Projekt przebudowy ul. Rybnickiej zaprezentowany

24 stycznia podczas posiedzenia Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, które miało miejsce w sali narad Urzędu Gminy Wyry, pod rozwagę radnych został poddany projekt przebudowy ul. Rybnickiej w Gostyni, to jest drogi powiatowej S 5314.

W obecności projektanta Adama Biegańskiego z Biura Projektów A-Propol oraz zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Mirosława Nowaka, przeanalizowane zostały poszczególne części projektu przebudowy drogi, który w dniach od 18 do 31 stycznia jest przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez powiat mikołowski1. Z ramienia Urzędu Gminy w obradach udział wzięła sekretarz gminy Ewa Placha oraz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut, wraz ze współpracownikami.

Spotkanie na temat proponowanych rozwiązań rozpoczęto od przedstawienia głównych założeń projektu. Jak na wstępie przekazał projektant, całość została sporządzona tak, by w możliwie najpełniejszym zakresie zwiększyć bezpieczeństwo na całym ciągu drogi. Z uwagi na to, że odcinek gostyński przebiega niemal wyłącznie w terenie zabudowanym, do takiego typu terenu projekt został przygotowany. Poza pewnymi wyjątkami, projekt nie przewiduje przejmowania gruntów prywatnych przez powiat, co powinno rozwiać obawy mieszkańców.

Co dokładnie zostało ujęte w projekcie przebudowy drogi powiatowej S 5314?

OGÓLNE
– całkowita przebudowa konstrukcji drogi,
– nowe zjazdy na posesje mieszkańców o szerokości 4,5 metra,
– pobocze o szerokości 1 metra w miejscach, gdzie chodnik będzie jednostronny,
– nowe podejście do odwodnienia całej drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej i regulacja istniejących przepustów,
– korekcja oświetlenia ulicznego tylko tam, gdzie jest to szczególnie uzasadnione,
– zastosowanie znaków aktywnych w newralgicznych miejscach,

GOSTYŃ
– projekt nie obejmuje przebudowy skrzyżowania z DW 928 (ul. Pszczyńska),
– chodnik jednostronny od ośrodka zdrowia do ul. Brzeźnej,
– organizacja ruchu przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła jak dotychczas,
– chodnik obustronny od ul. Brzeźnej do zakrętu za piekarnią,
– sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu przy Zespole Szkół,
– regulacja zatok autobusowych dla przystanku „Gostyń Szkoła”,
– chodnik obustronny od ul. Zajęczej do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
– rozbudowa skrzyżowania z ul. Motyla,
– nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Motyla,
– nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Drzymały,
– chodnik jednostronny od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do granicy,
– dwie zatoki autobusowe dla przystanku „Gostyń Wroni Kąt”,

MOŚCISKA
– chodnik jednostronny w ciągu ul. Tyskiej,
– mini rondo (wybrzuszenie) na skrzyżowaniu ul. Tyskiej z ul. Pszczyńską,

ZAWIŚĆ
– punkt wagowy ITD tuż obok skrzyżowania,
– dwie nowe zatoki autobusowe przy zjeździe do zakładu „Rolnik”,
– na odcinku leśnym chodnik jednostronny,
– na odcinku leśnym poszerzenie pasa drogowego (konieczna wycinka drzew),
– chodnik po obu stronach od granicy z lasem do stacji „Lotos”.

Spotkanie z projektantem i przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg zwieńczyła dyskusja na temat lokalizacji przystanku „Gostyń Poczta”, który w przyszłości ma się znaleźć tuż przed ośrodkiem zdrowia przy ul. Rybnickiej 2 – to z uwagi na konieczność likwidacji zatoki przy budynku biblioteki, do której ma dojść podczas przebudowy ul. Pszczyńskiej (DW 928). Po wstępnym omówieniu sugestii pracowników UG do tej właśnie kwestii, radni poprosili projektanta o ponowne przeanalizowanie lokalizacji przystanku „Gostyń Poczta”.

Warto przy tym podkreślić, że uwagi do projektu mogą zgłaszać też sami mieszkańcy, gdyż wciąż trwają konsultacje społeczne rozpisane przez powiat. W specjalnej ankiecie konsultacyjnej dostępnej online, każda zainteresowana osoba może w terminie do 31 stycznia odnieść się do poszczególnych części projektu przebudowy. Więcej informacji tutaj: http://jst.mikolowski.pl/index.php/2017/01/18/informacja/

Proces tworzenia pełnej dokumentacji projektowej dla inwestycji kluczowej pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski” ma zakończyć się w terminie do 31 marca 2017 roku. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kiedy droga zostanie przebudowana ani z jakich środków zostanie zrealizowana.

Kliknij miniaturę, aby załadować plik PDF z wybranym fragmentem projektu drogi:

ul. Rybnicka – od centrum do ul. Rybczyńskiego


ul. Rybnicka – od ul. Rybczyńskiego do ul. Motyla


ul. Rybnicka – od ul. Motyla do ul. Akacjowej


ul. Rybnicka – od ul. Akacjowej do ul. Kłosa


ul. Rybnicka – od ul. Kłosa do granicy Gostyni


Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl