Nauczyciele zawiesili strajk. Władze gminy utną pensje strajkującym

Od soboty 27 kwietnia ogólnopolski strajk nauczycieli zostaje zawieszony – taką decyzję zakomunikowała centrala Związku Nauczycielstwa Polskiego w oświadczeniu wystosowanym dwa dni wcześniej, w czwartek 25 kwietnia. Tym samym zawieszona zostaje także akcja strajkowa w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni, choć walka o lepszą przyszłość dla edukacji trwa nadal. Dzień po ogłoszeniu decyzji związku nauczycieli, władze gminy Wyry jednoznacznie opowiedziały się za potrąceniem pensji wszystkim strajkującym nauczycielom z miejscowości Gostyń.

Zawieszając swój strajk, nauczyciele dają rządzącym z Warszawy czas do września, na podjęcie rzeczowych rozmów i wypracowanie konkretnych rozwiązań względem systemu edukacji w Polsce. To na czym w kolejnych miesiącach mają opierać się rozmowy, nauczyciele sprecyzowali w ramach sześciopunktowego programu pod nazwą „Szkoła na szóstkę”. Program ten zakłada: wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB, odchudzenie przeładowanej podstawy programowej (w tym lekki tornister), kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej w modelu „zakuć, zdać, zapomnieć”, zmniejszenie biurokracji w szkołach, zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

Będą cięcia w wynagrodzeniach
O postulatach nauczycieli względem władz RP radnych gminy Wyry poinformowała również prezes ZNP Zarząd Oddziału Łaziska Górne, w piśmie skierowanym do Rady Gminy Wyry na VI sesję, która odbyła się w piątek 26 kwietnia. Szefowa lokalnych struktur związkowych zwróciła się w nim ponadto z prośbą do radnych, o poparcie wniosku ZNP Łaziska Górne skierowanego do dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym dyrektora szkoły w Gostyni, o podjecie wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań umożliwiających wypłatę wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty, wynagrodzenia lub innej gratyfikacji za okres strajku w oświacie.

Nasz protest jest prowadzony w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz uchwał właściwych struktur ZNP – i jest legalny. Strajk uzyskał poparcie większości pracowników oświaty we wszystkich placówkach objętych sporem zbiorowym na terenie miasta Łaziska Górne i gminy Wyry. Otrzymał też poparcie Rady Gminy Wyry wyrażające się w uchwale z 31 stycznia 2019 roku. Strajkujemy ponieważ od 2017 roku Premier RP nie odpowiada na nasze zaproszenia do negocjacji w sprawie sytuacji finansowej w oświacie. Strajkujemy, bo upominamy się o godność, szacunek i satysfakcję, w tym finansową, uważając że godne płace to pierwszy krok do naprawy polskiej edukacji i odbudowania prestiżu zawodu nauczyciela. Strajkujemy, bo chcemy zwrócić uwagę na poważne problemy, z jakimi boryka się na co dzień polska szkoła: na zmniejszający się procent udziału edukacji w PKB, na fatalne podstawy programowe, na rzeczywiste problemy zdrowotne dzieci i młodzieży, na zwiększającą się grupę uczniów z rożnymi dysfunkcjami, na rosnące potrzeby zatrudniania w szkołach specjalistów, pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów różnych specjalności. Strajkujemy, bo zależy nam na dobrej edukacji dzieci i młodzieży. Zależy nam na szkole prowokującej do myślenia, szkole, która przygotowuje do życia i mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata. Strajkujemy, bo mamy dość nierzetelnych informacji o wysokości zarobków nauczycieli i o czasie naszej pracy. Jednocześnie z całą stanowczością chcemy podkreślić, że nie strajkujemy przeciwko uczniom i ich rodzicom.

O odniesienie się do sprawy wynagrodzeń poproszone zostały władze gminy Wyry. W następstwie poinformowano, że po spotkaniu z włodarzami powiatu mikołowskiego, jak również pozostałych gmin powiatu, władze gminy opowiedziały się za cięciami.

Dzisiaj [26 kwietnia] uczestniczyłam w spotkaniu wszystkich zainteresowanych osób z naszego powiatu, również ze starostą. Jednoznacznie została podjęta decyzja, że nastąpią potrącenia wynagrodzeń. Jest ona zgodna, także i naszym zdaniem, z przepisami prawa – poinformowała Ewa Placha, sekretarz gminy Wyry.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl