Pierwsza zdalna sesja Rady Gminy Wyry. Główny temat: COVID-19

Po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, w czwartek 30 kwietnia odbyła się kolejna, XVI sesja Rady Gminy Wyry. Po raz pierwszy w historii radni obradowali tego dnia zdalnie, korzystając z internetowej aplikacji do wideokonferencji. Tematem głównym kwietniowej sesji była sytuacja z COVID-19 z perspektywy gminy.

Obrady z sali sesyjnej Urzędu Gminy Wyry poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny. Na potrzeby wideo-sesji przedstawiciele gminy łączyli się z biur znajdujących się w urzędzie, a radni wprost ze swoich domów.

Nagranie z kwietniowej sesji rady gminy, trwające wraz z przerwami ponad 6 godzin, dostępne jest na końcu tekstu lub po kliknięciu tutaj.


Żadnych potwierdzonych przypadków

Po stwierdzeniu prawomocności, przegłosowaniu porządku obrad, a następnie przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, oddano głos Wiesławowi Kawala, naczelnikowi Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

Na początku naczelnik poinformował że, w gminie Wyry na dzień 30 kwietnia br. nie było osób zakażonych. Tylko 1 osoba objęta jest kwarantanną.

W innych gminach powiatu obecnie zakażonych jest w sumie 19 osób, z czego 2 to osoby, które na stałe mieszkają w gminach poza powiatem mikołowskim (Chudów i Gliwice). Zakażeni mieszkańcy powiatu to obecnie 17 osób – 14 z Mikołowa, 2 z Orzesza i 1 z Łazisk Górnych. Licząc z ozdrowieńcami, których jest 3, w powiecie w sumie 22 osoby miały pozytywny wynik badania w kierunku SARS-Cov-2. Ozdrowieńcy to 2 osoby z Mikołowa i 1 osoba z Orzesza. Kwarantanną w powiecie objętych jest 56 mieszkańców.

Obecnie 14 osób zakażonych z Mikołowa to są osoby przebywające w ośrodku Caritasu w Borowej Wsi. Do dziś powiat przeprowadził tam ok. 60 pobrań wymazów, to jest ok. 30-40% ogólnej liczby pensjonariuszy tam rezydujących. Z tej puli część wymazów dało wynik pozytywny, dlatego tyski sanepid podjął decyzję, aby poddać pensjonariuszy ponownemu badaniu, bądź poddać pierwszemu badaniu tych, którzy dotąd badania pod kątem COVID-19 nie mieli. Trwa pobieranie nowych próbek od ok. 130 osób. Jak przyznał naczelnik, jest to bardzo duża liczba, a na wyniki trzeba będzie poczekać.

Próbki odbiera od pacjentów wymazobus finansowany przez miasto Tychy i powiaty: mikołowski, bieruńsko-lędziński, pszczyński. Procedurę przeprowadza zespół składający się z wykwalifikowanego ratownika medycznego i pielęgniarki. Ogółem, co dotyczy zarówno ośrodka w Borowej Wsi jak i innych części powiatu, miało miejsce 98 pobrań za pośrednictwem wymazobusa w dniach od 16 do 24 kwietnia. Z końcem kwietnia rozpoczęto pobieranie wspomnianych już 130 nowych próbek z Borowej Wsi. Naczelnik ma nadzieję, że wszystkie badania zakończą się do 2 maja. Wyniki negatywne pojawiają się w przeciągu 24-48 godzin. W przypadku wyników pozytywnych, przeprowadza się dodatkowe badania kontrolne i wówczas potrzeba od 48 do 72 godzin.

Od początku zaistnienia sytuacji epidemicznej powiat prowadzi intensywne działania mające na celu zabezpieczenie mieszkańców i jednostek organizacyjnych powiatu. Do tej pory wydano prawie 120 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia zabezpieczającego, zakupiono ponad 20 tys. maseczek chirurgicznych, z czego od razu 10 tys. trafiło do szpitala powiatowego. Pozostałe rozdysponowano do jednostek organizacyjnych i do służb wspomagających powiat, takich jak policja, państwowa straż pożarna czy ochotnicze straże pożarne. Na tej samej zasadzie zakupiono i przekazano też 800 litrów płynu do dezynfekcji. Powiat realizuje te wszystkie zadania w sposób ciągły, zapewniając w razie potrzeby dodatkowe dostawy niezbędnych środków.


Joanna Pasierbek-Konieczny: Powiat prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu. Jak wygląda tam sytuacja? Jakie zostały wprowadzone obostrzenia, procedury, by uniknąć sytuacji z ośrodka znajdującego się w Borowej Wsi?

Naczelnik odpowiedział, że jeśli chodzi o DPS w Orzeszu to sytuacja jest bardzo dobra, nie ma żadnego przypadku zakażenia, a pani dyrektor od dawna przygotowywała się do tego, żeby zabezpieczyć podpieczonych i personel przed ewentualnym zakażeniem. Powiat jest w ciągłym kontakcie z kierownictwem. Obecnie ośrodek ma wszystko, czego potrzebuje, nie ma sytuacji zagrożenia.

Piotr Jeleń: Ile osób z ośrodka w Borowej Wsi jest hospitalizowanych, gdzie przebywają pozostałe osoby zakażone? Jak ta trudna sytuacja jest tam rozwiązywana?

Naczelnik przypomniał, że ośrodek w Borowej Wsi jest ośrodkiem prywatnym prowadzonym przez Caritas Polska i powiat może tylko wspierać działania dyrektora – co też robi. Z Borowej Wsi hospitalizowana jest 1 osoba – to pierwsza osoba zarażona – która przebywa w szpitalu w Raciborzu. Jest to pacjent, który wymaga dializowania, został zarażony w ośrodku dializ w Rudzie Śląskiej, stąd wirus został przywleczony do Mikołowa.

Co do pozostałych osób naczelnik wyjawił, że specyfika ośrodka polega na tym, że pensjonariusze podzieleni są na grupy, i są to grupy stosunkowo hermetyczne. Sytuacja dotyczy dwóch grup, które są odizolowane od reszty. Niemniej szlaki czyste i brudne w ośrodku się spotykają, i tu jest największe ryzyko do ewentualnego dalszego rozprzestrzeniania wirusa. – W razie potrzeby o ewakuacji całego domu opieki może zadecydować wojewoda, ale taka decyzja póki co nie zapadła – poinformował naczelnik.


Gmina w czasie pandemii

Następnie Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł przedstawiła temat działań podjętych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 na terenie gminy.

[DANE] Jak potwierdziła na wstępie wójt, na dzisiaj w gminie tylko 1 osoba przebywa na kwarantannie. Do gminy na bieżąco spływają dane z sanepidu oraz powiatowego biura zarządzania kryzysowego o osobach na nią kierowanych. Obowiązkiem gminy jest na bieżąco przekazywać te dane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby pracownicy socjalni mogli objąć osoby z kwarantanny nadzorem w kwestii najpilniejszych potrzeb. Wójt wyraziła nadzieję, że stan jaki notowany jest obecnie w gminie – czyli szczęśliwie nie najgorszy – będzie się utrzymywał w dalszym okresie.

[URZĄD GMINY] Od dnia ogłoszenia obostrzeń w związku z COVID-19 urząd pozostaje zamknięty dla petentów w zwykłych sprawach, ale cały czas pracuje i realizuje wszystkie wnioski. Wójt w tym miejscu ponownie zaapelowała, aby wnioski były przesyłane w formie elektronicznej – mailem, na skrzynkę ePUAP lub w formie papierowej przez skrzynkę podawczą, którą można znaleźć przy głównych drzwiach od strony ul. Głównej.

Urząd nie jest otwarty wprost na sprawy, które wymagają bezpośredniego kontaktu, dlatego w przedsionku urzędu zorganizowano stanowisko bezpieczne, gdzie mieszkaniec może przyjść po umówieniu na spotkanie z urzędnikiem. W ten sposób może np. odebrać dowód osobisty. Wójt następnie przypomniała, że wszystkie sprawy muszą być załatwiane zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, w co zalicza się obowiązek zasłaniania ust i nosa, ale też konieczność korzystania z rękawiczek, używania płynów dezynfekujących.

[PUNKT KASOWY] Jak przyznała wójt, do urzędu gminy wpływa wiele wniosków od mieszkańców z prośbą o uruchomienie punktu kasowego. W chwili obecnej przywrócenie punktu nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa. Wójt prosi o korzystanie z elektronicznych metod płatności, dodając, że obecnie prowadzone są rozmowy z bankiem spółdzielczym działającym w Wyrach na temat obsługi wpłat w kasie tego banku.

[WIDEOKONFERENCJE] Wójt poinformowała, że regularnie uczestniczy w wideokonferencjach z innymi samorządowcami – ze starostami, burmistrzami i wójtem Ornontowic. Zdalnie realizuje też spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych. Ponadto komisje stałe Rady Gminy Wyry od poniedziałku obradowały w sposób zdalny.

[ZAMKNIĘTE JEDNOSTKI] Od 16 marca przedszkola i szkoły, a także instytucje kultury są zamknięte. Nauczyciele prowadzą zajęcia dla uczniów przez internet. Administracja pełni dyżury w placówkach lub została zwolniona ze świadczenia pracy. Dyrektorzy sprawują nadzór nad placówkami.

W sprawie możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja wójt powiedziała, że gminne przedszkola 6 maja dalej będą zamknięte. Od momentu pozyskania informacji o możliwości otwarcia placówek urząd analizuje sytuacje, zapoznaje się z otrzymanymi zaleceniami. Gmina jest też w stałym kontakcie z dyrektorami. W chwili wypracowania rozwiązania, informacja o tym zostanie opublikowana z wyprzedzeniem, aby rodzice mogli się przygotować.

[DEZYNFEKCJA] Gmina podejmuje działania dotyczące dezynfekcji przestrzeni publicznych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach prowadzi dezynfekcje budynków komunalnych – klamek, poręczy, domofonów, skrzynek pocztowych, łączników, ław przystankowych, a także klawiatur i ekranów stanowiących elementy bankomatów i paczkomatów. Działania podejmowane są codziennie, również w soboty i niedziele.

Gmina zakupiła środki ochrony bezpośredniej, płyny dezynfekcyjne i sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Na środki ochronne wydano ponad 14 tys. zł – zakupiono 950 szt. maseczek, 390 szt. rękawic, 170 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 160 litrów płynu do czyszczenia powierzchni i 20 litrów koncentratu do dezynfekcji powierzchni. W niezbędne środki wyposażone zostały wszystkie jednostki gminne, kolejne na bieżąco są przekazywane do ZGK Wyry i GOPS Wyry. Gmina wyposażyła też jednostki OSP w środki ochrony osobistej, jak również w kombinezony ochronne, maski pełnotwarzowe i półmaski, okulary ochronne, pochłaniacze i taśmy o wartości ok. 5 tys. 300 zł.

[AKCJA INFORMACYJNA] Wójt przekazała, że na wszystkich tablicach ogłoszeniowych w gminie, ale też w przestrzeni niektórych sklepów, rozwieszono plakaty z zasadami bezpieczeństwa oraz na temat obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

Na stronie internetowej gminy na bieżąco ukazują się informacje dotyczące profilaktyki oraz stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Opublikowano też informator na temat tego, jak załatwić w sposób elektroniczny, bez konieczności fizycznej wizyty w urzędzie, najpilniejsze sprawy. Wyjaśnia się tam, w jaki sposób można komunikować się z urzędem, jak przesyłać dokumenty elektroniczne przez ePUAP, czy też jakie są sposoby przekazywania deklaracji podatkowych. Urząd informuje ponadto o możliwości założenia Profilu Zaufanego, sposobach korzystania z internetowego portalu e-Urząd oraz wskazuje, jak pozostać w komunikacji z urzędem poprzez aplikację mobilną lub powiadomienia SMS.

[PSZOK] Od ogłoszenia stanu epidemicznego do 14 kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wyrach był zamknięty. Obecnie działa, ale wprowadzono nowe zasady.

Samochody wpuszczane są na teren punktu pojedynczo pod kontrolą pracownika, a maksymalna liczba osób zdających odpady to 2 – łącznie z osobami będącymi w pojazdach. Obowiązkowo każda osoba musi mieć na sobie rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę ochronną, a osoby które nie będą ich posiadały, nie będą wpuszczane na teren PSZOK. Weryfikacja danych następuje w sposób bezkontaktowy, dokument potwierdzający przekazanie odpadów sporządzany jest bez podpisu zdającego odpady.

[PRZYCHODNIE ZDROWIA] Wójt powiedziała, że przychodnie w gminie pracują, ale za zamkniętymi drzwiami. Prowadzone są teleporady, w ramach których można uzyskać recepty i L4. Do środka można dostać się tylko w ustalonych terminach.

[ZAKUPY Z DOWOZEM] GOPS wprowadził możliwości dowozu zakupów osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym. Zakupy dla osób potrzebujących dostarcza sklep Rabat z Wyr. W celu uzyskania takiej pomocy należy skontaktować się z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 32 323 02 38.

Poprzez GOPS osoby które nie posiadają ochronnych maseczek lub które z różnych względów już ich nie mają, mogą takie materiały otrzymać. GOPS przekazuje maseczki, które zostały nieodpłatnie przekazane dla mieszkańców od innych mieszkańców gminy.

[WOLONTARIAT] Wójt poinformowała, że wiele osób zaangażowało się w akcję szycia maseczek dla służb medycznych. Włączali się pojedynczy mieszkańcy, pracownicy jednostek, ale i firmy. Część działa w ramach akcji „Tychy i Mikołów szyją dla medyków”. Korzystając z okazji wójt raz jeszcze podziękowała wszystkim za zaangażowanie.

[POMOC DLA SZPITALA] Wójt poinformowała, że dzięki zmianie w budżecie możliwe będzie przekazanie 10 tys. zł na zakup respiratora dla szpitala powiatowego. Ponadto za sprawą Mikołowa i Wyr do szpitala powiatowego trafiło w ostatnim czasie 156 tys. zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

[LAPTOPY DLA UCZNIÓW] W związku z potrzebą doposażenia uczniów w sprzęt do zdalnej nauki Urząd Gminy Wyry zgłosił wniosek o zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Do szkół w maju trafią 22 laptopy wraz z oprogramowaniem.

[PRZEDSIĘBIORCY] Jak poinformowała wójt, dnia 3 kwietnia wydała zarządzenie ws. wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasób gminy. O odstąpienie od naliczania czynszu w momencie zawieszenia działalności lub gdy działalność jest niemożliwa do wykonywania, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odstąpienie w wysokości 100% czynszu – jeśli czynsz nie obejmuje mediów, lub 85% – jeśli czynsz obejmuje również media. Dla przedsiębiorców niewymienionych w rozporządzeniu zaproponowano ograniczenie czynszu o 85% – przy samym czynszu, oraz o 70% – jeśli w czynszu zawarte są media. Warunkiem jest złożenie wniosku. Do 28 kwietnia wpłynęły 4 wnioski. Łączna ulga za miesiąc marzec to prawie 2 tys. zł, a ulga za kwiecień to 4 tys. 100 zł.

[BOISKA I PLACE ZABAW] Zgodnie z wydanym zarządzeniem wójta, wszystkie obiekty sportowe, w tym place zabaw i siłownie zewnętrzne, są zamknięte. Wójt zapewniła, że jeśli krajowe przepisy kiedyś na to pozwolą, to obiekty te będą stopniowo otwierane.

[KANALIZACJA] ZGK Wyry do odwołania wstrzymał bezpośredni kontakt z klientami, w tym wyjścia inkasentów w celu odczytu wodomierzy w domach mieszkańców. Wójt prosi o podawania aktualnych odczytów przez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Faktury dostarczane są do skrzynek pocztowych. Przy braku informacji o stanie wodomierza, do 20. dnia każdego miesiąca faktury za ścieki będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich trzech miesiącach. Wójt apeluje, aby pilnować terminów i co miesiąc przekazywać do ZGK odczyty z wodomierzy.

Wójt poprosiła też, by nie wrzucać nasączanych chusteczek higienicznych do ubikacji, bo z tego powodu było już kilka awarii, które spowodowały zatkanie sieci kanalizacyjnej. Materiał ten nie rozpuszcza się, nie ulega biodegradacji.

[SPRAWY SPOŁECZNE] Zawieszony został Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Domu Kultury w Gostyni. Nie odbyło się spotkanie ze stypendystami. W ostatnim czasie wójt odbyła spotkanie z dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych. Jak poinformowała pani dyrektor, z terenu gminy przybyło w ostatnim czasie 14 osób bezrobotnych. Obecnie PUP wykonuje wnioski z tarczy dla przedsiębiorców. Urząd ten otrzymał ok. 20 mln na udzielnie pożyczek bezzwrotnych dla przedsiębiorców. Ponadto wpłynęło do nich ok. 100 wniosków o dofinansowanie dla pracowników.


Adam Myszor: Ile osób skorzystało z pomocy GOPSu i czy pracownicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie z racji większych niż zwykle obowiązków?

Wójt odpowiedziała, że wszystkie działania wpisują się w bieżącą działalność tej jednostki, GOPS nie podaje ilu osobom udzielił w danym dniu pomocy. Przypomniała, że pracownicy socjalni mają obowiązek kontaktowania się z osobami, które pozostają w kwarantannie.

[…]

Adam Myszor: Jakie jest stanowisko gminy w sprawie wyborów prezydenckich?

Wójt odpowiedziała, że stanowisko zaprezentowane 29 kwietnia obowiązuje. Na dzisiaj, zgodnie z przepisami, nie ma możliwości przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej.

[…]

Marek Gołosz: Czy na terenie gminy odnotowano naruszenia w zakresie nałożonych ograniczeń w przemieszczaniu się czy obowiązku zasłaniania ust i nosa?

Wójt odpowiedziała, że nie dotarła do niej informacja o takich sytuacjach. Były jednak pytania o osoby mające zostać ukarane za pobyt na cmentarzu przed świętami wielkanocnymi. Komendant straży miejskiej przekazał gminie, że takich sytuacji nie było, nikt nie został ukarany. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to byłby to raczej pouczenia. Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o policjantów. W tej chwili wyposażono policjantów w maseczki, które są wręczane osobom, które ich na sobie nie miały w czasie kontroli.

Tomasz Fityka: Czy wpłynęła informacja z OREW Wyry w sprawie planów wznowienia działalności? Czy zajęcia nie mogłyby być prowadzone również zdalnie?

Wójt odpowiedziała, że kierownik placówki podziela zdanie gminy i nie wyobraża sobie otwarcia oddziału przedszkolnego w proponowanym przez rząd RP terminie. To jednak czy placówka wznowi działalność, zależy od stowarzyszenia, które je prowadzi. Decyzja co do tego na ten moment nie jest znana. Jeśli taką gmina otrzyma, to poda ją na stronie. Przedszkola niepubliczne będą chciałby wznowić działalność w jakimś stopniu. W sprawie zajęć zdalnych, wójt zobowiązała się tą propozycję przekazać.

[…]

Adam Myszor: Czy w związku z ograniczeniami, jakie czasowo występowały na liniach komunikacji miejskiej, składka do ZTM będzie odpowiednio mniejsza?

Wójt odpowiedziała, że były prowadzone konsultacje z Zarządem GZM i w ramach sesji Zgromadzenia GZM, i niestety wpływy z biletów oraz liczba pasażerów zmalała zdecydowanie. Trudno dziś powiedzieć, czy będą z tego oszczędności czy dopłaty.


Radni pracują w trybie zdalnym

Przewodnicząca Joanna Pasierbek-Konieczny przestawiła w dalszej części obrad informację na temat działań związanych z umożliwieniem radnym pracy w trybie zdalnym.

Na początku przewodnicząca podkreśliła, że możliwość zdalnego prowadzenia obrad pojawiła się po nowelizacji prawa krajowego. W celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia takich obrad na gruncie gminy, kontaktowała się telefonicznie z panią sekretarz i panią wójt. Priorytetem było zapewnienie możliwości technicznych na ostatni tydzień miesiąca, czyli na czas, kiedy zwyczajowo zwoływane są komisje i sesje.

Przewodnicząca poinformowała, że nie było potrzeby zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym, nie trzeba było np. dokonywać niezbędnych zmian w budżecie. Dodała również, że nowelizacja prawa na szczeblu centralnym nadała wójtowi szereg uprawnień, które wcześniej dla tego organu nie były dostępne.

W celu przestawienia prac rady w tryb zdalny, na początku wspólnie z panią sekretarz ustalono, że gmina skorzysta z dodatkowego oprogramowania do wideokonferencji, które opracowane zostało z potrzeby chwili przez dostawcę usługi e-Sesja.

14 kwietnia, po świętach, odbyło się spotkanie robocze w tym zakresie, sprawdzano możliwości techniczne u radnych. 15 kwietnia przeprowadzono próbę, najpierw w małym gronie z panią sekretarz, biurem rady, i pod okiem informatyka, a później również z pomocą innych radnych. Okazało się jednak, że program działa niestabilnie, przy dołączaniu kolejnych uczestników zawieszał się, a praca z tą wersją była niekomfortowa.

Wspólnie z panią sekretarz ustalono następnie, że ostatecznie wykorzystane zostanie inne komercyjne oprogramowanie – program Zoom. Również 15 kwietnia w godzinach późniejszych przeprowadzono pierwszą próbę na ogólnodostępnej wersji tej aplikacji. Wraz z informatykiem udało się ją uruchomić i przetestować. Zakupiono odpowiednią licencję.

20 kwietnia wszyscy radni otrzymali drogą elektroniczną wiadomość o tym, że następnego dnia, 21 kwietnia o 15:30, przeprowadzona zostanie próbna transmisja z wszystkimi radnymi. Program się sprawdził, a dwa dni później odbyła się oficjalna próba z programem e-Sesja. Podczas tej transmisji nie stwierdzono problemów technicznych.

Od poniedziałku 27 kwietnia w trybie zdalnym obradowały komisje stałe. Przewodnicząca podziękowała pracownikom urzędu za współpracę i przypomniała radnym, że to gmina jest zobowiązana zapewnić techniczne warunki do przeprowadzenia sesji.

[…]


Powyżej przedstawione zostały najważniejsze fragmenty z punktów początkowych kwietniowej sesji dotyczących bezpośrednio sytuacji z COVD-19 (podobnie jak tydzień temu w przypadku sesji powiatowej). Całą kwietniową sesję można obejrzeć na załączonym poniżej nagraniu, działającym w ramach platformy YouTube.


https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

Default image
Redakcja
mail[at]gostynslaska.pl
Zostaw komentarz