Dane za rok 2017

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy Wyry

KOLEJNY NUMER UMOWYDATA ZAWARCIA UMOWYSTRONY
UMOWY
PRZEDMIOT
UMOWY
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWYWARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
102.01.2017r.MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
43-100 Tychy
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u.od 02.01.2017r. do 31.12.2019r.zgodnie z umową
202.01.2017r.Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewskiego 45
Warszawa

Oddział Śląsk
ul. Baczyńskiego 25
41-203 Sosnowiec
Cykliczna publikacja artykułów sponsorowanych (12 emisji) dotyczących Gminy Wyry lub jego materiałów promocyjnych, wielkości połowy strony 6 x 4 (263 x 151,6 mm) w pełnym kolorze, począwszy od 13.01.2017r. do 23.06.2017r. w dzienniku "Dziennik Zachodni" - dodatek powiatowy Mikołów.od 02.01.2017r. do 30.06.2017r. 8.118,00 zł brutto
302.01.2017r.Firma F-PRESS
ul.Rynek 18
43-190 Mikołów
Publikacja 12 artykułów sponsorowanych (1 w każdym miesiącu) w lokalnym miesięczniku "Nasza Gazeta" na powierzchni 1 strony A-3. Miesięcznik musi być kolportowany w nakładzie minimum 20.000 egz. na terenie Powiatu Mikołowskiego, w tym minimum 800 egzemplarzy na terenie Gminy Wyry w miejscowości Wyry i Gostyń.od 02.01.2017r. do 29.12.2017r. 11.808,00 zł brutto
405.01.2017r.KS Projekt
ul. Plac Odnowy 1
43-267 Suszec
Opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją), stanowiącej obowiązkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.do 31.01.2017r.6.500,00 zł brutto
502.01.2017r."EURODROGA"
ul. Aleja Majowa 14/59
44-100 Gliwice
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji istniejącego rowu odwadniającego torowisko kolejowe w związku z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Dąbrowszczaków (bocznej) w Wyrach, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz lub/innych pozwoleń, o ile są wymagane do pełnego wykonania umowy.do 30.06.2017r.12.195,12 zł netto 2.804,88 zł VAT 15.000,00 zł brutto
602.01.2017r.Plus/Minus Sp. zo.o.
ul. Główna 135
Bełk
Usługa serwisowa w zakresie utrzymania w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy, poprzez regularne dokonywanie czynności serwisowych określonych w załączniku nr 2 do umowy.od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. zgodnie z umową
730.01.2017r."DANKART" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Danuta Grzybek
Al. Roździeńskiego 8/91
40-203 Katowice
Analiza archiwalnych dokumentów podziałowych (z wydzielenia gruntów pod drogę) oraz wykonanie niezbędnych dokumentów (wykaz synchronizacyjnych, wykazów zmian danych ewidencyjnych) w dwóch egzemplarzach dla nieruchomości zajętych pod drogą ulicą Miarową w Gostyni, obręb: 002 Gostyń, karta mapy 3, celem uwidocznienia podziałów w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Mikołowie i doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów z działem 1 ksiąg wieczystych.do 3 miesiecy od daty podpisania umowy4.400,00 zł brutto
802.01.2017r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA"
Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu
Przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wyry do schroniska, przeprowadzenia wymaganych szczepień w momencie ich przyjęcia oraz dalszego utrzymania poprzez zapewnienie wyżywienia, opieki weterynaryjnej, itp. 24h/dobę.od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.2.100,00 zł brutto ryczałt miesięcznie
902.01.2017r.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA"
Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyry za pomocą specjalistycznego sprzętu. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.zgodnie z umową
1007.02.2017r.osoba fizycznaZgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VII/66/2011 w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat przedmiotem umowy jest dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej 1 - zgodnie z podanymi we wniosku informacjami.wg umowy793,80 zł brutto
1107.02.2017r.osoba fizycznaZgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VII/66/2011 w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat przedmiotem umowy jest dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 323 - zgodnie z podanymi we wniosku informacjami.wg umowy582,12 zł brutto
1207.02.2017r.osoba fizycznaZgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VII/66/2011 w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu kar i opłat przedmiotem umowy jest dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Ks. Olmy 23 - zgodnie z podanymi we wniosku informacjami.wg umowy952,56 zł brutto
