Gimnazjum także będzie miało swojego patrona

Wczoraj, 23 lutego o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Gostyni odbyło się lutowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady oficjalnie otworzył przewodniczący komisji, pan radny Henryk Cyba. Na posiedzeniu poza radnymi z naszej miejscowości, obecna była wójt Gminy Wyry pani Barbara Prasoł.

W pierwszej kolejności radni przyjęli planowany porządek obrad pięcioma głosami „za”, przy czym dwóch radnych (na siedmiu obecnych) nie wzięło udziału w głosowało. Następnie przystąpiono do opiniowania projektów uchwał na IV sesję Rady Gminy Wyry, która odbędzie się dzisiaj (24 lutego).

Pierwszy projekt dotyczył przystąpienia Zespołu Szkół w Gostyni do programu „Dialog przez sztukę – zaglądamy pod maskę Melpomeny”. Uchwała rady gminy udzieli formalnej zgody na start programu, który od początku do końca realizowany będzie wyłącznie przez władze szkoły. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

Kolejny projekt dotyczył nadania imienia „Bohaterów Września 1939” gimnazjum w Zespole Szkół w Gostyni. Imię szkoły gimnazjalnej będzie więc  identyczne jak imię szkoły podstawowej. Istnieje jednak pewna nieścisłość. Dotychczas na wszystkich dokumentach nazwa widniała bez zastosowania skrótu „r.” (która oznacza jednotę czasu), a istnieje ewentualność ze osoby z zewnątrz nie skojarzą liczby 1939 z rokiem, a na przykład z ilością bohaterów (co dla miejscowych byłoby absurdalne). – Dzisiaj sprawa miała zostać ostatecznie rozstrzygnięta wraz z panią dyrektor ZS Gostyń. Na najbliższej sesji rady gminy zostanie ogłoszona decyzja w tej sprawie – powiedziała wójt Barbara Prasoł. Projekt przyjęto siedmioma głosami „za”.

Następny opiniowany projekt był szeroko omawiany na gminnej komisji budżetowej i dotyczył udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mikołowskiego (m.i. na rzecz powiatowego programu SilesiaNET). Z ustaleniami komisji budżetowej radni zapoznali się wcześniej. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, lecz jak określili radni – „ze sporym obrzydzeniem„.

Następne pozytywnie rozpatrzone projekty uchwał dotyczyły zmiany budżetu gminy na 2011 rok, trybu udzielania dotacji z budżetu podmiotom nie związanych z sektorem publicznym oraz dzierżawy gruntu nad rzeką Gostynką o łącznej powierzchni 0,42 ha na okres trzech lat. Jedynym projektem który nie spotkał się z przychylnością komisji był projekt uchwały w sprawie „ustalenia wysokości stawki procentowej i opłaty adiacenckiej naliczany z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości„. Radni oddali siedem głosów „przeciw”.

Po zaopiniowaniu projektów uchwał, zgodnie z porządkiem obrad radni przytępili do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Następnie radni omówili pisma jakie wpłynęły do rady przez ostatni miesiąc. Pierwsze pismo dotyczyło prośby o pomoc w utwardzeniu drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ul. Mamzera. Mieszkańcy wymienionej ulicy, obawiają się że droga zacznie się obsuwać po tym, jak w ubiegłym roku wzdłuż drogi wykopano rów odprowadzając wodę. Kolejne pismo dotyczyło sprawy zatkanej melioracji przez pierze i tłuszcz w okolicy ul. Mamzera. Mieszkańcy przypuszczają, że za taki stan rowu odpowiada znajdujący się w pobliżu zakład ubojni. Do pisma dołączona została płyta CD ze zdjęciami dokumentującymi zgłoszoną sprawę.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw bieżących, radni przedyskutowali problem uszkodzonej linii telekomunikacyjnej, a także poruszyli kwestię związaną z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, oświetlenia ulicznego i sprawy bezdomnego czarnego psa. Poszukiwany przez służby porządkowe bezpański pies pomimo podejmowanych prób pochwycenia, w dalszym ciągu jest nieuchwytny. Akcja w którą zaangażowani zostali mieszkańcy, polegała dotychczas na podawaniu psu środków usypiających. To jednak  okazało się bezskutecznie. Z dyskusji jaka została podjęta w tym temacie, wywnioskowaliśmy, że dla pewnej części radnych życie zwierząt jest niewiele warte, gdyż proponowane były drastyczniejsze metody pozbycia się problemu. W tej części obrad ze strony portalu Gostyń Śląska poruszona została sprawa „sprzedaży” budynku przy ul. Pszczyńskiej 374 oraz zmiany koncepcji przebudowy centrum dla VI etapu inwestycji o czym poinformujemy w kolejnych artykułach.

Lutowe posiedzenie komisji zakończyło się około godziny 19:40.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz