niego plany oraz argumenty dotyczące pozyskania koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim”?
2. Czy wyobraża sobie Pani/Pan jako radny/radna działalność górniczą w obrębie Gostyni, to jest pod terenem miejscowości, która nie była dotąd ujęta działaniami żadnej kopalni?

Odpowiedź została przedstawiona w załączonym do maila piśmie od radnych:

1. Niżej podpisanych 6 radnych, do których skierowano powyższe zapytania dostrzega, jak ważne zagadnienie zostało przedstawione na posiedzeniu Rady Gminy Wyry przez dyrektora KWK Bolesław Śmiały. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowane decyzje – tak przez Radę Gminy, wójta – ale i inne organy administracji, w kompetencji których leży załatwienie sprawy, będą miały diametralny oraz wieloletni wpływ zarówno na jakość życia Mieszkańców, jak i rozwój całej miejscowości.
2. Chcemy również podkreślić, że wspomniane plany kopalni w tak konkretny i stanowczy sposób zostały radnym i wójt gminy przedstawione po raz pierwszy. Choć temat istnienia złóż węgla za tzw. rowem bełckim jest poruszany od wielu lat, wcześniej ani ze strony kopalni, ani administracji zajmującej się sprawami górnictwa, nie było żadnych wniosków dotyczących podjęcia eksploatacji pod miejscowością Gostyń.
3. Wskazać należy, że do dnia dzisiejszego do Gminy Wyry nie został złożony jakikolwiek oficjalny wniosek w tej sprawie.
4. Stąd też w dalszym ciągu – jeżeli chodzi o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gostyń, studium oraz wydane koncesje – według posiadanej przez nas wiedzy – nie ma podstaw do rozpoczęcia eksploatacji.
5. Skądinąd wiadomo, że rozważane są tzw. specustawy umożliwiające w innych trybach niż do tej pory nam znane, przygotowanie oraz rozpoczęcie eksploatacji. Trudno jednak jest nam się odnosić do takich enuncjacji prasowych; tym bardziej, że na dzień dzisiejszy nie są znane założenia takich ustaw.
6. Niżej podpisani radni spotkali się w sprawie poruszonej w Pańskim mailu przy okazji konsultacji w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 4 marca 2020 r., ale i na dodatkowym spotkaniu.
7. Odpowiadając zatem na treść Pańskiego zapytania uprzejmie informujemy, iż wszyscy niżej podpisani radni przyjęli następujące stanowisko:

– w chwili obecnej, biorąc pod uwagę posiadane informacje – nie przychylamy się do planów kopalni zmierzających do otrzymania koncesji oraz rozpoczęcia eksploatacji pod miejscowością Gostyń.

8. Równocześnie prosimy o zwolnienie nas z obowiązku oceniania wystąpienia dyrektora kopalni i przedstawionych przez niego argumentów dotyczących pozyskania koncesji na wydobycie złoża – o co Pan wnosi. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Na wspomnianym spotkaniu w dniu 4 marca 2020 r. obecni mieszkańcy przestawili swoje jednoznaczne stanowisko w sprawie i właśnie do niego się przychylamy; mając na uwadze przede wszystkim skutki, które dla poszczególnych Mieszkańców, jak i dla całej miejscowości niesie ze sobą eksploatacja. Niewątpliwie – o ile wpłynie odpowiedni wniosek – sprawa będzie także przedmiotem obrad Rady Gminy, jak i ewentualnych działań Wójta Gminy Wyry. Trudno nam jednak jest odnosić się, a tym bardziej oceniać wypowiedzi dyrektora kopalni dotyczące np. zaopatrzenia całego kraju w energię elektryczną, bezpieczeństwa energetycznego kraju czy też wypowiedzi dotyczących zatrudniania pracowników i ich zobowiązań kredytowych.
9. Równocześnie chcemy poinformować że niżej podpisani zwrócili się do Wójt Gminy Wyry z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczącej przedmiotowej sprawy.

Joanna Pasierbek-Konieczny
Tomasz Fityka
Piotr Jeleń
Piotr Profaska
Ireneusz Suchoń
Grażyna Swadźba-Szojda


W chwili pisania tego tekstu do pytań w sprawie planów kopalni nie odniósł się jedynie radny Adam Myszor. Jeśli nadejdzie odpowiedź, wpis zostanie uzupełniony.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl