Wchodzi obowiązek zasłaniania ust i nosa. Od 16 kwietnia do odwołania

Od 16 kwietnia do odwołania wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy każdorazowym wyjściu z domu. Wymóg ten można spełnić nie tylko przy użyciu materiałowej maseczki, ale też stosując zwykły szalik lub chustę. Wprowadzenie nowego obowiązku nie zwalnia jednocześnie od konieczności zachowywania dystansu pomiędzy innymi ludźmi, który wynosi minimum 2 metry.

Wymóg zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części obowiązuje m.in. w komunikacji publicznej; w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie; w miejscach ogólnodostępnych takich jak drogi, place, urzędy, obiekty handlowe czy tereny wspólne dla większej liczby ludzi.

Nowy obowiązek reguluje rozporządzenie Rady Ministrów RP w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Najważniejsze zapisy zostały wyszczególnione pod grafikami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia RP.

Na zdjęciu tytułowym maseczki uszyte dla sąsiadów przez mieszkankę ul. Miarowej.Wytyczne szczegółowe:

1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach,
  b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
  c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  d) na terenie nieruchomości wspólnych.

2. Obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
 2. dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 3. osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób;
 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 1. organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
 2. innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-ws-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-w-miejscach-publicznych (14 kwietnia 2020 roku)


Default image
RJ
Zostaw komentarz