Dane za rok 2014

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA UMOWY STRONY UMOWY PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1 02.01.2014r. Firma F-PRESS ul. Rynek 18 43-190 Mikołów Publikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3. Miesięcznik musi być kolportowany w nakładzie minimum 20000 egz. na terenie Powiatu Mikołowskiego, w tym minimum 800 egzemplarzy na terenie Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń. od 02.01.2014r. do 31.12.2014r. 11.808,00 zł brutto
2 07.01.2014r. Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołow Podział działek położonych w Wyrach przy ul. Wróbla, wydzielenie 11 działek pod drogę - ul. Wróbla. 4 miesiące od podpisania umowy 6.490,00 zł brutto
3 11.01.2014r. osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Zacisze. od 11.01.2014r. do 10.01.2017r. 237,94 zł brutto
4 17.01.2014r. Usługi Geodezyjne Mirosław Ziarnik ul. Bukowa 22/3 43-100 Tychy Podział działek położonych w Wyrach przy ul. Pszczelej. 4 miesiące od podpisania umowy 2.500,00 zł brutto
5 27.01.2014r. S-Print 2 Sp. z o.o. ul. Technik?w 5 40-326 Katowice Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn. : "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013r. do 31.03.2014r. 1.734,30 zł brutto
6 27.01.2014r. S-Print 2 Sp. z o.o. ul. Technik?w 5 40-326 Katowice Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn. : " Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina 10" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013r. do 30.06.2014r. 1.832,70 zł brutto
7 10.01.2014r. osoba prywatna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny. od 03.01.2014r. do 31.08.2014r. 163,66 zł brutto
8 20.01.2014r. Usługi Geodezyjne "KOMPLEKS" mgr Iwona Źmija ul. Wodociągowa 4 43-190 Mikołów Rozgraniczenie granic działki położonej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej. do 3 miesięcy od daty podpisania umowy 738,00 zł brutto
9 20.01.2014r. Usługi Geodezyjne "KOMPLEKS" mgr Iwona Źmija ul. Wodociągowa 4 43-190 Mikołów Rozgraniczenie granic działki położonej w Wyrach przy ul. Wierzysko. do 3 miesięcy od daty podpisania umowy 861,00 zł brutto
10 20.01.2014r. Usługi Geodezyjne "KOMPLEKS" mgr Iwona Źmija ul. Wodociągowa 4 43-190 Mikołów Rozgraniczenie granic działki położonej w Wyrach przy ul. Zbożowej. do 3 miesięcy od daty podpisania umowy 984,00 zł brutto
11 02.01.2014r. TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice Wynajmujący oddaje najemcy do używania słupy energetyczne linii niskiego napięcia, zlokalizowane w miejscach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. od 0101.2014r. do 31.12.2017r. wg umowy
12 30.01.2014r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej do społeczności lokalnej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych uzależnień oraz ponoszenie konsekwencji tych uzależnień przez rodziny w szczególności dzieci: XVIII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: "Krzywdzenie oraz zaniedbywanie emocjonalne dzieci i młodzieży. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Wzmacnianie rodzin. od 03.02.2014r. do 15.05.2014r. 1.000,00 zł brutto
13 30.01.2014r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XV Jubileuszowa Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. od 03.02.2014r. Do 30.11.2014r. 1.400,00 zł brutto
14 30.01.2014r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym wsparcie przed przemocą domową: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym rodzinom oraz wsparcie przed przemocą domową przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie. od 03.02.2014r. do 31.12.2014r. 1.400,00 zł brutto
15 30.01.2014r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Organizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym dysfunkcjom społecznym dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej: Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieży przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie dla Młodzieży Szkolnej i Pozaszkolnej. od 03.02.2014r. do 31.12.2014r. 800,00 zł brutto
16 30.01.2014r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową. od 03.02.2014r. do 31.12.2014r. 1.500,00 zł brutto
17 28.01.2014r. osoba prywatna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek przedszkolny. od 28.01.2014r. do 31.08.2014r. 457,50 zł brutto
18 05.020.2014r. Agencja Ochrony FOX ul. Bytomska 171 41-940 Piekary Śląskie 1. Stała bezpośrednia ochrona i fizyczne zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa oraz mienia zamawiającego podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2014" w dniu 24.05.2014r. 2. Wypożyczenie, transport, montaż i demontaż 250 płotków zaporowych. 24.05.2014r. 12.400,00 zł brutto
19 07.01.2014r. Dom Kultury w Gostyni Dotacja w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. do 15.12.2014r. 80.000,00 zł brutto
20 17.02.2014r. WC SERWIS Bańska, Kucharski Spółka Jawna ul. Pod Borem 10 Zabrze Wynajem kabin prysznicowych, umywalek oraz toalet na imprezę "Bitwa Wyrska 2014r. - Bój o Gostyń". od 23.05.2014r. do 25.05.2014r. 3.002,40 zł brutto
21 20.01.2014r. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego ul. Jagiełly 10 32-600 Oświęcim Wykonanie przeszkód przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, które będą wykorzystane podczas inscenizacji "Bitwa Wyrska 2014 - Bój o Gostyń" w dniu 24.05.2014r. od 23.05.2014r. do 26.05.2014r. 8.000,00 zł brutto
22 16.01.2014r. Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Świadczenie usług pocztowych. od 01.02.2014r. od 31.12.2014r. wg umowy
23 18.02.2014r. Centrum Szkoleniowo-Profilaktyczne Marek Wąsik Kolbuszowa Górna 298a 36-100 Kolbuszowa Oddział w Krakowie ul. Śliczna 30a/39 31-444 Kraków Szkolenie dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe. 17.03.2014r. 800,00 zł brutto
24 04.03.2014r. Barbara Przybysz Psycholog kliczniczny, biegły sądowy ul. Jana Pawła II 127 41-943 Piekary Śląskie Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 12.03.2014r. do 31.12.2014r. 185,00 zł brutto
25 04.03.2014r. Firma Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Lewicka Plac Powstańców Śląskich 1 Chorzow Przeprowadzenie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 12.03.2014r. do 31.12.2014r. 185,00 zł brutto
26 24.02.2014r. FIRE SHOW POKAZY OGNI SZTUCZNYCH Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 Lubań W ramach imprezy pod nazwą "Bitwa Wyrska 2014" 1. Wykonanie pirotechnicznych efektów specjalnych. 2. Pokaz ogni sztucznych - czas trwania 5 minut od godziny 20.30. 24.05.2014r. 7.000,00 zł bruto
27 13.03.2014r. Doradca Gospodarczy Gałuszka Piotr Świerczyniec ul. Leśna 8 43-220 Bojszowy Studium Możliwości Finansowych w zakresie inżynierii finansowej, a także współpraca w zakresie emisji obligacji komunalnych celem poprawy zdolności inwestycyjnej i wsparcie Doradcy Gospodarczego. do 27.03.2014r. 16.605,00 zł brutto
28 18.03.2014r. Moje Bambiono Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź Dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych mebli przedszkolnych, mebli biurowych, szaf i regałów metalowych gospodarczych oraz drobnego wyposażenia, wraz z rozładunkiem i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie budynku Przedszkola w Wyrach przy
ul. Puszkina 10A.
do 30.06.2014r. 82.626,91 zł brutto
29 21.03.2014r. F-PRESS Beata Leśniewska - Filar ul. Rynek 18 43-190 Mikołów Przygotowanie projektu oraz druk folderu dotyczącego Gminy Wyry. do 31.03.2014r. 6.396,00 zł brutto
30 14.03.2014r. Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-173 Łaziska Górne Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobra słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu "Bitwy Wyrskiej 2014". Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 5x7 m w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r. w Gostyni". Obsługa techniczna (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska 2014". 24.05.2014r. 10.900,00 zł brutto
31 24.03.2014r. Usługi Obrazowania Cyfrowego PAJORAMA Jerzy Pajor ul. Drzymały 6a 43-176 Gostyń Wykonanie i dostawa wirtualnego spaceru w ramach realizacji Projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 207-2013. do 15.09.2014r. 1.400,00 zł brutto
32 24.03.2014r. Usługi Obrazowania Cyfrowego PAJORAMA Jerzy Pajor ul. Drzymały 6a 43-176 Gostyń Wykonanie i dostawa wirtualnego spaceru w ramach realizacji Projektu "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina 10A" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 207-2013. do 14.08.2014r. 7.500,00 zł brutto
33 26.03.2014r. "Geomiar" Usługi geodezyjno-kartograficzne Pislula Włodzimierz ul. Lencewicza 8 43-100 Tychy Rozgraniczenie granicy działki. do 3 miesięcy od daty podpisania umowy 2.275,50 zł brutto
34 14.03.2014r. A-GEO Biuro Geodezji i Karografii mgr Anna Ruszczak ul. Skrzeka 2a/5 40-861 Katowice Wznowienie znaków granicznych działki położonych przy ulicy Dębowej. trzy miesiące 2.000,00 zł brutto
35 brak daty Dom Dla Każdego Irena Głąb ul. Batalionów Chłopskich 45 43-512 Kaniów Wykonanie robót drogowych na ul. Akacjowej - bocznej w Gostyni. do 30.06.2014r. 32.240,00 zł brutto
36 31.03.2013r. PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY mgr inż. Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77 43-211 Czarków Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Rybnicka. do 23.05.2014r. 4.920,00 zł brutto
37 12.02.2014r. PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY mgr inż. Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77 43-211 Czarków Wykonanie aktualizacji projektu wykonawczego w części drogowej dla dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa szkoły podstawowej - rozbudowa o basem pływacki oraz budowa przedszkola" - wewnętrzna droga dojazdowa i wewnętrzny plac na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10. do 10.03.2014r. 7.700,05 zł brutto
38 14.04.2014r. Starostwo Powiatowe Mikołów Dotacja w kwocie 12.034,00 zł na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez 12 miesięcy od stycznia 2014r. do 31.10.2014r. 12.034,00 zł brutto
39 09.04.2014r. Firma "Ergotop" Sp. z o.o. ul. Wałowa 46 57-220 Ziębice Dostawa 2 szt. zestawów interaktywnych w ramach projektu "Laboratorium przedsiębiorczości i technologii" realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2 tygodnie od podpisania umowy 15.400,00 zł brutto
40 14.04.2014r. Starostwo Powiatowe Mikołów Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowanie wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniom z terenu Gminy Wyry. do 15.07.2014r. 300,00 zł brutto
41 17.04.2014r. osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką. od 30.04.2014r. do 23.04.2017r. wg umowy
42 03.04.2014r. osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ulicy Mamzera. od 03.04.2014r. do 02.04.2017r. wg umowy
43 anulowano
44 13.05.2014r. TEL-BRUK Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/57 42-202 Częstochowa Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. od 20.05.2014r. do 31.07.2014r. 295.458,30 zł brutto
45 13.05.2014r. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć ul. Granitowa 24/18 41-600 Świętochłowice Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 15.08.2014r. 2.460,00 zł brutto
46 21.05.2014r. osoba prywatna Dzierżawa działki w Gostyni przy ul. Wiśniowej. od 05.05.2014r. do 04.05.2017r. 0,10 zł za 1m2 tj. 85,00 zł
47 20.05.2014r. Spółka Wodna Wyry-Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Pomoc finansowa w formie dotacji przez Gminę Wyry przy ul. Macierzanki. 10.000,00 zł brutto
48 30.05.2014r. osoba prywatna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką. od 02.06.2014r. do 01.06.2017r. 0,10 zł za 1m2 tj. 125,10 zł
49 10.06.2014r. TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wydzielenie gruntu zajętego pod istniejąca drogę ul. Zwycięstwa i ul. Markiela. trzy miesiące 1.722,00 zł brutto
50 10.06.2014r. TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wydzielenie gruntu pod planowaną drogę - łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia. trzy miesiące 1.537,50 zł brutto
51 10.06.2014r. TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wznowienie całości granic działki położonej w Wyrach - boczna ul. Pszczyńskiej. trzy miesiące 2.460,00 zł brutto
52 12.05.2014r. "JURGESA" Jerzy Kutynia ul. Dylonga 2/8 41-605 Świętochłowice Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej do Projektu Budowlanego Remontu ul. Tysiąclecia w Wyrach, pn.: "Projekt Budowlany zamienny Przebudowy ul. Tysiąclecia w Wyrach". do 15.07.2014r. 27.675,00 zł brutto
53 14.05.2014r. BPHU PROHAUS Tadeusz Łępski ul. 3- go Maja 1a 41-800 Zabrze Wymiana stolarki okiennej w budynku Biblioteki w Gostyni ul. Pszczyńska 372 i Przychodni Zdrowia w Gostyni ul. Rybnicka 2. od 19.05.2014r. do 30.06.2014r. 23.006,73 zł brutto
54 30.05.2014r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlwo-Usługowe "ROMEX" Roman Głuchowski ul. Świdnicka 37/55 40-711 Katowice Remont kapitalny pokrycia dachu wraz z remontem elewacji na budynku komunalnym (użytkowym) w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58. od 09.06.2014r. do 18.08.2014r. 73.393,89 zł brutto
55 18.06.2014.r osoba prywatna Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest. nie dotyczy 2.000,00 zł brutto
56 25.06.2014r. Miasto Tychy Rozwiązanie porozumienia zawartego 19 kwietnia 2011r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej Miastu Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy, a będącego mieszkańcem Gminy Wyry. 25.06.2014r. wg porozumienia
57 23.06.2014r. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2 43-180 Orzesze Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wyry wraz ze stworzeniem bazy danych, przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników, opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. do 31.03.2015r. 52.450,00 zł brutto
58 18.06.2014r. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Plac Gwarków 1 Katowice Aktualizacja planu aglomeracji z uwzględnieniem zmian w prawie wodnym. do 04.07.2014r. 12.000,00 zł netto
59 23.06.2014r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Zorganizowanie i obsługa emisji niepublicznej 3000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda na łączną kwotę 3.000.000 zł. do 27.12.2014r. 12.000,00 zł
60 30.05.2014r. Elektro-Serwis Czesław Kotusz ul. Kolejowa 59 Katowice Konserwacja i serwis napędu Dorma ES90 -1 szt. Drzwi automatycznie przesuwne zabudowane w budynku Urzędu Gminy Wyry. od 01.06.2014r. do 31.05.2016r. 300,00 zł netto
61 30.05.2014r. REKORD SI spółka z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko Biała Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Gminy Wyry. od 01.06.2014r. do 31.05.2015r. wg umowe
62 10.06.2014r. Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Utworzenie Podmiotowej Strony Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Wójta Gminy. 24 miesiące wg umowe
63 30.06.2014r. REKORD SI spółka z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko Biała Usługi utrzymania na serwerze Urzędu Gminy Wyry oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry. od 01.07.2014r. do 30.06.2015r. wg umowe
64 brak daty Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Patryk Rocznik ul. Musiała 5 43-190 Mikołów Sporządzenie 10 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości celem naliczenia opłaty adiacenckiej - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 1 miesiąc 3.000,00 zł brutto
65 02.08.2014r. osoba prywatna Dzierżawa działki w Gostyni przy ul. Tyskiej. od 02.08.2014r. Do 01.08.2017r. wg umowy
66 12.08.2014r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" Władysław Korlacki ul. Uniwersytecka 4 40-007 Katowice Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76. do 31.03.2016r. 1.359.032,51 zł brutto
67 06.08.2014r. osoba prywatna Dzierżawa działki w Wyrach przy ul. Leszczynowej. od 06.05.2014r. Do 05.05.2017r. wg umowy
68 12.08.2014r. "Barbara" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2, 41-700 Ruda Śląska Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie" oraz zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach pogwarancyjnych. do 30.04.2016r. 19.680,00 zł brutto
69 28.07.2014r. Przedsiębiostwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROMEX" ul. Świdnicka 37/55 40-711 Katowice Realizacja zadani pn.: "Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133". od 28.07.2014r. Do 29.08.2014r. brutto 16.000,00 zł
70 25.08.2014r. Bank Spółdzielczy w Tychach ul. Damrota 41 43-100 Tychy Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych mu jednostek organizacyjnych: Zespół Szkół w Gostyni, Zespół Szkół w Wyrach, Gminne Przedszkole w Gostyni, Gminne Przedszkole w Wyrach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach. do 01.09.2014r. do 31.12.2014r. Wg umowy
71 29.08.2014r. "TRYGON" S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wydzielenie gruntu pod planowaną drogę - łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia. trzy miesiące 2.214,00 zł brutto
72 19.08.2014r. Przedsiębiorswo Usługowo-Handlowe "AUTO-TRASS" ul.Pstrowskiego 12 43-175 Łaziska Górne Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny. od 02.09.2014r. do 26.06.2015r. 19.253,52 zł bruttto
73 19.08.2014r. Przedsiębiorswo Usługowo-Handlowe "AUTO-TRASS" ul.Pstrowskiego 12 43-175 Łaziska Górne Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny. od 02.09.2014r. do 26.06.2015r. 20.411,05 zł bruttto
74 04.09.2014r. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 Ćwiklice Wykonanie remontu nawierzchni ul. Tyskiej w Gostyni. od 08.09.2014r. do 30.09.2014r. 116.305,11 zł brutto
75 04.09.2014r. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 Ćwiklice Wykonanie remontu nawierzchni ul. Wagonowej, Orzechowej oraz Zwycięstwa (boczna) w Wyrach. do 31.10.2014r. 194.349,79 zł brutto
76 10.09.2014r. Stanisaw Biliński "ARKADIUZ" Usługi i szkolenia ul. Mieszka I 7/2 47-100 Strzelce Przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy realizujących zadania obronne. 17.09.214r. 500,00 zł brutto
77 27.08.2014r. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Witolda Pileckiego 65 02-781 Warszawa Usługa PayByNet polegająca na niezwłocznym przekazywaniu informacji przez KIR S.A. między bankiem płatnika a użytkownikiem o złożeniu przez płatnika nieodwołalnego zlecenia płatniczego na rzecz użytkownika. na czas nieokreślony wg umowy
78 01.09.2014r. REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 Mikołów Świadczenie usług informatycznych wg umowy. od 01.09.2014r. Do 30.11.2014r. 5.796,38 zł brutto
79 10.09.2014r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny. od 01.09.2014r. do 26.06.2015r 1.493,10 zł brutto
80 10.09.2014r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny. od 01.02.2014r. do 26.06.2015r 965,79 zł brutto
81 10.09.2014r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny. od 01.09.2014r. do 31.08.2015r 209,99 zł brutto
82 10.09.2014r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującego obowiązek przedszkolny. od 01.09.2014r. do 31.08.2015r 3.696,33 zł brutto
83 10.09.2014r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny. od 01.09.2014r. do 26.06.2015r 1.563,03 zł brutto
84 10.09.2014r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia realizującej obowiązek szkolny. od 01.09.2014r. do 26.06.2015r 3.689,28 zł brutto
85 31.07.2014r. Usługi Remontowo-Budowlane i Antykorozja Leszek Wojtynek ul. Tysiąclecia 58a 43-175 Wyry Wykonanie odwodnienia i izolacji budynku mieszkalnego w Wyrach przy ul. Puszkina 19. od 31.07.2014r. do 25.08.2014r. 19.996,80 zł brutto
86 17.09.2014r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Sprawdzenie stanu urządzeń technicznych w kotłowniach wg wykazu z umowy. od 01.10.2014r. do 30.04.2015r. 861,00 zł brutto
87 17.09.2014r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Usługi serwisowe oraz okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych kotłowni wg wykazu z umowy. od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. 2.939,70 zł brutto
88 23.09.2014r. Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 43-175 Wyry "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 15.12.2014r. 1.979.623,61 zł brutto
89 23.09.2014r. Bronisław Pieczul B.P. Nadzory ul. Miodowa 12 43-175 Wyry Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 15.12.2014r. 6.150,00 zł brutto
90 25.09.2014r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Transoptiva" Krzysztof Piasecki ul. Dolina Jamny 12C 43-190 Mikołów Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w którym realizują obowiązek szkolny. od 29.09.2014r. do 26.06.2015r. 46.713,24 zł brutto
91 22.09.2014r. Dragon Partners Spółka z o.o. ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa Sporządzenie Raportu Podsumowującego Kadencję 2010-2014. do 20.10.2014r. 14.500,00 zł brutto
92 15.09.2014r. NBC CONSULTING Sp. z o.o. ul. Astr?w 10 Katowice Opracowanie dokumentu pod roboczą nazwą: "Program Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Wyry". do 31.10.2014r. 15.000,00 zł brutto
93 02.10.2014r. F.R.B. REMAR-BUD S. C. ul.Kopaniny 23d 43-175 Wyry Udrożnienie i oczyszczenie rowu przy ul. Kasprowicza w Wyrach na długości 185 m. do 31.10.2014r. 1295,00 zł brutto
94 17.09.2014r. Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA ul. Markiela 6 43-175 Wyry Przegląd techniczny kotłów gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach lokatorskich według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. od 01.10.2014r. Do 30.111.2014r. 2.600,00 zł brutto
95 23.09.2014r. Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr inz. Arch. Anna Poloczek ul. Filarowa 30 40-565 Katowice Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy dokumentów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry, miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Gostyń, miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry. 1 miesiąc 9.840,00 zł brutto
96 24.09.2014r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" Władysław Korlacki ul. Uniwersytecka 4 40-007 Katowice Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76. do 30.12.214r. 15.990,00 zł brutto
97 15.10.2014r. PPUH "KAMIX" S.C. Usługi Geodezyjne ul. Nowary 1A 41-700 Ruda Śląska Wydzielenie gruntu pod drogę Wyry, ul. Kopaniny. 3 miesiące 984,00 zł brutto
98 29.11.2014r. Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołow Podział działek położonych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków zgodnie z użytkowaniem. cztery miesiące od podpisania umowy 2.800,00 zł brutto
99 29.10.2014r. Bank Spółdzielczy w Tychach ul. Damrota 41 43-100 Tychy Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury. od 01.01.2015r. do 31.12.2018r. wg umowy
100 31.10.2014r. Bańczyk Bogusław ul. Motyla 41 43-176 Gostyń Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2014 oraz 2015 roku. Zadanie 2 - Obwód 2 miejscowość Gostyń. od 01.11.2014r. do 31.03.2015r. wg umowy
101 29.10.2014r. INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska ul. Rolnicza 11 43-220 Bojszowy Sporządzenie 26 operatów szacunkowych dla nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczenia opłaty adiacenckiej. Na nieruchomościach zostały stworzone warunki do podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz zostało wydane pozwolenie na użytkowanie. do 29.12.2014r. wg umowy
102 04.11.2014r. osoba prywatna Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest. do 21 dni 760,00 zł brutto
103 04.11.2014r. Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołow Podział nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Rybnickiej bocznej. 2 miesiące od podpisania umowy 2.000,00 zł brutto
104 14.11.2014r. Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 43-175 Wyry Wykonanie robót drogowych w rejonie przejazdu kolejowego PKP linia L169 km 5,397 - ul. Tysiąclecia w Wyrach. od 17.11.2014r. do 15.12.2014r. 60.684,40 zł brutto
105 14.11.2014r. Te&Ce Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Wyry na przełomie 2014 oraz 2015 roku. Zadanie 1 - Obwód 1 miejscowość Wyry. od 14.11.2014r. do 31.03.2015r. wg umowy
106 03.11.2014r. Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda Śląska Wykonanie serwisu www pod adresem internetowym ekoportal.wyry.pl zgodnie z umową. od 27.02.2015r. do 31.12.2014r. 13.499,25 zł brutto
107 13.11.2014r. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a 43-229 Ćwiklice Wykonanie robót remontowych drogowych ul. Zwycięstwa, Wagonowej i Lawendowej w Wyrach. do 21.11.2014r. 24.415,50 zł brutto
108 20.10.2014r. TRYGON S.C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wydzielenie gruntu zajętego pod istniejąca drogę publiczną ul. Wagonową w Wyrach. 4 miesiące od podpisania umowy 3.936,00 zł brutto
109 25.11.2014r. Firma Super AV al. Jana Pawła II 32 43-100 Tychy Dostawa monitora interaktywnego w ramach projektu "Razem damy radę". brak 10.730,00 zł brutto
110 04.08.2014r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "GRAFION" ul. Skowronków 4 43-100 Tychy Wykonanie koncepcji przebudowy Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a. do 06.10.2014r. 17.589,00 zł brutto
111 01.12.2014r. osoba prywatna Dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest. 21 dni od podpisania umowy 800,00 zł brutto
112 26.11.2014r. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie uliczne. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 82.153,90 zł brutto
113 26.11.2014r. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie obiektów (kategoria "pozostałe"). od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 27.581,52 zł brutto
114 09.12.2014r. Multidekor Sp. z o.o. Sp. K. ul. Noakowskiego 4 05-820 Piast?w Dostawa 12 szt. Dekoracji latarniowych 100-031 o wymiarach 0,9 m x 1,55 m, wykonane w technologii LED z systemem montażu. do 12.12.2014r. 7.782,96 zł brutto
115 22.12.2014r. Przychodnia Weterynaryjna "OMNIWET" ul. Św. Wawrzyńca 12A 43-180 Orzesze Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia tych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia i przewóz do schroniska FAUNA w Rudzie Śląskiej od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wg umowy
116 22.12.2014r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej 24h/dobę. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 1.800,00 zł brutto ryczałt
117 01.10.2014r. PANORAMA SILESIA Sp. z o.o. ul. Szpitalnej 3 41-250 Czeladź Przygotowanie projektu oraz druk folderu "Projekty unijne realizowane w latach 2004-2014 na terenie Gminy Wyry". do 06.10.2014r. 6.150,00 zł brutto
118 16.12.2014r. Dragon Partners Spółka z o.o. ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa Raport podsumowujący kadencję 2010-2014 dla Gminy Wyry. do 30.12.2014r. 738,00 zł brutto
119 09.10.2014r. Technika IT S.A. ul. Toszecka 2 44-102 Gliwice Asysta techniczna. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 2.695,00 zł brutto
120 01.12.2014r. Miconet Sp. z o.o. ul. Bielska 49 43-190 Mikołów Usługi dostępu do internetu. od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wg umowy
121 16.12.2014r. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 Katowice Obsługa prawna Urzędu Gminy w Wyrach. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 72.000,00 zł brutto rocznie
122 19.12.2014r. WASKO S.A. ul. Gen. L. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice Licencja na korzystanie z systemu obiegu dokumentów o nazwie "IntraDOK". Usługa opieki technicznej w zakresie eksploatacji sytemu "IntraDOK". od 09.01.2015r. do 31.12.2015r. wg umowy
123 29.12.2014r. "BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 Wyry Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy w Wyrach oraz mycie okien. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 2.800,00 zł brutto miesięcznie
124 09.12.2014r. Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Usługi pocztowe zgodnie z treścią umowy. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wg umowy
125 17.12.2015r. Firma Ergo Xxi w Marek Słota ul. Bolesława Śmiałego 35/6 43-200 Pszczyna Wykonywanie zadań służby bhp i ppoż przewidzianych w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 615,00 zł brutto
126 30.12.2014r. TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Wyry. od 01.01.2015r. Do 31.12.2017r. 1.104.931,00 zł brutto
127 22.12.2014r. Agencja Reklamowo-Informatyczna Studio Graficzne Crimson Oak ul. Wr?bla 3F 43-175 Wyry Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2015r. W ramach realizacji Projektu "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach". do 23.01.2015r. 3.911,40 zł brutto

SO.1431.20.2019 CRU 2014.xls

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 02.04.2019 r.