W gminie Wyry powołana zostanie Gminna Rada Seniorów

Podczas XLV sesji Rady Gminy Wyry, która miała miejsce w czwartek 29 września, radni przyjęli uchwałę, na mocy której w gminie Wyry uformuje się Gminna Rada Seniorów. Nowy organ doradczy gminy ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w lokalnej społeczności.

Uchwała powstała na wniosek samych seniorów i wejdzie w życie 1 listopada 2022 roku. Na jej mocy w gminie powołana zostanie Gminna Rada Seniorów. Tryb wyboru członków tej rady i zasady jej działania określi statut zaaprobowany za sprawą tej samej uchwały.

Rada seniorów zrzeszać będzie przedstawicieli seniorów z Gostyni i Wyr oraz reprezentantów podmiotów działających w gminie na rzecz seniorów. W skład rady wejdzie 9 radnych. Jej kadencja będzie trwać 3 lata – licząc od dnia ogłoszenia składu rady. Członkowie rady będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, zwrotu kosztów podróży i wynagrodzenia.

Według Statutu Gminnej Rady Seniorów seniorem jest osoba powyżej 60 roku życia.

Pierwsze wybory do rady seniorów zostaną zwołane do 60 dni od dnia wejścia w życie uchwały powołującej radę – tj. licząc od 1 listopada 2022 roku. O wejście w skład rady będą mogli ubiegać się seniorzy z Gostyni i Wyr, którzy uzyskali poparcie co najmniej 15 innych seniorów z gminy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu gminy, którzy uzyskali poparcie co najmniej 15 seniorów z gminy.

Jeśli zgłosi się tylko 9 kandydatów, to wszyscy wejdą w skład rady, zaś gdy będzie ich więcej, wybór nastąpi podczas zebrania wyborczego, które zwoła wójt. Uprawnieni do głosowania – seniorzy z Gostyni i Wyr obecni na spotkaniu wyborczym – będą mogli oddać głos na maksymalnie 9 osób poprzez postawienie znaku „X” przy nazwiskach wybranych kandydatów na karcie do głosowania. W skład rady wejdzie 9 kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

Pierwsze zebranie na wniosek wójta odbędzie się w ciągu miesiąca od ogłoszenia informacji o składzie rady seniorów. W trakcie pierwszego posiedzenia członkowie rady wybiorą ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do czasu wyłonienia przewodniczącego posiedzenie będzie prowadził najmłodszy wiekiem radny, czyli odwrotnie niż ma to miejsce w przypadku rady gminy – w radzie tej pierwsze posiedzenie rozpoczyna najstarszy wiekiem radny, tzw. radny senior.

Obrady rady seniorów odbywać będą się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego rady seniorów, na wniosek co najmniej 3 członków rady seniorów, na wniosek Wójta Gminy Wyry lub na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Wyry. Posiedzenia rady seniorów będą jawne i otwarte. Rada seniorów w toku swojej pracy będzie mogła powoływać ze swojego grona komisje stałe i doraźne. Swoje stanowisko rada będzie wyrażała w formie uchwał, których treść publikowana będzie na stronie internetowej urzędu gminy. Z przebiegu każdego posiedzenia sporządzany będzie protokół z listą obecności.

Obsługę organizacyjną i administracyjną rady seniorów zapewni Wójt Gminy Wyry, a wydatki z tym związane pokrywane będą z budżetu gminy.

UCHWAŁA NR XLV/373/2022
RADY GMINY WYRY

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z póź.zm.)

Rada Gminy Wyry, uchwala:

     § 1. 1. W celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej powołuje się Gminną Radę Seniorów w Gminie Wyry.

2. Gminnej Radzie Seniorów w Gminie Wyry nadaje się Statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 roku.

     § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały Nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. Statut Gminnej Rady Seniorów w gminie Wyry – jest dostępny tutaj.

Uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu została przyjęta jednogłośnie.

Dyskusję poprzedzającą głosowanie można obejrzeć na nagraniu dostępnym tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *