Środki z funduszu solidarności tym razem na eko-projekty

W pierwszej edycji Metropolitalnego Funduszu Solidarności, która została rozpisana w roku ubiegłym przez władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gmina Wyry otrzymała do swojej dyspozycji 3,5 mln zł na wybrane zadania inwestycyjne, z czego zdecydowana większość przeznaczona została na realizację projektów drogowych w miejscowości Wyry (ok. 90% udzielonych środków). Tym razem, w ramach drugiej edycji przedsięwzięcia, pieniądze mają w całości przypaść na miejscowość Gostyń, przy czym jest ich do wydania zdecydowanie mniej – gmina może pozyskać 600 tys. zł, a lista zadań, na które da się je przeznaczyć, zawężona do jednego celu – wsparcia działań ograniczających niską emisję, na przykład poprzez modernizację budynków czy rozbudowę systemu transportu rowerowego. Sprawdziliśmy, na jakie dokładnie projekty władze gminy chcą wydatkować wnioskowaną pulę środków z Metropolii.

Jak wynika z informacji pozyskanej dziś w Urzędzie Gminy Wyry, na początku kwietnia do Zarządu GZM zostały zgłoszone dwa projekty, które są przez gminę planowane do realizacji przy udziale środków metropolitalnych. To następujące zadania:

1. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a – wnioskowana kwota dotacji: 300 tys. zł.

2. Termomodernizacja budynku Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 (budynek poczty) – wnioskowana kwota dotacji: 300 tys. zł.

Oba projekty wpisują się w założenia regulaminu tegorocznej edycji MFS. To jednak, czy rzeczywiście zostaną wsparte pomocą finansową Metropolii, okaże się po weryfikacji i akceptacji projektów przez Zarząd GZM oraz Zgromadzenie GZM. Prognozuje się, że całość rozstrzygnie się pod koniec miesiąca. Jeśli zadania pomyślnie przejdą cały proces, ich rozliczenie powinno nastąpić do końca roku.

A jak w innych gminach?
W graniczącej z Gostynią gminie Kobiór (4,8 tys. mieszkańców) w ubiegłej edycji MFS pozyskano 3,1 mln zł, z przeznaczeniem na trzy projekty: budowę punktu przesiadkowego w centrum (w tym też publicznego szaletu), przebudowę gminnych dróg (pracami objęto dziewięć ulic) oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (powstała ponad setka nowych punktów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED). W tym roku w Kobiórze planują pozyskać 600 tys. zł, a to z przeznaczeniem na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej oraz wymianę na terenie całej gminy prawie 250 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED.

Z kolei w sąsiednich Tychach (128 tys. mieszkańców), jak również informuje na swojej stronie Urząd Gminy Kobiór, w ramach swojego udziału planują pozyskać wsparcie w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej miasto Tychy z Kobiórem w kwocie ponad 700 tys. zł. Planowana od kilku miesięcy inwestycja ma wspierać swobodny przepływ cyklistów pomiędzy terenami rekreacyjnymi obu gmin. W roku ubiegłym miasto Tychy nie uczestniczyło w pierwszej edycji MFS, cedując swoją cześć na pozostałe gminy podregionu tyskiego, w tym Kobiór i Wyry.


Edycja ubiegłorocznaWybrano projekty do realizacji z funduszu solidarności

– Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Kwota udzielonej pomocy: 2 160 018,00 zł.

– Budowa i zmiana nawierzchni drogi na ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonywanej przebudowy nawierzchni drogowej. Kwota udzielonej pomocy: 922 633,00 zł.

– Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach (etap I). Kwota udzielonej pomocy: 417 350,00 zł.
Brak zdjęć i danych szczegółowych. Dokumentacja w dyspozycji Urzędu Gminy Wyry.


Czym jest Metropolitalny Fundusz Solidarności? To program w ramach którego gminy członkowskie mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych o dużym znaczeniu dla rozwoju związku metropolitalnego. Wsparcie finansowe udzielane jest na wniosek zainteresowanych gmin w specjalnym postępowaniu i obostrzone kilkoma warunkami. Dofinansowanie mogą otrzymać inwestycje wpisujące się w zadania określone w regulaminie MFS, które w chwili zgłoszenia charakteryzuje wysoki stopień przygotowania.

Archiwum tekstów dotyczących Gostyni i jej obecności w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dostępne jest tutaj.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl