Radni dali wójtowi zielone światło ws. budowy PSZOK w Gostyni

Rada Gminy Wyry podczas XLV sesji mającej miejsce w czwartek 29 września, podjęła uchwałę, na mocy której polecono Wójtowi Gminy Wyry podjęcie działań zmierzających do budowy drugiego w gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie po Garkacie przy ul. Łuczników w Gostyni.

Doszło do tego na podstawie jednego z punktów ustawy o samorządzie gminnym, który daje radzie prawo do decydowania o kierunkach działania wójta (art. 18 ust. 2 pkt. 2).

W treści uchwały radni wyrazili potrzebę utworzenia PSZOK w Gostyni i powierzyli podjęcie działań w tym kierunku wójtowi, wskazując w uzasadnieniu na wyniki ostatnich konsultacji społecznych, w których mieszkańcy opowiedzieli się za budową PSZOK na działkach po przedsiębiorstwie Garkat na rogu ul. Pszczyńskiej i ul. Łuczników w Gostyni, oraz na możliwość skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu tej nieruchomości, która zgodnie z miejscowym planem pozwala na budowę tego rodzaju instalacji.

Realizacja PSZOK w proponowanym miejscu będzie wiązać się z koniecznością zakupu działek i budową odpowiedniej infrastruktury, jak również stałymi wydatkami związanymi z utrzymaniem, w tym opłaceniem obsługi. Z drugiej strony, jeśli dojdzie do realizacji, mieszkańcy Gostyni zyskają swój własny punkt, do którego będą mogli dostarczać wszystkie frakcje odpadów w godzinach funkcjonowania.

UCHWAŁA NR XLV/370/2022
RADY GMINY WYRY

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia potrzeby utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gostyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry
postanawia

     § 1. W ramach stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Wyry wyrazić potrzebę utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gostyni.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

1. Rada Gminy Wyry dostrzega potrzebę utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) na terenie miejscowości Gostyń.

2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie zwrócił się do Wójta Gminy Wyry z wezwaniem do złożenia oświadczenia, czy Gmina Wyry zamierza skorzystać z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Łuczników w Gostyni. Działki te spełniają cechy pozwalające na utworzenie na nich PSZOK w miejscowości Gostyń.

3. Od 1 do 30 września 2021 r. były przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie budowy PSZOK w Gostyni na nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulicy Pszczyńskiej oraz ulicy Łuczników. Mieszkańcy opowiedzieli się za budową PSZOK-u w powyższej lokalizacji. Wpłynęło 349 kart konsultacyjnych. Za budową PSZOK-u opowiedziało się 238 mieszkańców, 78 było przeciw, 2 osoby się wstrzymały.

4. Wójt Gminy Wyry posiada własne kompetencje co do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, a to na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIV/142/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

5. Tym niemniej Rada Gminy Wyry stoi na stanowisku, że istnieje konieczność wyznaczenia kierunku działania przez organ wykonawczy na potrzeby utworzenia PSZOK w  miejscowości Gostyń. Powyższe stanowić będzie także podstawę do dokonania odrębną uchwałą niezbędnych zmian w budżecie.

Za przyjęciem uchwały było 13 z 14 obecnych na sali radnych. Od głosu wstrzymała się Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny.

Dyskusję poprzedzającą głosowanie można obejrzeć na nagraniu dostępnym tutaj.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *