Plany inwestycyjne zdominowały styczniowe posiedzenie komisji gostyńskiej

24 stycznia w sali narad Urzędu Gminy Wyry odbyło się pierwsze w 2017 roku posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, którym przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Piotr Profaska. Głównym celem styczniowego posiedzenia było omówienie zamierzeń inwestycyjnych gminy dla miejscowości Gostyń na kolejne lata.

Radni omówili tego dnia projekt przebudowy ul. Rybnickiej, zapoznali się z koncepcją uwspólnienia elewacji budynków w centrum miejscowości, planem modernizacji budynku przedszkola, projektem modernizacji parkingu za ośrodkiem zdrowia, a także koncepcją rozbudowy świetlicy szkolnej. W obradach poza radnymi z Gostyni, udział wzięła sekretarz gminy Ewa Placha, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut wraz ze współpracownikami, a także zaproszeni goście.

Projekt przebudowy ul. Rybnickiej
Obrady rozpoczęły się oficjalnie o godz. 15.00. Tuż po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji (do czego doszło jednogłośnie), radni przystąpili do omówienia wszystkich założeń projektu przebudowy ul. Rybnickiej (droga powiatowa), z udziałem projektanta i przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. Więcej w odrębnym tekście:

Projekt przebudowy ul. Rybnickiej zaprezentowany [26.01.2017]

Koncepcja nowego wizerunku centrum Gostyni
Następnie zaprezentowana została koncepcja uwspólnienia elewacji budynków użyteczności publicznej w centrum, tak by w przyszłości, w miarę kolejnych modernizacji, wszystkie bryły były realizowane w jednej konwencji. Po krótkim omówieni roboczych koncepcji i nakreśleniu przyszłych oczekiwań, radni zlecili wykonanie pełnego projektu i dokumentacji. Więcej w odrębnym tekście:

Centrum będzie spójne. Powstanie jeden schemat elewacji [26.01.2017]

Przebudowa Gminnego Przedszkola
W następnej kolejności radni zostali zapoznani z projektem pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018. Całość przedstawił pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Po wysłuchaniu prezentacji radni rozmawiali wstępnie na temat rozwiązań, jakie mogą zostać zastosowane celem pogodzenia prac budowlanych z trybem funkcjonowania przedszkola. Odpowiednia strategia ma zostać opracowana w momencie wyłonienia wykonawcy inwestycji.

Jak zmieni się gminne przedszkole? [15.07.2016]

Projekt przebudowy parkingu za ośrodkiem zdrowia
Kolejny zaprezentowany przez pracownika GKI projekt dotyczył przestrzeni za ośrodkiem zdrowia przy ul. Rybnickiej 2. Gmina planuje reorganizację i poszerzenie znajdującego się tam parkingu o część terenu ogrodu przedszkolnego, którą zabierze przy okazji nadchodzącej modernizacji przedszkola. Po modernizacji parking za przychodnią powinien dysponować 37 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym 13 miejsc na terenie anektowanym). Przybliżony termin realizacji tych zamierzeń, z przyczyn finansowych, jest nieznany.

Koncepcja rozbudowy świetlicy szkolnej
Jako ostatnia została przedstawiona koncepcja rozbudowy świetlicy w Zespole Szkół, powstała ze względu na ograniczoną pojemność obecnie użytkowanego pomieszczenia.

Rozwiązaniem problemu niewystarczającej liczby miejsc ma być rozbudowa budynku szkoły o przestrzeń znajdującą się pod filarami, na potrzeby dodatkowej sali dla dzieci i pomieszczeń gospodarczych. Przedstawiona radnym koncepcja rozbudowy, oprócz poszerzenia samej świetlicy o nowe pomieszczenia, zakłada budowę dodatkowych toalet, w tym takiej dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych, a także utworzenie magazynu. Gmach szkoły po rozbudowie miałby zyskać dodatkowe 173 m² powierzchni i ponad 50 miejsc dla dzieci.

Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
W ramach ostatniego punktu porządku obrad, radni przystąpili do rozpatrzenia pism, jakie w ostatnim miesiącu wpłynęły pod adresem komisji.

Pierwsze przedstawione przez Przewodniczącego pismo stanowiło odpowiedź dyrektora Gminnego Przedszkola w Gostyni na plany prywatnego inwestora, co do placu centralnego i budynku poczty w Gostyni. Dyrektor, kierując się interesem wychowanków, zaopiniowała całość negatywnie.

Plan budowy pawilonu i przystosowania budynku poczty do wskazanych przez inwestora celów, zdaniem dyrektor koliduje z aktualnym projektem przebudowy przedszkola – według założeń, przed budynkiem ma powstać miejsce parkingowe dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych z dojazdem oraz pochylnią, ponadto okna wychodzące na budynek poczty będą po rozbudowie obniżone i tym samym bardziej dostępne dla dzieci. Zdaniem dyrektora, problemem jest też odległość budynku poczty od budynku przedszkola, która to jest zbyt mała, by w tym pierwszym mogła się odbywać sprzedaż alkoholu. Dyrektor w swoim liście pisze też, że przychyla się do pomysłu zagospodarowania centrum Gostyni, w tym utworzenia punktu gastronomicznego (bez podawania alkoholu), w połączeniu z innymi ofertami spełniającymi oczekiwania mieszkańców; uznaje koncepcję za ciekawą, ale jedynie w sąsiedztwie lub w połączeniu z budynkiem biblioteki. Sugeruje zajęcie się tym tematem po przebudowie przedszkola, przy uwzględnieniu wskazanych w piśmie kwestii.

Prywatny inwestor chce ożywić centrum Gostyni [12.12.2016]

Kolejne pismo dotyczyło propozycji montażu progu zwalniającego na ul. Drzymały (droga powiatowa), na wniosek właścicieli prywatnego przedszkola językowego. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw, wniosek poddano pod głosowanie. Dwóch radnych poparło propozycję, czterech wyraziło się przeciw. Po głosowaniu radni opowiedzieli się za ustawieniem na ww. ulicy dodatkowego oznakowania.

Trzecie pismo z Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odnosiło się do sprawy przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 928 w miejscowości Wyry, na wysokości ul. Dąbrowszczaków. W swoim piśmie urzędnicy z Urzędu Marszałkowskiego informują między innymi, że analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na ww. przejściu, przekazana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, nie wykazała zasadności budowy sygnalizacji.

Ostatnie rozpatrywane tego dnia pismo, kierowane do Komisji przez Wójta Gminy Wyry, dotyczyło gminnych planów zagospodarowania przestrzennego i bieżących spraw z tym związanych.

Na zakończenie obrad, radni zgłosili kilka wniosków, które zostały zapisane w protokole (i tam też będą dostępne do wglądu). Styczniowe posiedzenie komisji zakończyło się około godziny 19:00.


Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń (zwana też „komisją gostyńską”) to powołana przez Radę Gminy Wyry komisja stała, poświęcona zagadnieniom dotyczącym na ogół wyłącznie miejscowości Gostyń, w której skład wchodzą radni z Gostyni. Komisja zbiera się regularnie w sali narad Urzędu Gminy Wyry, celem omówienia spraw bieżących, w tym projektów uchwał na kolejną sesję Rady Gminy Wyry oraz pism, jakie wpłynęły między posiedzeniami od mieszkańców.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl