Przyjęto propozycje nazw dla dwóch dróg wewnętrznych

W dniu dzisiejszym odbyło się listopadowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 18:00 w Domu Kultury oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. W zebraniu jak co miesiąc uczestniczyli wszyscy radni z naszej miejscowości oraz Wójt Gminy Wyry, pani Barbara Prasoł.

W pierwszej kolejności radni sześcioma głosami „za” przyjęli planowany porządek obrad (jeden radny nie brał udziału w głosowaniu), a następnie taką samą ilością głosów przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Zgodnie z wcześniej podjętym porządkiem obrad, radni w pierwszej kolejności zajęli się opiniowaniem projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy Wyry, która odbędzie się 30 listopada. Pierwsze dwa projekty uchwał dotyczące wyrażenia opinii o rozłożeniu wierzytelności na raty i stawek podatku od środków transportu zostały skrótowo podane do wiadomości radnych (projekty tych uchwał zostały wcześniej szczegółowo omówione na „komisji komunalnej).

W następnej kolejności radni zajęli się omawianiem projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Temat szczegółowo przedstawiła Wójt Gminy Wyry. Projekt uchwały jest podyktowany koniecznością aktualizacji formularzy podatkowych, zmianę wymogło nieustanie zmieniające się prawo podatkowe w Polsce.  Urząd Gminy postanowił jedną uchwałą zaktualizować formularze dla kilku rodzajów podatku, celem dostosowania ich do obowiązujących norm. Nowe formularze nie będą jednak masowo rozsyłane do wszystkich podatników w celu aktualizacji danych. Zdecydowano się na wariant sukcesywnej aktualizacji, a to oznacza, że po przyjęciu uchwały formularze w nowej wersji będą wydawane dla osób składających zupełnie nowe deklaracje lub mieszkańców, których dane uległy zmianie. Ostatnia tego typu zmiana formularzy podatkowych miała miejsce sześć lat temu w 2005 roku. W prawie podatkowym przez ten czas zaszły – często mało istotne – zmiany między innymi dotyczące sformułowań w deklaracjach.

Nowe formularze po przyjęciu uchwały będą dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Wyry. W toku omawiania tego tematu Wójt Gminy Wyry wspomniała o planach wprowadzenia specjalnego internetowego systemu składania deklaracji podatkowych lub ich aktualizacji w nadchodzących latach. Radni ostatecznie przyjęli projekt uchwały jedynie do wiadomości.

Kolejny projekt uchwały dotyczył określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W skrócie uchwała ta reguluje zasady korzystania z gminnych przystanków przez przewoźników. Na terenie Gminy Wyry aktualnie zlokalizowanych jest 15 przystanków (w tym dziesięć na terenie Gostyni). Do projektu uchwały wniesiona zostanie drobna poprawka dotycząca zmiany szyku zdań. Radni nie opiniowali również tego projektu, przyjmując go jedynie do wiadomości.

Następnie radni do wiadomości przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Projekt został omówiony i zaopiniowany w trakcie posiedzenia „komisji edukacji”. Radni wnieśli natomiast dwie korekty odnoszące się do zawartych w treści sformułowań, które zostaną uwzględnione w końcowej wersji uchwały.

Kolejny projekt uchwały do wiadomości radnych odnosił się do sprawy ustalania maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Gmina nie narzuca w związku z tą uchwałą żadnych konkretnych kwot, gdyż ustalają je dyrektorzy poszczególnych placówek oświaty. Projekt został wcześniej zaopiniowany na „komisji edukacji”.

Następny, tym razem opiniowany projekt uchwały dotyczył nadania nazwy „Kasztanowa” i „Magnoliowa” drogom wewnętrznym na terenie Gostyni. Zaproponowane nazwy są zgodne z obowiązującą zasadą nazywania ulic w naszej miejscowości i zostały przyjęte w drodze konsultacji przez przyszłych mieszkańców tych bocznych ulic. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie siedmioma głosami „za”.

Ostatni opiniowany projekt uchwały został wniesiony do porządku obrad przez Wójt Gminy Wyry. Projekt odnosi się do wniosku rolnika, który proponuje obniżenie ceny żyta, opartą na wyliczeniach Głównego Urzędu Statystycznego, a która będzie wyznacznikiem do wyliczenia podatku rolnego na przyszły rok. Przypominamy, że nowe stawki podatkowe zostały przyjęte na poprzedniej Sesji Rady Gminy Wyry. W trakcie omawiania tego projektu Wójt Gminy Wyry poinformowała, że gminy wiejskie w najbliższej okolicy do podobnych wniosków nie podeszły przychylnie, natomiast gminy miejskie, takie jak Łaziska Górne, na wniosek rolników ustaloną wcześniej cenę żyta obniżyły. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że dochody pozyskiwane przez wyższą cenę żyta w przypadku Łazisk, nie stanowią zbyt dużego wkładu odnośnie całości budżetu. Cena żyta kształtuje ponadto stawki dla podatku od nieruchomości. W przypadku naszej gminy, mieszkańcy z działkami powyżej jednego hektara, a jednocześnie nie będący rolnikami (osób w tej sytuacji jest wiele), są z miejsca przy tego typu uchwale opodatkowani pięcioma kwintala żyta. Rolnicy czy inni podatnicy w razie zaległości podatkowej, zawsze mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożeniu kwoty podatku na raty. Radni po przeanalizowaniu wszystkich pozytywnych i negatywnych aspektów projektu uchwały, zaopiniowali projekt negatywnie sześcioma głosami „za” (jeden radny wstrzymał się od głosu).

Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Wyry (do pobrania):
1. w sprawie wyrażenia opinii o rozłożeniu wierzytelności na raty (pdf)
2. w sprawie określenia wzorów formularzy (…) dla m.i. podatku od nieruchomości (pdf)
3. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku (pdf)
4. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gostyń i miejscowości Wyry (pdf)
5. w sprawie ustalania maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie (…) (pdf)
6. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami (…)” (pdf)
7. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników (pdf)
8. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych (pdf)

Opiniowanie pism skierowanych do Komisji

Po wyczerpaniu puli projektów uchwał na XII Sesje Rady Gminy, radni zgodnie z kolejnym punktem obrad, zajęli się opiniowaniem pism jakie wpłynęły do Komisji w okresie pomiędzy posiedzeniami.

Pierwsze pismo wraz ze szczegółową dokumentacją Urzędu Gminy dotyczyło nadania nowych nazw ulic dla dróg wewnętrznych (obecnie bocznych do ulicy Rybnickiej). Ze względu na wcześniejsze pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie, radni nie omawiali tej kwestii ponownie.

Drugie pismo z referatu Geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Wyry odnosiło się do przekształcenia nieruchomości na warunkach użytkowania wieczystego przy ulicy Motyla w prawo własności. Odpowiedź Komisji zostanie udzielona po spotkaniu z wnioskodawcą, które będzie miało miejsce najprawdopodobniej w styczniu 2012 roku.

Wolne wnioski, głosy i sprawy bieżące

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw bieżących, radni szeroko omówili między innymi temat zablokowanej jezdni drogi bocznej do ulicy Rybnickiej, prowadzącej w kierunku granicy z miastem Orzesze (linię graniczną w tym miejscu wyznacza most na rzece Gostynce). Sprawa na chwilę obecną jest w toku.

Pan radny Bronisław Ficek zapytał o przeprowadzone w ostatnim czasie sprzątanie chodników. Pani wójt wyjaśniła, że czynności zostały zlecone przez Urząd Gminy. Radny zapytał ponadto o możliwości gminy w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na ulicy Rybnickiej w soboty. Pani wójt odpowiedziała, że jest to zadanie dla Inspekcji Ruchu Drogowego. Gmina może wyznaczyć miejsce gdzie odpowiednie kontrole mogą zostać przeprowadzone, jednak jak dotąd proponowane lokalizacje nie spotkały się z przychylnością mieszkańców okolicznych posesji.

Pan radny Michał Kopański zwrócił uwagę na symbole i napisy, które pojawiły się na oszkleniu wiaty przystankowej przy ulicy Miarowej.

Listopadowe posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 20:00.

W spotkaniu uczestniczył i relacjonował Patryk Fila

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl