Kiedy rozbudowa świetlicy szkolnej? Przygotowania trwają już kilka lat

Niemal dokładnie dwa lata temu, pod koniec stycznia 2017 roku, urzędnicy zaprezentowali koncepcję rozbudowy świetlicy w Szkole Podstawowej w Gostyni, która powstała w odpowiedzi na komunikowane przez mieszkańców potrzeby oraz deklaracje Wójta Gminy Wyry Barbary Prasoł złożone w ramach kampanii wyborczej w 2014 roku. Na dzień dzisiejszy gmina dysponuje pozyskaną w zeszłym roku dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę, ale jak się okazuje, nie posiada żadnych środków na realizację tej inwestycji.

W odpowiedzi na pytanie przesłane z GostyńŚląska.pl w sprawie terminu rozpoczęcia realizacji tego zaplanowanego przed laty zamierzenia (wówczas dotyczącego jeszcze Zespołu Szkół w Gostyni), poinformowano, że w budżecie gminy na 2019 roku nie zabezpieczano środków niezbędnych dla realizacji tego zadania. Jak czytamy, wynika to z tego, że rozbudowa świetlicy w gostyńskiej szkole to kwestia wymagająca nakładów liczonych w milionach złotych, a więc znacznie wykraczających poza obecne możliwości gminy. Jak wyliczono w odpowiedzi przekazanej z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, oprócz robót budowlanych ingerujących w istniejącą bryłę (świetlica ma zostać poszerzona przede wszystkim o obszar pod filarami wschodniej dobudówki – na zdjęciu powyżej), trzeba przy tej inwestycji liczyć także koszty nowej instalacji gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji i kanalizacji zewnętrznej. W ramach rozbudowy świetlicy przewidziano też budowę parkingu oraz zakup nowego wyposażenia do jadalni i kuchni.

Wójt odmawia dostępu
Po uzyskaniu tej odpowiedzi, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Wyry z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej, aby szczegółowo przedstawić, co zostało w ramach tej inwestycji zaplanowane, a tym samym poddać całość do wglądu mieszkańcom Gostyni. Dokładnie tak, jak miało to miejsce w 2016 roku, kiedy w celach informacyjnych na łamach GostyńŚląska.pl zaprezentowany został bardzo istotny projekt przebudowy gminnego przedszkola1. Wójt Gminy Wyry, przyznając że wnioskowany dokument stanowi informację publiczną, postanowiła jednak odmówić udostępnienia informacji publicznej, odwołując się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o dostępie informacji publicznej oraz wyroku WSA w Szczecinie z 24 sierpnia 2017 roku. Z przekazanego postanowienia wynika, że udostępnienie dokumentacji mogłoby naruszyć zasady przygotowywania i przeprowadzania przetargu na realizację tej inwestycji („troska o zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”2), a samo ograniczenie dostępu z wyżej wymienionego powodu jest odpowiednio umocowane3, co potwierdził wyrok szczecińskiego sądu w tej sprawie w 2017 roku4.

Pełny projekt świetlicy pozostają więc po stronie urzędu, przynajmniej do czasu ogłoszenia przetargu (na który, jak wcześniej przyznano, obecnie się nie zanosi). Ponadto, biorąc pod uwagę przedstawione przez wójta uzasadnienie, trudno jest dziś powiedzieć, czy kiedykolwiek uda się jeszcze zasięgnąć z urzędu informacji na temat zamawianych przez gminę projektów, w takim wymiarze jak miało to miejsce w 2016 roku chociażby w przypadku wspomnianego wcześniej projektu przebudowy gminnego przedszkola (przekroje, opisy zastosowanych rozwiązań itp.).

O dokumentacji projektowej nowej świetlicy, poza skróconym opisem przekazanym przez urzędników, wiemy dziś jeszcze tylko to, kto był jej wykonawcą i ile kosztowała. Całość przygotowała firma Arcus S.C. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa z Mikołowa, w ramach umowy podpisanej z Urzędem Gminy Wyry w dniu 13 października 2017 roku, a obowiązującej do 15 marca 2018 roku, na kwotę 54.981,00 zł brutto. Dysponujemy ponadto danymi na temat przygotowanej wcześniej koncepcji rozbudowy, z prezentacji przedstawionej dwa lata temu, która też mniej więcej świadczy o zakresie inwestycji. Z pozyskaną wówczas informacją na temat koncepcji można zapoznać się tutaj.

Świetlica szkole niezbędna
Potrzeba względem świetlicy była i wciąż jest bardzo paląca. Narastającemu z roku na rok problemowi radni przyglądali się już w kadencji 2010-2014. W roku 2015 sprawę podejmowali też sami mieszkańcy m.in. podczas jesiennego spotkania z władzami gminy Wyry5, dopytując o obiecaną inwestycję i sygnalizując przepełnienie świetlicy pełniącej funkcję szkolnej stołówki, na co miała wówczas wpływ rosnąca liczba uczniów w szkole – z jednej, z uwagi na rozwój demograficzny miejscowości i tym samym liczniejsze roczniki, a z drugiej w związku ze zmianami w systemie edukacji.

Przez kilka lat, w wyniku decyzji rządu centralnego, następowało mieszanie roczników w klasach pierwszych w ramach obniżania wieku szkolnego z 7 do 6 lat i równania do standardów zachodnioeuropejskich, z którego ostatecznie, po wcześniejszym wydłużeniu okresu przejściowego, całkowicie się wycofano. W gostyńskiej szkole, poza podstawowymi 12 oddziałami szkoły podstawowej i 6 oddziałami gimnazjum (w rzeczywistości oddziałów w ówczesnym Zespole Szkół było więcej), mieścił się też oddział przedszkolny dla dzieci, których rodzice zdecydowali o przejściu dziecka do szkoły na zasadach dotychczasowych, czyli od 7 lat. Z uwagi na potrzeby i nowe wymagania względem przedszkoli (konieczność zapewnienia opieki młodszym dzieciom), nie było możliwości utrzymania „zerówki” w gmachu przedszkola. W efekcie przedszkole było obłożone jak zawsze, a szkoła jak nigdy wcześniej. Co gorsza, całego zamieszania zapewne udałoby się uniknąć, gdyby w Polsce po 1989 roku znów uznano podmiotowość Górnego Śląska, a tym samym oświata podlegała pod Katowice i osadzony w regionie rząd autonomicznego województwa śląskiego6, ukierunkowany na lokalne warunki, a także wymagania i aspiracje mieszkańców Górnego Śląska.

W 2019 roku nie jest lepiej. W szkole na każdy dzień roboczy konieczne było rozpisanie aż 3 przerw obiadowych, trwających po 15 minut7. Coraz więcej uczniów korzysta też z zajęć prowadzonych w ramach świetlicy szkolnej, zarówno przed, jak i po lekcjach, co wynika m.in. ze zmian zachodzących w strukturze społecznej miejscowości, dziś już zupełnie innej niż nawet 10 lat temu. Z tego też względu poza opieką nauczycieli, która od lat jest w ramach szkolnej świetlicy prowadzona, dobrze byłoby zapewnić uczniom większe przestrzenie, uzupełnione o dodatkowe wyposażenie.

Środki będą poszukiwane
Jeśli w sprawie rozbudowy świetlicy miałoby się coś zmienić w kolejnych miesiącach, to przede wszystkim w oparciu o środki zewnętrzne. Urzędnicy zapewniają, że poprzez Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy mają być czynione starania w celu pozyskania dofinansowania inwestycji z zewnątrz, gdy tylko pojawi się ku temu okazja.

Szansę na to upatruje się dziś przede wszystkim w rządowym programie pn. „Posiłek w szkole i w domu”, przewidzianym na lata 2019-2023, co do którego w Warszawie przyjęto już stosowną uchwałę8. Program zakłada, jak poinformowano, „doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia), a także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni” (moduł III programu).

– Gmina Wyry planuje przystąpienie do tego programu w odniesieniu do Szkoły Podstawowej w Gostyni – zapewniają urzędnicy.

Rozwój sytuacji od zapowiedzi do dnia dzisiejszego:
11.2014Zapowiedź rozbudowy w programie wyborczym wójt Barbary Prasoł
10.2015Wójt deklaruje rozpoczęcie prac nad projektem rozbudowy w 2016 roku
01.2017Urzędnicy zaprezentowali koncepcję rozbudowy świetlicy szkolnej
03.2018Wykonano dokumentację projektową rozbudowy szkoły o świetlicę
05.2018Pozyskano pozwolenie na budowę
01.2019Urządnicy deklarują, że będą szukać środków zewnętrznych na realizację

Przypisy:

  1. Jak zmieni się przedszkole? Przestrzeń zostanie lepiej wykorzystana.
  2. lexlege.pl / Art. 7. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. lexlege.pl / Art. 8. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  4. rzeczenia-nsa.pl / Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-24, syg. II SAB/Sz 61/17
  5. Spotkanie z mieszkańcami: opłata za odpady może być wyższa.
  6. Przedwojenna autonomia i współczesny koncept Śląskiego Województwa Autonomicznego.
  7. zsgostynswietlica.wixsite.com / Informacje, harmonogram wydawania obiadów
  8. prawo.sejm.gov.pl/ Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl