Nowe zobowiązania finansowe względem budżetu

W dniu wczorajszym odbyło się grudniowe posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń. Obrady o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Gostyni oficjalnie otworzył przewodniczący Henryk Cyba. W obradach jak co miesiąc uczestniczyli wszyscy gostyńscy radni.

W pierwszej kolejności radni siedmioma głosami „za” przyjęli planowany porządek obrad, a następnie taką samą ilością głosów przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał na sesję
Zgodnie z wcześniej podjętym porządkiem obrad, radni w pierwszej kolejności zajęli się opiniowaniem projektów uchwał na XIII sesję Rady Gminy Wyry, która odbędzie się 29 grudnia.

Pierwsze trzy projekty uchwał – dotyczące wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok oraz zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2011 rok – zostały podane jedynie do wiadomości radnych, gdyż wymienione projekty zostały zaopiniowane lub będą opiniowane przez inne komisje stałe.

Pierwszy opiniowany projekt uchwały dotyczył ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 2012 rok. Zgodnie z projektem gminna dotacja do każdego m³ ścieków oddanych do sieci kanalizacji sanitarnej w pierwszej połowie roku będzie utrzymana na dotychczasowym poziomie to jest 4,34 zł brutto (od 1 stycznia do 31 maja), a w drugiej połowie zostanie obniżona do kwoty 3,00 zł brutto (od 1 czerwca do 31 grudnia). Zmiana dotknie mieszkańców już podłączonych do kanalizacji i będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. Komisja wystąpi o uzasadnienie obniżenia dotacji przedmiotowej do oddanych ścieków w drugim półroczu 2012 na najbliższej sesji

Następnie radni do wiadomości przyjęli projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022 oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie gminy Wyry. Pierwsza uchwała jest tylko prognozą na kolejne lata i nie ma realnego przełożenia, a drugi projekt zakłada jedynie kosmetyczne zmiany.

W dalszej kolejności radni omówili projekt budżetu gminy Wyry na 2012 rok. Wątpliwości radnych odnosiły się przede wszystkim do planowanego przesunięcia kwoty w wysokości 400 tys. złotych z wydatków Wyr na wydatki Gostyni. Jest to niejako „pożyczka” udzielona przez miejscowość Wyry na spłatę rozchodów budżetu naszej miejscowości, która musi zostać w przyszłości spłacona. Sprawa tego zobowiązania będzie uściślona na najbliższym posiedzeniu komisji budżetowej. Projekt przyjęto do wiadomości.

Ostatni opiniowany projekt uchwały dotyczył udzielenia w formie dotacji celowej pomocy finansowej dla województwa śląskiego. Gmina Wyry zgodnie z uchwałą w przyszłym roku przekaże marszałkowi w formie dotacji celowej kwotę 87 tys. 828 zł na sfinansowanie Wojewódzkich Przewozów Pasażerskich realizowanych na terenie Wyr ze środków wspólnych budżetu gminy na 2012 rok. Dotacja dotyczy linii 69, która wybiega poza granice porozumienia międzygminnego – jest więc linią o charakterze wojewódzkim.

(…) W celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania komunikacji publicznej na tej linii, gmina Wyry przekaże województwu śląskiemu niezbędne środki finansowe, z kolei województwo śląskie powierzy realizację przewozów na linii 69 (jako zadania własnego) obecnemu organizatorowi tj. gminie Tychy.

Zmiana finansowania linii o charakterze ponad powiatowym jest związana z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która nijak ma się do specyfiki Aglomeracji Śląskiej. Aby linie do Żor, Gliwic czy Katowic mogły kursować na dotychczasowych trasach, ich finansowanie musi być prowadzone przez dodatkowego pośrednika – urząd marszałka województwa. Radni zaopiniowano projekt pozytywnie.

Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Wyry (do pobrania):
1. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pdf)
2. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (pdf)
3. w sprawie przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2011 rok (pdf)
4. w sprawie ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakład Gospodarki Komunalnej (pdf)
5. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-22 (pdf)
6. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na 2012 rok (bip)
7. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola (pdf)
8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

Opiniowanie pism skierowanych do komisji
Po wyczerpaniu puli projektów uchwał na XIII Sesje Rady Gminy, radni zgodnie z kolejnym punktem obrad, zajęli się opiniowaniem pism jakie wpłynęły do Komisji w okresie pomiędzy posiedzeniami.

Pierwsze pismo dotyczyło sprawy kamieni umiejscowionych w pobliżu skrzyżowania ulicy Rybnickiej z ulicą Olmy. Przewodniczący komisji na początku odczytał pismo Wójt Gminy Wyry skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg  w Łaziskach Górnych z sugestią zastąpienia kamieni słupkami blokującymi typu U-12c. W piśmie argumentowano, że separatory w obecnej formie mogą powodować zagrożenie dla ruchu kołowego i powodują utrudnienia dla mieszkańców posesji umiejscowionych po drugiej stronie jezdni. Wolny fragment pobocza pełnił dotychczas funkcję strefy postojowej dla lewoskrętu.

W drugim przytoczonym piśmie Powiatowy Zarząd Dróg w ramach odpowiedzi poinformował, że kamienie są skutecznym elementem blokującym parkowanie w rejonie skrzyżowania z ulicą Olmy, a rozwiązanie jest zgodnie z wcześniejszym pismem z 15 lipca 2011 roku. Separatory według oceny Zarządu nie stanowią zagrożenia dla ruchu drogowego, gdyż nie zostały ustawione na skrajnej linii pomiędzy jezdnią a poboczem. Kwestia chwilowego zatrzymania pojazdu po stronie przeciwnej jezdni zostanie przeanalizowana przez służby Powiatowego Zarządu Dróg w najbliższym czasie. Już teraz przewiduje się przemieszczenie jednego lub dwóch kamieni krańcowych w celu rozwiązania tego problemu.

Kolejne pismo dotyczyło opinii w sprawie przejęcia wewnętrznej kanalizacji na ul. Wróbla w Wyrach, a następne i zarazem ostatnie opiniowane w tym dniu pismo odnosiło się do sprawy przekształcenia nieruchomości przy ul. Motyla z użytkowania wieczystego w prawo własności. Sprawa ta będzie szczegółowo omawiana przez radnych na kolejnym, styczniowym posiedzeniu komisji.

Wolne wnioski, głosy i sprawy bieżące
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw bieżących, radni rozmawiali między innymi temat boiska za Zespołem Szkół i zmiany granic Gostyni w styczniu 2012 roku.

Radna Elżbieta Słomka złożyła wniosek o ustawienie we wskazanym miejscu ul. Brzeźnej nowej tablicy z nazwą ulicy wraz z numerami posesji. Rozwiązanie to powinno ułatwić dojazd do poszczególnych posesji np. pogotowiu ratunkowemu.

Radny Bronisław Ficek poruszył temat przyszłego boiska za terenem szkoły. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że prowadzone są tam prace ziemne i zostały zakupione bramki.

Radny Henryk Cyba wnioskował o nadanie obecnej ul. Zaleśnej, która w granicach Gostyni znajdzie się w styczniu, nowej nazwy nawiązującej do historii miejscowości. Radny powołując się na fakty historyczne przypomniał obecnym, że odcinek od skrzyżowania w centrum Gostyni w kierunku lasów kobiórskich wraz z przyległymi do niego drogami bocznymi, nosił nazwę  „ul. Powstańców”. Nazwa ta przestała obowiązywać wraz z włączeniem miejscowości w granice miasta Tychy. Wniosek bezpośrednio nawiązuje do inicjatywy radnego ubiegłej kadencji Krzysztofa Patalonga.

Procedura zmiany nazwy ulic Zaleśnej nie będzie dotkliwa, gdyż obecni mieszkańcy ulicy po jej włączeniu w granice Gostyni, i tak będą musieli wymienić aktualnie posiadane dokumenty.

Grudniowe posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 20:10.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl