Jest szansa na zmianę: wprowadzenie dotacji do kastracji i czipów

Raz w roku, zwykle w lutym lub w marcu, przez Radę Gminy Wyry podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Już wkrótce radni będą decydować o kształcie programu obowiązującego przez najbliższe miesiące. To doskonały moment, aby dokonać zmian w tym programie – uwspółcześnić zapisy dotyczące ochrony zwierząt poprzez doprecyzowanie działań edukacyjnych oraz wprowadzenie dofinansowania do zabiegów kastracji zwierząt właścicielskich, jak również czipowania zwierząt właścicielskich z terenu gminy.

Szukamy i pomagamy
Los zwierząt domowych, ale nie tylko, nie jest obojętny mieszkańcom Gostyni i okolic. Dobitnie pokazują to zwłaszcza akcje związane z poszukiwaniem zaginionych zwierząt, głównie psów i kotów, nagłaśniane za pośrednictwem portali społecznościowych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony mieszkańców-internautów, czy to poprzez podawane dalej wiadomości, przekazywane w komentarzach informacje, czy też – w konsekwencji – podejmowane w terenie interwencje, zwykle zaledwie w ciągu kilku godzin udaje się przekazać zwierzaka do domu, ku wielkiej radości właściciela, i nie mniejszej uciesze wszystkich zaangażowanych w poszukiwania.

To zawsze tak samo budujące – widzieć, jak wiele serca jest wkładane w takie akcje. Z każdej wiadomości, przeprowadzonej rozmowy, czy to z poszukującym kota, znalazcą błąkającego się po ulicy psa, czy po prostu kolejnym uczestnikiem poszukiwań, wywiera ta sama troska o zaginionego i potrzeba doprowadzenia poszukiwań do szczęśliwego końca. I tak też się dzieje w przeważającej większości przypadków. Co więcej, korzyść z tego jest często wieloraka, bo z jednej zguba trafia wówczas do swojej rodziny, a z drugiej, w społeczeństwie cementują się przy tej okazji wartości związane z ochroną zwierząt, a nawet zawiązuje wzajemne zaufanie pomiędzy mieszkańcami.

A gdyby tak zrobić coś więcej?
I właśnie przy okazji takich akcji poszukiwawczych, w zeszłym roku nawiązała się szersza wymiana zdań na temat rozszerzenia programu opieki nad zwierzętami w gminie, wówczas na 2018 rok. Okazało się nawet, że wśród mieszkańców Gostyni są specjaliści, którzy mimo że na co dzień realizują się zawodowo w innych dziedzinach, to dysponują kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie opieki nad zwierzętami, niosąc po godzinach nieodpłatną pomoc i wsparcie. Na podstawie skonsultowanych tak obserwacji i potrzeb, podjęta została próba zawarcia całości w treści obowiązującego programu gminnego, pod kątem wprowadzenia dofinansowania do kastracji i czipowania oraz zwiększenia zakresu działań edukacyjnych, które z pomocą gminy miałyby na celu wspierać starania w walce z bezdomnością zwierząt i jednocześnie szerzyć wiedzę na temat właściwych postaw względem zwierząt.

Jak mógłby wyglądać proces wprowadzenia tych postulatów w praktyce? Gmina podpisuje umowę z placówką lub placówkami weterynaryjnymi z okolicy, na świadczenie konkretnych zabiegów dla uprawnionych do tego mieszkańców (kastracja, czipowanie). Radni uchwalają w programie zapisy dotyczące możliwości wnioskowania o dofinansowanie do zabiegów oraz zasady przyznawania środków. Mieszkańcy chcący skorzystać z dofinansowania, pobierają ze strony urzędu, drukują i wypełniają określone dokumenty (wniosek o dofinansowanie, oświadczenie o szczepieniu psa), a następnie składają w urzędzie gminy, po czym udają się na zabieg do wskazanej placówki (np. „Omnivet” Orzesze), gdzie na podstawie informacji z gminy, uiszczają tylko część kwoty za dany zabieg (kastrację, czipowanie). Gmina odrębną drogą zwraca pozostałą (większą) część kwoty weterynarzowi.

W zakresie edukacyjnym, poprzez uszczegółowienie zadań, kanały informacyjne gminy mogłyby zostać zobligowane do rozpowszechniania konkretnych informacji na temat obowiązujących przepisów, obowiązkach spoczywających na właścicielach zwierząt (np. odnośnie łańcuchów), promowanie adopcji zwierząt czy informowania o potrzebie ograniczania populacji zwierząt – nie bez pomocy wyedukowanych w tym cechu mieszkańców, którym również zależałoby na rozpowszechnianiu takich informacji. Z kolei gmina miałby też szerzej niż dotąd wspierać placówki oświatowe w promocji właściwych postaw względem zwierząt (np. poprzez oficjalny patronat wójta nad konkursem tematycznym, z ufundowanymi przezeń nagrodami).

Poniżej prezentujemy przykłady konkretnych rozwiązań, potencjalne korzyści i koszty, zaproponowane na bazie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.


1. Kastracja zwierząt właścicielskich

Celem skuteczniejszej walki z bezdomnością zwierząt oraz zapobieganiu niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt na terenie gminy, wnosi się o wprowadzenie dofinansowania do zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, z którego będą mogli skorzystać zameldowani w gminie mieszkańcy Gostyni i Wyr.

Proponowana wysokość dofinansowania: 70% kosztów zabiegu.

Proponowane zasady, na jakich może być przyznawane dofinansowanie:
– właściciel zwierzęcia musi stale zamieszkiwać gminę Wyry,
– jeden właściciel może ubiegać się w ciągu roku kalendarzowego o dofinansowanie do zabiegu kastracji dla maksymalnie dwóch zwierząt,
– w celu uzyskania dofinansowania musi złożyć wniosek do Wójta Gminy Wyry, w przypadku psa wraz z oświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
– wzór wniosku oraz oświadczenia udostępnia w sieci Urząd Gminy Wyry,
– realizacja wniosków według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.


2. Czipowanie zwierząt właścicielskich

Jako dodatkowe działanie zapobiegające bezdomności, wnosi się o wprowadzenie dofinansowania do czipowania zwierząt, z którego będą mogli skorzystać zameldowani w gminie mieszkańcy Gostyni i Wyr. Dzięki oznakowaniu i rejestracji w ogólnopolskiej bazie danych, zwierze może zostać łatwo zidentyfikowane i szybciej wrócić do właściciela w przypadku kradzieży, ucieczki lub zaginięcia.

Proponowana wysokość dofinansowania: 70% kosztów zabiegu.

Proponowane zasady, na jakich może być przyznawane dofinansowanie:
– właściciel zwierzęcia musi stale zamieszkiwać gminę Wyry,
– w celu uzyskania dofinansowania musi złożyć wniosek do Wójta Gminy Wyry,
– wzór wniosku oraz oświadczenia udostępnia w sieci Urząd Gminy Wyry,
– realizacja wniosków według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.


3. Doprecyzowanie działań edukacyjnych i promocyjnych

Dobrym krokiem byłoby doprecyzowanie zapisów odnoszących się do działań edukacyjnych prowadzonych przez gminę na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz propagowania adopcji zwierząt bezdomnych.

Proponuje się, by w szerszym niż dotąd zakresie informowano o:
– przepisach dotyczących ochrony zwierząt,
– obowiązkach spoczywających na właścicielach zwierząt,
– możliwości adopcji zwierząt bezdomnych,
– potrzebie ograniczania populacji zwierząt domowych poprzez świadome nabywanie zwierząt (poprzedzone analizą możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki) oraz ograniczanie niekontrolowanego rozmnażania zwierząt domowych.

To poprzez publikowanie tematycznych artykułów w prasie lokalnej i stronach urzędu gminy, wsparcie organizowanych przez przedszkola i szkoły (placówki publiczne i niepubliczne) zajęć edukacyjnych oraz konkursów.


4. Źródło finansowania

Na początek proponuje się wydatkowanie z budżetu gminy Wyry kwoty w wysokości 15 tys. zł, z czego 10 tys. zł na potrzeby partycypacji w kosztach zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych, a 5 tys. zł na potrzeby związane z czipowaniem.

Proponowana wysokość wydatków związanych z wprowadzeniem dofinansowania do kastracji i sterylizacji oraz czipowania zwierząt domowych leży w zasięgu możliwości gminy takiej wielkości, jak gmina Wyry. Dla porównania sprawdzone zostały wydatki na ten cel ponoszone obecnie przez podobne gminy w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim – okazuje się, że rokrocznie przeznaczane są w nich kwoty porównywalne lub, co częściej, wyższe od proponowanych.


5. Przewidywane korzyści

Przyjęcie zapisów w podobnym zakresie pozwoli w szerszym niż dotąd stopniu zapobiegać niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt na terenie gminy Wyry, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się nie tylko na zdrowie poddanych zabiegowi zwierząt i ograniczenie ryzyka wystąpienia problemu niechcianych miotów, ale też na zminimalizowanie wydatków gminy na zadania z zakresu odławiania zwierząt wolno biegających, jak i usuwania zwierząt padłych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Z kolei wskazanie klarownych działań z zakresu edukacji, a także określenie podmiotów realizujących, powinno przynosić bardziej wymierne efekty oraz pozwolić na łatwiejszą ocenę rezultatów wynikających z realizacji programu.

Możliwość pozyskania dofinansowania do proponowanych zabiegów dla zwierząt właścicielskich, mogłaby ponadto rozszerzyć katalog korzyści płynących z zameldowania w gminie Wyry na pobyt stały.


Przedstawiona powyżej propozycja to tylko koncepcja, która na konkretnych przykładach wskazuje kierunki zmian, do jakich mogłoby dojść jeszcze w tym roku. Tylko od władz gminy – a w zasadnie nas mieszkańców – zależy, czy nowy program na rok 2019 zostanie pod tym kątem uzupełniony.

Początek roku, kiedy uchwala się program opieki nad zwierzętami na dany rok, jest najbardziej odpowiednim momentem na zasugerowanie potrzeb i zmian w tym programie. Wszystkich mieszkańców, którym zależałoby na zmianach takich jak przedstawione lub podobnych, zachęcamy do lobbowania w tym zakresie u radnych. To najbliżsi nam, a zarazem najodpowiedniejsi adresaci dla takich właśnie postulatów.


Napisz wiadomość w tej sprawie do radnej lub radnego:
Grażyna Swadźba-Szojdarada.swadzba-szojda@wyry.pl
Tomasz Fitykarada.fityka@wyry.pl
Ireneusz Suchońrada.suchon@wyry.pl
Piotr Profaskarada.profaska@wyry.pl
Piotr Jeleńrada.jelen@wyry.pl
Joanna Pasierbek-Konieczny rada.pasierbek-konieczny@wyry.pl
Adam Myszorrada.myszor@wyry.pl
Przykładowa treść wiadomości, także do powielania:
Temat: Wniosek w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok

Szanowna Pani Radna / Szanowny Panie Radny,

W związku z koniecznością uchwalenia w terminie do 31 marca br. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok, zwracam się do Pani Radnej / Pana Radnego z uprzejmą prośbą o dokładne przeanalizowanie w tym roku treści przedłożonego przez Wójta Gminy Wyry programu i rozważenie kwestii uzupełnienia tegoż programu o zapis zapewniający wprowadzenie na terenie gminy Wyry dofinansowania do zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich, jak również dofinansowania do elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich (czipowania), dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gostyni i Wyrach.

Realizacja takiego zamierzenia pozwoliłaby w szerszym niż dotąd stopniu zapobiegać niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt na terenie gminy Wyry, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się nie tylko na zdrowie poddanych zabiegowi zwierząt i ograniczenie ryzyka wystąpienia problemu niechcianych miotów, ale też na zminimalizowanie wydatków gminy na zadania z zakresu odławiania zwierząt wolno biegających, jak i usuwania zwierząt padłych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Możliwość pozyskania dofinansowania do proponowanych zabiegów dla zwierząt właścicielskich, mogłaby ponadto uatrakcyjnić katalog korzyści płynących z zameldowania w gminie Wyry na pobyt stały.

Z poważaniem,
podpis
Adresy na podstawie informacji Przewodniczącej Rady Gminy Wyry (źródło)

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl