Projekt rozbudowy przedszkola w planach na przyszły rok

10 grudnia w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się drugie w tym roku spotkanie włodarzy Gminy Wyry z mieszkańcami Gostyni. Spotkaniu przewodniczyła Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wyry Andrzejem Wyrobą.

W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli ponadto gostyńscy radni oraz pracownicy Urzędu Gminy Wyry: skarbnik, sekretarz i mecenas gminy, pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, pracownicy Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy, a także dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście:  dyrektor ds. gospodarki odpadami w tyskiej spółce „Master” Andrzej Mąkinia, dyrektor ds. handlowych w spółce „Master” Sławomir Majewski oraz Robert Kręciok z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK) w Rudzie Śląskiej.

Pół roku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
Temat szczegółowo omówił dyrektor ds. gospodarki odpadami w spółce „Master” Andrzej Mąkinia. Dyrektor przedstawił zebranym wszystkie aspekty nowego systemu gospodarowania, a także opowiedział o sposobie funkcjonowania samego zakładu.

– Odpady komunalne z Gminy Wyry trafiają poprzez dwóch operatorów: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rudy Śląskiej i Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” do zakładu unieszkodliwiania w Tychach. (…) Z terenu Gminy Wyry w ciągu pięciu miesięcy – do lipca do listopada – odebraliśmy 843 tony odpadów zmieszanych, 167 ton odpadów wielkogabarytowych, 214 ton odpadów zielonych (trawa, liście), 25 ton makulatury, 61 ton plastiku i 60 ton szkła. W sumie odebraliśmy w ciągu pięciu miesięcy 1 370 ton odpadów. Jesteśmy mile zaskoczeni wzrostem ilości odpadów zbieranych selektywnie. Z miesiąca na miesiąc sukcesywnie maleje ilość odbieranych przez nas odpadów zmieszanych – poinformował dyrektor Andrzej Mąkinia.

W przyszłym roku każdy zainteresowany mieszkaniec gminy będzie mógł zobaczyć jak przebiega proces przetwarzania odpadów na własne oczy. W umowie pomiędzy gminą a konsorcjum, zawarto zapis o dorocznej akcji edukacyjnej, w ramach której zostanie zorganizowana m.in. specjalna wycieczka do zakładu spółki „Master”.
– Warto będzie zobaczyć jak wygląda proces gospodarowania odpadami – zachęcała wójt.

Zanim otwarto możliwość zadawania pytań, wójt nawiązała do problemów z jakimi mieszkańcy i Urząd Gminy musieli zmierzyć się na początku funkcjonowania nowego systemu.

– Byliśmy przyzwyczajeni do odbioru odpadów w pierwszym tygodniu miesiąca, jednak termin ten został przeniesiony na trzeci tydzień danego miesiąca. W lipcu większość mieszkańców wystawiła worki z segregowanymi odpadami w pierwszym tygodniu. Po konsultacji z wykonawcą udało nam się w lipcu zebrać worki dwukrotnie [w pierwszym i trzecim tygodniu lipca]. (…) Zdarzały się też wpadki po stronie odbiorcy np. podczas zbiórki pomijano niektóre posesje. (…) Z tygodnia na tydzień problemów jest coraz mniej, niemniej chcemy nadal trzymać rękę na pulsie i ewentualnie poprawić to, co obecnie funkcjonuje. Regularnie spotykamy się z wykonawcami przekazując uwagi – zapewniła Wójt Gminy Wyry.

Wójt podziękowała ponadto za wszystkie złożone w terminie deklaracje. Wpłynęło prawie 1900 deklaracji od właścicieli nieruchomości. Z różnych przyczyn nie wpłynęło tylko 27 deklaracji.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut zapoznała zebranych ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami, jakie wejdą w życie od nowego roku. Najważniejsza z nich dotyczy zmiany stawki za odbiór odpadów.

– Z dokonanej przez nas analizy wynika, że jesteśmy w stanie obniżyć stawkę dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób, za każdą kolejną osobę, z 6 złotych do 1 złotówki – powiedziała kierownik.

– W świetle obowiązujących przepisów, w związku ze zmianą stawki, konieczna będzie korekta deklaracji. Zmiana stawki dotyczy 284 nieruchomości i ci właściciele, aby zapłacić mniej, muszą dokonać korekty. Spróbujemy dostarczyć właścicielom wzory nowej deklaracji – poinformowała wójt.

Zmiana jest podyktowana m.in. licznymi wnioskami od rodzin wielodzietnych z prośbą o obniżenie stawki za gospodarowanie odpadami. Wpływy od 1 stycznia  zmniejszą się po zmianie o 2 440 zł miesięcznie.

Wraz z wejściem zmian w „uchwałach śmieciowych”, zniknie podział terminu odbioru odpadów zmieszanych i popiołu. Oba typy odpadów będą odbierane z posesji jednocześnie co dwa tygodnie (zgodnie z harmonogramem).

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji poinformowała ponadto o zmianie ostatniego w br. terminu odbioru odpadów zmieszanych i popiołu. Kubły należy wystawić do godz. 6:00 dnia:

21 grudnia (wcześniej 23 grudnia) – Miarowa
23 grudnia – Łuczników, Motyla, Dębowa, Fityki
24 grudnia (wcześniej 27 grudnia) – Brzeźna, Ks. Olmy, Plk. Kiełbasy, Kpt. Rybczyńskiego, Jesionowa, Grabowa, Lipowa, W. Bojdoła, Zajęcza, Pszczela, Macierzanki
27 grudnia – Rybnicka, Kłosa, Obrońców Ziemi Śląskiej, Drzymały, Mamzera, Stokrotek, Sasanek
28 grudnia -(wcześniej 27 grudnia) Tyska, Pod Lasem, Sosnowa, Zaleśna

Przedstawiony został ponadto nowy harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych/popiołu i odpadów zbieranych w sposób selektywny na 2014 rok (kliknij aby zobaczyć/pobrać):

skan1 skan2

Pierwsze pytanie ze strony mieszkańców dotyczyło zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Dla wielu uciążliwa jest działalność złomiarzy, którzy w terminie zbiórki czynią przy posesjach bałagan podczas wybierania cenniejszych materiałów. Wójt odpowiedziała, że na ten stan rzeczy nie ma żadnego wpływu, gdyż informacja o terminie zbiórki jest ogólnodostępna. Odpady najlepiej wystawić wieczorem lub rano w dniu zbiórki, czyli tuż przed przyjazdem właściwego odbiorcy tych odpadów.

Wątpliwości mieszkańców budziła ustalona stawka za odbiór odpadów. Na jakiej podstawie była obliczana? Podczas ogłaszania przetargu nie był znane statystyki dotyczące wytwarzanych odpadów zmieszanych. Posiłkowano się tylko danymi ze zbiórki selektywnej organizowanej od lat przez gminę. Podczas szacowania ostatecznej kwoty kierowano się ponadto kosztami ich transportu i przetwarzania w zakładzie. W Tychach odbiór 1 tony odpadów to koszt w granicach 80 zł. W przypadku miejscowości o mniejszej gęstości zaludnienia takiej jak Gostyń, koszt ten sięga nawet 160 zł.
– Transport to nierzadko ok. 50% wartości stawki – poinformowali przedstawiciele konsorcjum.

Strategia Gminy Wyry
W ramach kolejnego punktu spotkania Wójt Gminy Wyry przedstawiła zebranym projekt nowej strategii gminy, który był opracowywany w ostatnich miesiącach podczas warsztatów z mieszkańcami. Strategia opiera się na czterech głównych celach, które dotyczą rozwoju przedsiębiorczości, społeczności lokalnej, przestrzeni publicznej i współpracy m.in. w ramach Aglomeracji Śląskiej. Uchwalenie strategii nastąpi na początku przyszłego roku.

