Nie będzie ulicy Powstańców Śląskich – ulica Zaleśna zostaje

W dniu wczorajszym odbyło się majowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 18:00 w Domu Kultury oficjalnie otworzył przewodniczący Komisji, pan radny Henryk Cyba. W obradach poza radnymi z Gostyni udział wzięła Wójt Gminy Wyry.

W pierwszej kolejności radni siedmioma głosami „za” przyjęli planowany porządek obrad, a następnie jednogłośnie zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Zgodnie z wcześniej podjętym porządkiem obrad, radni zajęli się w pierwszej kolejności opiniowaniem projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Wyry, która odbędzie się 31 maja. Treść większości przedstawionych projektów została przyjęta jedynie do wiadomości.

Pierwszy podany do wiadomości projekt uchwały dotyczył wydania opinii o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne na obszarze Gminy Wyry, a wchodzące w skład terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Kobiór. W przypadku wyrażenia pozytywnej opinii przez Rade Gminy Wyry odnośnie dla tego projektu uchwały, pozostałe fragmenty lasów kobiórskich na terenie gminy nie objęte wcześniej ochroną, zostaną odpowiednio skatalogowane. Uchwała porządkuje status lasów w tym zakresie.

Następne dwa projekty uchwał dotyczyły przyjęcia sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Gostyni i Biblioteki Publicznej w Wyrach (w tym filii nr 1 w Gostyni) za 2011 roku. Projekty zostały omówione na komisji budżetowej, a szczegółowe dane i konkretne kwoty zamieszczone w załącznikach (w dalszej części artykułu).

Kolejny podany do wiadomości projekt stanowił korektę gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zmiana jest podyktowana decyzją wojewody śląskiego, który nie uznał programu za prawo miejscowe. Wobec tego program wejdzie w życie w momencie przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Wyry.

Następy projekt dotyczył zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022. Zmiana jest podyktowana nowymi planami wydatkowymi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, odnośnie budowy kanalizacji i pracami remontowymi w budynkach komunalnych w Wyrach. Cześć przesuniętych środków pozwoli sfinansować inwestycje na ulicy Fityki tj. wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi.

Zmianie ulegnie również budżet Gminy Wyry na 2012 rok. Tym razem zmiany następują między innymi w związku z zwiększeniem dochodów Zespołu Szkół w Gostyni (pozyskane z wynajmu sali gimnastycznej), dodatkowymi wpłatami na rzecz Bitwy Wyrskiej (w formie dotacji) i zmianami zawartymi w Wieloletniej Prognozie (tj. plany odnośnie kanalizacji, remontu ulicy Fityki i pracami przy budynkach komunalnych w Wyrach).

Kolejny projekt uchwały dotyczył przyjęcia zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pomiędzy gminami Kobiór i Wyry. Uchwała jest wstępem do przeprowadzania regulacji pomiędzy Gmina Wyry i Gminą Kobiór po zmianie granic obu gmin.

Ostatni projekt odnosił się do ulicy Zaleśnej, a konkretnie nadania nazwy dla tego odcinak drogi. Zgodnie z treścią projektu, dotychczasowa nazwa ulicy, przejęta jeszcze od Gminy Kobiór, będzie nadal obowiązywać. Tym samym zaproponowana przez radnych nazwa „Powstańców Śląskich” nie zostanie dla tej ulicy nadana. Właściciel drogi, a jest nim Nadleśnictwo Kobiór, nie wyraził zgody na jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii dla tego projektu głosowało czterech radnych, nikt nie był przeciw, a trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Wyry:
1. w sprawie wydania opinii o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne na obszarze Gminy Wyry (pdf)
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki za rok 2011 (pdf)
3. w sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego Domu Kultury za rok 2011 (pdf)
4. w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (pdf)
5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022 (pdf)
6. w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok (pdf)
7. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pomiędzy gminami Kobiór i Wyry (pdf)
8. w sprawie nadania nazwy ulicy (pdf)

Opiniowanie pism skierowanych do Komisji

Po wyczerpaniu puli projektów uchwał na XVIII Sesje Rady Gminy, radni zgodnie z kolejnym punktem obrad, zajęli się opiniowaniem pism jakie zostały skierowane do Komisji w okresie pomiędzy posiedzeniami.

Jedyne przetoczone tego dnia pismo zostało sporządzone w związku z wnioskiem mieszkańców ulicy Tyskiej o odszkodowanie za zajęcie przez gminę gruntu pod drogę. Właściciele przejętej nieruchomości (145m²) nie zaakceptowali warunków nieodpłatnego przekazania gruntu i jednocześnie zaproponowali gminie wypłatę przysługującego im odszkodowania.

Komisja sformułowała wniosek o podjęcie dodatkowych negocjacji. Jeżeli nie dojdzie do ugody pomiędzy stronami, sprawę przejmie Starostwo Powiatowe w Mikołowie, które na podstawie wyliczeń rzeczoznawcy wyznaczy wysokość odszkodowania.

Wolne wnioski, głosy i sprawy bieżące

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw bieżących, radni rozmawiali między innymi na temat incydentu jaki miał miejsce w ostatnim czasie na terenie Zagrody Śląskiej.

Pani radna Agnieszka Jaromin zwróciła uwagę na bieżący stan terenu za Zespołem Szkół. Trawa ma zostać skoszona przez odpowiednie służby, zapewniła Wójt Gminy Wyry.

Pan radny Michał Kopański w związku z ostatnią podwyższą cen biletów MZK Tychy zapytał, czy aktualne środki na komunikację z budżetu gminy są wystarczające. Wójt Gmin Wyry odpowiedziała, że wysokość dotacji nie uległa zmianie.

Pani radna Elżbieta Słomka w imieniu mieszkańców ulicy Olmy zapytała o możliwość ustawienia przy ulicy znaku ograniczającego ładowność pojazdów. Wójt w ramach odpowiedzi powiedziała, że jest to uzależnione od starostwa powiatowego.

Pan radny Henryk Cyba zapytał o plany wykonawcy co do dalszych odcinków budowy kanalizacji w ramach bieżącego etapu. Wójt Gminy Wyry odpowiedziała, że aktualnie wykonywany jest odcinek na ulicy Rybnickiej do Zespołu Szkół. Wykonawcy zależy na tym, aby budynek szkoły podłączyć do sieci przez okres wakacyjny. Później, ale także w czasie letnim, kontynuowane będą prace przy ulicy Pszczyńskiej (od zatoki „Gostyń Łuczników” w kierunku Wyr). Pan radny poprosił ponadto o interwencję w sprawie XIX-wiecznej kapliczki na rogu ulicy Pszczyńskiej i ulicy Fityki. Obiekt wymaga przynajmniej elementarnej konserwacji.

Pan radny Piotr Chrzęszczyk zapytał o formę zadośćuczynienia za zdewastowane drzwi do „Rancza” i zniszczone elementy Zagrody. Wójt odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy obydwie sprawy są jeszcze prowadzone przez odpowiednie organy w związku z tym forma zwrotu będzie dopiero ustalona.

Majowe posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 19:40.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl