Odbiór odpadów zielonych sprzed posesji tylko za dodatkową opłatą

Od 1 lipca wchodzi w życie nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta na okres 6 miesięcy między Gminą Wyry a konsorcjum firm Master Odpady i Energia (lider) oraz Tönsmeier Południe (partner)1, wraz z którą ulegnie zmianie zakres usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Z początkiem nowego miesiąca zamienią się zasady odbioru odpadów zielonych i odpadów budowlanych, a także zmniejszy się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych. Wysokość opłaty za wywóz śmieci nie ulegnie jednak zmianie.

Odbiór odpadów po 1 lipca 2016 roku:

Odpady zmieszane będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych co trzy tygodnie (wcześniej były odbierane z dedykowanych pojemników co dwa tygodnie).

Odpady segregowane, z worków żółtych na tworzywa sztuczne i metal, worków zielonych na szkło oraz worków niebieskich na papier, będą odbierane z posesji raz w miesiącu (tak jak do tej pory).

Odpady zielone i ulegające biodegradacji w workach brązowych nie będą odbierane sprzed posesji. Mieszkańcy zostali zobowiązani przez gminę do dostarczania ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyrach przy ulicy Słonecznej lub kompostowania (wcześniej odpady z worków brązowych były odbierane bezpośrednio sprzed domów raz w miesiącu w wyznaczonym okresie).

Ponadto wprowadzone zostaną do obiegu worki koloru pomarańczowego na odpady zielone i ulegające biodegradacji, dostępne w Urzędzie Gminy i Domu Kultury za dodatkową opłatą (10 zł od worka2), które będą w wyznaczonym terminie odbierane bezpośrednio z posesji raz w miesiącu od kwietnia do listopada.

Popiół w dedykowanych pojemnikach będzie odbierany raz w miesiącu w wybranym okresie czasu, to jest w miesiącach (9 z 12): styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad, grudzień (wcześniej popiół był odbierany raz w miesiącu przez cały rok).

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą w workach typu BIG BAG, kontenerach KP4, KP7 lub KP10 po złożeniu deklaracji w Urzędzie Gminy Wyry, za dodatkową opłatą (wcześniej po zgłoszeniu potrzeby odbioru tego typu odpadów, bez dodatkowych obostrzeń).

Nie ulega zmianie ilość pojemników i worków przypadających na jedną nieruchomość w zależności od liczby mieszkańców zdeklarowanej przez właściciela nieruchomości.

W dalszym ciągu odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości, zarówno odpadów zmieszanych, jak i tych zbieranych w sposób selektywny.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały Rady Gminy Wyry, nowelizującej system gospodarowania odpadami, zmiany są podyktowane koniecznością zbilansowania wpływów od mieszkańców i wydatków na ich odbiór oraz późniejsze przetwarzanie3.


Sporządzono na podstawie uchwały nr XIX/193/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (oczekuje na wejście w życie z dniem 1 lipca 2016 roku).

Do wglądu porównanie uchwały z 2015 roku i uchwały z 2016 roku -> Kliknij tutaj (plik PDF).

Przypisy:

  1. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy z 15 czerwca. Umowę zawarto 21 czerwca
  2. Uchwała Rady Gminy Wyry o usługach dodatkowych (wprowadza worki pomarańczowe)
  3. Urzędnicy o kosztach przetwarzania odpadów, tekst z gostyńśląska.pl
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl