Karta identyfikacyjna wymagana w PSZOK. Gdzie można ją odebrać?

Od 2021 roku mieszkańcy udający się z odpadami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wyrach będą proszeni o okazanie karty identyfikacyjnej, przypisanej do konkretnej nieruchomości i jej właściciela. Karty będzie można odbierać od czwartku 7 stycznia w Urzędzie Gminy Wyry, po złożeniu stosownego wniosku.

1. Jak wygląda karta i do czego służy?
Karta PSZOK to standardowa karta zbliżeniowa, służąca do legitymowania mieszkańców podczas wizyt w PSZOK i rejestrowania pozostawianych tam odpadów, co pozwala na prowadzenie przez pracowników punktu szczegółowej ewidencji oraz naliczania dodatkowych opłat za odpady przekazane ponad wyznaczone przez gminę limity. Na awersie każdej karty znajduje się 5-cyfrowy kod, przypisany w systemie do danej nieruchomości i jej właściciela, czyli osoby składającej deklarację śmieciową.

2. Gdzie i w jaki sposób odebrać kartę?
Właściciele nieruchomości będą mogli odbierać karty PSZOK od czwartku 7 stycznia w Urzędzie Gminy Wyry, składając w formie tradycyjnej wniosek o wydanie karty.

Karta PSZOK wydawana jest bezpłatnie w dniu złożenia wniosku, o ile:

  1. wniosek został wypełniony poprawnie,
  2. dla nieruchomości przypisana jest aktywna deklaracja śmieciowa,
  3. opłaty za wywóz śmieci są wnoszone terminowo.

W przypadku stwierdzenia np. zaległości w opłatach, karta PSZOK zostanie wydana do 7 dni roboczych od dnia opłacenia zaległego zobowiązania. O możliwości dokonania odbioru wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie.

Dla nowych nieruchomości karta będzie mogła zostać wydana w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności pierwszej deklaracji. W tym przypadku właściciel nieruchomości również zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwości odbioru karty.

Poza właścicielem nieruchomości odbioru karty w każdej sytuacji może dokonać inna wyznaczona osoba, ale tu wymagane jest jeszcze okazanie pełnomocnictwa.

3. Jak uzyskać dodatkową kartę?
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych kart dla nieruchomości poprzez złożenie kolejnego wniosku wraz z załącznikiem stanowiącym dowód wniesienia za nie opłaty – 100 zł za każdą dodatkową kartę. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek gminy o numerze 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001 (Bank Spółdzielczy w Tychach). Urząd gminy powiadomi o możliwości odbioru dodatkowych kart w terminie do 7 dni roboczych.

4. Zobowiązania osoby dysponującej kartą
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do korzystania z karty zgodnie z regulaminem, odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie osobom trzecim.

W przepadku uszkodzenia karty lub jej utraty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o tym urząd w celu jej zablokowania w systemie. Wydanie nowej karty po jej uszkodzeniu lub zagubieniu możliwe jest na podstawie odrębnego wniosku (PDF).

Karta zostanie zablokowana także w przypadku sprzedaży nieruchomości, zmiany jej właścicieli lub zgonu jedynego właściciela, gdy tylko taka informacja wpłynie do gminy. W dwóch pierwszych przypadkach – sprzedaży i zmiany właścicieli – dotychczasowy właściciel zobowiązany jest do zwrotu karty w terminie 30 dni kalendarzowych.

5. Sytuacje awaryjne
Na wypadek pojawienia się problemów z funkcjonowaniem systemu, wystąpienia przerwy w dostawie energii do PSZOK lub innej okoliczności uniemożliwiającej skorzystanie z karty, możliwe będzie oddanie odpadów na podstawie pisemnego oświadczenia (PDF).

6. Koszty wdrożenia karty i systemu
Wprowadzenie nowego rozwiązania wiązało się ze stworzeniem dedykowanego gminie oprogramowania, opracowaniem i wykonaniem kart, a także zakupem czytników.

Za oprogramowanie pod nazwą „System PSZOK” odpowiadała firma „Web Solution” Dariusz Szulik z Żor na podstawie umowy z 3 września 2020 roku, co wiązało się z jednorazowym wydatkiem w wysokości 1230 zł oraz podjęciem przez gminę stałego miesięcznego zobowiązania w wysokości 369 zł za obsługę i utrzymanie systemu. Z kolei za wykonanie projektu kart, ich wytworzenie oraz zakup kompatybilnych czytników odpowiadała firma MCARD Produkcja Kart Plastikowych z Rudy Śląskiej, na podstawie umowy zawartej 4 września 2020 roku na kwotę 2788,50 zł.

Pierwotnie karty PSZOK miały trafić do wszystkich nieruchomości w gminie, nawet jeszcze w październiku 2020 roku (nagranie). Jednak dopiero po koniec roku zapowiedziano, że o kartę trzeba będzie wnioskować. Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w tej sprawie zostało wydane 31 grudnia 2020 roku, a podane do wiadomości 5 stycznia 2021 roku (źródło).

Do tej pory mieszkańcy potwierdzali swoją tożsamość w PSZOK dowodem osobistym. Przyjęcie odpadów wiązało się z wystawieniem dokumentu przyjęcia odpadu.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz