Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki. DW 928 na liście rezerwowej

31 maja Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na inwestycje drogowe związane z planem rozbudowy dróg wojewódzkich. Wśród wybranych do dofinansowania projektów, wbrew oczekiwaniom mieszkańców Gostyni i miejscowości ościennych, zabrakło projektu pn. „Przebudowa DW 928 od DK44 do DK1”, wniesionego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Na mocy tej samej decyzji, projekt przebudowy najważniejszej gostyńskiej arterii trafił na listę rezerwową, co daje pewną, choć niewielką szansę na jego dofinansowanie w terminie późniejszym.

Decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16 z RPO WSL na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VI Transport, Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, Zarząd Województwa Śląskiego podjął podczas posiedzenia nr 196 z dnia 31 maja, przyjmując uchwałę nr 1104/196/V/2017 wraz z załącznikiem stanowiącym listę ocenionych projektów. Spośród 21 rozpatrywanych wniosków, do dofinansowania wybrano 4, które najpełniej wpisały się w kryteria konkursu, a tym samym uzyskały najlepszą notę.

Projekt dotyczący przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 znalazł się dopiero na miejscu 9 listy rankingowej (na 21 miejsc), uzyskując 27,6 punktów1.

Obecność projektu przebudowy DW 928 na liście pomocniczej nie stawia kwestii remontu drogi w najlepszej sytuacji, ale też nie skreśla jej całkowicie, o czym może świadczyć przykład z samej tylko Gostyni. W roku 2012 z podobnej listy gminie Wyry udało się wystartować z realizacją projektu budowy kompleksu sportowego za Zespołem Szkół2. Taka możliwość pojawiła się z uwagi na kończącą się perspektywę unijną na lata 2017-2013, w ramach której do rozdysponowania pozostały pewne środki dla projektów rezerwowych. Podobnie może być i w przypadku DW 928 – w odpowiednim ujęciu czasowym, o ile wcześniej nie pojawią się inne możliwości finansowania (np. środki z budżetu własnego województwa śląskiego).

Zobacz też: Lista wybranych projektów i lista rezerwowa

źródło: rpo.slaskie.pl

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl