Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji

1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji. Przed rozpoczęciem posiedzenia w sali obrad Urzędu Gminy Wyry, głos zabrała Sekretarz Gminy Ewa Placha, która powierzyła prowadzenie sesji najstarszemu spośród radnych. Zaszczyt ten, tak jak cztery lata temu, przypadł Herbertowi Rzepce.

Radny senior po objęciu przewodnictwa powitał wszystkich zgromadzonych i oficjalnie otworzył pierwsze posiedzenie Rady Gminy Wyry.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Aleksandra Kempa wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych. Po odczytaniu roty ślubowania, radni na wezwanie kolejno ślubowali słowem „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”, obejmując tym samym powierzony przez wyborców mandat.

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wyry. Zgodnie z procedurą radni powołali Komisję Skrutacyjną, która objęła pieczę nad przebiegiem tajnego głosowania. Głosami radnych Przewodniczącym Rady Gminy Wyry została jedyna kandydatka na to stanowisko, radna Elżbieta Słomka. Otrzymała 14 głosów „za” przy jednym głosie przeciw. Po ogłoszeniu wyników, radny senior przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Barbarze Prasoł zaświadczenie o wyborze na wójta. Po odczytaniu roty, na wezwanie Przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Słomki, Barbara Prasoł złożyła ślubowanie słowami: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Po rozpatrzeniu wszystkich punktów narzuconych przez Komisarza Wyborczego w Katowicach, Przewodnicząca Rady zaproponowała poszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące m.in. wyboru wiceprzewodniczących, powołania komisji stałych i ustalenia wynagrodzenia wójta. Zmianę przyjęto jednogłośnie.

W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi zostali: Barbara Polok, która uzyskała 15 głosów „za” oraz Andrzej Suchoń, który otrzymał 13 głosów „za” przy dwóch głosach wstrzymujących się. Następnie Rada Gminy powołała komisje stałe i ustaliła wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Wyry.

Na zakończenie Sekretarz Gminy omówiła z radnymi wszystkie formalne kwestie związane z organizacją pracy Rady Gminy w nowej kadencji.

Pierwsza sesja Rady Gminy Wyry VII kadencji zakończyła się o godzinie 20:00.


Radni VII kadencji Rady Gminy Wyry:

GostyńWyry
Ficek BronisławKrzyżowski Adrian
Fityka TomaszPolok Barbara
Kopański MichałRzepka Herbert
Pasierbek – Konieczny JoannaSikora Mirosław
Profaska PiotrSmykla Franciszek
Słomka Elżbieta Surma Wojciech
Suchoń AndrzejSzulc Franciszek
Załęcki Szymon
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl