Powstał plan rozwoju sieci drogowej. Trwają konsultacje

Na zlecenie Urzędu Gminy Wyry przygotowany został Plan Rozwoju Sieci Drogowej Gminy Wyry na lata 2022-2030. Pełną treść tego opracowania udostępniono w sieci w ramach konsultacji z mieszkańcami, które potrwają do piątku 25 listopada. Plan w całości odnosi się do gminnej sieci dróg, w tym pod kątem przyszłych inwestycji.

Dokument opracowała firma TRAKO Projekty Transportowe z Wrocławia. Całość można pobrać tutaj w formie pliku PDF, a mówienie najciekawszych części dostępne jest tutaj.

Propozycje zawarte w planie: zmiana klas technicznych niektórych dróg gminnych, wytyczenie głównych ciągów wymiany ruchu między Gostynią a Wyrami, przejęcie przez gminę niektórych dróg powiatowych, wyznaczenie nowych dróg jednokierunkowych, utworzenie dodatkowych przystanków autobusowych w ciągu ul. Rybnickiej.

Konsultacje społeczne prowadzone są w dniach od 14 do 25 listopada. Za pośrednictwem specjalnej karty konsultacyjnej wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy. Formularz można pobrać tutaj (docx) lub odebrać w budynku urzędu gminy.

Wypełnione i podpisane formularze można składać w sekretariacie urzędu, przesłać pocztą na adres urzędu lub w formie skanu na adres e-mail: fundusze@wyry.pl.


Spis treści:

 1. Podstawa prawna, zawartość i cele planu
 2. Charakterystyka techniczno-funkcjonalna
 1. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
 2. Inwestycje i remonty w latach 2017-2021
 3. Zasady typowania dróg gminnych do remontów
 4. Propozycje autorów planu


1. Podstawa prawna, zawartość i cele planu

Potrzeba utworzenia gminnego Planu Rozwoju Sieci Drogowej (PRSD) wynika z ustawy o drogach publicznych, która nakłada na zarządcę dróg – w przypadku gminy Wyry to wójt gminy1 – obowiązek opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej.

Plan określa aktualne zasady oraz kierunki prawidłowego rozwoju systemu transportowego gminy w latach 2022-2030 – szczegółowo w zakresie dróg gminnych i ogólnie w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich. A wszystko to pod kątem możliwości kształtowania, zagospodarowania i utrzymania zarówno pasów drogowych, jak i przestrzeni wzdłuż nich.

Dokument opisuje funkcjonalny podział dróg, wskazuje na obszary wymagające poprawy pod względem bezpieczeństwa i wymagań technicznych, określa zasady i kierunki dotyczące zmian kategorii dróg, wskazuje na możliwe docelowe klasy techniczne dróg pod względem przyszłych remontów i inwestycji, a ponadto określa zasady ograniczania negatywnego wpływu transportu drogowego na drogi oraz na środowisko naturalne.

PRSD stanowił będzie jeden z podstawowych dokumentów strategicznych niezbędnych do ubiegania o dofinansowanie na projekty drogowe z programów wojewódzkich, krajowych i europejskich dla inwestycji na drogach gminnych.

Założenia, cele oraz ramy PRSD opierają się w całości o dokumenty strategiczne dotyczące dróg publicznych, które zostały wcześniej podjęte na poziomie lokalnym (gmina, powiat), regionalnym (województwo), krajowym oraz europejskim.

2. Charakterystyka techniczno-funkcjonalna

Plan składa się z kliku rozdziałów. Pierwszy z nich dokładnie opisuje gminną sieć dróg pod kątem technicznym i funkcjonalnym w oparciu o ramy przepisów prawa.

Klasy techniczne dróg
Dla ulic i dróg obowiązują następujące klasy techniczne: G – główna, Z – zbiorcza, L – lokalna i D – dojazdowa, o następujących parametrach technicznych:

SymbolNazwa klasySzerokość pasa ruchuSzerokość jezdni
GGłówna3,5 m (dopuszcza się 3,25 m)min. 6,5 m
ZZbiorcza3,0 m (dopuszcza się 2,75 m)min. 5,5 m
LLokalna2,75 m (dopuszcza się 2,5 m)min. 5,0 m
DDojazdowa2,50 m (dopuszcza się 2,25 m)min. 4,5 m

Na podstawie tych parametrów, według PRSD, wymogi dotyczące minimalnej szerokości jezdni są spełnione w Gostyni dla: ul. Rybnickiej, ul. Łuczników, ul. Wojciecha Drzymały oraz niektórych dróg gminnych klasy L i D. Wymogów dla swoich klas nie spełniają zaś: ul. Pszczyńska, ul. Miarowa powiatowa, ul. Macierzanki i część dróg gminnych klasy Li D.

Stan nawierzchni
Według danych na kwiecień 2022 roku stan nawierzchni DW 928 został podczas wizji lokalnej oceniony jako średni. Stan dróg powiatowych był według tej oceny różny – w tym część w stanie bardzo dobrym – ul. Rybnicka (odcinkowo), ul. Miarowa (powiatowa). Wśród dróg gminnych za drogi w stanie bardzo dobrym uznano: ul. Leśną (odcinkowo), ul. Miarową (gminna), ul. Pszczelą, ul. Tęczową w rejonie schronu bojowego Sowiniec i ul. Tyską. Zaś wśród dróg z nawierzchnią o jakości dostatecznej wymieniono ul. Fr. Kłosa, ul. ks. T. Mamzera, ul. Motyla, ul. Obrońców Ziemi Śląskiej, ul. Tęczową część od ul. Tyskiej do Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku oraz ul. Zajęcza. Odcinki dróg gminnych o nawierzchni gruntowej uzyskały ocenę dostateczną lub niedostateczną.

NumerNazwaWłaścicielKlasaDługośćSzerokośćTonażStan
DW928ul. Pszczyńskawojewództwogłówna3,5 km6,0 mb.d.🟡
5314Sul. Rybnickapowiatzbiorcza4,0 km6,1 m15 t🟡
5313Sul. Miarowapowiatlokalna0,6 km4,5 m15 t🟢
5328Sul. Łucznikówpowiatlokalna1,3 km5,5 m7 t🟢
5330Sul. W. Drzymałypowiatlokalna2,3 km5,3 m7 t🟡
5336Sul. Macierzankipowiatdojazdowa2,3 km3,5 mb.d.
676005Sul. Tyskagminalokalna1,8 kmb.d.10 t🟢
676004Sul. Tęczowagminalokalna1,8 kmb.d.10 t🟢
676000SInne drogi gminne
– w tym:
gminalokalna lub
dojazdowa
10,7 kmok. 2,5 m
ok. 2,25 m
2,5 t
3,5 t
ul. Leśna (część)gminnalokalna0,5 kmbdb.
ul. Miarowa gminnagminnalokalna0,5 kmbdb.
ul. Pszczelagminnalokalna0,1 kmbdb.
ul. Tęczowa (Sowiniec)gminnalokalna0,5 kmbdb.
ul. Tyskagminnalokalna1,8 kmbdb.
ul. W. Bojdołagminnalokalna0,2 kmdb
ul. Fr. Fitykigminnalokalna0,6 kmdb
ul. płk. W. Kiełbasygminnalokalna0,5 kmdb
ul. ks. Fr. Olmygminnalokalna0,4 kmdb
ul. kpt. J. Rybczyńskiegogminnalokalna0,2 kmdb
ul. Tęczowa (kapliczka)gminnalokalna0,8 kmdb
ul. Fr. Kłosagminnalokalna0,8 kmdst
ul. ks. T. Mamzeragminnalokalna0,9 kmdst
ul. Motylagminnalokalna1,8 kmdst
ul. Obrońców Ziemi Śląskiejgminnalokalna0,6 kmdst
ul. Tęczowa (Pomnik)gminnalokalna0,4 kmdst
ul. Zajęczagminnalokalna0,9 kmdst
pozostałegminnadst
ndst
Drogi niepublicznedojazdowa10,3 km

Jak wynika z treści PRSD, nawierzchnię utwardzoną w gminie Wyry posiada ok. 46 km dróg publicznych, czyli 84,7% wszystkich dróg publicznych, w tym cały przebieg DW 928 (ok. 7,2 km), większość dróg powiatowych (ok. 17,3 km z ok. 22,8 km dróg powiatowych) oraz ok. 21,5 km dróg gminnych publicznych.

Jednak ok. 8,3 km dróg publicznych wciąż nie posiada nawierzchni utwardzonej – m.in. część dróg gminnych (ok. 2,8 km) i powiatowych, w tym m.in. cały przebieg drogi biegnącej lasami ul. Macierzanki (ok. 2,3 km). Drogi nieutwardzone stanowią w sieci dróg gminy Wyry 15,3% wszystkich dróg publicznych.

Chodniki i ścieżki rowerowe
Na terenie Gostyni chodniki poprowadzone są w ciągu DW 928 oraz dróg powiatowych: ul. Rybnickiej i ul. Miarowej. Brakuje infrastruktury dla ruchu rowerowego, w tym ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych. PRSD wskazuje, że z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury na DW 928 rowerzyści decydują się na korzystanie z chodnika – głównie w trosce o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

Sygnalizacja i progi zwalniające
Na niektórych drogach stosowane są rozwiązania mające na celu uspokojenie ruchu. PRSD wymienia w tej części m.in. działającą od 2008 roku sygnalizację świetlną na DW 928, zainstalowane w 2020 roku znaki aktywne na przejściu przy ul. Rybnickiej na wysokości ul. Motyla, progi zwalniające na drogach gminnych i powiatowych – ul. Łuczników, ul. W. Drzymały, ul. Brzeźna, ul. Pszczyńska boczna, ul. Tyska, ul. Motyla ul. Miarowa, ograniczenia prędkości, zakaz ruchu z wyłączeniami na odcinku ul. Tęczowej.

Przystanki autobusowe
Bardzo dobry dostęp do przystanków ma obecnie 64,7% mieszkańców gminy (5 539 osób), w tym 55% (4 711 mieszkańców) do autobusowych przystanków autobusowych oraz 9,7% (828 mieszkańców) do przystanku kolejowego w Wyrach na linii kolejowej 169.

Jednak łącznie 35,3% mieszkańców (3 020 osób) wciąż nie ma dobrego dostępu przystanków. Problemy z dostępnością dotyczą głownie mieszkańców Gostyni z trzech obszarów: (1) ul. Sosnowej, ul. Tęczowej, części ul. Tyskiej, ul. Pod Lasem, (2) części ul. Łuczników przy granicy gminy, (3) dużej części ul. Wojciecha Drzymały, ul. Motyla, ul. Obrońców Ziemi Śląskiej oraz odchodzących od nich ulic bocznych.

Parkingi gminne
W gminie Wyry znajduje się dziewięć gminnych parkingów zorganizowanych wielostanowiskowych, w tym 6 w Wyrach i 3 w Gostyni – tj. za ośrodkiem zdrowia, za domem kultury, przy szkole podstawowej.

3. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Dokument traktuje również o bezpieczeństwie na drogach tworzących gminną sieć dróg. W treści PRSD wskazano, że liczba wypadków drogowych w gminie wykazuje od roku 2016 tendencję spadkową – z 7 w roku 2016 do 2 w roku 2021.

Ostatnie 2 ofiary w wypadkach drogowych odnotowano tylko w roku 2016 – 1 osoba w Wyrach, 1 osoba w Gostyni – wypadek przy ul. Rybnickiej. Utrzymuje się jednak poziom trzech rannych na rok, niezmienna jest też średnia liczba kolizji i zdarzeń drogowych – średnio ok. 80 na rok. Przy czym nieco lepiej wypadł pandemiczny rok 2020.

Najniebezpieczniejsze ulice wg. danych zawartych w planie:

 • pod względem kolizji i zdarzeń drogowych: ul. Pszczyńska, ul. Rybnicka, ul. Łuczników, ul. Tyska i ul. W. Drzymały.
 • pod względem wypadków drogowych, w przypadku których odnotowano rannych: ul. Pszczyńska, ul. Rybnicka i ul. Łuczników.
 • pod względem wypadków z udziałem pieszych: ul. Pszczyńska, ul. Rybnicka, ul. kpt. J. Rybczyńskiego – 1 ranny pieszy w 2016, ul. Tyska.
 • pod względem wypadków z udziałem rowerzystów: ul. Pszczyńska – skrzyżowanie w centrum Gostyni, ul. Łuczników – 1 ranny rowerzysta w 2020 roku.

Łącznie w okresie 2016-2021 w zdarzeniach drogowych w gminie Wyry rannych zostało 4 pieszych oraz 2 rowerzystów. W roku 2021 nie odnotowano rannych pieszych, a rannych rowerzystów odnotowano tylko w Wyrach2.

PRSD przewiduje, że na poprawę bezpieczeństwa na drogach w gminie wpłynie m.in. przebudowa istniejących skrzyżowań, przebudowa lub modernizacji istniejących systemów sygnalizacji świetlnej, budowa nowych sygnalizatorów, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych oraz likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach.

4. Inwestycje i remonty w latach 2017-2021

Dokument wskazuje, że inwestycje i remonty na drogach w gminie Wyry są na bieżąco realizowane przez ich zarządców, w przypadku działań powiatu także przy wsparciu z budżetu gminy. W treści wymienia się zadania zrealizowane w latach 2017-2021, zadania planowane i w trakcie realizacji, a to również z uwzględnieniem innych planów strategicznych, w tym powstałych na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Zadania zrealizowane
W 2017 roku w Gostyni przebudowany został fragment ul. Tęczowej od schronu bojowego „Sowiniec” do Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku wraz z odwodnieniem oraz wyremontowano część ul. W Drzymały z inicjatywy powiatu przy wsparciu finansowym gminy. W 2018 zrealizowano remont ul. Rybnickiej bocznej (dojazd do cmentarza), ul. Akacjowej (częściowo), ul. Rybnickiej bocznej i ul. Pszczelej. W roku 2019 wykonano przebudowę fragmentu ul. Dębowej, a w 2020 roku staraniem powiatu przy udziale środków z gminy wykonano II etap – środkowy – ul. Rybnickiej.

Dokumentacja projektowa
Gmina jest w posiadaniu kilku projektów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków. W przypadku Gostyni mowa o projekcie przebudowy ul. Tyskiej zakładającym wycinkę alei lipowej oraz dokumentacji dotyczącej przebudowy części ul. Fr. Kłosa.

Zadania do realizacji i w realizacji
W ramach środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację oczekuje dokumentacja projektowa dla części ul. Akacjowej oraz roboty budowlane związane z odwodnieniem innej części ul. Akacjowej. Według PRSD, gmina nie prowadzi obecnie inwestycji drogowych w Gostyni.

Zadania drogowe zrealizowane w latach 2017-2021
Dostępna dokumentacja projektowa

Inwestycje wymienione w dokumentach strategicznych
W przyszłości na kształt sieci dróg mogą mieć wpływ inwestycje zapisane w planach regionalnych i krajowych – budowa linii kolejowej Katowice-Ostrawa, budowa autostrady A4 bis, budowa nowego przystanku osobowego na linii kolejowej 169 w Wyrach (przejazd kolejowy), kompleksowa przebudowa DW 928, kolejny etap remontu ul. Rybnickiej.

W treści PRSD wskazano też inwestycje zaplanowane w dokumentach strategicznych gminy. W obowiązującym Planie Rozwoju Miejscowości Gostyń 2016-2022 zapisano wymianę nawierzchni dróg gminnych – ul. Akacjowa, ul. Dębowa, ul. Kłosa, ul. Leśna, ul. Miarowa, ul. Tęczowa, ul. Tyska. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wyry do roku 2023 wskazano dla Gostyni przebudowę ul. Obrońców Ziemi Śląskiej poprzez zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową, odtworzenie systemu rowów w pasie drogowym oraz budowę wydzielonego pobocza pieszo-jezdnego.

5. Zasady typowania dróg gminnych do remontów

Dokument określa zasady typowania dróg gminnych do remontów lub przebudowy, aby – jak wskazano w treści PRSD – ułatwić ten proces i uczynić go bardziej przejrzystym.

Przy wyborze dróg do remontu, w oparciu o pięcioletnie przeglądy dróg, autorzy planu proponują cztery podstawowe kryteria, które pozwolą utworzyć listę rankingową. W dokumencie mowa o następujących kryteriach:

 1. stan nawierzchni – wypadkowa nośności, kolein, równości podłużnej,
 2. nienormatywność drogi – istniejąca szerokości drogi nie spełnia wymogów,
 3. bezpieczeństwo ruchu drogowego – zdarzenia drogowe na danym odcinku drogi,
 4. współfinansowanie lub finansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.

Na tej podstawie „im gorszy stan techniczny drogi, większa liczba wypadków, większe współfinansowanie jednostek samorządu terytorialnego, większy udział dofinansowania ze źródeł i programów zewnętrznych”, tym większa liczba punktów i większa szansa na realizację remontu lub przebudowy.

6. Propozycje autorów planu

W ramach gminnego planu rozwoju dróg specjaliści z wrocławskiej firmy projektowej stworzyli wykaz rozwiązań do wprowadzenia w przyszłości w celu poprawy spójności technicznej i przestrzennej sieci, poprawy bezpieczeństwa i utrzymania rozwoju sieci.

Podział dróg na kategorie
Specjaliści proponują podzielić całą sieć na cztery kategorie funkcjonalno-techniczne, z których każda charakteryzuje się innymi cechami w zależności od jej znaczenia dla sieci.

KategoriaKlasaNatężenieCharakterDroga
1. Drogi priorytetowegłówna, ewentualnie zbiorczawysokieŁączy się z innymi miastami, drogami krajowymi i terenami gospodarczymi, udział pojazdów ciężkich, wydzielone pasy dla pieszych i rowerzystówDW 928, ul. Rybnicka
2. Drogi podstawowezbiorcza, ewentualnie lokalnawysokieŁączy miasta, udział pojazdów ciężkich, wydzielone pasy dla pieszych i rowerzystówDrogi powiatowe, część dróg gminnych
3. Drogi uzupełniającezbiorcza lub lokalna, ewentualnie dojazdowaśrednieFunkcja uzupełniająca dla pozostałych dróg, dopuszczone pojazdy ciężkieWybrane drogi gminne
4. Drogi marginalnelokalna lub dojazdowaniskieDrogi niepubliczne na użytek wewnętrznyWybrane drogi gminne i drogi wewnętrzne

W konsekwencji gmina powinna wg. PRSD dążyć się do uzyskania jednolitych parametrów funkcjonalno-użytkowych tych dróg na całej ich długości lub co najmniej pomiędzy skrzyżowaniami z innymi drogami.

Przekazanie dróg powiatowych gminie
Zdaniem specjalistów tworzących PRSD ze względów funkcjonalnych, technicznych i przestrzennych, uniemożliwiających uzyskanie odpowiednich minimalnych parametrów, droga powiatowa DP 5330S – ul. W. Drzymały na odcinku od ul. Rybnickiej do granicy z Łaziskami za porozumieniem stron mogłyby stać się publiczną drogą gminną. Z kolei droga powiatowa DP 5336S – ul. Macierzanki na całym swoim przebiegu, jako droga typowo leśna, mogłaby się stać niepubliczną drogą gminną o charakterze wewnętrznym.

Zmiany w zakresie klas technicznych dróg
Autorzy planu chcą dążyć do ujednolicenia klasy technicznych istniejących dróg w gminie w miarę możliwości terenowych i przestrzennych, a w przypadku realizacji nowych wskazują, by tworzyć je tak, aby od początku spełniały wymagania minimalne m.in. pod względem szerokości pasa ruchu. PRSD proponuje też zmiany w klasach niektórych dróg:

DrogaObecna klasaProponowana zmiana
ul. Pszczyńskagłównabez zmian
ul. Rybnickazbiorczabez zmian
ul. Fr. Kłosalokalnadojazdowa
ul. Motylalokalnadojazdowa
ul. Obrońców Ziemi Śląskiejlokalnadojazdowa
ul. Tyska (od ul. Tęczowej
do lasu na Żwaków)
lokalnadojazdowa
ul. Zajęczalokalnadojazdowa
ul. Leśnalokalnadojazdowa
ul. Fr. Fitykilokalnadojazdowa
ul. Miarowa (gminna)lokalnadojazdowa
ul. kpt. J. Rybczyńskiegolokalnabez zmian
ul. Pszczelalokalnabez zmian
ul. płk. W. Kiełbasylokalnabez zmian
ul. ks. T. Mamzeralokalnabez zmian
ul. ks. Fr. Olmylokalnabez zmian

Główne ciągi drogowe
Dokument proponuje wyznaczenie dziewięciu głównych ciągów drogowych tworzących spójny układ komunikacyjny wewnątrz Gostyni i Wyr.

Ciąg drogowy o symbolu C1 w osi północ-południe tworzyłaby ul. Pszczyńska, zaś w osi wschód-zachód C2 ul. Miarowa powiatowa, C3 ul. Rybnicka, C5 ul. Tyska i ul. Tęczowa + Wyry oraz C7 ul. Motyla i ul. W. Drzymały. W Wyrach ciąg drogowy C4 tworzyłaby ul. Łaziska i ul. Zjednoczenia, C6 ul. Główna, C8 ul. Kopaniny, a C9 ul. Tysiąclecia.

Tworząc wymienione ciągi gmina ma nadać wszystkim składowym jeden wspólny numer i dążyć do utworzenia wyraźnego połączenia w ramach prowadzonych inwestycji. Tym samym w ramach tworzenia ciągu drogowego C5 dwie części dwóch ulic – ul. Tyska, ul. Tęczowa – dostałby nie tylko jeden numer, ale i takie same rozwiązania techniczne.

Wyznaczenie dróg jednokierunkowych
Specjaliści wskazują w dokumencie na możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych drogach gminnych.

W Gostyni ruch jednokierunkowy mógłby zostać wprowadzony na ul. Fr Kłosa od ul. Rybnickiej do ul. Obrońców Ziemi Śląskiej oraz ul. Tęczowej – od lasu na Żwaków do schronu „Sowiniec”. Ruch jednokierunkowy miałby objąć też wiele dróg w Wyrach.

Dodatkowe przystanki autobusowe
W celu zwiększenia dostępności przystanków autobusowych, tj. skrócenia czasu przejścia z domu do przystanku, autorzy PRSD proponują utworzenie w Gostyni dwóch nowych przystanków w ciągu ul. Rybnickiej:

 1. przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła,
 2. przy skrzyżowaniu z ul. Migdałową.

W ramach PRSD zaplanowano też kilka nowych przystanków w Wyrach, które również miałyby wpływ na sposób realizacji kursów na liniach 157 i 294.

Uspokojenie ruchu
Na drogach gminnej sieci dróg specjaliści zaproponowali montowanie wyspowych progów spowalniających w formie poduszek berlińskich na trasach przejazdu autobusów komunikacji zbiorowej – głównie przy ul. Rybnickiej, montowanie spowalniających i wyspowych progów spowalniających na drogach gminnych niepublicznych, budowę wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, budowę wyniesionych skrzyżowań oraz budowę skrzyżowań typu rondo.

Specjaliści wskazują też – w miarę możliwości – na wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na ul. Pszczyńskiej i ul. Rybnickiej.


Pełna treść omówionego wyżej dokumentu dostepna jest tutaj (PDF).

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *