Dane za rok 2017

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA UMOWY STRONY
UMOWY
PRZEDMIOT
UMOWY
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1 02.01.2017r. MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u. od 02.01.2017r. do 31.12.2019r. zgodnie z umową
2 02.01.2017r. Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewskiego 45
Warszawa

Oddział Śląsk
ul. Baczyńskiego 25
41-203 Sosnowiec

Cykliczna publikacja artykułów sponsorowanych (12 emisji) dotyczących Gminy Wyry lub jego materiałów promocyjnych, wielkości połowy strony 6 x 4 (263 x 151,6 mm) w pełnym kolorze, począwszy od 13.01.2017r. do 23.06.2017r. w dzienniku "Dziennik Zachodni" - dodatek powiatowy Mikołów. od 02.01.2017r. do 30.06.2017r. 8.118,00 zł brutto
3 02.01.2017r. Firma F-PRESS
ul.Rynek 18
43-190 Mikołów
Publikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3. Miesięcznik musi być kolportowany w nakładzie minimum 20.000 egz. na terenie Powiatu Mikołowskiego, w tym minimum 800 egzemplarzy na terenie Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń. od 02.01.2017r. do 29.12.2017r. 11.808,00 zł brutto
4 05.01.2017r. KS Projekt
ul. Plac Odnowy 1
43-267 Suszec
Opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją), stanowiącej obowiązkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. do 31.01.2017r. 6.500,00 zł brutto
5 02.01.2017r. "EURODROGA"
ul. Aleja Majowa 14/59
44-100 Gliwice
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji istniejącego rowu odwadniającego torowisko kolejowe w związku z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Dąbrowszczaków (bocznej) w Wyrach, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz lub/innych pozwoleń, o ile są wymagane do pełnego wykonania umowy. do 30.06.2017r. 12.195,12 zł netto 2.804,88 zł VAT 15.000,00 zł brutto
6 02.01.2017r. Plus/Minus Sp. zo.o.
ul. Główna 135
Bełk
Usługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy, poprzez regularne dokonywanie czynności serwisowych określonych w załączniku nr 2 do umowy. od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. zgodnie z umową
7 30.01.2017r. "DANKART" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Danuta Grzybek
Al. Roździeńskiego 8/91
40-203 Katowice
Analiza archiwalnych dokumentów podziałowych (z wydzielenia gruntów pod drogę) oraz wykonanie niezbędnych dokumentów (wykaz synchronizacyjnych, wykazów zmian danych ewidencyjnych) w dwóch egzemplarzach dla nieruchomości zajętych pod drogą ulicą Miarową w Gostyni, obręb: 002 Gostyń, karta mapy 3, celem uwidocznienia podziałów w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Mikołowie i doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów z działem 1 ksiąg wieczystych. do 3 miesiecy od daty podpisania umowy 4.400,00 zł brutto
8 02.01.2017r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA"
Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu
Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 2.100,00 zł brutto ryczałt miesięcznie
9 02.01.2017r. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA"
Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zgodnie z umową
10 07.02.2017r. osoba fizyczna Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VII/66/2011 w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat przedmiotem umowy jest dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej 1 - zgodnie z podanymi we wniosku informacjami. wg umowy 793,80 zł brutto
11 07.02.2017r. osoba fizyczna Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VII/66/2011 w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat przedmiotem umowy jest dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 323 - zgodnie z podanymi we wniosku informacjami. wg umowy 582,12 zł brutto
12 07.02.2017r. osoba fizyczna Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VII/66/2011 w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat przedmiotem umowy jest dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Ks. Olmy 23 - zgodnie z podanymi we wniosku informacjami. wg umowy 952,56 zł brutto
13 02.02.2017r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 3
43-190 Mikołów
Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym wsparcia przed przemocą domową. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie. do 31.12.2017r. 1.500,00 zł brutto
14 02.02.2017r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 3
43-190 Mikołów
Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych - XVIII Regionalna Edycja Powiatowa Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie - Rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym. do 31.12.2017r. 1.550,00 zł brutto
14 02.02.2017r. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 3
43-190 Mikołów
Organizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym dysfunkcjom społecznym dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek pn: "Potrafię bawić się bez używek" w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez mikołowski powiatowy klub młodzieży przy Stowarzyszeniu K.A. "POWRÓT" w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. do 31.12.2017r. 1.000,00 zł brutto
15 04.01.2017r. REK TECH PROJEKT Dariusz Kardasz
ul. Narcyzów 10
43-190 Mikołów
Świadczenie usług informatycznych na rzecz zamawiającego w szczególności: nadzorowanie i administrowanie systemem GIS, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji do obsługi systemu Rejestru Systemów Państwowych Źródło obejmującego w szczególności rejestr PESEL, rejestr Bazy Usług Stanu Cywilnego, rejestr dowodów osobistych, rejestr odznaczeń państwowy, koordynacja prac związanych z realizacją projektu unijnego pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry", instalacja i konfiguracja stacji roboczych w jednostkach organizacyjnych, bieżąca pomoc użytkownikom w obsłudze systemów komputerowych. do 04.01.2017r. do 30.01.2017r. 1.660,50 zł brutto
16 07.01.2017r. REK TECH PROJEKT Dariusz Kardasz
ul. Narcyzów 10
43-190 Mikołów
Świadczenie usług informatycznych na rzecz zamawiającego w szczególności: nadzorowanie i administrowanie systemem GIS, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji do obsługi systemu Rejestru Systemów Państwowych Źródło obejmującego w szczególności rejestr PESEL, rejestr Bazy Usług Stanu Cywilnego, rejestr dowodów osobistych, rejestr odznaczeń państwowy, koordynacja prac związanych z realizacją projektu unijnego pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry", instalacja i konfiguracja stacji roboczych w jednostkach organizacyjnych, bieżąca pomoc użytkownikom w obsłudze systemów komputerowych. do 07.02.2017r. do 28.02.2017r. 1.439,10 zł brutto
17 10.02.2017r. PUH "ETRANS" Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
Świadczenie usług przewozu dzieci z opiekunami na zajęcia z nauki pływania w Mikołowie wraz z ich dowozem pod budynek Zespołu Szkół w Wyrach. od 10.02.2017r. do 30.11.2017r. 10.762,00 zł brutto
18 02.02.2017r. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
ul. Krakowska 30
43-190 Mikołów
Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową. do 31.12.2017r. 49.000,00 zł brutto
19 22.02.2017r. Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Wznowienie znaków granicznych nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry, obręb: 00041 Wyry, karta mapy: 2, wschodniej granicy działki: 268/32, księga wieczysta: KA1M/00077354/0. 1 miesiąc od podpisania umowy 861,00 zł brutto
20 27.02.2017r. Trans Audio Kamil Tajstra
ul. Wyszyńskiego 16A
43-175 Łaziska Górne
1.Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. 2. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 4x10 m w okolicy "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r." w Gostyni. 3. Obsługa techniczna 9 (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2017r". 20.05.2017r. 11.931,00 zł brutto
21 27.02.2017r. MAD ADAM JANIK
ul. Damrota 84
43-100 Tychy
Zapewnienie obsługi gastronomicznej dla uczestników, gości oraz organizatorów Bitwy Wyrskiej w dniu 20.05.2017r. 20.05.2017r. 9.775,00 zł brutto
22 27.02.2017r. AGENCJA OCHRONY TETRAGON Fabian Sebastopoli
ul. Katowicka 43/5
Katowice
Stała bezpośrednia ochrona i fizyczne zabezpieczenie porządku oraz bezpieczeństwa a także mienia Zamawiającego podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2017" w dniu 20.05.2017r. - części służby porządkowej, informacyjnej. Wypożyczenie, transport, montaż i demontaż 250 płotków zaporowych. od 27.02.2017r. do 22.05.2017r. 11.267,50 zł brutto
23 08.03.2017r. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. J i F Białych 5 lok. 308
44-200 Rybnik
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej. do 31.08.2017r. 32.520,00 zł netto 7.479,60 zł VAT 39.999,60 zł brutto
24 08.03.2017r. Zisco Bandura Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 75
43-250 Pawłowice
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej. do 04.08.2017r. 2.085.582,83 zł netto 479.664,04 zł VAT 2.565.266,87 zł brutto
25 24.02.2017r. Pracownia Badań Społecznych SONDA
ul. Szenwalda 18/2
Kraków
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I gimnazjalnych Zespołu Szkół w Gostyni pt.: "Smak życia - czyli debata o dopalaczach". 03.03.2017r. 960,00 zł brutto
26 13.02.2017r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 Maja 31
43-190 Mikołów
Wyjazdy na basen dzieci z Gminy Wyry. od 13.02.2017r. do 19.06.2017r. zgodnie z umową
27 15.02.2017r. osoba fizyczna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Zacisze, tj. działki o numerach: a) 202/66 o powierzchni 0,2136 ha, obręb 0041, Wyry, karta mapy 7, grunty orne (RIVa) 0,1068 ha, łąki trwałe (ŁIV) 0,1068 ha, b) 516/66 o powierzchni 0,4067 ha, obręb 0041, Wyry, karta mapy 7, grunty orne (RV) 0,4067 ha, c) 518/67 o powierzchni 0,7830 ha, obręb 0041, Wyry, karta mapy 7, łąki trwałe (ŁIV) 0,7830 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1,4033 ha. od 15.02.2017r. do 14.02.2020r. zgodnie z umową
28 03.03.2017r. Impresariat Artystyczny "Inspiracja"
Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Wykonanie dwóch spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym. "Nauczyć ufoludka" - Przedszkole Gostyń, ul. Pszczyńska 366a. "Nad przepaścią" - Świetlica środowiskowa, Gostyń ul. Pszczyńska 370. 14.03.2017r. 700,00 zł brutto
29 08.03.2017r. Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO
ul. Jahody 2/35
Kraków
Szkolenie dla nauczycieli dotyczące problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zespół Szkół w Gostyni. 30.03.2017r. 550,00 zł brutto
30 09.03.2017r. Scena Teatralna KURTYNA
ul. Kordiana 60/49
30-635 Kraków
Widowisko artystyczne (teatralne) z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Zespół Szkół w Gostyni. 08.05.2017r. 350,00 zł netto
31 08.03.2017r. Plus/Minus Sp. z o.o.
ul. Główna 135
Bełk
Wykonanie, dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych a) biuro nr 6 - Skarbnik, b) biuro nr 7 - Promocja, c) biuro nr 9 - Inwestycje, d) jednostka zewnętrzna. do 30.05.2017r. 16.125,30 zł brutto
32 14.03.2017r. Scena Teatralna KURTYNA
ul. Kordiana 60/49
30-635 Kraków
Przedstawienie dwóch widowisk artystycznych/teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży "Awantura o żabę". Przedszkole ul. Dąbrowszczaków i ul. Puszkina 10a - Wyry. 08.05.2017r. 350,00 zł netto
33 22.03.2017r. KUCHMAR Marek Kiecka
ul. Dąbrowszczaków 135
43-175 Wyry
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wyry. od 22.03.2017r. do 30.04.2017r. 36.487,80 zł netto 8.392,20 zł VAT 44.880,00 zł brutto
34 22.03.2017r. FHU RAJ
ul. Gen. Sikorskiego 27
43-175 Łaziska Górne
Utrzymanie porządku w budynku gospodarczym położonym w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141a oraz przed jego obejściem. od 01.04.2017r. do 30.11.2017r. 1.059,03 zł brutto
35 10.04.2017r. Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Odtworzenie rowu odwodniającego wzdłuż ul. Wagonowej w rejonie stawu WICI, działki o nr 799/108 oraz 911. wg umowy 9.470,85 zł brutto
36 04.04.2017R. DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37A
43-229 Ćwiklice
Wykonanie odcinkowego odwodnienia drogi asfaltowej przy ul. Tęczowej w Gostyni. do 28.04.2017r. 7.200,85 zł brutto
37 10.04.2017r. osoba fizyczna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10 z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 06.04.2017r. do 23.06.2017r. 122,00 zł brutto
38 21.03.2017r. Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr. inż. arch. Anna Poloczek
ul. Filarowa 30
40-565 Katowice
Udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 21.03.2017r. 21.03.2017r. 300,00 zł brutto
39 10.04.2017r. mgr Barbara Przybysz
ul. Jana Pawła II 127
41-943 Piekary Śląskie
Przeprowadzenie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 10.04.2017r. do 31.12.2017r. 185,00 zł brutto
40 03.04.2017r. Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. k.
ul. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Usługi doradztwa podatkowego dotyczące przeszłych i bieżących rozliczeń zamawiającego (w tym również jego jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego) w zakresie podatku od towarów i usług VAT zgodnie z potrzebami zamawiającego. 12 miesięcy zgodnie z umową
41 10.04.2017r. mgr Barbara Przybysz
ul. Jana Pawła II 127
41-943 Piekary Śląskie
Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania. od 10.04.2017r. do 31.12.2017r. 185,00 zł brutto
42 04.05.2017r. FreeVolt Sp. z o.o.
ul. Wł. Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz
Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry. do 31.05.2017r. 215.760,00 zł netto 49.624,80 zł VAT 265.384,83 zł brutto
43 27.04.2017r. MIFAMA OPA Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad montażem lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry. do 31.05.2017r. 12.100,00 zł netto 2.783.00 zł VAT 14.883,00 zł brutto
44 10.05.2017r. Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A.
ul. Drzymały 15
40-059 Katowice
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. do 30.11.2019r. 3.891.542,94 zł netto 895.054,88 zł VAT 4.786.597,82 zł brutto
45 27.04.2017r. osoba fizyczna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką, obręb 0012 Gostyń, karta mapy 5 o łącznej powierzchni 1,9326 ha. od 28.04.2017r. do 27.04.2020r. 344.39
46 11.05.2017r. INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska
ul. Rolnicza 11
43-220 Bojszowy
Sporządzenie 33 operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej. do 31.07.2017r. 13 800,60 zł brutto
47 15.05.2017r. PROMOS Maciej Braun
ul. Traktorowa 97/72
91-148 Łódź
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach realizacji Projektu pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. do 31.05.2017r. 1.131,60 zł brutto
48 11.05.2017r. INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska
ul. Rolnicza 11
43-220 Bojszowy
Sporządzenie 1 operatu szacunkowego dla nieruchomości nr działki 973/48, km 4, miejscowość Wyry, powierzchnia 0,0845 ul. Brzoskwiniowa, stanowiącego podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej. do 31.07.2017r. 418,20 zł brutto
49 25.05.2017r. EuroSpecBud Michał Pochciał
ul. Traktorzystów 9
40-695 Katowice
Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. 06.06.2017r. 58.536,59 zł netto 13.463,42 zł VAT 72.000,00 zł brutto
50 05.05.2017r. Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski
ul. M. Skłodowskiej - Curie 42/8
40-057 Katowice
Przeprowadzenie recertyfikacji uprawnień w zakresie Kwalifikacji Pierwszej Pomocy. od 02.06.2017r. do 03.06.2017r. 3.600,00 zł brutto
51 22.05.2017r. Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Wykonanie nawierzchni chodników na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela. od 29.05.2017r. do 14.06.2017r. 23.892,22 zł brutto
52 29.05.2017r. KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
Konserwacja i naprawa systemów alarmowych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133 oraz w budynku pawilonu handlowego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58. do 09.06.2019r. 380,00 zł netto jednorazowy koszt konserwacji
53 13.06.2017r. P.B. Gwiazda
ul. L. Musioła 15
43-200 Pszczyna
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją zagospodarowaniem terenu. do 30.11.2019r. 35.100,00 zł netto 8.073,00 zł VAT 43.173,00 zł brutto
54 14.06.2017r. BUDOWNICTWO I NADZORY BUDOWLANE inż. Daniel Szczęsny
ul. Kryształowa 11
43-200 Pszczyna
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry". do 30.05.2019r. 6.000,00 zł netto 6.000,00 zł brutto
55 19.06.2017r. WERAN Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 12/9
54-433 Wrocław
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry. do 30.05.2019r. 204.700,00 zł netto 47.081,00 zł VAT 251.781,00 zł brutto
56 22.06.2017r. Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna:240805_2 Wyry, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 6, działki: 925/88, 508/88, 927/88, księga wieczysta: KA1M/00009287/2, celem wydzielenia działek zajętych pod drogę - ul. A. Puszkina boczna. wg umowy 4.551,00 zł brutto
57 30.05.2017r. REKORD SI. Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
Bielsko Biała
Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Gminy Wyry. do 31.05.2018r. zgodnie z umową
58 02.06.2017r. REKORD SI. Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
Bielsko Biała
Usługa utrzymania na serwerze oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry. od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. zgodnie z umową
59 06.06.2017r. Powiat Mikołowski Udzielenie dotacji na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 29.12.2014r. w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu pod nazwą "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego". wg umowy 11.802,11 zł brutto
60 20.06.2017r. Dom Kultury w Gostyni
ul. Pszczyńska 336
43-175 Gostyń
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień i przemocy rówieśniczej oraz propagowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych wakacji, poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w Domu Kultury. od 03.07.2017r. do 28.07.2017r. 2.700,00 zł brutto
61 28.06.2017r. EuroSpecBud Michał Pochciał
ul. Traktorzystów 9
40-695 Katowice
Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela. do 31.07.2017r. 110.211,38 zł netto 25.348,62 zł VAT 135.560,00 zł brutto
62 30.06.2017r. Damart Marcin Damasiewicz
ul. Kukulek 37
43-215 Studziennice
Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyry w dniu 06.06.2017r. Gmina Wyry udziela zadania publicznego i zobowiązuje Przedszkole do zapewnienia spełnienia warunków określonych w 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. mo systemie oświaty (Dz. U z 2016r. poz. 1943 ze zm. ). od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. wartość szacunkowa 484.838,00 zł brutto
63 05.07.2017r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6
43-190 Mikołów
Świadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. Z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) polegających na: "Przewozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny tj. do Zespołu Szkół Specjalnych w Mikołowie ul. Pokoju 4A wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu". Przewozem objętych jest 8 niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wyry. od 05.09.2017r. do 22.06.2018r. 44.533,20 zł brutto
64 05.07.2017r. Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6
43-190 Mikołów
Świadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. Z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) polegających na: "Przewozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny tj. do Szkoły Specjalnej w Tychach ul. Edukacji 21 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu". Przewozem objętych jest 4 niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wyry. od 05.09.2017r. do 22.06.2018r. 44.535,30 zł brutto
65 10.07.2017r. Spółka Wodna Wyry-Gostyń
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 Wyry
Udzielenie dotacji w trybie Uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujących odcinków rowów: rowu "G" na długości ok. 519 mb w Gostyni, rowu "W" na odcinku ok. 500 mb. w Gostyni, rowu przy ul. Spokojnej w Wyrach na długości ok. 700 mb. do 31.07.2017r. 15.000,00 zł brutto
66 28.07.2017r. Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Utwardzenie terenu z kostki kamiennej rzędowej wraz z krawężnikami przy skarpie na ul. Tęczową w rejonie bunkra "Sowiniec" oraz naprawa uszkodzeń drogi ul. Wagonowej na odcinku od bunkra "Sowiniec" do Zakładu Gospodarki Komunalnej. do 31.07.2017r. 6.252,47 zł brutto
67 01.08.2017r. EuroSpecBud Michał Pochciał
ul. Traktorzystów 9
40-695 Katowice
Utworzenie Klubu Senior+ w Domu Kultury w Gostyni poprzez modernizację pomieszczeń Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. do 28.09.2017r. 102.357,72 zł netto 23.542,28 zł VAT 125.900,00 zł brutto
68 02.08.2017r. Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna:240805_2 Wyry, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 2, działki: 312/32, 313/32, księga wieczysta: KA1M/000080677/4, celem wydzielenia 1 działki na poszerzenie drogi. 3 miesiące 1.845,00 zł brutto
69 08.08.2017r. Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Udrożnienie rowu w Gostyni przy ul. Akacjowej na długości ok. 167 mb. wraz z wykoszeniem działek o nr geodez. 4009/106 i 723/102. do 30.09.2017r. 20.594,62 zł brutto
70 11.08.2017r. Firma Głośny Marian Głośny
ul. Przyjaciół 16
43-190 Mikołów
Wykonanie projektów zmian organizacji ruchu wraz z stosowanymi zatwierdzeniami oraz uzgodnieniami, a także wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego za pomocą farb akrylowych oraz montaż znaków drogowych. do 30.09.2017r. 5.619,28 zł brutto
71 11.08.2017r. osoba fizyczna Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką (rejon ul. Tyskiej) działka o nr 429/53 o pow. 0,2308 ha, obręb 0012 Gostyń, karta mapy 4 Łąki trwałe (ŁIII) 0,2308 ha. od 07.08.2017r. do 06.08.2020r. zgodnie z umową
72 brak daty Roman Bromboszcz
ul. Dąbrowszczaków 73
43-175 Wyry
Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Leszczynowej tj. część działki o nr 655/43 o pow. 0,1600 ha, obręb 0041 Wyry, karta mapy 4 Łaki trwałe (ŁIV) 0,1600 ha. od 01.08.2017r. do 31.07.2020r. zgodnie z umową
73 31.08.2017r. P.W. AGENA Krystian Tabacki
ul. Reja 14
43-190 Mikołów
Dostawa mebli i wyposażenia dla Klubu Senior+ w Domu Kultury w Gostyni. od 31.08.2017r. do 28.09.2017r. 37.590,03 zł brutto
74 01.09.2017r. Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński
ul. Strzechy 2
43-190 Mikołów
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry ul. Rybnicka boczna, obręb: 0012 Gostyń, karta mapy: 1, działki: 4066/119, księga wieczysta: KA1M/00008254/5, celem wydzielenia gruntu pod drogę. wg umowy 1.476,00 zł brutto
75 01.09.2017r. Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński
ul. Strzechy 2
43-190 Mikołów
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry ul. Józefa Markiela, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 6, działka: 659/37, księga wieczysta: KA1M/000072073/1, celem wydzielenia gruntu pod drogę zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego. wg umowy 1.476,00 zł brutto
76 01.09.2017r. "GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołczko
ul. Zięba 21/1
43-190 Mikołów
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry ul. Wagonowa boczna, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 6, działka: 1372/88, księga wieczysta: KW 7860, celem wydzielenia gruntu pod odwodnienie. wg umowy 1.414,15 zł brutto
77 07.08.2017r. Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela. do 31.08.2017r. 7.300,00 zł brutto
78 01.09.2017r. Firma Elektryczno-Budowlana "KILOWAT" Myszor, Palenta S.C.
ul. Dąbrowszczaków 58
43-175 Wyry
Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela. do 08.09.2017r. 2.275,50 zł brutto
79 01.09.2017r. GEO-TOM Stanisław Tomasiczek
ul. Młyńska 6
43-330 Stara Wieś
Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela. do 08.09.2017r. 4.340,00 zł bruto
80 07.09.2017r. osoba fizyczna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkolno-Pedagogicznym w Mikołowie ul. Skalna 10 z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. 1.076,94 zł brutto
81 07.09.2017r. osoba fizyczna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach ul. Puszkina 10 z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. 470,58 zł brutto
82 07.09.2017r. osoba fizyczna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - uczęszczającego do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Wyjątkowa kraina" w Mikołowie z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. 295,28 zł brutto
83 04.09.2017r. osoba fizyczna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej "Arka Noego" ul. Grunwaldzka 59 w Katowicach z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. 3.119,22 zł brutto
84 07.09.2017r. osoba fizyczna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. 225,06 zł brutto
85 07.09.2017r. osoba fizyczna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. 254,82 zł brutto
86 04.09.2017r. osoba fizyczna Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia - uczęszczającego do przedszkola "Wyjątkowa kraina" w Mikołowie z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu. od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. 1.083,60 zł brutto
87 04.09.2017r. osoba fizyczna Przewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wyrach ul. Bojdoła 3a wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. od 04.09.2017r. do 31.08.2018r. 1.287,72 zł brutto
88 01.08.2017r. Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr. inż. arch. Anna Poloczek Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: "Przebudowa drogi leśnej "Na Małka" i "Żakowskiej". wg umowy 500,00 zł brutto
89 20.09.2017r. Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr. inż. arch. Anna Poloczek Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry". 18 miesięcy 100.000,00 zł brutto
90 01.09.2017r. Studio Analiz Przestrzennych Plan B. Michał Brodowicz
ul. Fiodora Dostojewskiego 10/4
92-507 Łódź
Opracowanie, wdrożenie i aktualizacja danych - Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Wyry (Kolorowej Mapie Inwestycji). do 31.12.2017r. 860,00 zł bruto
91 21.09.2017r. Biuro Doradcze "ALTIMA" S.C. M. Grabowska P. Syrek
ul. Żeliwna 38
Katowice
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.3.4 RPO WŚL 2014-2020 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publinczej i mieszkaniowej". wg umowy 14.500,00 zł brutto
92 07.09.2017r. Gmina Mikołów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3 Maja 31
43-190 Mikołów
Udostępnienie krytej pływalni "Aqua Plant" w Mikołowie. od 11.09.2017r. do 27.10.2017r. zgodnie z umową
93 14.09.2017r. Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Wykonanie Studium wykonalności wymaganego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja budynku przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a" w ramach Działania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. wg umowy 18.400,00 zł brutto
94 26.09.2017r. INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska
ul. Rolnicza 11
43-220 Bojszowy
Sporządzenie 22 operatów szacunkowych w 1 egz. dla nieruchomości położonych w Gminie Wyry. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenie kwoty wzrostu wartości ww nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej. do 18.12.2017r. 9.200,00 zł brutto
95 13.10.2017r. ARCUS SP. C. FIRMA INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA
ul. Wolności 15
43-190 Mikołów
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów oraz projektu parkingu z uwzględnieniem nowego wjazdu, projektu oświetlenia i monitoringu terenu Szkoły Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141. do 15.03.2018r. 44.700,00 zł netto 10.281,00 zł VAT 54.981,00 zł brutto
96 05.10.2017r. Impresatat Artystyczny "Inspiracja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym "Nuczyć ufoludka" - Świetlica środowiskowa, Gostyń ul. Pszczyńska 370. 19.10.2017r. 350,00 zł brutto
97 16.10.2017r. Cyklinowanie Tomasz Ficek
ul. Rybnicka 230
43-176 Gostyń
Wykonanie remontu wiat rowerowych przy ul. Wagonowej w Wyach oraz ul. Tyskiej, Tęczowej, Dębowej w Gostyni. od 16.10.2017r. do 11.12.2017r. 34.000,00 zł brutto
98 20.10.2017r. Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej Pindurowie
ul. Szeroka 24
44-240 Żory
Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10. do 15.03.2018r. 55.790,00 zł netto 12.831,70 zł VAT 68.621,00 zł brutto
99 31.10.2017r. Firma Handlowo Usługowa "NARCYZ" Tomasz Bar
ul. Bukowina 58
43-180 Orzesze
Budowa przyłącza wody oraz wykonanie kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 w ramach termomodernizacji obiektu. do 11.12.2017r. 31.045,60 zł netto 7.1440,48 zł VAT 38.186,08 zł brutto
100 02.11.2017r. Firma Al.-Koal-Prof. Wadlemar Saltaries
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Trzy warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla młodzieży szkolnej tj.: 1. "Narkotykowe Dylematy i Dopalacze" - profilaktyka narkomanii. 2. "Internetowe Dylematy" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. 3. "Od niewiedzy do świadomego wyboru" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. Zajęcia profilaktyczne odbędą się w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10. 20.11.2017r. 2.100,00 zł brutto
101 02.11.2017r. Firma Al.-Koal-Prof. Wadlemar Saltaries
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Trzy warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla młodzieży szkolnej tj.: 1. "Narkotykowe Dylematy i Dopalacze" - profilaktyka narkomanii. 2. "Internetowe Dylematy" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. 3. "Od niewiedzy do świadomego wyboru" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141. 29.11.2017r. 2.100,00 zł brutto
102 04.09.2017r. Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry". 31.10.2017r. 59.040,00 zł brutto
103 13.11.2017r. Firma Al.-Koal-Prof. Wadlemar Saltaries
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach pod nazwą: "Kontrole punktów sprzedaży alkoholu przez GK RPA - po zmianach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej". 22.11.2017r. 1100,00 zł brutto
104 16.11.2017r. Powszechna Kasa Oszczędzności Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Zorganizowanie i obsługa emisji niepublicznej 4.600 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączna kwotę 4.600.000 zł. do 30.12.2017r. zgodnie z umową
105 20.11.2017r. Impresariat Artystyczny "Impresja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl "W krainie bajtow" - Szkoła Podstawowa ul. Rybnicka 141 Gostyń. 05.12.2017r. 350,00 zł brutto
106 20.11.2017r. Impresariat Artystyczny "Impresja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl "Prawdziwy skarb" - Świetlica środowiskowa ul. Pszczyńska 370 Gostyń. 07.12.2017r. 350,00 zł brutto
107 20.11.2017r. Impresariat Artystyczny "Impresja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl "Kolczasta przyjaźń" - Szkoła Podstawowa ul. Puszkina 10 w Wyrach. 08.12.2017r. 350,00 zł brutto
108 06.12.2017r. Gmina Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - oświetlenie uliczne. do 31.12.2018r. 108.072,81 zł brutto
109 06.12.2017r. Gmina Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - oświetlenie obiektów. do 31.12.2018r. 32.551,64 zł brutto
110 06.12.2017r. Szkoła Podstawowa w Gostyni
ul. Rybnicka 141
43-176 Gostyń
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Szkoła Podstawowa w Gostyni. do 31.12.2018r. 13.863,33 zł brutto
111 06.12.2017r. Szkoła Podstawowa w Wyrach
ul. Puszkina 10
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Szkoła Podstawowa w Wyrach. do 31.12.2018r. 21.062,48 zł brutto
112 06.12.2017r. Gminne Przedszkole Publiczne w Gostyni
ul. Puszkina 366
43-176 Gostyń
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Przedszkole w Gostyni. do 31.12.2018r. 4.990,80 zł brutto
113 06.12.2017r. Gminne Przedszkole Publiczne w Wyrach
ul. Puszkina 10A
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Przedszkole w Wyrach. do 31.12.2018r. 9.921,80 zł brutto
114 06.12.2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach
ul. Główna
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach. do 31.12.2018r. 2.799,85 zł brutto
115 06.12.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
ul. Główna
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach. do 31.12.2018r. 2.453,81 zł brutto
116 06.12.2017r. Dom Kultury w Gostyni
ul. Pszczyńska
43-176 Gostyń
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dom Kultury w Gostyni. do 31.12.2018r. 5.403,98 zł brutto
117 06.12.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
ul. Wagonowa 35
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach. do 31.12.2018r. 107.634,08 zł brutto
118 28.12.2017r. P.P.U.H. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA JAWNA
ul. Sucha 48 A
41-200 Sosnowiec
Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z jej wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej. do 30.05.2018r. 858.698,87 zł netto 197.500,74 zł VAT 1.056.199,61 zł brutto
119 28.12.2017r. FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA "PION" S.C. M. Dronka, E. Oberc
Siedliska 347
36-042 Lubenia
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni. do 11.06.2018r. 2.262.925,00 zł netto 520.472,75 zł VAT 2.783.397,75 zł brutto
120 28.12.2017r. DOSBUD Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 5
43-176 Gostyń
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni. do 25.06.2018r. 23.400,00 zł netto 5.382,00 zł VAT 28.782,00 zł brutto
121 29.12.2017r. TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Portowa 14a
44-102 Gliwice
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminie Wyry za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.i Gminy. do 01.01.2018r. do 31.12.2020r. zgodnie z umową
anulowano
123 11.12.2017r. Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z umową
124 29.12.2017r. Orange Polska S. A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Świadczenie na rzecz Abonenta usługi ISDN w lokalizacjach i parametrach wskazanych w Specyfikacji techniczno - cenowej Usługi ISDN. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z umową
125 27.06.2017r. Planet Pay Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 139
02-231 Warszawa
Umożliwianie dokonywania transakcji przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych oraz wykonywanie innych dodaktowych usług. od 27.06.2017r. do 26.06.2019r. zgodnie z umową
126 21.11.2017r. Pronobis Studio Grzegorz Pronobis
ul. Szkolnej 10/46
Bytom
Pełnienie funkcji Moderatora spotkań w ramach projektu "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. od 21.11.2017r do 23.11.2017r. 700,00 zł brutto

SO.1431.58.2.2018.xlsx

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 20.12.2018 r.