– Dokument wyznacza w jakim kierunku rozwój będzie planowany, w jakim kierunku będzie podążał. Jest to dokument niezbędny w momencie, kiedy będziemy starali się o pozyskanie środków w ramach nowej perspektywy unijnej w latach 2014-2020. W związku z tym zależy nam, aby ten dokument powstał. (…) Dokument, jako strategia rozwoju gminy, musi być kompatybilny ze strategią województwa śląskiego i rozwoju kraju, dlatego niektóre sformułowanie zawarte w projekcie strategii wydają się mało przyjazne w odbiorze. O planach najbardziej przystępnie mówią kierunku działań – powiedziała Wójt.

Uwagi do projektu strategii można kierować na adres mailowy lub pocztowy Urzędu Gminy Wyry lub bezpośrednio u pracowników Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy.

Projekt budżetu na rok 2014
Następny punkt spotkania dotyczył spraw finasowych gminy. Wójt Gminy Wyry omówiła w skrócie projekt przyszłorocznego budżetu. Planuje się dochody na poziomie 25 mln 600 tys. zł, a wydatki na poziomie ok. 26 mln zł. Na same inwestycje przewidziano 4 mln 976 tys. zł.

Przyszłoroczne zadania inwestycje Gminy Wyry:

  • zakończenie realizacji projektu Silesia.NET
  • budowa zintegrowanego systemu zarządzenia gminami powiatu mikołowskiego (GIS)
  • rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach
  • rozbudowa budynku przedszkola w Gostyni (prace projektowe)
  • rozbudowa Zespołu Szkół w Wyrach i budowa przedszkola w Wyrach
  • zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni

– Zakończyliśmy 3-letnie zadanie związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Niedługo rozpoczniemy przyłączanie nieruchomości do nowej instalacji. W przyszłości planujemy zbudować sieć dla ulicy Miarowej lub dalszy odcinek na ulicy Rybnickiej. Wiążąca decyzja będzie podejmowana, gdy tylko będzie zapewnione źródło finansowania.

– Istotnym elementem budżetu są wydatki edukacyjne. Na ten cel przeznaczymy łącznie prawie 11 mln złotych z naszego budżetu przy czym 1 mln 81 tys. to wydatki inwestycyjne. Przymierzamy się do rozbudowy przedszkola w Gostyni, ponieważ zapotrzebowanie jest coraz większe. (…) Miesięcznie na jednego przedszkolaka przeznaczamy 916 zł 30 gr. Koszt prowadzenia gminnych przedszkoli to ogółem 2 mln 529 tys zł. Wydatki bieżące gminnych zespołów szkół to 6 mln 574 tys. zł. Na każdego ucznia przypada 730 zł miesięcznie. Subwencja oświatowa wynosi 5 mln 736 tys 150 zł – resztę dokładamy ze środków własnych – powiedziała Wójt Gminy Wyry.

W przyszłym roku ponad 2 mln zł zostanie przeznaczone na opiekę społeczną, 935 tys. zł na system gospodarowania odpadami. 550 tys. zł będą wynosiły wydatki związane z działalnością Domu Kultury w Gostyni, a 227 tys. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach w ramach dotacji otrzyma 350 tys. zł. Na gospodarkę mieszkaniową zostanie przeznaczone 593 tys. zł, a na bieżące remonty dróg gminnych 369 tys. Transport publiczny pochłonie 800 tys. zł (dotacja do MZK Tychy). Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Wyry mają zamknąć się w kwocie 3 mln zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości gmina pozyska 4 mln 761 tys. zł (tj. 643 zł 39 gr rocznie na mieszkańca), a z tytułu podatku od osób fizycznych 6 mln 700 tys. zł (tj. 917 zł 71 gr na mieszkańca). Na dochód gminy składa się też m.in. subwencja oświatowa, dotacje w ramach środków unijnych (ok. 1 mln 500 tys. zł), czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe, dotacje na zadania zlecone (np. ewidencja ludności) i z tytułu mienia komunalnego.

Pytania ogólne i sprawy bieżące
Pierwsze pytanie niezwiązane z wcześniej omawianymi tematami dotyczyło planów budowy kanalizacji w rejonie ulicy Miarowej i remontu nawierzchni gminnego odcinka tej ulicy.

– Jest na to szansa w nowej perspektywie środków unijnych. Jeśli uda nam się poszerzyć aglomerację o ulicę Miarową, to wtedy w pierwszej kolejności kanalizacja będzie tam realizowana. Czynimy starania, aby ten wariant został zrealizowany. Pełnej odpowiedzi na to pytanie będę mogła udzielić w przyszłym roku. Jeżeli wejdziemy „ulicami Miarowymi” (bo dotyczy to dwóch ulic) w zakres aglomeracji, to jest szansa, że od 2015 roku ruszy jej budowa. W kwestii remontowania nawierzchni drogi, mam pełną świadomość jej stanu. W przyszłym roku RPWiK [Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach] będzie prowadziło remont instalacji wodociągowej, a w raz z nią odtworzona zostanie nawierzchnia drogi – zapowiedziała Wójt Gminy Wyry.

Poruszono też sprawę chodnika przy ulicy Pszczyńskiej pomiędzy ulicą Rybnicką a  ulicą Miarową, w nawiązaniu do kontrowersyjnej wymiany innego chodnika w Wyrach.

– Nie mamy wpływu na realizację zdań w ramach Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Praktycznie na każdej sesji Rady Gminy ten problem jest omawiany. Jeśli chodzi o chodnik w Wyrach, przy ulicy Dąbrowszczaków, to ta ulica jest ulicą powiatową i to powiat poprzez Powiatowy Zarząd Dróg realizuje swoje inwestycje. Nie byliśmy najbardziej uszczęśliwieni tym, że ta inwestycja została zrobiona, bo wnioskowaliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg, żeby inne odcinki dróg powiatowych w gminie były realizowane, bo na pewno są w gorszym stanie, niż chodnik przy ulicy Dąbrowszczaków. Ja nie mam wpływu na decyzje podejmowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, który zadecydował, że chce nam ładnie zrobić centrum Wyr, poprzez wymianę chodnika. Występowaliśmy do powiatu z propozycją, żeby te środki, które oni przeznaczają ze swojego budżetu na utrzymanie dróg powiatowych, w ramach porozumienia przekazać do gminy i my będzie je wydawali tam, gdzie wg. zgłoszeń mieszkańców konieczne są prace remontowe. (…) Nie umieliśmy dojść do porozumienia, żeby taką transakcję przeprowadzić i w związku z tym, nie mamy możliwości wpływania na to, co będzie realizowane jeśli chodzi o drogi powiatowe. Tak pan to odbiera jak większość, w tym radnych miejscowości Wyry, gdzie też radni byli zaszokowani, ze wymienia się u nas chodnik, który był na pewno w lepszym stanie niż ten na Pszczyńskiej w Gostyni. Te pieniądze pochodzą z konkretnych instytucji, dla których też jesteśmy w jakimś sensie petentem – odpowiedziała wójt.

W temacie chodnika przy ulicy Pszczyńskiej w Gostyni padło też pytanie odnośnie prac porządkowych prowadzonych przez gminę w okresie letnim i niedrożnych przepustów na wodę odprowadzaną z jezdni.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut odpowiedziała, że pracownicy w ramach prac społeczno-użytecznych byli wysyłani na odpowiedzialność gminy na DW 928 mimo, że jezdnię i chodnik powinni porządkować pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Kierownik zapewniła, że uwagi odnośnie niedrożnych przepustów i innych technicznych niedogodności są stale kierowane do zarządcy drogi. Cyklicznie przeprowadzane są też wizje lokalne.

Radny Michał Kopański w temacie omawianego odcinka drogi wojewódzkiej nr 928 podziękował za podjęte w ostatnim czasie (na wniosek mieszkańców i radnych) interwencje u zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i marszałka województwa śląskiego.

Na zakończenie spotkania rozmawiano jeszcze o konieczności przeprowadzenia generalnej wymiany nawierzchni na DW 928 (wysłano kolejne wnioski do Wojewódzkiego Zarządu Dróg) i utrudnieniach związanych z budową nowego wiaduktu w Kobiórze.

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl