Radni i wójt gminy złożyli ślubowanie. I sesja Rady Gminy Wyry VIII kadencji

Dokładnie miesiąc po wyborach samorządowych i prezentacji wyników głosowania, w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry zwołana została I sesja Rady Gminy Wyry VIII kadencji. W jej trakcie wszyscy nowo wybrani radni m.in. przyjęli zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Prezydium Rady – Przewodniczącą Rady Gminy Wyry została radna Joanna Pasierbek-Konieczny. Zaświadczenie o wyborze na urząd wójta, na czwartą z kolei kadencję, odebrała Barbara Prasoł. Odbyło się ślubowanie Wójta Gminy Wyry.

Uroczyste otwarcie pierwszego posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry poprzedziło wystąpienie Sekretarz Gminy Wyry. Po powitaniu radnych, urzędników i gości, Ewa Placha powierzyła otwarcie i prowadzenie sesji najstarszemu spośród radnych. Zaszczyt ten objął Franciszek Szulc z Wyr.

Ślubowanie radnych
Po objęciu ustawowych uprawnień, przewodniczący senior raz jeszcze powitał wszystkich zgromadzonych i oficjalnie otworzył pierwsze posiedzenie Rady Gminy Wyry.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Zofia Syta wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnych. Po odczytaniu roty ślubowania, radni na wezwanie kolejno ślubowali słowem „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”, obejmując tym samym powierzony przez wyborców mandat.

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wyry. Zgodnie z procedurą radni powołali Komisję Skrutacyjną, która objęła pieczę nad przebiegiem głosowania. W skład tego gremium weszli: Szymon Załęcki (przewodniczący), Marek Gołosz (sekretarz), Piotr Profaska (członek komisji).

W wyniku tajnego głosowania, decyzją radnych, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry została jedyna kandydatka na to stanowisko, radna Joanna Pasierbek-Konieczny, której kandydaturę zaproponowała radna Barbara Polok – oddano 12 głosów za, przy 3 głosach wstrzymujących się. Po odczytaniu protokołu, a tym samym ogłoszeniu wyników głosowania przez sekretarza Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący senior przekazał prowadzenie obrad nowo wybranej przewodniczącej.

Ślubowanie wójta
Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Barbarze Prasoł zaświadczenie o wyborze na wójta. Następnie wójt Barbara Prasoł odczytała rotę i ślubowała słowami: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Tym samym objęła zaszczytną funkcję Wójta Gminy Wyry na kolejną, czwartą kadencję.

Następnie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta. Przewodnicząca zaznajomiła wszystkich z treścią projektu. Po krótkiej dyskusji radni przyjęli uchwałę – 10 głosów za, przy 5 wstrzymujących się. Wynagrodzenie wójta pozostało na poziomie niezmienionym.

Po rozpatrzeniu większości punktów narzuconych przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, Wójt Gminy Wyry zaproponowała poszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące wyboru wiceprzewodniczących, powołania komisji stałych oraz podjęcia dyskusji w temacie finansów gminy. Zmianę wprowadzono jednogłośnie.

W celu wyłonienia dwóch wiceprzewodniczących, ponownie powołano Komisję Skrutacyjną w niezmienionym składzie. Radny Adam Myszor zaproponował kandydaturę Tomasza Fityki na funkcję wiceprzewodniczącego. Przewodnicząca Joanna Pasierbek-Konieczny wniosła z kolei kandydaturę Adriana Krzyżowskiego. W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi zostali: Tomasz Fityka – 14 głosów za, przy jednym wstrzymującym się, oraz Adrian Krzyżowski – 14 głosów za, przy jednym wstrzymującym się.

Następnie Mariusz Gołaszewski z Aesco Group Sp. z o.o. w ramach prezentacji przygotowanej na zlecenie Urzędu Gminy Wyry dokonał analizy budżetu gminy, m.in. w odniesieniu do innych, podobnych rozmiarowo gmin z okolicy. Następnie radni omówili krótko przedstawione zagadnienie.