1302.02.2017r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 3
43-190 Mikołów
Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym wsparcia przed przemocą domową. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie.do 31.12.2017r.1.500,00 zł brutto
1402.02.2017r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 3
43-190 Mikołów
Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych - XVIII Regionalna Edycja Powiatowa Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie - Rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym.do 31.12.2017r.1.550,00 zł brutto
1402.02.2017r.Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"
ul. Konstytucji 3 Maja 3
43-190 Mikołów
Organizowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym dysfunkcjom społecznym dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek pn: "Potrafię bawić się bez używek" w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez mikołowski powiatowy klub młodzieży przy Stowarzyszeniu K.A. "POWRÓT" w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej.do 31.12.2017r.1.000,00 zł brutto
1504.01.2017r.REK TECH PROJEKT Dariusz Kardasz
ul. Narcyzów 10
43-190 Mikołów
Świadczenie usług informatycznych na rzecz zamawiającego w szczególności: nadzorowanie i administrowanie systemem GIS, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji do obsługi systemu Rejestru Systemów Państwowych Źródło obejmującego w szczególności rejestr PESEL, rejestr Bazy Usług Stanu Cywilnego, rejestr dowodów osobistych, rejestr odznaczeń państwowy, koordynacja prac związanych z realizacją projektu unijnego pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry", instalacja i konfiguracja stacji roboczych w jednostkach organizacyjnych, bieżąca pomoc użytkownikom w obsłudze systemów komputerowych.do 04.01.2017r. do 30.01.2017r.1.660,50 zł brutto
1607.01.2017r.REK TECH PROJEKT Dariusz Kardasz
ul. Narcyzów 10
43-190 Mikołów
Świadczenie usług informatycznych na rzecz zamawiającego w szczególności: nadzorowanie i administrowanie systemem GIS, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji do obsługi systemu Rejestru Systemów Państwowych Źródło obejmującego w szczególności rejestr PESEL, rejestr Bazy Usług Stanu Cywilnego, rejestr dowodów osobistych, rejestr odznaczeń państwowy, koordynacja prac związanych z realizacją projektu unijnego pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry", instalacja i konfiguracja stacji roboczych w jednostkach organizacyjnych, bieżąca pomoc użytkownikom w obsłudze systemów komputerowych.do 07.02.2017r. do 28.02.2017r.1.439,10 zł brutto
1710.02.2017r.PUH "ETRANS" Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
Świadczenie usług przewozu dzieci z opiekunami na zajęcia z nauki pływania w Mikołowie wraz z ich dowozem pod budynek Zespołu Szkół w Wyrach.od 10.02.2017r. do 30.11.2017r.10.762,00 zł brutto
1802.02.2017r.Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
ul. Krakowska 30
43-190 Mikołów
Prowadzenie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od innych środków psychoaktywnych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc domową.do 31.12.2017r.49.000,00 zł brutto
1922.02.2017r.Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Wznowienie znaków granicznych nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry, obręb: 00041 Wyry, karta mapy: 2, wschodniej granicy działki: 268/32, księga wieczysta: KA1M/00077354/0.1 miesiąc od podpisania umowy861,00 zł brutto
2027.02.2017r.Trans Audio Kamil Tajstra
ul. Wyszyńskiego 16A
43-175 Łaziska Górne
1.Wykonanie nagłośnienia placu bitwy w sposób gwarantujący dobrą słyszalność dla wszystkich słuchaczy terenu. 2. Zapewnienie obsługi technicznej podestu scenicznego o wym. 4x10 m w okolicy "Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r." w Gostyni. 3. Obsługa techniczna 9 (w tym transport) sceny podczas Pikniku Fortecznego w ramach imprezy kulturalno-oświatowej "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2017r".20.05.2017r.11.931,00 zł brutto
2127.02.2017r.MAD ADAM JANIK
ul. Damrota 84
43-100 Tychy
Zapewnienie obsługi gastronomicznej dla uczestników, gości oraz organizatorów Bitwy Wyrskiej w dniu 20.05.2017r.20.05.2017r.9.775,00 zł brutto
2227.02.2017r.AGENCJA OCHRONY TETRAGON Fabian Sebastopoli
ul. Katowicka 43/5
Katowice
Stała bezpośrednia ochrona i fizyczne zabezpieczenie porządku oraz bezpieczeństwa a także mienia Zamawiającego podczas imprezy "Bitwa Wyrska 2017" w dniu 20.05.2017r. - części służby porządkowej, informacyjnej. Wypożyczenie, transport, montaż i demontaż 250 płotków zaporowych.od 27.02.2017r. do 22.05.2017r.11.267,50 zł brutto
2308.03.2017r.Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. J i F Białych 5 lok. 308
44-200 Rybnik
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.do 31.08.2017r.32.520,00 zł netto 7.479,60 zł VAT 39.999,60 zł brutto
2408.03.2017r.Zisco Bandura Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 75
43-250 Pawłowice
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.do 04.08.2017r.2.085.582,83 zł netto 479.664,04 zł VAT 2.565.266,87 zł brutto
2524.02.2017r.Pracownia Badań Społecznych SONDA
ul. Szenwalda 18/2
Kraków
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I gimnazjalnych Zespołu Szkół w Gostyni pt.: "Smak życia - czyli debata o dopalaczach".03.03.2017r.960,00 zł brutto
2613.02.2017r.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 Maja 31
43-190 Mikołów
Wyjazdy na basen dzieci z Gminy Wyry.od 13.02.2017r. do 19.06.2017r.zgodnie z umową
2715.02.2017r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Zacisze, tj. działki o numerach: a) 202/66 o powierzchni 0,2136 ha, obręb 0041, Wyry, karta mapy 7, grunty orne (RIVa) 0,1068 ha, łąki trwałe (ŁIV) 0,1068 ha, b) 516/66 o powierzchni 0,4067 ha, obręb 0041, Wyry, karta mapy 7, grunty orne (RV) 0,4067 ha, c) 518/67 o powierzchni 0,7830 ha, obręb 0041, Wyry, karta mapy 7, łąki trwałe (ŁIV) 0,7830 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1,4033 ha.od 15.02.2017r. do 14.02.2020r.zgodnie z umową
2803.03.2017r.Impresariat Artystyczny "Inspiracja"
Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Wykonanie dwóch spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym. "Nauczyć ufoludka" - Przedszkole Gostyń, ul. Pszczyńska 366a. "Nad przepaścią" - Świetlica środowiskowa, Gostyń ul. Pszczyńska 370. 14.03.2017r.700,00 zł brutto
2908.03.2017r.Krakowski Impresariat Artystyczny RONDO
ul. Jahody 2/35
Kraków
Szkolenie dla nauczycieli dotyczące problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zespół Szkół w Gostyni.30.03.2017r.550,00 zł brutto
3009.03.2017r.Scena Teatralna KURTYNA
ul. Kordiana 60/49
30-635 Kraków
Widowisko artystyczne (teatralne) z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Zespół Szkół w Gostyni.08.05.2017r.350,00 zł netto
3108.03.2017r.Plus/Minus Sp. z o.o.
ul. Główna 135
Bełk
Wykonanie, dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych a) biuro nr 6 - Skarbnik, b) biuro nr 7 - Promocja, c) biuro nr 9 - Inwestycje, d) jednostka zewnętrzna.do 30.05.2017r.16.125,30 zł brutto
3214.03.2017r.Scena Teatralna KURTYNA
ul. Kordiana 60/49
30-635 Kraków
Przedstawienie dwóch widowisk artystycznych/teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży "Awantura o żabę". Przedszkole ul. Dąbrowszczaków i ul. Puszkina 10a - Wyry.08.05.2017r.350,00 zł netto
3322.03.2017r.KUCHMAR Marek Kiecka
ul. Dąbrowszczaków 135
43-175 Wyry
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wyry.od 22.03.2017r. do 30.04.2017r.36.487,80 zł netto 8.392,20 zł VAT 44.880,00 zł brutto
3422.03.2017r.FHU RAJ
ul. Gen. Sikorskiego 27
43-175 Łaziska Górne
Utrzymanie porządku w budynku gospodarczym położonym w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141a oraz przed jego obejściem.od 01.04.2017r. do 30.11.2017r.1.059,03 zł brutto
3510.04.2017r.Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Odtworzenie rowu odwodniającego wzdłuż ul. Wagonowej w rejonie stawu WICI, działki o nr 799/108 oraz 911.wg umowy9.470,85 zł brutto
3604.04.2017R.DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37A
43-229 Ćwiklice
Wykonanie odcinkowego odwodnienia drogi asfaltowej przy ul. Tęczowej w Gostyni.do 28.04.2017r.7.200,85 zł brutto
3710.04.2017r.osoba fizycznaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10 z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 06.04.2017r. do 23.06.2017r. 122,00 zł brutto
3821.03.2017r.Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr. inż. arch. Anna Poloczek
ul. Filarowa 30
40-565 Katowice
Udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 21.03.2017r.21.03.2017r.300,00 zł brutto
3910.04.2017r.mgr Barbara Przybysz
ul. Jana Pawła II 127
41-943 Piekary Śląskie
Przeprowadzenie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 10.04.2017r. do 31.12.2017r.185,00 zł brutto
4003.04.2017r.Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. k.
ul. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Usługi doradztwa podatkowego dotyczące przeszłych i bieżących rozliczeń zamawiającego (w tym również jego jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego) w zakresie podatku od towarów i usług VAT zgodnie z potrzebami zamawiającego.12 miesięcyzgodnie z umową
4110.04.2017r.mgr Barbara Przybysz
ul. Jana Pawła II 127
41-943 Piekary Śląskie
Przeprowadzenie badań psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach na powyższe badania.od 10.04.2017r. do 31.12.2017r.185,00 zł brutto
4204.05.2017r.FreeVolt Sp. z o.o.
ul. Wł. Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz
Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.do 31.05.2017r.215.760,00 zł netto 49.624,80 zł VAT 265.384,83 zł brutto
4327.04.2017r.MIFAMA OPA Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad montażem lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.do 31.05.2017r.12.100,00 zł netto 2.783.00 zł VAT 14.883,00 zł brutto
4410.05.2017r.Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A.
ul. Drzymały 15
40-059 Katowice
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.do 30.11.2019r.3.891.542,94 zł netto 895.054,88 zł VAT 4.786.597,82 zł brutto
4527.04.2017r.osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką, obręb 0012 Gostyń, karta mapy 5 o łącznej powierzchni 1,9326 ha.od 28.04.2017r. do 27.04.2020r.344.39
4611.05.2017r.INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska
ul. Rolnicza 11
43-220 Bojszowy
Sporządzenie 33 operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej.do 31.07.2017r.13 800,60 zł brutto
4715.05.2017r.PROMOS Maciej Braun
ul. Traktorowa 97/72
91-148 Łódź
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach realizacji Projektu pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.do 31.05.2017r.1.131,60 zł brutto
4811.05.2017r.INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska
ul. Rolnicza 11
43-220 Bojszowy
Sporządzenie 1 operatu szacunkowego dla nieruchomości nr działki 973/48, km 4, miejscowość Wyry, powierzchnia 0,0845 ul. Brzoskwiniowa, stanowiącego podstawę do ustalenia kwoty wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej.do 31.07.2017r.418,20 zł brutto
4925.05.2017r.EuroSpecBud Michał Pochciał
ul. Traktorzystów 9
40-695 Katowice
Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. 06.06.2017r.58.536,59 zł netto 13.463,42 zł VAT 72.000,00 zł brutto
5005.05.2017r.Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski
ul. M. Skłodowskiej - Curie 42/8
40-057 Katowice
Przeprowadzenie recertyfikacji uprawnień w zakresie Kwalifikacji Pierwszej Pomocy.od 02.06.2017r. do 03.06.2017r.3.600,00 zł brutto
5122.05.2017r.Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Wykonanie nawierzchni chodników na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.od 29.05.2017r. do 14.06.2017r.23.892,22 zł brutto
5229.05.2017r.KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 63
43-190 Mikołów
Konserwacja i naprawa systemów alarmowych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133 oraz w budynku pawilonu handlowego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58.do 09.06.2019r.380,00 zł netto jednorazowy koszt konserwacji
5313.06.2017r.P.B. Gwiazda
ul. L. Musioła 15
43-200 Pszczyna
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją zagospodarowaniem terenu.do 30.11.2019r.35.100,00 zł netto 8.073,00 zł VAT 43.173,00 zł brutto
5414.06.2017r.BUDOWNICTWO I NADZORY BUDOWLANE inż. Daniel Szczęsny
ul. Kryształowa 11
43-200 Pszczyna
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry".do 30.05.2019r.6.000,00 zł netto 6.000,00 zł brutto
5519.06.2017r.WERAN Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 12/9
54-433 Wrocław
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.do 30.05.2019r.204.700,00 zł netto 47.081,00 zł VAT 251.781,00 zł brutto
5622.06.2017r.Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna:240805_2 Wyry, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 6, działki: 925/88, 508/88, 927/88, księga wieczysta: KA1M/00009287/2, celem wydzielenia działek zajętych pod drogę - ul. A. Puszkina boczna.wg umowy4.551,00 zł brutto
5730.05.2017r.REKORD SI. Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
Bielsko Biała
Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Gminy Wyry.do 31.05.2018r.zgodnie z umową
5802.06.2017r.REKORD SI. Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
Bielsko Biała
Usługa utrzymania na serwerze oraz konserwacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.zgodnie z umową
5906.06.2017r.Powiat Mikołowski Udzielenie dotacji na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 29.12.2014r. w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu pod nazwą "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego".wg umowy11.802,11 zł brutto
6020.06.2017r.Dom Kultury w Gostyni
ul. Pszczyńska 336
43-175 Gostyń
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień i przemocy rówieśniczej oraz propagowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych wakacji, poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w Domu Kultury.od 03.07.2017r. do 28.07.2017r.2.700,00 zł brutto
6128.06.2017r.EuroSpecBud Michał Pochciał
ul. Traktorzystów 9
40-695 Katowice
Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.do 31.07.2017r.110.211,38 zł netto 25.348,62 zł VAT 135.560,00 zł brutto
6230.06.2017r.Damart Marcin Damasiewicz
ul. Kukulek 37
43-215 Studziennice
Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyry w dniu 06.06.2017r. Gmina Wyry udziela zadania publicznego i zobowiązuje Przedszkole do zapewnienia spełnienia warunków określonych w 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. mo systemie oświaty (Dz. U z 2016r. poz. 1943 ze zm. ).od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.wartość szacunkowa 484.838,00 zł brutto
6305.07.2017r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6
43-190 Mikołów
Świadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. Z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) polegających na: "Przewozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny tj. do Zespołu Szkół Specjalnych w Mikołowie ul. Pokoju 4A wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu". Przewozem objętych jest 8 niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wyry.od 05.09.2017r. do 22.06.2018r.44.533,20 zł brutto
6405.07.2017r.Usługi Transportowe "TRANSPEM" Przemysław Gierlotka
ul. Goździków 6
43-190 Mikołów
Świadczenie usług w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. Z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) polegających na: "Przewozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny tj. do Szkoły Specjalnej w Tychach ul. Edukacji 21 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu". Przewozem objętych jest 4 niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wyry.od 05.09.2017r. do 22.06.2018r.44.535,30 zł brutto
6510.07.2017r.Spółka Wodna Wyry-Gostyń
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 Wyry
Udzielenie dotacji w trybie Uchwały Nr IV/38/2011 Wójta Gminy Wyry z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania na bezpośrednie sfinansowanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Wyry tj. udrożnienie i oczyszczenie następujących odcinków rowów: rowu "G" na długości ok. 519 mb w Gostyni, rowu "W" na odcinku ok. 500 mb. w Gostyni, rowu przy ul. Spokojnej w Wyrach na długości ok. 700 mb.do 31.07.2017r. 15.000,00 zł brutto
6628.07.2017r.Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Utwardzenie terenu z kostki kamiennej rzędowej wraz z krawężnikami przy skarpie na ul. Tęczową w rejonie bunkra "Sowiniec" oraz naprawa uszkodzeń drogi ul. Wagonowej na odcinku od bunkra "Sowiniec" do Zakładu Gospodarki Komunalnej.do 31.07.2017r.6.252,47 zł brutto
6701.08.2017r.EuroSpecBud Michał Pochciał
ul. Traktorzystów 9
40-695 Katowice
Utworzenie Klubu Senior+ w Domu Kultury w Gostyni poprzez modernizację pomieszczeń Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.do 28.09.2017r.102.357,72 zł netto 23.542,28 zł VAT 125.900,00 zł brutto
6802.08.2017r.Pracownia Geodezyjna "geobandrowscy" Henryk Bandrowski
ul. Ziębia 47
43-100 Tychy
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna:240805_2 Wyry, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 2, działki: 312/32, 313/32, księga wieczysta: KA1M/000080677/4, celem wydzielenia 1 działki na poszerzenie drogi.3 miesiące1.845,00 zł brutto
6908.08.2017r.Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Udrożnienie rowu w Gostyni przy ul. Akacjowej na długości ok. 167 mb. wraz z wykoszeniem działek o nr geodez. 4009/106 i 723/102.do 30.09.2017r.20.594,62 zł brutto
7011.08.2017r. Firma Głośny Marian Głośny
ul. Przyjaciół 16
43-190 Mikołów
Wykonanie projektów zmian organizacji ruchu wraz z stosowanymi zatwierdzeniami oraz uzgodnieniami, a także wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego za pomocą farb akrylowych oraz montaż znaków drogowych.do 30.09.2017r.5.619,28 zł brutto
7111.08.2017r. osoba fizycznaDzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry nad rzeką Gostynką (rejon ul. Tyskiej) działka o nr 429/53 o pow. 0,2308 ha, obręb 0012 Gostyń, karta mapy 4 Łąki trwałe (ŁIII) 0,2308 ha.od 07.08.2017r. do 06.08.2020r.zgodnie z umową
72brak datyRoman Bromboszcz
ul. Dąbrowszczaków 73
43-175 Wyry
Dzierżawa terenu położonego w Gminie Wyry przy ul. Leszczynowej tj. część działki o nr 655/43 o pow. 0,1600 ha, obręb 0041 Wyry, karta mapy 4 Łaki trwałe (ŁIV) 0,1600 ha.od 01.08.2017r. do 31.07.2020r.zgodnie z umową
7331.08.2017r.P.W. AGENA Krystian Tabacki
ul. Reja 14
43-190 Mikołów
Dostawa mebli i wyposażenia dla Klubu Senior+ w Domu Kultury w Gostyni.od 31.08.2017r. do 28.09.2017r.37.590,03 zł brutto
7401.09.2017r.Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński
ul. Strzechy 2
43-190 Mikołów
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry ul. Rybnicka boczna, obręb: 0012 Gostyń, karta mapy: 1, działki: 4066/119, księga wieczysta: KA1M/00008254/5, celem wydzielenia gruntu pod drogę.wg umowy1.476,00 zł brutto
7501.09.2017r.Usługi Geodezyjne Geopomiar S.C. J. Gołka, J. Haliński
ul. Strzechy 2
43-190 Mikołów
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry ul. Józefa Markiela, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 6, działka: 659/37, księga wieczysta: KA1M/000072073/1, celem wydzielenia gruntu pod drogę zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego.wg umowy1.476,00 zł brutto
7601.09.2017r."GEOMA 2" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Wołczko
ul. Zięba 21/1
43-190 Mikołów
Podział nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry ul. Wagonowa boczna, obręb: 0041 Wyry, karta mapy: 6, działka: 1372/88, księga wieczysta: KW 7860, celem wydzielenia gruntu pod odwodnienie.wg umowy1.414,15 zł brutto
7707.08.2017r.Firma Wielobranżowa "MURIK" Adam Muras
ul. Goździków 5
43-170 Łaziska Górne
Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.do 31.08.2017r.7.300,00 zł brutto
7801.09.2017r.Firma Elektryczno-Budowlana "KILOWAT" Myszor, Palenta S.C.
ul. Dąbrowszczaków 58
43-175 Wyry
Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.do 08.09.2017r.2.275,50 zł brutto
7901.09.2017r.GEO-TOM Stanisław Tomasiczek
ul. Młyńska 6
43-330 Stara Wieś
Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.do 08.09.2017r.4.340,00 zł bruto
8007.09.2017r.osoba fizycznaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkolno-Pedagogicznym w Mikołowie ul. Skalna 10 z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.1.076,94 zł brutto
8107.09.2017r.osoba fizycznaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach ul. Puszkina 10 z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.470,58 zł brutto
8207.09.2017r.osoba fizycznaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - uczęszczającego do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Wyjątkowa kraina" w Mikołowie z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.295,28 zł brutto
8304.09.2017r.osoba fizycznaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej "Arka Noego" ul. Grunwaldzka 59 w Katowicach z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.3.119,22 zł brutto
8407.09.2017r.osoba fizycznaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.225,06 zł brutto
8507.09.2017r.osoba fizycznaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wyrach z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.254,82 zł brutto
8604.09.2017r.osoba fizycznaZwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia - uczęszczającego do przedszkola "Wyjątkowa kraina" w Mikołowie z zapewnieniem dziecku opieki w czasie przewozu.od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.1.083,60 zł brutto
8704.09.2017r.osoba fizycznaPrzewóz z terenu Gminy Wyry niepełnosprawnego ucznia - realizującego obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wyrach ul. Bojdoła 3a wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.od 04.09.2017r. do 31.08.2018r.1.287,72 zł brutto
8801.08.2017r.Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr. inż. arch. Anna PoloczekSporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: "Przebudowa drogi leśnej "Na Małka" i "Żakowskiej".wg umowy500,00 zł brutto
8920.09.2017r.Autorska Pracownia Projektowa ANPOL mgr. inż. arch. Anna PoloczekSporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry".18 miesięcy100.000,00 zł brutto
9001.09.2017r.Studio Analiz Przestrzennych Plan B. Michał Brodowicz
ul. Fiodora Dostojewskiego 10/4
92-507 Łódź
Opracowanie, wdrożenie i aktualizacja danych - Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Wyry (Kolorowej Mapie Inwestycji).do 31.12.2017r.860,00 zł bruto
9121.09.2017r.Biuro Doradcze "ALTIMA" S.C. M. Grabowska P. Syrek
ul. Żeliwna 38
Katowice
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.3.4 RPO WŚL 2014-2020 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publinczej i mieszkaniowej".wg umowy14.500,00 zł brutto
9207.09.2017r.Gmina Mikołów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3 Maja 31
43-190 Mikołów
Udostępnienie krytej pływalni "Aqua Plant" w Mikołowie.od 11.09.2017r. do 27.10.2017r.zgodnie z umową
9314.09.2017r.Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Wykonanie Studium wykonalności wymaganego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja budynku przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a" w ramach Działania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.wg umowy18.400,00 zł brutto
9426.09.2017r. INSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Inwestycyjnych Rzeczoznawca Majątkowy Wiesława Szandrowska
ul. Rolnicza 11
43-220 Bojszowy
Sporządzenie 22 operatów szacunkowych w 1 egz. dla nieruchomości położonych w Gminie Wyry. Operaty mają stanowić podstawę do ustalenie kwoty wzrostu wartości ww nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w Gminie Wyry - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/grawitacyjnej, celem naliczenia opłaty adiacenckiej.do 18.12.2017r.9.200,00 zł brutto
9513.10.2017r.ARCUS SP. C. FIRMA INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA
ul. Wolności 15
43-190 Mikołów
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów oraz projektu parkingu z uwzględnieniem nowego wjazdu, projektu oświetlenia i monitoringu terenu Szkoły Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141.do 15.03.2018r.44.700,00 zł netto 10.281,00 zł VAT 54.981,00 zł brutto
9605.10.2017r.Impresatat Artystyczny "Inspiracja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym "Nuczyć ufoludka" - Świetlica środowiskowa, Gostyń ul. Pszczyńska 370.19.10.2017r.350,00 zł brutto
9716.10.2017r.Cyklinowanie Tomasz Ficek
ul. Rybnicka 230
43-176 Gostyń
Wykonanie remontu wiat rowerowych przy ul. Wagonowej w Wyach oraz ul. Tyskiej, Tęczowej, Dębowej w Gostyni. od 16.10.2017r. do 11.12.2017r. 34.000,00 zł brutto
9820.10.2017r.Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej Pindurowie
ul. Szeroka 24
44-240 Żory
Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.do 15.03.2018r.55.790,00 zł netto 12.831,70 zł VAT 68.621,00 zł brutto
9931.10.2017r.Firma Handlowo Usługowa "NARCYZ" Tomasz Bar
ul. Bukowina 58
43-180 Orzesze
Budowa przyłącza wody oraz wykonanie kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 w ramach termomodernizacji obiektu. do 11.12.2017r.31.045,60 zł netto 7.1440,48 zł VAT 38.186,08 zł brutto
10002.11.2017r. Firma Al.-Koal-Prof. Wadlemar Saltaries
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Trzy warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla młodzieży szkolnej tj.: 1. "Narkotykowe Dylematy i Dopalacze" - profilaktyka narkomanii. 2. "Internetowe Dylematy" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. 3. "Od niewiedzy do świadomego wyboru" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. Zajęcia profilaktyczne odbędą się w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.20.11.2017r.2.100,00 zł brutto
10102.11.2017r. Firma Al.-Koal-Prof. Wadlemar Saltaries
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Trzy warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla młodzieży szkolnej tj.: 1. "Narkotykowe Dylematy i Dopalacze" - profilaktyka narkomanii. 2. "Internetowe Dylematy" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. 3. "Od niewiedzy do świadomego wyboru" - profilaktyka uzależnień i przemocy rówieśniczej. Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141.29.11.2017r.2.100,00 zł brutto
10204.09.2017r.Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry".31.10.2017r.59.040,00 zł brutto
10313.11.2017r.Firma Al.-Koal-Prof. Wadlemar Saltaries
ul. Jagodowa 26
43-424 Drogomyśl
Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach pod nazwą: "Kontrole punktów sprzedaży alkoholu przez GK RPA - po zmianach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej".22.11.2017r.1100,00 zł brutto
10416.11.2017r.Powszechna Kasa Oszczędzności Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Zorganizowanie i obsługa emisji niepublicznej 4.600 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączna kwotę 4.600.000 zł.do 30.12.2017r.zgodnie z umową
10520.11.2017r.Impresariat Artystyczny "Impresja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl "W krainie bajtow" - Szkoła Podstawowa ul. Rybnicka 141 Gostyń.05.12.2017r.350,00 zł brutto
10620.11.2017r.Impresariat Artystyczny "Impresja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl "Prawdziwy skarb" - Świetlica środowiskowa ul. Pszczyńska 370 Gostyń.07.12.2017r.350,00 zł brutto
10720.11.2017r.Impresariat Artystyczny "Impresja" Krzysztof Borończyk
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Spektakl "Kolczasta przyjaźń" - Szkoła Podstawowa ul. Puszkina 10 w Wyrach.08.12.2017r.350,00 zł brutto
10806.12.2017r.Gmina Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - oświetlenie uliczne.do 31.12.2018r.108.072,81 zł brutto
10906.12.2017r.Gmina Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - oświetlenie obiektów.do 31.12.2018r.32.551,64 zł brutto
11006.12.2017r.Szkoła Podstawowa w Gostyni
ul. Rybnicka 141
43-176 Gostyń
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Szkoła Podstawowa w Gostyni.do 31.12.2018r.13.863,33 zł brutto
11106.12.2017r.Szkoła Podstawowa w Wyrach
ul. Puszkina 10
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Szkoła Podstawowa w Wyrach.do 31.12.2018r.21.062,48 zł brutto
11206.12.2017r.Gminne Przedszkole Publiczne w Gostyni
ul. Puszkina 366
43-176 Gostyń
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Przedszkole w Gostyni.do 31.12.2018r.4.990,80 zł brutto
11306.12.2017r.Gminne Przedszkole Publiczne w Wyrach
ul. Puszkina 10A
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Przedszkole w Wyrach.do 31.12.2018r.9.921,80 zł brutto
11406.12.2017r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach
ul. Główna
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.do 31.12.2018r.2.799,85 zł brutto
11506.12.2017r.Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
ul. Główna
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.do 31.12.2018r.2.453,81 zł brutto
11606.12.2017r.Dom Kultury w Gostyni
ul. Pszczyńska
43-176 Gostyń
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dom Kultury w Gostyni.do 31.12.2018r.5.403,98 zł brutto
11706.12.2017r.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
ul. Wagonowa 35
43-175 Wyry
Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.do 31.12.2018r.107.634,08 zł brutto
11828.12.2017r.P.P.U.H. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA JAWNA
ul. Sucha 48 A
41-200 Sosnowiec
Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z jej wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.do 30.05.2018r.858.698,87 zł netto 197.500,74 zł VAT 1.056.199,61 zł brutto
11928.12.2017r.FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA "PION" S.C. M. Dronka, E. Oberc
Siedliska 347
36-042 Lubenia
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.do 11.06.2018r.2.262.925,00 zł netto 520.472,75 zł VAT 2.783.397,75 zł brutto
12028.12.2017r.DOSBUD Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 5
43-176 Gostyń
Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.do 25.06.2018r.23.400,00 zł netto 5.382,00 zł VAT 28.782,00 zł brutto
12129.12.2017r.TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Portowa 14a
44-102 Gliwice
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminie Wyry za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.i Gminy.do 01.01.2018r. do 31.12.2020r.zgodnie z umową
anulowano
12311.12.2017r.Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z umową
12429.12.2017r.Orange Polska S. A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Świadczenie na rzecz Abonenta usługi ISDN w lokalizacjach i parametrach wskazanych w Specyfikacji techniczno - cenowej Usługi ISDN.od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z umową
12527.06.2017r. Planet Pay Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 139
02-231 Warszawa
Umożliwianie dokonywania transakcji przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych oraz wykonywanie innych dodaktowych usług.od 27.06.2017r. do 26.06.2019r. zgodnie z umową
12621.11.2017r.Pronobis Studio Grzegorz Pronobis
ul. Szkolnej 10/46
Bytom
Pełnienie funkcji Moderatora spotkań w ramach projektu "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.od 21.11.2017r do 23.11.2017r.700,00 zł brutto
SO.1431.58.2.2018.xlsx

Dane zostały udostępnione na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Wyry, przy czym jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Data pozyskania: 20.12.2018 r.