Spotkanie z mieszkańcami: opłata za odpady może być wyższa

W poniedziałek 5 października po raz pierwszy w nowej kadencji samorządu, mieszkańcy mieli możliwość spotkania z władzami Gminy Wyry w sprawach bieżących, które dotyczyły bezpośrednio miejscowości Gostyń. W sali widowiskowej Domu Kultury o godz. 18 zebrali się mieszkańcy Gostyni oraz przedstawiciele rady i urzędu: Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Elżbieta Słomka, Sekretarz Ewa Placha, Skarbnik Grażyna Słowik, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach Jerzy Danielczyk, kierownik Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ewa Taut, kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy Aleksandra Morcinek oraz radni z Gostyni. W spotkaniu wzięli ponadto udział przedstawiciele firmy EU-Consult Sp. z .o.o. realizującej badania na zlecenie Wójta Gminy Wyry oraz Starosty Powiatu Mikołowskiego w ramach projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jst”.

Spis tematów:

– Plan gospodarki niskoemisyjnej
– Jednolita Strategia Terytorialna
– Gminne inwestycje – kanalizacja, modernizacja budynków i oświetlenie
– Odpady po nowemu
– Sprawy bieżące, pytania i wnioski mieszkańców

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Pierwsza część spotkania dotyczyła problemu niskiej emisji oraz sposobów jej ograniczania. Temat omówiła kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy, pani Aleksandra Morcinek.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wyry” został uchwalony 23 kwietnia br. przez Radę Gminy Wyry. Plan jest dokumentem strategicznym, który swoim zakresem obejmuje cały obszar gminy. Celem jego powstania było dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem możliwych działań, jakie mogą zostać podjęte w celu ograniczenia tej emisji, tak przez zarządców budynków komunalnych jak i samych mieszkańców.

Pobierz "Plan gospodarki niskoemisyjnej"
Pobierz „Plan gospodarki niskoemisyjnej”

Dokument określa 18 działań na lata 2015-2020, które mają pozwolić na redukcję emisji:

Działanie I – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, należących do gminy
Działanie II – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego
Działanie III – Modernizacja oświetlenia ulicznego
Działanie IV – Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych
Działanie V – Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych
Działanie VI – Budynek pasywny – Urząd Gminy
Działanie VII – Reaktywacja linii kolejowej Orzesze-Tychy-Oświęcim
Działanie VIII – Centrum przesiadkowe oraz tablice dynamiczne
Działanie IX – Carport
Działanie X – Rozwój rozproszonych źródeł energii – duże instalacje
Działanie XI – Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe instalacje
Działanie XII – Komunikacja publiczna
Działanie XIII – Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro instalacje
Działanie XIV – Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory słoneczne
Działanie XV – Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych
Działanie XVI – Termomodernizacja budynków mieszkalnych
Działanie XVII – Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego
Działanie XVIII – Ecodriving

9 pierwszych to działania, jakie będzie realizować gmina, gdyż dotyczą one m.in. oświetlenia ulicznego i modernizacji budynków użyteczności publicznej. Kolejne działania zawarte na liście to wskazówki dla mieszkańców gminy, w realizacji których może pomóc gmina za pośrednictwem programów umożliwiających uzyskanie dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach np. w celu wymiany pieca lub instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku.

Pani kierownik przedstawiła następujące propozycje dla mieszkańców:

 • Program PROSUMENT współfinansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwala na uzyskanie dofinansowania wraz z pożyczką na instalacje różnego typu – źródła ciepła na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogenerację. Dla pierwszych trzech wariantów istnieje możliwość otrzymania dotacji na poziomie 20%, a dla kolejnych do 40%. Mieszkańcy zainteresowani ofertą mogą zgłosić zapotrzebowanie do Urzędu Gminy, aby poprzez urząd takie dofinansowanie uzyskać w ramach wspólnego wniosku wraz z innymi chętnymi. Istnieje też druga możliwość – mieszkańcy mogą indywidualnie ubiegać się o środki z NFOŚiGW.
 • Inny program przygotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwia otrzymanie pożyczki na preferencyjnych warunkach na instalację wykorzystującą biomasę, wysokiej klasy ekologiczne kotły węglowe, fotowoltaikę i kolektory słoneczne. Fundusz wymaga, by wszystkie instalacje posiadały wskazane certyfikaty.
 • Poza możliwością uzyskania dofinansowania lub pożyczki ze środków krajowych, istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Program unijny dotyczy wymiany dotychczasowego źródła ciepła na ogrzewanie gazowe, biomasę lub energię elektryczną. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie redukcji CO2 o minimum 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji. Jest to możliwe np. przy zmianie pieca węglowego na piec gazowy. Wymóg redukcji emisji o określony procent nie obowiązuje w przypadku przejścia na ogrzewanie elektryczne. Program umożliwia uzyskanie dotacji nawet do 85% kosztów. Drugie działanie w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pozwala na dofinansowania instalacji OZE również w zakresie do 85% kosztów.

 • Urzędnicy zachęcają do kontaktu z Referatem Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programów i możliwości otrzymania dotacji.

  Jednolita Strategia Terytorialna

  W ramach drugiej części spotkania przedstawicielka firmy realizującej projekt „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jst” przedstawiła założenia projektu realizowanego na zlecenie gmin powiatu mikołowskiego.

  W ramach projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jst” firma Eu-Consult Sp. z o.o. prowadzi na terenie powiatu ankietyzację wśród rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w gminach powiatu mikołowskiego. Firma diagnozuje sytuację społeczno-gospodarczą w powiecie po to, by stworzyć Zintegrowaną Strategię Rozwoju powiatu mikołowskiego. Strategia ma pomóc w procesie pozyskiwania środków na rozwój powiatu, gdyż taki dokument jest warunkiem koniecznym do tego, by samorząd mógł przystępować do konkursów na środki zewnętrzne. W tej chwili proces przygotowania strategii jest na etapie analizy ogólnej.

  Firma przeprowadza w październiku badania ilościowe techniką ankiety audytoryjnej, badania cati (wywiad prowadzony przez telefon) oraz badania jakościowe z lokalnymi liderami (wywiad pogłębiony). Diagnoza ma pokazać, co dana jednostka samorządowa może wnieść do rozwoju powiatu, jakie są jej zalety, a także wykazać powiązania z sąsiadami.

  W projekcie „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jst” uczestniczą wszystkie gminy powiatu – Miasto Mikołów, Miasto Łaziska Górne, Miasto Orzesze, Gmina Ornontowice, Gmina Wyry – oraz Starostwo Powiatowe jako lider projektu. Pierwsza część obejmująca m.in. przedstawioną wcześniej ankietę, zostanie zakończona 18 października, pozostałe części projektu zostaną zrealizowane do kwietnia 2016 roku.


  Gminne inwestycje – kanalizacja, modernizacja budynków i oświetlenie

  Kolejna część spotkania dotyczyła inwestycji przeprowadzonych przez gminę w roku bieżącym oraz planów inwestycyjnych na przyszły rok. Temat omówiła kierownik Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pani Ewa Taut.

  W roku ubiegłym gmina zrealizowała kolejny odcinek kanalizacji wysokociśnieniowej w Gostyni przy ul. Łuczników w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Łuczników oraz w Wyrach – ul. Zawodzie i Magazynowa”, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (tj. jeszcze w ramach poprzedniej perspektywy unijnej). Całkowity koszt to ok. 1 mln 400 tys. zł. Pani kierownik przypomniała o konieczności podłączania nieruchomości. Instrukcje na ten temat zostały wysłane do właścicieli nieruchomości.

  Odnośnie kolejnych etapów budowy kanalizacji w Gostyni, pani kierownik zapewniła, że obecnie trwają przygotowania do rozbudowy sieci kanalizacji w dwóch miejscach. Gmina przymierza się do budowy sieci w rejonie ul. Rybnickiej – odcinek od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. do ul. Akacjowej wraz z drogami bocznymi oraz budowy w przyszłym roku kanalizacji dla ul. Miarowej – obie strony, bez ul. Zaleśnej. W przypadku ul. Miarowej na odcinku gminnym zadanie będzie połączone z wymianą sieci wodociągowej, która obecnie jest niewydolna oraz remontem nawierzchni. Wnioski o dofinansowanie kolejnych etapów kanalizacji zostaną złożone tuż po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski, co może nastąpić w przyszłym roku.

  Gmina przymierza się ponadto do realizacji bardzo ważnego zadania pn. „Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni wraz z termomodernizacją obiektu i zagospodarowaniem terenu”. Obecnie urzędnicy są na etapie przygotowywania przetargu na dokumentację. W związku z przebudową przedszkola, pojawiła się konieczność modernizacja budynku poczty w Gostyni, w którym obecnie funkcjonuje świetlica środowiskowa i placówka banku, ze względu na wspólną sieć wodociągową i centralnego ogrzewania.

  Gmina zawarła w tym roku umowę na „usługę oświetleniową” na okres 3 lat, w ramach której dokonywane są bieżące naprawy związane z utrzymaniem sieci oświetleniowej na terenie gminy, jak również realizowana jest budowa nowych odcinków tej sieci. Umowa przewiduje ponadto doświetlenie ulic o 30 nowych punktów świetlnych w ciągu 3 lat. Zgodnie z przyjętą zasadą, oprawy oświetleniowe zawieszane są na co drugim słupie.

  W 2015 roku w ramach umowy dowieszono:
  ul. Akacjowa (początek) – 4 lampy
  ul. Brzeźna – 3 lamy

  Na rok 2016 zaplanowano 10 nowych punktów w następujących miejscach:
  ul. Brzeźna 49 – 1 lampa
  ul. Rybnicka od nr 96 do nr 106 – 4 lampy
  ul. Miarowa od nr 26 do nr 28 – 2 lampy
  ul. Miarowa od nr 6 do nr 8a – 1 lampa
  ul. Miarowa od nr 27d do nr 27g – 2 lampy

  W roku 2017 zaplanowano 2 nowe punkty w następujących miejscach:
  ul. Olmy 8 – 1 lampa
  ul. Drzymały 19 – 1 lampa

  Plan rozbudowy sieci przewiduje budowę nowych odcinków przy ul. Dębowej, ul. Motyla (część), ul. Akacjowej (kolejny odcinek drogi za skrzyżowaniem z ul. Rybnicka), ul. Tęczowej (rejon na trasie bunkier – Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939r.) oraz ul. Pszczyńskiej (od zatoki autobusowej przy ul. Miarowej do leśniczówki).

  Plan zawiera zgłoszone wnioski mieszkańców co do dalszej rozbudowy, w ich przypadku należny jednak wykonać wcześniej dokumentację projektową: ul. Kiełbasy (końcowy odcinek pod lasem), ul. Leśna 16, ul. Pszczyńska od nr 429 do nr 425, odcinek od ul. Tyskiej 39 do ul. Tęczowej 44, ul. Rybnicka od nr 11 do nr 19.

  Odpady po nowemu

  W kolejnej części spotkania podsumowano cały okres funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, omówiono zmiany, jakie zaczęły obowiązywać od lipca br., a także przedstawiono plany urzędu odnośnie odbioru odpadów w przyszłym roku. Temat omówiła kierownik Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pani Ewa Taut.

  Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zakłada, że gmina staje się właścicielem wszystkich wytwarzanych na terenie gminy odpadów, obowiązuje od lipca 2013 roku. Pierwsza umowa na wywóz śmieci została podpisana na dwa lata – na okres od lipca 2013 roku do końca czerwca 2015 roku. W ramach umowy za gospodarowanie odpadami gmina płaciła zryczałtowaną opłatę miesięczną w wysokości 77 tys. 885 zł i 26 gr przez całe 2 lata. Wpływ z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości nie tylko pokrywał faktury wystawiane przez konsorcjum, ale również pozwolił na zakup oprogramowania do obsługi mieszkańców czy przygotowanie biura.

  Przy ogłaszaniu pierwszego przetargu brano pod uwagę dane z 2012 roku, co do ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów, w związku z czym przewidywano oddanie 1255 ton odpadów. Faktycznie odpadów mieszkańcy oddali znacznie więcej, bo aż 2473 tony.

  W roku 2014 za gospodarowanie odpadami przez cały okrągły rok gmina zapłaciła faktury na łączną sumę 934 tys. 623 zł 12 gr. Dochody z tytułu opłat od mieszkańców w 2014 roku wyniosły 1 mln 90 tys. 927 zł 71 gr, w tym z nieruchomości niezamieszkałych 109 tys. 428 zł.

  Pierwsza umowa obowiązywała do czerwca 2015 roku, dlatego na początku 2015 roku zaistniała konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu. Przygotowując się do drugiego przetargu gmina wzięła pod uwagę dane statystyczne za ostatnie 2 lata, treść znowelizowanej przez Sejm RP „ustawy śmieciowej”, wszelkie nowe wytyczne oraz sporządzone dotąd sprawozdania, zawierające wyliczenia dotyczące redukcji odpadów dla Urzędu Marszałkowskiego. Analizując powyższe, wraz z Radą Gminy Wyry podjęto decyzje o tym, że w nowym przetargu gmina zrezygnuje z opłaty zryczałtowanej na rzecz płatności za każdą faktyczną tonę oddanego odpadu, z uwzględnieniem odbioru bezpośredniego popiołu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Za wprowadzeniem rozliczenia od każdej tony opowiedziały się również firmy realizujące pierwszą umowę – jak się okazuje – z uwagi na to, że musiały do systemu dopłacać.

  W związku ze zmianą sposobu rozliczania, po rozstrzygnięciu przetargu zaistniała potrzeba ograniczenia ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów, po pierwsze ze względu na koszty ich odbioru, a po drugie ze względu na konieczność wykazania w sprawozdaniu dla Urzędu Marszałkowskiego tendencji spadkowej np. co do ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów zmieszanych.

  Odbiór odpadów biodegradowalnych, realizowany dotąd 2 razy w miesiącu, został ograniczony do jednej zbiórki na miesiąc przede wszystkim ze względu na koszty odbioru (ilość odpadów zielonych nie jest uwzględniana w sprawozdaniach). Brano pod uwagę ewentualność całkowitego zniesienia odbioru z posesji worków z opadami zielonymi, jednak ze względu na to, że w Gostyni nie ma Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), gdzie byłoby można oddawać odpady niezależnie od harmonogramu zbiórki, gmina zdecydowała się na comiesięczny odbiór takich odpadów z posesji. To nie zmienia jednak faktu, że Urząd Gminy będzie w przyszłości czynił starania w kierunku utworzenia PSZOK-a w Gostyni (obecnie taki punkt funkcjonuje w Wyrach przy ul. Słonecznej), bo takie działanie może przełożyć się na istotną redukcję kosztów związanych z odbiorem odpadów.

  Podobnie jak w przypadku odpadów zielonych, odbiór popiołu realizowany jest tylko raz w miesiącu ze względu na mniejsze koszty w porównaniu z odbiorem dwa razy w miesiącu. Odpad tego typu nie wlicza się do odpadów zmieszanych w sprawozdaniach, podobnie jak odpady zielone. Popiół można oddawać w pojemnikach na popiół, specjalnych – odpowiednio wzmocnionych – szarych workach (zostaną dostarczone w sezonie grzewczym) oraz w pojemnikach przeznaczonych wcześniej na odpady zmieszane (koniecznie trzeba wtedy nalepić na pojemniku kartkę z napisem „Popiół”).

  Pani kierownik przyznała, że Gmina Wyry jest liderem w spółce Master jeżeli chodzi o ilość oddawanych odpadów miesięcznie. W roku 2014 mieszkańcy gminy oddali 2487 ton odpadów, w tym roku jest ich już zdecydowanie więcej. Z jednej strony to dobra wiadomość, ponieważ duża ilość oddanych odpadów przekłada się na mniejszą ilość śmieci spalonych w piecach, z drugiej jednak w perspektywie nowej umowy, taka ilość śmieci przekłada się na większe koszty ich odbioru i transportu do Tychów.

  Aktualna cena za odbiór odpadów (na podstawie tabeli przedstawionej na slajdzie):
  Odpady zmieszane – 621 zł za 1 tonę
  Odpady segregowane (papier, plastik, szkło) – 507 zł 50 gr za 1 tonę

  Trzeba wziąć pod uwagę, że jako gmina jesteśmy dość rozległym terenem, a i odległość do firmy Master jest taka jaka jest. (…) W tej cenie co najmniej polowa to koszty transportu – powiedziała Wójt Gminy Wyry.

  Jak powiedziała pani kierownik, zgodnie z ustawą system musi się równoważyć, czyli wpływy od mieszkańców powinny zabezpieczyć w całości wywóz odpadów, a co za tym idzie gmina nie może do tego dokładać z budżetu. Przy opłacie zryczałtowanej w ramach pierwszej umowy płacono ok. 77 tys. zł miesięcznie, od lipca do września 2015 roku co miesiąc gmina jest zobowiązana do zapłaty faktury, która opiewa na kwotę 170 tys. zł. Póki co gmina do tego dopłaca, jednak ze względu na ograniczone możliwości budżetu i groźbę kontroli z województwa, ten stan nie może trwać wiecznie. W tym miesiącu Urząd Gminy spodziewa się podobnej faktury. Obecny układ musi więc w niezbyt odległej perspektywie ulec zmianie.

  Wójt Gminy Wyry poinformowała, że w porozumieniu z Radą Gminy Wyry podjęła decyzję o utrzymaniu dotychczasowej wysokości opłaty za śmieci do końca 2015 roku. Nowa umowa została zawarta tylko na rok, gdyż gmina chce sprawdzić, jak w tym okresie będzie funkcjonował system, w którym za śmieci gmina płaci od tony i jakie odpady są głównie u nas wytwarzane. Dane ułatwią planowanie kolejnej perspektywy, tak by system był rentowny. Pani Wójt przyznała, że przewidywano faktury nawet w wysokości 200 tys. zł miesięcznie, ostatecznie to 170 tys. zł. Na dziurę w systemie wpływ ma też część mieszkańców, którzy nie regulują płatności za śmieci.

  Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia odpadów. Gmina rozważa kolejne ograniczenia w systemie, a jeśli to nie podziała, to w ostateczności zmianie ulegnie stawka za śmieci dla wszystkich, niezależnie od rodzaju nieruchomości i sposobu gromadzenia odpadów. W pewnym stopniu na cenę wywozu wpływa „opłata marszałkowska” doliczana do każdej tony, której celem jest finansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z pewnych źródeł wynika, że może zostać ona obniżona o 20 zł na każdej tonie, co przełoży się na cenę końcową za tonę dowolnego typu odpadów.

  – Przy konstruowani projektu budżetu na 2016 rok, ten temat będzie poddany głębokiej analizie – zapewniła Wójt Gminy Wyry.


  Sprawy bieżące, pytania i wnioski mieszkańców

  W ramach ostatniego punktu spotkania mieszkańcy zbierali głos w różnych sprawach. Najciekawsze pytania i wnioski mieszkańców wraz z odpowiedziami zostały zebrane poniżej.

 • W jaki sposób zostanie rozwiązany problem stołówki w szkole (brak miejsca ze względu na większą liczbę uczniów i niewystarczającą powierzchnię)?
 • Wójt odpowiedziała, że w przyszłym roku zostanie zrealizowane zadanie, którego celem będzie poszerzenie istniejącej świetlicy szkolnej.

 • Czy istnieją plany modernizacji siłowni szkolnej, która jest już w nie najlepszym stanie?
 • Wójt odpowiedziała, że osobą zarządzającą jest dyrektor, jednak głos w tej sprawie zostanie przekazany. Kwestia mogłaby zostać rozwiązana w ramach mniejszych grantów z nowej perspektywy unijnej w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”, do której należy Gminy Wyry.

 • Z jakiego powodu inwestor zastosował nawierzchnię piaszczystą dla strefy outdoor fitness na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141a, a nie jak w przypadku podobnych stref np. w Łaziskach Górnych, Tychach czy Kobiórze, specjalną nawierzchnię np. gumową?
 • Zgodnie z projektem w tym miejscu miała znajdować się taka nawierzchnia. Trudno odpowiedzieć, dlaczego projektant zaplanował w tym miejscu piasek – powiedziała Wójt. Aby inwestycja mogła zostać odebrana przez komisję z Urzędu Marszałkowskiego, obiekt musiał zostać zrealizowany zgodnie z projektem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości ten element zmienić.

 • Co dalej w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928?
 • 21 września została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a firmą projektową z Warszawy na wykonanie całej dokumentacji przebudowy drogi DW928 od skrzyżowania z DK41 w Mikołowie do zjazdu na DK1 w Kobiórze. Droga na całym odcinku jest zaplanowana do gruntownej przebudowy. Gmina oczekuje w tej chwili na spotkanie z firmą projektową, aby zaproponować rozwiązania, które zdaniem gminy mogłyby poprawić bezpieczeństwo na ul. Pszczyńskiej. W tej chwili gminie najbardziej zależy na budowie ronda w Wyrach (obecne skrzyżowanie DW928 z ul. Łaziską i Zjednoczenia), instalacji sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowszczaków w Wyrach oraz poprawie wszystkich chodników i wjazdów/zjazdów na krzyżujące się ulice. Po pierwszym spotkaniu z firmą gmina będzie mogła poinformować o zakresie prac. Na wykonanie dokumentacji wybrana firma ma czas do końca 2016 roku. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ma zamiar przeznaczyć wszystkie środki na przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich.
  DW928 w tym planie jest ujęta. Z terminem do 2018 ma być zakończona przebudowa – zapewniła Wójt. – Taką mamy na dzisiaj informację potwierdzoną i pewną.

 • Mieszkańcy Gostyni mogą korzystać z dwóch linii autobusowych – 157 i 294, a mieszkańcy Wyr z trzech linii – 69, 157 i 294. Czy w związku z tym, mieszkańcy Gostyni mogą w jakiejś perspektywie czasu liczyć na trzecią linię autobusową?
 • Wójt Gminy Wyry odpowiedziała, że komunikacja nie jest wydatkiem dzielonym. Gmina dysponuje koncepcją wprowadzenia linii 45 do Gostyni za ok. 150 tys. zł /rok. – Do dzisiaj nie udało nam się znaleźć takich pieniędzy w budżecie, w związku z tym trudno uruchomić połączenie, na które nas niestety nie stać. (…) Wielokrotnie, w związku z tym, że przystanek mamy na przeciwko urzędu, widziałam mieszkańców Gostyni, którzy korzystali z linii 69, przesiadając się – przyjechali linią 69 i chwilę później przesiadali się na 294. Jest to możliwe do wykorzystania [przez mieszkańców Gostyni] i trudno tutaj definitywnie rozdzielić, że to nie dotyczy mieszkańców Gostyni – powiedziała Wójt.

  Przy okazji poruszenia przez mieszkańców tematu komunikacji autobusowej, Wójt odniosła się do planów rozszerzenia komunikacji na terenie gminy o połączenie kolejowe.

  Jak powiedziała Wójt, Gmina Wyry działa w porozumienia gmin, których liderem jest Bieruń, w celu uruchomienia pasażerskiego połączenia kolejowego na istniejącej linii kolejowej nr 169 na bazie zlikwidowanego niegdyś połączenia relacji Orzesze Jaśkowice-Tychy. Zainteresowanie tego typu połączeniem wyraziła Grupa PKP, która jest skłonna poprowadzić linię przez Łaziska Górne, Wyry, Tychy i Bieruń do Oświęcimia, a w bardziej odległej perspektywie nawet do Krakowa. Gmina w przypadku uruchomienia linii jest skłonna wybudować miejsce przesiadkowe typu park&ride w rejonie przejazdu kolejowego na DW928 w Wyrach. Zdaniem Wójt wznowienie ruchu pasażerskiego na tej linii, wprowadziłoby alternatywę dla połączeń do Tychów czy w drodze do Katowic (z przesiadką).

 • Jedna z mieszkanek zgłosiła potrzebę przesunięcia ostatniego kursu lub dołożenia dodatkowego kursu autobusu 157 z Mikołowa do Tychów, w celu uwzględnienia osób wracających z pracy w późnych godzinach wieczornych. Mieszkanka Gostyni zgłosiła ponadto wniosek o przesunięcie jednego z kursów porannych do Tychów zaledwie o 2 minuty, w celu umożliwienia przesiadki do autobusów jadących w kierunku terenów przemysłowych w Tychach.
 • Wójt Gminy Wyry odpowiedziała, że wnioski zostaną zapisane i podobnie jak wnioski zgłoszone wcześniej, zostaną przedstawione podczas spotkania z przedstawicielem MZK Tychy w dniu 20 października o godz. 15 w Urzędzie Gminy Wyry. W spotkani mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

 • Kiedy ruszą prace mające na celu doprowadzenie do porządku terenu w centrum Gostyni pomiędzy domem kultury, przedszkolem a biblioteką? Czy część zasadnicza tego terenu może stanowić miejsce z ławkami i terenem zielonym? – [Pytanie mieszkańca stanowiło zamierzone bądź niezamierzone nawiązanie do propozycji z marca 2011 roku zamieszczonej na stronie gostyńśląska.pl/rynek, która była rozwijana na Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń w Domu Kultury w Gostyni, a później na spotkaniu w Urzędzie Gminy Wyry]
 • Pani Wójt odpowiedziała, że swego czasu była przygotowana koncepcja zakładająca budowę pomiędzy budynkami strefy parkingowej, w związku z niewystarczającą liczbą miejsc. Pojawiły się również głosy za utworzeniem przestrzeni publicznej z terenem zielonym. Wójt zapewniła, że gmina chce uporządkować teren, jednak ze względu na inną zaplanowaną inwestycję o większym priorytecie w tym rejonie tj. przebudowa przedszkola, modernizacja ruszy dopiero po jej zakończeniu.

 • Czy teren pod inscenizację przy ul. Tęczowej jest własnością gminy? Czy teren wokół Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku jest chroniony przed zabudową?
 • Wójt odpowiedziała, że gmina nabyła grunt od prywatnych właścicieli, a w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest wyznaczona strefa, która zabezpiecza teren pomnika i inscenizacji.

 • Jak należy postępować w sytuacji, kiedy właściciel posesji nie podpisał umowy na budowę kanalizacji, a kanalizacja została wybudowana?
 • Osoby, które dotychczas nie podpisały umów z Urzędem Gminy, a są ujęte w dokumentacji (obejmuje ona wszystkie zamieszkałe nieruchomości) będą miały indywidualnie ustalone opłaty adiacenckie. Powołany zostanie biegły rzeczoznawca, który oceni wzrost wartości nieruchomości w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Wizja lokalna biegłego odbywać się będzie na podstawie wystawionej decyzji administracyjnej (o wszczęciu postępowania właściciel zostanie poinformowany z wyprzedzeniem). Wysokość opłaty adiacenckiej waha się, w zależności od wielkości nieruchomości. Wpłatę należy nadać w terminie do 14 dni, przy czym istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. Rzeczoznawcę opłaca Gmina Wyry.

 • Jeden z mieszkańców poprosił o udrożnienie rowu melioracyjnego zlokalizowanego za rowem G.
 • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji odpowiedziała, że na terenie Gminy Wyry działa Spółka Wodna Wyry-Gostyń, która zajmuje się utrzymaniem rowów melioracyjnych. Spółka utrzymuje się z wpłat od mieszkańców, dotacji z urzędu gminy i województwa. W ramach pozyskanych środków utrzymują rowy melioracyjne. W ramach prac prowadzonych przez spółkę, początkowy fragment wskazanego rowu był już czyszczony. Pozostałej części przyjrzy się dyrektor ZGK w Wyrach.

 • Czy gmina może wpłynąć na firmę Orange Polska w zakresie naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej firmy na terenie gminy, ze względu na leżące przewody i słupy w ciągu dróg publicznych?
 • Pani Wójt zapewniła, że wystąpi o do firmy o uporządkowanie przewodów i słupów. Za stan tej infrastruktury w całości odpowiada operator.

 • Czy dochód z tytułu przetwarzania odpadów wpływa na cenę za odbiór?
 • Wójt odpowiedziała, że dochód z przetwarzania odpadów jest wliczony w cenę (końcowa cena za tonę jest odpowiednio pomniejszona).

  Spotkanie zakończyło się o godz. 20:30.

  Default image
  Patryk Fila
  patrykfila[at]gostynslaska.pl