Projekt boiska będzie realizowany stopniowo

W dniu wczorajszym odbyło się wrześniowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady w Domu Kultury w Gostyni o godzinie 18:30 oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. Na posiedzeniu poza radnymi z naszej miejscowości, obecna była także Wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł oraz pracownik Urzędu Gminy Wyry.

W pierwszej kolejności radni jednogłośnie przyjęli planowany porządek obrad, a następnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń sześcioma głosami „za” (jeden radny wstrzymał się od głosu).

Radni w pierwszej kolejności zajęli się omówieniem pisma i dokumentacji związanej ze sprawą naruszenia granicy nieruchomości położonej w sąsiedztwie Zagrody Śląskiej. Sprawa nadsypanej skarpy po raz pierwszy była omawiana na sierpniowym posiedzeniu Komisji. Istotę problemu i przebieg rozmów pomiędzy stronami przedstawił pracownik Urzędu Gminy.

Sprawa toczy się o skarpę, która w trakcie realizacji inwestycji została nadsypana w celu zabezpieczenia konstrukcji obiektu (zwłaszcza ekranu akustycznego). Skarpa została nadsypana na tyle, aby można było w przyszłości utrzymać nasyp w należytym porządku. Prace spowodowały, że ziemia użyta do utworzenia nasypu zajęła część sąsiedniej nieruchomości (na odcinku ok. 0,70 – 1,00m). Strona poszkodowana zaproponowała możliwość odsprzedania naruszonej część działki lub przyjęcia odszkodowania z tytułu poniesionej straty. W grę wchodzi też wariant cofnięcia skarpy do granicy obu nieruchomości. Radni rozważali wszystkie możliwości i postanowili wrócić do tego tematu na przyszłym posiedzeniu Komisji. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po uzyskaniu mapy geodezyjnej, której ostatecznie wykaże w jak dużej części skarpa naruszyła sąsiadującą nieruchomość.

Drugie pismo dotyczyło zbycia przez Gminę Wyry części gruntu położonego przy ulicy Leśnej w Gostyni w drodze bezprzetargowej. Właściciel nieruchomości sąsiadującej z gminnym gruntem jest zainteresowany nabyciem ok. 250 metrów powierzchni działki o numerze 2975/118. Wójt Gminy Wyry wyjaśniła, że nie ma żądnych przeciwwskazań aby wspomniany fragment odsprzedać, gdyż teren nie jest trwale zabudowany. W celu polepszenia funkcjonowania działki zainteresowanego zakupem mieszkańca, zgodnie z prawem można dokonać sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Radni zaopiniowali pismo pozytywnie i tym samym Komisja wyraziła zgodę na sprzedaż części nieruchomości.

Projekty uchwał na wrześniową sesję Rady Gminy Wyry

Zgodnie z następnym punktem obrad, radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał na X sesję Rady Gminy Wyry, która odbędzie się 29 września.

Pierwszy projekt uchwały dotyczył desygnowania Wójta Gminy Wyry w skład Rady Nadzorczej Spółki Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Powołanie naszego przedstawiciela w Zarządzie pozwoli na dokładniejszy wgląd w bieżące działania i dokumentacje spółki. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przystąpienia Gminy Wyry do programu „Moje boisko Orlik 2012”. Obiekt według planów mógłby powstać na terenie ośrodka sportowego Fortuna Wyry. Projekt uchwały znalazł się w porządku obrad sesji ze względu na możliwość składania wniosków o dofinansowanie na budowę „Orlika” jedynie do końca września. Jest to ostatnia szansa na budowę kompleksu boisk na terenie naszej gminy w ramach tego programu. Przyjmując uchwałę radni wyrażą chęć zgłoszenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Jeżeli w projekcie przyszłorocznego budżetu znajdą się pieniądze na sfinansowanie wkład własnego (1/3 kosztów), a wysłany wcześniej wniosek zostanie przyjęty, to inwestycja będzie realizowana. W przypadku podjęcia uchwały i braku funduszy, gmina wycofa się z udziału w projekcie. Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyni nie wyraziła żadnej opinii w sprawie projektu tej uchwały.

Pan radny Michał Kopański w ramach omawiania tego tematu zapytał o środki na boisko za szkołą w Gostyni w przyszłym budżecie. Wójt Gminy Wyry odpowiedziała, że być może jeszcze w tym roku uda się wygospodarować pieniądze na prace związane z nawierzchnią boiska. Odpowiednie przesunięcia w budżecie mogą być wprowadzone już na przyszłej sesji Rady Gminy Wyry.

W dalszej kolejności przewodniczący Komisji podał do wiadomości radnych projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy Wyry na rok 2011 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2011-2023.

Wolne wnioski, głosy i sprawy bieżące

Pan radny Piotr Chrzęszczyk zgłosił wniosek o zabezpieczenie pieniędzy w przyszłorocznym budżecie na remont mostu nad rowem przy ul. Tyskiej. Radny podziękował ponadto za wymianę barierek na moście nad rowem G-8. Prace wykonał zarządca ulicy Pszczyńskiej (drogi wojewódzkiej 928) Wojewódzki Zarząd Dróg.

Pan radny Andrzej Wyroba zaproponował skierowanie zapytania do spółek węglowych w sprawie zamiaru wydobycia złóż pod rejonem Gostyni.
Warto zapytać wprost i uzyskać na to pytanie oficjalną odpowiedź – argumentował radny.

Pani radna Agnieszka Jaromin i pan radny Bronisław Ficek zapytali o możliwość wprowadzenia zakazu handlu obwoźnego dla pojedynczych kupców. Pytanie pojawiło się w związku z problemami jakie notorycznie sprawiają niektórzy handlarze na przykład podczas odpustów. Pani wójt odpowiedziała, że nie ma możliwości wprowadzenia zakazu dla pojedynczej osoby.

Pan radny Henryk Cyba w imieniu Komisji złożył gratulacje panu radnemu Piotrowi Chrząszczykowi, za uzyskanie wysokich osiągnięć na mistrzostwach świat służb mundurowych (brązowy medal).

Pani radna Agnieszka Jaromin podziękowała za nadsypanie ubytku za przystankiem autobusowym w pobliżu ulicy Motyla.

Pani radna Elżbieta Słomka zapytała o dodatkowy kurs linii 294. Wójt Gminy Wyry odpowiedziała, że w tej chwili kurs nie zostanie uruchomiony, ponieważ nie został on jeszcze uzgodniony z pozostałymi gminy partycypującymi w kosztach.

Wrześniowe posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 20:20.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl