Rada gminy obradowała w Gostyni. Temat główny: nowy plan miejscowy

Po półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2, w czasie której sesje Rady Gminy Wyry odbywały się w trybie zdalnym, w czwartek 18 listopada radni spotkali się na sesji stacjonarnej w sali widowiskowej Domu Kultury w Gostyni, a to w celu uchwalenia nowego planu miejscowego dla miejscowości Gostyń.

Obradowali w dużej sali
XXXV sesja Rady Gminy Wyry ósmej kadencji odbyła się w ten sposób w drodze wyjątku, przez wzgląd na skomplikowaną procedurę podejmowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby osobom uczestniczącym w sesji łatwiej było pracować nad różnymi powiązanymi z projektem dokumentami.

Na czas obrad pomieszczenie służące na co dzień celom instytucji kultury, z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych, przystosowano na potrzeby sali sesyjnej. Stół prezydialny, za którym zasiedli: przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz mecenas gminy Tomasz Banasik, ustawiono pod samą sceną. Po bokach wyznaczono miejsca dla zaproszonych na sesję gości – Anny Poloczek, autorki nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń i Barbary Myszor, inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wyry (pod oknem), oraz miejsca dla sekretarz gminy/wicewójt Ewy Plachy i Emilii Myszor, odpowiedzialnej za biuro rady gminy (pod antresolą). W obrębie sceny ustawiono ponadto mównicę, a w dalszej części sali widowiskowej, w dwóch rzędach, rozstawiono stoły z miejscami dla radnych. Miejsca dla publiczności wyznaczone zostały pod antresolą.

W czasie obrad radni jak zwykle korzystali z tabletów i możliwości systemu eSesja, a biuro rady realizowało transmisję z widokiem na salę sesyjną, jednak inaczej niż w czasie obrad w Wyrach czy sesji zdalnych, radni podczas wystąpień korzystali z mównicy pod sceną. Z uwagi na tematykę sesji, z tej opcji korzystano jednak głównie podczas prezentowania sprawozdań komisji stałych oraz w ramach dyskusji nad projektem planu. Przy stole głównym i stole gości dla ułatwienia korzystano z innych mikrofonów.

Przebieg sesji w Gostyni
Listopadowa sesja rady gminy wyjątkowo rozpoczęła się o godz. 14.00. Na początku radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. Następnie przewodniczący niektórych komisji stałych, bo nie wszystkie komisje obradowały przed tą sesją, złożyli sprawozdania o działalności w okresie międzysesyjnym. W kolejnych punktach dotyczących zapytań i interpelacji oraz wolnych głosów i wniosków radni nie zabrali głosu.

Głównym punktem obrad było przyjęcie uchwał, w tym zwłaszcza uchwały ustalającej nowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń – o czym więcej można przeczytać tutaj, jednak radni przegłosowali wcześniej też trzy inne uchwały:

Piotr Profaska
Radni również na sesji w Gostyni głosowali za pomocą tabletów
  1. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” (treść uchwały),
  2. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi (treść uchwały),
  3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie gminy Wyry (treść uchwały).

Pierwsza z nich dotyczyła programu podejmowanego przez radę co roku.

Na mocy drugiej od 1 stycznia 2022 roku do systemu gospodarowania odpadami wprowadzona zostanie nowa usługa dodatkowa, dzięki której mieszańcy będą mogli zamawiać poprzez gminę kontenery do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ponadto od nowego roku na mocy tej samej uchwały ustalona zostanie nowa wysokość opłaty za odpady budowlane i rozbiórkowe pozostawione w PSZOK ponad wyznaczony limit, nowa wysokość opłaty za zużyte opony pozostawione w PSZOK ponad wyznaczony limit oraz wprowadzona zostanie możliwość dostarczania do PSZOK za opłatą odpadów wielkogabarytowy ponad wyznaczony limit – więcej o tym tutaj.

Za sprawą podjętej przez radnych uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji śmieciowej, od 1 stycznia 2022 roku wszystkich właścicieli nieruchomości będzie obowiązywał zupełnie nowy wzór dla deklaracji składanych w formie drukowanej.

Sesja zorganizowana w sali widowiskowej zakończyła się po przegłosowaniu wszystkich uchwał, co nastąpiło o godz. 18.36. Z pełnym zapisem wideo z tej sesji można zapoznać się tutaj. Kolejna sesja rady gminy odbędzie się w czwartek 9 grudnia.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl