Dane za rok 2015

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA UMOWY STRONY UMOWY PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1 05.01.2015r. Firma F-PRESS ul. Rynek 18 43-190 Mikołów Publikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesiącu "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3. od 05.01.2015r. do 31.12.2015r. 11.808,00 zł brutto
2 02.02.2015r. Dom Kultury w Gostyni Dotacja w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych zwanych dalej Zadaniem zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 31.01.2016r. 80.000,00 zł
3 02.02.2015r. MODERAN Bartosz Antoszak ul. Pszczelarska 2A 46-053 Suchy Bór Wykonanie i montaż dwóch dwustronnych tablic pamiątkowych w ramach realizacji Projektu "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 20.02.2015r. 1.031,97 zł brutto
4 02.02.2015r. F-PRESS Beata Leśniewska ul. Rynek 18 43-190 Mikołów Publikacja artykułów sponsorowanych w ramach realizacji Projektu "Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 13.02.2015r. 1.353,00 zł brutto
5 06.02.2015r. Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
ZISCO
Zakład Instalacji Sanitarnych
C.O. Franciszek Bandura
ul. Mickiewicza 75
43-250 Pawłowice
Partner konsorcjum:
ZISCO
Sp. z o. o.
Spółka komandytowa
ul. Mickiewicza 75
43-250 Pawłowice
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazynowa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
do 19.06.2015r. 1.402.081,08 zł brutto
6 06.02.2015r. Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum: ZRIB Sp. z o. o.
ul. Szkolna 6
34-312 Międzybrodzie Bialskie
Partner konsorcjum:
Zakład Robot
Inżynieryjno-Budowlanych
„ZRIB”
Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34-312 Międzybrodzie Bialskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII oraz w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa - etap XI.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
do 10.06.2015r. 1.102.526,06 zł brutto
7 02.02.2015r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej do społeczności lokalnej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych uzależnień, oraz ponoszenie konsekwencji tych uzależnień przez rodziny w szczególności dzieci: XIX PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE na temat: "JAK TO JEST Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH? NOWE SPOJRZENIE. NAJNOWSZE. NAJNOWSZE TENDENCJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ. od 02.02.2015r. do 15.05.2015r. 1.000,00 zł brutto
8 02.02.2015r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych: XVI REGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE. od 02.02.2015r. do 30.11.2015r. 1.450,00 zł brutto
9 02.02.2015r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielenie pomocy osobom współuzależnionym, w tym wsparcie przed przemocą domową: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNEJ, REHABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, ORAZ UDZIELENIE POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM, W TYM RODZINOM, ORAZ WSPARCIE PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "POWRÓT" W MIKOŁOWIE. od 02.02.2015r. do 31.12.2015r. 1.500,00 zł brutto
10 02.02.2015r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Organizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałaniu niepożądanym dysfunkcjom społecznym dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej: ORGANIZOWANIE I REALIZACJA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ IMPREZ PROPAGUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA I ALTERNATYWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ PRZEZ MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻY PRZY STOWARZYSZENIU K.A. "POWRÓT" W MIKOŁOWIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ. od 02.02.2015r. do 31.12.2015r. 1.000,00 zł brutto
11 02.02.2015r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" ul. Konstytucji 3 Maja 38 43-190 Mikołów Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionym od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową". od 02.02.2015r. do 31.12.2015r. 1.500,00 zł brutto
12 09.02.2015r. INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska ul. Rolnicza 11 43-220 Bojszowy Sporządzenie 12 operatów majątkowych dla nieruchomości. 1 miesiąc 4.870,80 zł brutto
13 09.02.2015r. TRYGON S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 43-190 Mikołów Wydzielenie gruntu zajętego pod istniejącą drogę publiczną ul. Wagonowa w Wyrach. 4 miesiące 7.626,00 zł brutto
14 02.02.2015r. Deloitte Legal Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. Kapitałowa Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego związanego z powyższymi postępowaniami. Szczegółowy wykaz spraw, w którym Wykonawca ma świadczyć usługi określone w zadaniu poprzedzającym zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy. do 31.12.2016r. wg umowy
15 16.02.2015r. SFERA TV Sp. z o.o. ul. Piotra Niedurnego 69 41-709 Ruda Śląska Realizacja materiałów dziennikarskich. do 31.12.2015r. 5.842,50 zł brutto
16 24.02.2015r. "BARBARA" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda Śląska Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła - etap XII Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa- etap XI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. do 30.06.2015r. 17.220,00 zł brutto
17 24.02.2015r. "BARBARA" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda Śląska Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Łuczników oraz w Wyrach – ul. Zawodzie i Magazynowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. do 30.06.2015r. 18.450,00 zł brutto
18 06.03.2015r. P.P.U.H. "KAMIX" S. C. Usługi Geodezyjne ul. Nowary 1A 41-710 Ruda Śląska Wydzielenie gruntu pod drogę 1KDD z nieruchomości jednostka ewidencyjna: Wyry, położenie: ul. Rybnicka boczna, obręb: Gostyń. 4 miesiące 4.428,00 zł brutto
19 20.02.2015r. Grupa PRC Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3 41-250 Czeladź Świadczenie przez GPRC usług Public Relations oraz doradztwa i konsultingu. od 02.03.2015r. do 30.04.2015r. 3.200,00 zł brutto miesięcznie
20 17.03.2015r. INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska Sporządzenie 15 operatów szacunkowych (w 1 egz.) dla nieruchomości wg wykazu w umowie. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczania opłaty adiacenckiej. 1 miesiąc 6.088,50 zł brutto
21 09.03.2015r. Trans Audio Kamil Tajstra ul. Wyszyńskiego 16A 43-173 Łaziska Górne 1. Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. 2. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 4x10 m w okolicach "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r. W Gostyni". 3. Obsługa techniczna (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska 2015". 23.05.2015r. 10.947,00 zł brutto
22 09.03.2015r. AGENCJA OCHRONY FOX ul. Bytomska 171 41-940 Piekary Śląskie Stała i bezpośrednia ochrona oraz fizyczne zabezpieczenie porządku oraz bezpieczeństwa a także mienia Zamawiającego podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2015r." w dniu 23.05.2015r. 23.05.2015r. 4.920,00 zł brutto
23 07.04.2015r. Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras ul. Goździków 5 43-170 Łaziska Górne Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Rybnicka S5314. do 29.05.2015r. 17.487,09 zł brutto
24 07.04.2015r. MAD Adam Janik ul. Damrota 84 43-100 Tychy Obsługa gastronomiczna dla uczestników, gości oraz organizatorów "Bitwy Wyrskiej" w dniu 23.05.2015r. 23.05.2015r. 9.180,00 zł brutto
25 08.04.2015r. Andrzej Nowaczek ul. Różana 56 Lubań Pirotechniczne efekty specjalne podczas rekonstrukcji "Bitwy Wyrskiej 2015". 23.05.2015r. 4.500,00 zł brutto
26 02.04.2015r. Miasto Mikołów Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr V/39/2015 z dnia 26.03.2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mikołów na dofinansowanie zadania - zorganizowania wyjazdu na "zieloną szkołę" uczennicy z terenu Gminy Wyry. do 14.07.2015r. 1.500,00 zł brutto
27 15.04.2015r. Telekomfort Domin Spółka Jawna ul. Gliwicka 1b Paniówki Uruchomienie Rozszerzonego Systemu Pomocy (RSP). od 01.05.2015r. do 30.04.2015r. wg umowy
28 02.04.2015r. Powiat Mikołowski Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr V/40/2015 z dnia 26.03.2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania - zorganizowania wyjazdu na "zieloną szkołę" uczniowi z terenu Gminy Wyry . do 15.07.2015r. 150,00 zł brutto
29 27.04.2015r. INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska Sporządzenie 30 operatów szacunkowych, które będą stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczenia opłaty adiacenckiej. Na nieruchomościach zostały stworzone warunki do podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz zostało wydane pozwolenie na użytkowanie. do 30.06.2015r. 12.177,00 zł brutto
30 28.04.2015r. Starostwo Powiatowe Mikołów Udzielenie pomocy finansowe w formie dotacji z przeznaczeniem na finansowanie 0,35 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego przez 12 miesięcy od stycznia 2015r. 12 miesięcy 12.636,00 zł brutto
31 27.04.2015r. NC CONSULTING Sp. z o.o. ul. Astrów 10 Katowice Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z koncepcją techniczną zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Gminy Wyry celem złożenia projektu w ramach naboru wniosków planowanego z Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. do 29.05.2014r. 23.370,00 zł brutto
32 30.04.2015r. Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju ul. Wyszyńskiego 8 43-173 Łaziska Górne Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin: pozyskiwanie i dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, min. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących, zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 02.04.2015r. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 cyt. wyżej ustawy. od 01.05.2015r. do 31.12.2015r. 3.000,00 zł brutto
33 06.05.2015r. MODERN GLASS Fityka Sylwia ul. Brzeźna 23 43-176 Gostyń Wykonanie drobnych napraw, czyszczenia oraz malowania pokrycia dachowego o powierzchni 339m2 na budynku OSP w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 296. od 06.05.2015r. do 30.05.2105r. 11.000,00 zł brutto
34 27.04.2015r. Spółka Wodna Wyry - Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Wyry, w trybie uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. W sprawie: finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujący odcinków rowów: rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 287 (długość ok. 150 m), rowu "Potok Żwakowski" w Wyrach (długość ok. 1000 m), rowu od ul. Tęczowej w Gostyni do rowu "W" (długość ok. 310 m). do 18.05.2015r. 5.000,00 zł
35 29.04.2015r. TRYGON S. C. Zakład Usługowy w zakresie Geodezji, Drogownictwa i Ochrony Środowiska ul. Karola Miarki 18 Wydzielenie gruntu zajętego pod planowaną drogę publiczną 3KDD1/2 (łącznik ul. Aleksandra Puszkina - ul. Tysiąclecia) w Wyrach. trzy miesiące 984,00 zł brutto
36 brak daty osoba prywatna Umowa dzierżawy. od 10.05.2015r. do 09.07.2015r. 60,89 zł brutto
37 02.03.2015r. osoba prywatna Umowa dzierżawy. od 20.02.2015r. do 19.02.2018r. 128.69
38 19.05.2015r. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a 43-229 Ćwiklice Wykonanie robót remontowych drogowych w ul. Słonecznej (bocznej) i Porzeczkowej w Wyrach oraz ul. Rybnickiej (bocznej) i ul. Tyskiej w Gostyni. do 17.07.2015r. 24.631,98 zł brutto
39 19.05.2015r. Firma BEN DEVELOP ul. Runowa 21 43-100 Tychy Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo-224 e. do 29.05.2015r. 12.915,00 zł brutto
40 28.05.2015r. P.P.U.H. "LIBUD" S.C. Liberda Adam, Liberda Olga ul. Sucha 48A 41-200 Sosnowiec Remont ul. Wagonowej bocznej w Wyrach w km 0+001-0+220. od 01.09.2015r. do 30.09.2015r. 206.081,20 zł brutto
41 18.05.2015r. Grupa PRC Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3 41-250 Czeladź 1. Przygotowanie informacji prasowej o Bitwie Wyrskiej - Bój o Gostyń 2015 oraz rozesłanie jej do mediów. 2. Organizacja Biura Prasowego na terenie imprezy. 3. Oddelegowanie 3 pracowników imprezy. 4. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz przekazanie praw autorskich do wykonania zdjęć. 5. Przygotowanie relacji z imprezy rozesłanie jej do mediów. do 21.05.2015r. 4.400,00 zł brutto
42 01.06.2015r. Grzegorz Pakura Usługi Muzyczne ul. Ruchu Oporu 15/10 44-335 Jastrzębie Zdrój Wykonanie programu artystycznego podczas Festynu z okazji Jubileuszu 85 lecia Klubu Sportowego Fortuna Wyry w dniu 13.06.2015r. 13.06.2015r. 5.000,00 zł brutto
43 07.04.2015r. Centrum Inwestycji Budowlanych CENTRBUD ul. Śląska 69b 44-370 Pszów Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego przebudowy instalacji gazowej w budynku OSP w Wyrach. do 15.05.2015r. 2.000,00 zł brutto
44 10.06.2015r. KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 63 43-190 Mikołów Konserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy wraz z garażem w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133 oraz budynku pawilonu handlowego przy ul. Dąbrowszczaków 58, gdzie znajduje się Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przeglądy urządzeń będą wykonywane z częstotliwością co pół roku. od 10.06.2015r. do 09.06.2017r. 360,00 zł netto koszt jednorazowej konserwacji
45 19.06.2015r. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a 43-229 Ćwiklice Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg oraz remonty cząstkowe na terenie Gminy Wyry. do 17.07.2015r. 55.198,22 zł brutto
46 26.06.2015r. Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Master Odpady i Energia
Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Partner konsorcjum:
Tonsmeier Południe
Sp. z o. o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry. do 01.07.2015r. do 30.06.2016r. 2.283.692,40 zł brutto
47 01.06.2015r. REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko Biała Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego u Urzędzie Gminy Wyry. od 01.06.2015r. do 31.05.2016r. wg umowy
48 15.06.2015r. REKORD SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5 Bielsko Biała Utrzymanie serwisu BIP na serwerze wykonawcy i zamawiającego oraz zapewnienie ciągłości jego funkcjonowania. Dostarczanie nowych wersji programu BIP@RATUSZ oraz inne usługi wg umowy. od 01.07.2015r. do 30.06.2016r. wg umowy
49 08.06.2015r. Malarstwo - Tapeciastwo Usługi Ogólnobudowlane Józef Janosz ul. Szewczyka 38 43-215 Studzinnice Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kaplicy Matki Boskiej w Wyrach na skrzyżowaniu ul. Dąbrowszczaków i Pszczyńskiej. od 09.06.2015r. do 20.08.2015r. 9.840,00 zł brutto
50 01.07.2015r. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a 43-229 Ćwiklice Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Sosnowej w Gostyni. do 24.07.2015r. 19.600,00 zł brutto
51 02.07.2015r. osoba prywatna Umowa dzierżawy. od 10.07.2015r. do 09.10.2015r. 60,89 zł brutto
52 09.07.2015r. osoba prywatna Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest. do 21 dni 2.000,00 zł brutto
53 15.07.2015r. Usługi geodezyjne i kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołów Rozgraniczenie granicy działki. 3 miesiące 1.845,00 zł brutto
54 01.07.2015r. ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski ul. Elbląska 14a 14-200 Iława Usługi alarmowania członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach polegającej na równoczesnym dzwonieniu na telefony komórkowe wszystkich zgłoszonych poprzez panel www członków OSP. Usługa świadczona przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. od 15.07.2015r. do 14.07.2018r. 20,00 zł bruto za 1 miesiąc
55 01.07.2015r. ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski ul. Elbląska 14a 14-200 Iława Dzierżawa terminala GSM T-1 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach. od 15.07.2015r. do 14.07.2018r. 20,00 zł bruto za 1 miesiąc
56 brak daty osoba prywatna Dzierżawa terenu. od 18.07.2015r. do 17.07.2018r. 400.18
57 23.07.2015r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" Władysław Korlacki ul. Uniwersytecka 4 40-007 Katowice Przebudowa stropu w sali konsumpcyjnej Baru JP w budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76. od 23.07.2015r. do 10.08.2015r. 52.289,55 zł
58 24.07.2015r. "BARBARA" Sp. z o.o. ul. Żeleńskiego 2 41-700 Ruda Śląska Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa stropu nad salą konsumocyjna Baru JP w Budynku OSP Wyry". od 24.07.2015r. do 10.08.2015r. 1230
59 31.07.2015r. Aseco Group Sp. z o.o. ul. Sienna 86/59 00-815 Warszawa 1. Wykonanie prac analitycznych. 2. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez Gminę Wyry. umowa obowiązuje na okres jej wykonania tj. do zakończenia procesu emisji obligacji przez Gminę 12.300,00 zł brutto za wykonanie prac nr 1. 12.700,00 zł brutto za wykonanie prac nr 2.
60 03.08.2015r. Aseco Group Sp. z o.o. ul. Sienna 86/59 00-815 Warszawa 1. Usługi doradztwa finansowego w zakresie finansowo-ekonomicznym w tym przygotowanie strategii i planów długoterminowych oraz koordynowanie przygotownych procesów na bieząco pod kątem ryzyka finansowego jak i analizowanie potencjalnych możliwości pozyskania finansowania zewnętrzengo. od 01.08.2015r. do 31.01.2016r. 1.990,00 zł brutto miesięcznie
61 14.08.2015r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysła Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły. od 02.09.2015r. do 24.06.2016r. 21.515,81 zł brutto
62 14.08.2015r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysła Gierlotka ul. Goździków 6 43-190 Mikołów Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły. od 02.09.2015r. do 24.06.2016r. 17.709,20 zł brutto
63 10.08.2015r. BEN Zbigniew Dziczkowski ul. Runowa 21 43-100 Tychy Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń kopiujących będących własnością Urzędu Gminy Wyry. od 10.08.2015r. do 10.08.2017r. wg umowy
64 02.09.2015r. Powiat Mikołowski Przekazanie przez Gminę Wyry na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr IX/89/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zadania. do 15.12.2015r. 2.000,00 zł brutto
65 04.09.2015r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 02.09.2015r. do 24.06.2016r. 641,41 zł brutto
66 04.09.2015r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 02.09.2015r. do 24.06.2016r. 261,00 zł brutto
67 04.09.2015r. osoba prywatna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia. od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. 233,12 zł brutto
68 04.09.2015r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. 3.235,48 zł brutto
69 04.09.2015r. osoba prywatna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia. od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. 1.139,12 zł brutto
70 04.09.2015r. osoba prywatna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia. od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. 262,10 zł brutto
71 28.07.2015r. Jerzy Kutynia "JUGRES" ul. Dylonga 2/8 41-605 Świętochłowice Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (modernizacje) ul. Słonecznej w Wyrach. do 18.09.2015r. 28.000,00 zł brutto
72 11.09.2015r. Zakład Usługowy Grażyna Bernat "CHABER" ul. Legionów 149a 41-250 Czeladź Wykonanie robót remontowo-drogowych przy ul. Wagonowej (bocznej) w Wyrach. do 15.10.2015r. 15.055,20 zł brutto
73 14.09.2015r. Sławoimr Biliński "ARKADIUZ" Usługi Szkoleniowe ul. Mieska I 7/2 47-100 Strzelce Opolskie Szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy Wyry. 30.09.2015r. 500,00 zł brutto
74 04.09.2015r. Spółka Wodna Wyry - Gostyń ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wyry Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Wyry, w trybie uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. W sprawie: finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania" na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujących odcinków rowów: a) rowu w Gostyni przy ul. Akacjowej (długość ok. 150 m), b) rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 201 (długość ok. 115 m), c) rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 287 (długość ok. 170 m) d) rowu w Gostyni przy ul. Miarowej (długość ok. 300 m), e) rowu w Gostyni przy ul. Rybnickiej 294 - dopływ do stawu Barć (długość ok. 80 m). do 25.09.2015r. 5.000,00 zł brutto
75 17.09.2015r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 01.09.2015r. do 31.08.2016r. 163,20 zł brutto
76 10.02.2015r. REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 Mikołów Świadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Wyry zgodnie z umową. od 10.02.2105r. do 30.04.2015r. 4.686,30 zł brutto
77 04.05.2015r. REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 Mikołów Świadczenie usług informatycznych na rzecz Urzędu Gminy Wyry zgodnie z umową. od 04.05.2015r. do 31.07.2015r. 5.276,70 zł brutto
78 05.10.2015r. Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda Śląska Aktualizacja serwisu www pod adresem internetowym wyry.pl. do 04.12.2015r. 21.143,70 zł brutto
79 28.09.2015r. Przedsiębiorstwo Techniczne "EKORA" ul. Markiela 6 43-175 Wyry Świadczenie usług serwisowych polegających na utrzymaniu kotłów w należytej sprawności technicznej. od 01.10.2015r. do 30.04.2016r. 140,00 zł netto miesięcznie za jedną kotłownię
80 28.09.2015r. Przedsiębiorstwo Techniczne "EKORA" ul. Markiela 6 43-175 Wyry Świadczenie usługi polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów oraz instalacji gazowych kotłowni. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. 2.939,70 zł brutto
81 28.09.2015r. Przedsiębiorstwo Techniczne "EKORA" ul. Markiela 6 43-175 Wyry Przegląd techniczny kotłów gazowych zlokalizowanych w mieszkaniach lokatorskich, próby szczelności oraz usunięcie ewentualnych usterek instalacji gazowych według wykazu stanowiącego załącznik do umowy. od 01.10.2015r. do 30.11.2015r. 4.350,30 zł brutto
82 20.10.2015r. osoba prywatna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia. od 19.10.2015r. do 31.08.2016r. 1.286,22 zł brutto
83 26.10.2015r. INSBUD Przedsiębiorswo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wisaława Szandrowska Sporządzenie 21 operatów szacunkowych (w 1 egz.) dla nieruchomości wg wykazu w umowie. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej celem naliczania opłaty adiacenckiej. Na podanych nieruchomościach zostały stworzone warunki do podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz zostało wydane pozwolenie na użytkowanie. do 10.12.2015r. 8.523,90 zł brutto
84 26.10.2015r. Usługi geodezyjne i kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołów Wznowienie granic nieruchomości położonych w Gostyni przy ul. Dębowej. 2 miesiące 4.500,00 zł brutto
85 26.10.2015r. Usługi geodezyjne i kartograficzne Jan Faron ul. Wiśniowa 10 43-190 Mikołów Wznowienie granic wszystkich nieruchomości położonych w Wyrach przy ul. Leszczynowej. 2 miesiące 3.000,00 zł brutto
86 28.10.2015r. Przedsiębiorstwo Usługowe "GEODOM" ul. A. Mickiewicza 10/4 43-170 Łaziska Górne Podział nieruchomości celem wydzielenia gruntu pod drogą publiczną powiatową - ul. Magazynową, infrastrukturę kolejową oraz drogą wewnętrzną ul. Magazynową. 2 miesiące 2.460,00 zł brutto
87 brak daty Usługi geodezyjne Jacenty Młynek ul. Ustronna 14/30 43-100 Tychy Inwentaryzacja odcinka kanalizacji deszczowej położonej w Wyrach przy ul. Zwycięstwa, zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z wniesieniem na mapę zasadniczą w Państwowych Zasobach Geodezyjnych i Kartograficznych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. do 4 miesięcy 1.845,00 zł brutto
88 brak daty osoba prywatna Umowa dzierżawy. brak 30.57
89 6.11.2015r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Rzymek ul. Grunwaldzka 9 43-186 Orzesze Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2015 oraz 2016 roku - na Zadanie nr 1 - Obwód 1 Wyry. od 06.11.2015r. do 15.04.2016r. wg umowy
90 10.11.2015r. ZRB OSSY Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Wyzwolenia 23 42-624 Ossy Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowościach Gostyń i Wyry na przełomie 2015 oraz 2016 roku - na Zadanie nr 2 - Obwód 2 Gostyń. od 10.11.2015r. do 15.04.2016r. wg umowy
91 03.11.2015r. Inoxtrading Grzegorz Litwiński Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Zakup pompy z silnikiem zatapialnym do tłoczenia ścieków surowych. do 20.11.2015r. 13.392,86 zł brutto
92 05.11.2015r. Dom Dla Każdego Irena Głąb ul. Batalionów Chłopskich 45 43-512 Kaniów Wykonanie robót drogowych na ul. Akacjowej w Gostyni. do 15.12.2015r. 23.300,00 zł brutto
93 10.11.2015r. osoba prywatna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia. od 06.11.2015r. do 31.08.2016r. 1.521,45 zł brutto
94 02.11.2015r. "VOLVOX Consulting" ul. Szczyrkowska 8 43-360 Bystra Bartłomiej Czauderna ul. Stojałowskiego 56 Bielsko-Biała Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wyry. od 01.11.2015r. do 31.12.2015r. 1.700,00 zł brutto miesięcznie
95 23.11.2015r. F.H.U. KOZERA Michał Kozera ul. Lipowa 7A 41-407 Imielin Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę dziewięciu przyłączy do nieruchomości na terenie Gminy Wyry. do 07.12.2015r. 81.000,00 zł brutto
96 24.11.2015r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "UTEX" Sp. z o.o. ul. Strzeleckiego 27 44-105 Gliwice 1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a wraz z termomodernizacją budynku i zagospodarowaniem terenu, oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę, pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. 2. Sporządzenia inwentaryzacji budowlanej dla budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370. do 15.04.2016r. 93.357,00 zł brutto
97 10.11.2015r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Zorganizowanie i obsługa emisji niepublicznej 5.400 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 5.400.000 zł. do 31.12.2016r. 10.800,00 zł prowizja
98 24.11.2015r. HORPOL S.A. ul. Nowa 23 05-500 Stara Iwniczna Agregat prądotwórczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni. do 15.12.2015r. 8.750,00 zł brutto
99 14.12.2015r. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie uliczne. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 75.646,61 zł brutto
100 14.12.2015r. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie obiektów (kategoria "pozostałe"). od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 24.990,00 zł brutto
101 21.12.2015r. "EURODROGA" Aleja Majowa 14/59 44-100 Gliwice Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Dąbrowszczaków (boczna) w Wyrach. do 31.05.2016r. 32.551,00 zł brutto za projekt 520,00 zł brutto za asyste techniczną 1.000,00 zł brutto za nadzór autorski
102 25.11.2015r. WASCO S.A. ul. Gen. L Berbeckiego 6 44-100 Gliwice 1. Sprzedaż licencji terminowej na korzystanie z systemu obiegu dokumentów o nazwie "IntraDOK". 2. Usługi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK. do 31.12.2016r. wg umowy
103 02.12.2015r. TECHNIKA IT. S.A. ul. Toszecka 2 44-102 Gliwice Umowa o asystę techniczną oprogramowania komputerowego wspierającego prowadzenie gminnego rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. 5.390,00 zł netto
104 03.12.2015r. P.P.H.U. PLUS/Minus ul. Główna 135 Bełk Usługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do umowy, poprzez regularne dokonywanie czynności serwisowych. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wg umowy
105 09.12.2015r. Silnet.pl ul. Pocztowa 5 Ruda Śląska Usługi aktualizacji i rozbudowy dwóch serwisów zamieszczonych pod adresami internetowymi www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl. od 02.01.2016r. Do 01.01.2017r. 250,00 zł netto miesięcznie
106 16.12.2015r. Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Banasik ul. Reymonta 22/1 40-029 Katowice Obsługa prawna Urzędu Gminy w Wyrach. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 6.200,00 zł brutto miesięcznie
107 16.12.2015r. "BŁYSK MED" Piotr Cichoń ul. Dąbrowszczaków 67 43-175 Wyry Usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń oraz myciu okien w budynku Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i stanowisko planowania przestrzennego w Pawilonie Handlowym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 2.800,00 zł brutto miesięcznie
108 29.12.2015r. REK Tech Projekt Dariusz Kardasz ul. Narcyzów 10 43-190 Mikołów Świadczenie usług informatycznych: 1. nadzorowanie i administrowanie systemem GIS. 2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji do obsługi systemu Rejestru Systemów Państwowych Źródło. 3. Nadzór nad stworzeniem nowego portalu internetowego gminy. 4. Uruchomienie punktu wydawania profilu zaufanego. 5. Bieżąca pomoc w obsłudze systemów informatycznych. od 08.01.2016r. do 26.04.2016r. 6.494,40 zł brutto
109 31.12.2015r. PROFESSIONAL MARTA KLUŹWIAK ul. Bursztynowa 74 lok. 1 42-202 Częstochowa Wykonywanie zadań służby bhp i ppoż w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy, rozporządzeniach wykonawczych oraz innych ustawach mających zastosowanie dla pracowników Urzędu Gminy. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 5.904,00 zł brutto
110 21.12.2015r. Krzysztof Radomski Zakład Usługowy "TRYGON" ul. K. Miarki 18 43-190 Mikołów Podział nieruchomości celem wydzielenia gruntu pod przepompownię oraz drogę do przepompowni. 4 miesiące 1.906,50 zł brutto
111 31.12.2015r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 2.400,00 zł brutto ryczałt

CENTRALNY REJESTR UMÓW 2015.xlsx

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 19.03.2019 r.