Prace remontowe przy budynku wielorodzinnym będą kontynuowane

Drewniane podpory wsparły z początkiem marca należący do gminy budynek wielorodzinny przy ul. Pszczyńskiej 339. Z informacji przekazanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Wyry wynika, że w budynku doszło do rozwarstwienia ceglanej ściany fundamentowej. Uszkodzenie wykryto 6 marca podczas planowanych prac przy zakładaniu izolacji ścian fundamentowych i drenażu. Po przeprowadzeniu badań udało się doraźnie zaradzić sytuacji. Gdy wykonane zostanie wzmocnienie fundamentu, prace remontowe przy budynku zostaną wznowione.


W dniu 06.03.2016r w trakcie wykonywania robót budowlanych i odkrycia ściany fundamentowej od strony północnej budynku (ściana została odkryta na długości około 8 mb); po odkryciu stwierdzono, iż nastąpiło rozwarstwienie ceglanej ściany fundamentowej w pionie. Poszczególne warstwy prawdopodobnie nie były ze sobą powiązane lub ze względu na wieloletnią eksploatację budynku nastąpiło samoczynne rozwarstwienie (na obecnym etapie nie da się tego stwierdzić).

Natychmiast celem zabezpieczenia ściany zewnętrznej i uniknięcia niebezpieczeństwa dokonano zasypki (obsypki) piaskiem odkrytej części ściany fundamentowej oraz wykonano zabezpieczenie poprzez podstemplowanie zagrożonej ściany.

Po wykonaniu prac wzmacniających będzie można kontynuować roboty izolacyjne po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Na miejscu spisany został protokół i wykonana dokumentacja zdjęciowa.

W czasie prac byli obecni docelowo dwaj inspektorzy nadzoru z ramienia Urzędu Gminy Wyry jak i profesjonalny wykonawca, którzy nie stwierdzili „ryzyka bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających w budynku” i podjęli natychmiastową działanie- polecili zasypać wykonany wykop, jako metodę zabezpieczającą do czasu opracowania metody naprawy.

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – Informacja w sprawie prac prowadzonych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 339 (z dn. 25 marca)

Zaistniała tuż po wykryciu uszkodzenia sytuacja, nie wiązała się z większymi utrudnieniami dla mieszkańców budynku. Pracownicy Urzędu Gminy Wyry „z wyjątkowo daleko posuniętej ostrożności” poprosili lokatorów o sygnalizowanie wszelkich zauważonych zmian. Do zgłaszania odkrytych w trakcie prac usterek, stale zobowiązany jest też wykonawca.Budynek mieszkalny przy ul. Pszczyńskiej 399 w Gostyni (działka nr 371/64) stanowi wyłączną własność Gminy Wyry. W budynku mieszczą się cztery lokale użytkowe, zaliczane do mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 236,95 m21. Od chwili uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018”, na zlecenie urzędników, zgodnie z zawartym w programie planem, przeprowadzono przy budynku szereg prac mających na celu poprawę jego ogólnego stanu.


W roku 2013 wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku, w 2014r w lokalach mieszkalnych wykonano nawiewy zewnętrzne ze stali nierdzewnej poprawiające stan wentylacji oraz dokonano częściowego drenażu i osuszenia ścian fundamentowych dwóch ścian budynku. Obecnie trwające prace są kontynuacją rozpoczętych w 2014 roku prac związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych oraz wykonaniem drenażu. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – Informacja w sprawie prac prowadzonych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 339 (z dn. 25 marca)

Gmina Wyry na terenie Gostyni dysponuje kilkunastoma mieszkaniami, które są rozlokowane w 4 budynkach: przy ul. Pszczyńskiej 296 (OSP Gostyń), ul. Pszczyńskiej 339 (budynek wielorodzinny), ul. Pszczyńskiej 347 (własność prywatna – czytaj też: Gmina oddała zarząd właścicielowi budynku) oraz przy ul. Rybnickiej 2 (ośrodek zdrowia).


Aktualizacja 30.03 – 20:30
Przepraszam mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 339 za użyte w tekście własne sformułowanie „przeprowadzono przy budynku szereg prac mających na celu poprawę jego ogólnego stanu”. Nie powinno się tam znaleźć, gdyż nie rozmawiałem na temat sytuacji budynku z drugą zainteresowaną stroną – mieszkańcami budynku.

Wpis miał przede wszystkim na celu wskazać przyczyny ostemplowania budynku, w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi pod adres redakcji, a także z „kronikarskiego obowiązku”. O informacje wystąpiłem do właściciela budynku. Nie do końca osiągnąłem zamierzony cel, bo swoim dopowiedzeniem, przed kolejnym cytatem, wyskoczyłem „o jeden most za daleko”, wykraczając poza docelową tematykę wpisu.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl