Urząd gminy odpowiada i uspokaja. Informacja dot. planów kopalni

W piątek 20 marca na swojej stronie internetowej Urząd Gminy Wyry opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania w związku z planami KWK Bolesław Śmiały względem złoża „Za Rowem Bełckim” – co nastąpiło zgodnie z zapowiedziami gostyński radnych. Poniżej odnotowane zostały najważniejsze kwestie:

1. Na dzień dzisiejszy nie istnieje stan prawny pozwalający na rozpoczęcie wydobycia węgla pod Gostynią. Polska Grupa Górnicza nie posiada koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim” a jedynie koncesję w obszarze terenu górniczego „Łaziska II”.

2. Trudno powiedzieć czy i kiedy PGG podejmie zapowiadane starania o pozyskanie koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim”. Obecnie gmina nie posiada żadnych dokumentów, które by na to wskazywały. Jeśli jednak takie wpłyną, zostanie im nadany odpowiedni tryb, w tym przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami.

3. Gmina nie ma planów, by w ramach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzać zapisy umożliwiające eksploatację pod Gostynią. W obowiązującym planie nie wskazano takiego obszaru. Na ten moment nie złożono też wniosku, by taki obszar w planie kiedyś ująć – o to mógłby wnioskować jedynie przedsiębiorca górniczy, który już posiada odpowiednią koncesję.

4. Koncesję na wydobycie wydaje w Warszawie minister do spraw środowiska.

5. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł nie przychyla się do planów zmierzających do podjęcia eksploatacji pod Gostynią. Zdanie wójta nie jest jednak stanowiskiem gminy, ponieważ na gruncie administracyjnym temat nie był podejmowany – kopalnia nie wystąpiła dotąd z żadnymi dokumentami. Gmina zajmie stanowisko jeśli procedura kiedyś formalnie ruszy. Wszystko to nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W MPZP z 2010 roku nie ma zapisu mówiącego o wydobyciu złoża „Za Rowem Bełckim”. Powiązana z tym informacja znalazła się dopiero w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry” z 2018 roku, ale dotyczy tylko koncesji na rozpoznanie złoża, a nie ustanowienia obszaru górniczego w granicach Gostyni. Na podstawie studium powstaje nowy plan zagospodarowania miejscowości.

7. W 2020 roku gmina wyłoży projekt nowego planu zagospodarowania. Mieszkańcy będą mogli wówczas składać do niego swoje uwagi. Tą drogą można się zwracać również co do działalności górniczej, ale jak jeszcze raz podkreśla gmina, jak dotąd nie wpłynął ze strony kopalni żaden wniosek by taką działalność ująć. To także dlatego, że kopalnia nie posiada koncesji na wydobycie złoża „Za Rowem Bełckim”.

8. Gmina nie może wprowadzić do MPZP zakazu wydobycia, ponieważ zawarcie takiego zapisu skutkowałoby unieważnieniem planu przez wojewodę i w następstwie powtórzeniem całej procedury celem usunięcia tego zapisu. Co prawda, jak wskazuje gmina, to mogłoby skutecznie odwlekać wszystko w czasie, ale powtórna procedura związana z tworzeniem MPZP wiązałaby się z kolejnymi kosztami po stronie gminy i tym samym nieuzasadnionym wydatkowaniem środków publicznych, „co jest prawnie niedopuszczalne”.

9. Gmina nie ma zabezpieczonych środków na wypłatę odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości mieszkańców.


Wszystkie pytania i pełna treść odpowiedzi jest dostępna tutaj:

https://wyry.pl/aktualnosci/odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-zwiazane-z-planami-wydobycia-wegla-pod-gostynia-w-zwiazku-z-wystapieniem-dyrektora-ko/

Default image
Redakcja
mail[at]gostynslaska.pl