Zgodnie z kolejnym punktem przystąpiono do procedury związanej z powołaniem komisji stałych. Po dokonaniu zapisów, radni utworzyli poszczególne komisje w drodze głosowania kolejnych uchwał. Jednogłośnie ustanowiono następujące składy komisji:

Komisja Rewizyjna: Marek Gołosz, Adam Myszor, Mirosław Sikora, Franciszek Smykla, Ireneusz Suchoń, Wojciech Surma
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Piotr Jeleń, Piotr Profaska, Franciszek Smykla
Komisja Budżetowa: Tomasz Fityka, Marek Gołosz, Piotr Jeleń, Adrian Krzyżowski, Joanna Pasierbek-Konieczny, Barbara Polok, Grażyna Swadźba-Szojda, Szymon Załęcki
Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń: Wszyscy radni z Gostyni (7 radnych)
Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry: Wszyscy radni z Wyr (8 radnych)
Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa: Tomasz Fityka, Piotr Profaska, Mirosław Sikora, Ireneusz Suchoń, Wojciech Surma, Franciszek Szulc, Szymon Załęcki
Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej: Adrian Krzyżowski, Adam Myszor, Barbara Polok, Grażyna Swadźba-Szojda, Franciszek Szulc

W punkcie wolne głosy, wnioski i sprawy bieżące Przewodnicząca Rady Gminy Wyry omówiła sprawy natury formalnej, związane z funkcjonowaniem rady.

Radny Adam Myszor odniósł się do kampanii, jaka toczyła się przed wyborami. Pogratulował Barbarze Prasoł wyboru na kolejną kadencję, także jako kontrkandydat na wójta w ostatnich wyborach. Poprosił o uszanowanie głosów oddanych przez mieszkańców gminy za swoją kandydaturą.

Radny Marek Gołosz zapytał o aktualizację Statutu Gminy Wyry w kontekście wnoszenia interpelacji i zapytań. Sekretarz Ewa Placha w odpowiedzi przedstawiła procedurę w świetle obowiązujących przepisów.

Radny Adam Myszor zaproponował przygotowanie w przyszłości tekstu jednolitego Statutu Gminy Wyry. Sekretarz przychyliła się do głosów w sprawie statutu.

Pierwsze obrady Rady Gminy Wyry VII kadencji dobiegły końca o godz. 19:25. Kolejna sesja odbędzie się w piątek 28 grudnia.

Skład rady gminy VIII kadencji (2018-2023):

GostyńWyry
Tomasz FitykaMarek Gołosz
Piotr JeleńAdrian Krzyżowski
Adam MyszorBarbara Polok
Joanna Pasierbek-KoniecznyMirosław Sikora
Piotr ProfaskaFranciszek Smykla
Ireneusz SuchońWojciech Surma
Grażyna Swadźba-SzojdaFranciszek Szulc
Szymon Załęcki

Transmisja na żywo
Na koniec należy odnotować, że w dniu 22 listopada po raz pierwszy radni korzystali z elektronicznego systemu głosowań – za pośrednictwem tabletów i dedykowanego systemu. Odbyła się też pierwsza oficjalna transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Wyry m.in.z wykorzystaniem kamery obrotowej i systemu konferencyjnego. Pełne nagranie można znaleźć w archiwum pod tym adresem.

W przeciwieństwie do przekazu z obrad rady powiatu nadawanego dzień wcześniej, trudno jest na dziś wykazać, z jak wielkim zainteresowaniem spotkała się premierowa transmisja. Urząd Gminy Wyry zamówił zamknięte rozwiązanie w oparciu o dodatkowo płatną infrastrukturę poznańskiego dostawcy, a nie ogólnodostępne narzędzia chmurowe. W wyniku takiej decyzji mieszkańcy nie mają dostępu do telemetrii „na kliknięcie”, ponadto ograniczony został zasięg transmisji – odpadła ciesząca się ogromną popularnością i łatwa w obsłudze aplikacja YouTube (dostępna w każdym smartfonie od czasów iPhone’a pierwszej generacji), część starszych urządzeń przenośnych bez obsługi formatu m3u8 czy niektóre rozwiązania smart tv. W trakcie transmisji brakowało też możliwości zmiany jakości obrazu w locie oraz funkcji cofania do wybranego fragmentu i odtwarzania z opóźnieniem (timeshift).

Równolegle na stronie GostyńŚląska.pl, dokładnie tak jak cztery lata temu, prowadzona była tekstowa relacja na żywo, opisująca sytuację na sali minuta po minucie. Przebieg zdarzeń można było śledzić na dedykowanej podstronie oraz za pośrednictwem Twittera. Według Google Analytics w trakcie trwania relacji zarejestrowano 147 unikalnych użytkowników podstrony /nazywo, którzy wygenerowali 295 odsłon (badanie wyklucza urządzenia podpięte do systemu edycyjnego, stosowane w celu kontroli przebiegu). Dziękujemy za zaufanie oraz śledzenie tego dedykowanego mieszkańcom i czytelnikom przekazu. Zapis minuta po minucie jest dostępny tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl