Od przyszłego roku zapłacimy więcej za śmieci

27 października Rada Gminy Wyry podjęła uchwały nowelizujące gminny system gospodarowania odpadami. W momencie wejścia ich w życie, to jest 1 stycznia 2017 roku – przy pewnej korekcie częstotliwości wywozu odpadów – w górę pójdą stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęty przez radnych wariant systemu to ten, za którym opowiedziała się zdecydowana większość uczestników konsultacji przeprowadzonych przez gminę w dniach od 5 do 19 września 2016 roku1. W ankiecie dotyczącej odbiorów opadów2, gmina proponowała dwa warianty: nieco droższy od obecnego (z odbiorem odpadów zmieszanych co dwa tygodnie) i jeszcze droższy (uwzględniający odbiór odpadów zmieszanych co dwa tygodnie i odbiór odpadów zielonych raz w miesiącu, z limitem do trzech worków na miesiąc). Wybór padł na pierwszą z przedstawionych przez gminę propozycji.

Z uzasadnienia dołączonego do uchwał wynika, że mieszkańcom gminy od nowego roku przyjdzie zapłacić więcej nie tylko za powrót do porzuconego w ubiegłym roku dwutygodniowego cyklu odbiorów odpadów zmieszanych, ale też za możliwość zrównoważenia wpływów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, o co zabiegały władze gminy i polski ustawodawca.

Opłaty miesięczne za gospodarowanie odpadami po 1 stycznia 2017 roku3:

– budynki mieszkalne jednorodzinne
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki, opłata będzie wynosiła 16 zł/osoba dla gospodarstw liczących do 5 osób (wcześniej 12 zł/osoba) oraz 1 zł za każdą kolejną osobę (ulga bez zmian). W przypadku nieprowadzenia selekcji, opłata będzie wynosiła 32 zł/osoba (wcześniej 18 zł/osoba).

– budynki mieszkalne wielorodzinne
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki opłata będzie wynosiła 14 zł/osoba (wcześniej 10 zł/osoba), a przy nieprowadzeniu selektywnej zbiórki 28 zł/osoba (wcześniej 15 zł/osoba).

– budynki niezamieszkałe
Zmianie ulegają także stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady – tabela.


Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych po 1 stycznia 2017 roku4:
Odpady zmieszane będą odbierane z nieruchomości co dwa tygodnie (w bieżącym półroczu odbierane są z pojemników co trzy tygodnie).

Odpady segregowane, z worków żółtych na tworzywa sztuczne i metal, worków zielonych na szkło oraz worków niebieskich na papier, będą odbierane z posesji raz w miesiącu (tak jak do tej pory).

Odpady zielone i ulegające biodegradacji w workach brązowych mimo nowych stawek, nadal nie będą odbierane sprzed posesji. Tak jak zostało to ustalone w lipcu 2016 roku, mieszkańcy mają możliwość dostarczenia worków brązowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyrach we własnym zakresie.

Gmina podtrzymuje przy tym dodatkowo płatne worki koloru pomarańczowego na odpady zielone i ulegające biodegradacji, dostępne w Urzędzie Gminy i Domu Kultury w cenie 10 zł/worek, które w wyznaczonym terminie są odbierane bezpośrednio z posesji – tak jak do tej pory, raz w miesiącu od kwietnia do listopada5.

Popiół w dedykowanych pojemnikach będzie odbierany raz w miesiącu w wybranym okresie czasu, to jest w miesiącach (9 z 12): styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad, grudzień (bez zmian, tak jak to ustalono w lipcu 2016 roku).

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą w kontenerach KP4, KP7 lub KP10 po złożeniu deklaracji w Urzędzie Gminy, za dodatkową opłatą (odpady budowlane nie będą już odbierane z worków typu BIG BAG6). Ponadto, mieszkańcy będą mogli we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Wyrach odpady budowlane w ilości do 350 kg na jednego mieszkańca, na rok, bezpłatnie (zapis o takiej możliwości dodano w trakcie sesji Rady Gminy Wyry).

Odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne będą odbierane sprzed posesji raz w roku, w wybranym terminie (w bieżącym roku kalendarzowym odbyła się tylko wystawka odpadów wielkogabarytowych7, w poprzednich latach były realizowane obie zbiórki8).

Nie ulega zmianie ilość pojemników i worków przypadających na jedną nieruchomość w zależności od liczby mieszkańców zdeklarowanej przez właściciela nieruchomości.

W dalszym ciągu odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości, zarówno odpadów zmieszanych, jak i tych zbieranych w sposób selektywny.


Uzasadnienie zmian:
Jak można przeczytać w uzasadnieniu do jednej z „uchwał śmieciowych”, zmiany są podyktowane koniecznością zbilansowania wpływów od mieszkańców i wydatków na ich odbiór oraz późniejsze przetwarzanie, a także potrzebą zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zamieszanych.

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z analizą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wyry. Po przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami, które miały miejsce od 5 września do 19 września br. w sprawie zmiany wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w powiązaniu z zakresem i częstotliwością odbioru odpadów komunalnych od stycznia 2017r., proponuje się powrót do odbioru odpadów zmieszanych co 2 tygodnie.
Uchwała nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Wyry

Zwiększenie stawki jest konieczne ze względu na fakt, iż przychody są mniejsze aniżeli koszty funkcjonowania co powoduje, że system się nie bilansuje. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią, że z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatem gmina jest zobowiązana do podniesienia stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tak więc podniesienie stawki jest zasadne.
Uchwała nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Wyry


Zapis z głosowania nad „uchwałami śmieciowymi”:

Przypisy:

  1. Wyniki ankiety dostępne na stronie gminy.
  2. Fotokopia karty do głosowania, sporządzona podczas spotkania z mieszkańcami 7 września 2016 roku.
  3. Sporządzono na podstawie uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (oczekuje na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku).
  4. Sporządzono na podstawie uchwały nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (oczekuje na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku).
  5. Uchwała Rady Gminy Wyry o usługach dodatkowych.
  6. Worki tego typu zostały wykreślone z treści uchwały regulującej wywozy.
  7. Ostatnia zbiórka odpadów wielkogabarytowych miała miejsce w dniu 4 czerwca 2016 roku.
  8. Ostatnia zbiórka odpadów elektronicznych odbyła się 13 czerwca 2015 roku.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl