Radni przyjęli nowe zasady odbioru odpadów wraz z poprawkami

W czwartek 28 maja podczas XVII sesji Rady Gminy Wyry podjęto uchwałę wprowadzającą od 1 września tego roku nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Wcześniej, w toku pracy komisji stałych, radni wprowadzili do projektu szereg poprawek m.in. w odpowiedzi na uwagi mieszkańców Gostyni złożone pod tekstem omawiającym projekt.

Treść przedłożonego przez gminę projektu uchwały była procedowania w ramach komisji komunalnej, która obradowała we wtorek 26 maja. W związku ze zgłoszonymi uwagami mieszkańców i propozycjami radnych, projekt zmodyfikowano w kilku kwestiach.

1. Utrzymano liczbę i pojemność pojemników na odpady niesegregowane przypadających na nieruchomości w zależności od liczby mieszkańców:

od 1 do 3 osób1 pojemnik o pojemności 120 litrów
od 4 do 6 osób2 pojemniki o pojemności 120 litrów lub 1 pojemnik 240 litrów
7 i więcej osób2 pojemniki o pojemności 120 litrów lub 1 pojemnik 240 litrów,
na każde kolejne 2 osoby dodatkowy pojemnik 120 litrów.

Wcześniej w projekcie zawarto przepis mówiący o tym, że na każdą nieruchomość będzie przypadała taka sama liczba pojemników i worków, niezależnie od liczby zamieszkujących ją osób. Na takie rozwiązanie nie zgadzali się mieszkańcy, zwracając uwagę rządzących na zróżnicowane potrzeby, różne ilości opadów powstających w nieruchomościach o mniejszej i większej liczbie mieszkańców oraz na obowiązujący sposób naliczania opłat za odbiór śmieci – od osoby. Liczba worków przypadających na jedną nieruchomość pozostała bez zmian.

2. Podkreślono zapis o tym, że na każdą nieruchomość będzie mógł przypadać co najmniej jeden pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów. Standardowo na nieruchomość kierowany będzie jeden tego typu pojemnik, ale w razie potrzeb właściciel nieruchomości będzie mógł ubiegać się o dostarczenie dodatkowego pojemnika lub pojemników.

W komentarzach pod artykułem omawiającym mieszkańcy zwracali uwagę, że jeden pojemnik na popiół nie dla każdej nieruchomości jest wystarczający.

3. Zniesiono zaproponowane w projekcie ograniczenie co do maksymalnej liczby worków, jaką mieszkańcy mogą wystawić przed posesję w dniu zbiórki. W dalszym ciągu w danym miesiącu będzie można wystawić przed posesję dowolną liczbę worków, ale to w ramach pakietu worków, jakie na pół roku dostarczy dla danej nieruchomości firma wywozowa. Odpady w innych workach bez limitów będzie można dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wcześniej gmina proponowała wprowadzenie ścisłego limitu w ramach przyznanego na daną nieruchomość pakietu worków. Mieszkaniec miał mieć prawo do wystawienia przed posesję w danym miesiącu do 4 worków na tworzywa sztuczne i metale, 4 worków na bioodpady, 3 worków z makulaturą i 2 worków na szkło. Propozycja wprowadzenia limitu była krytykowana w uwagach do projektu, wielu mieszkańców domagało się zachowania pełnej dowolności w tym zakresie.

4. Sprecyzowano wysokość projektowanej ulgi za złożenie deklaracji o posiadaniu kompostownika, która wiąże się z rezygnacją z odbioru bioodpadów sprzed posesji i brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych w PSZOK. Ulga ma zostać ustalona w odrębnej uchwale. Na dziś przewiduje się jej wysokość na 4 zł / osoba.

Wcześniej nie było dokładnie wiadomo, na jaką ulgę będą mogli liczyć mieszkańcy deklarujący posiadanie kompostownika. W opublikowanym przez gminę projekcie zawarto zapis o uwzględnieniu takiej możliwości, ale bez konkretnej kwoty, ponieważ radni ustalą ją dopiero w odrębnej uchwale. Mieszkańcy w swoich uwagach wnosili o uwzględnienie podobnej ulgi dla tych nieruchomości, które nie produkują popiołu. Jak wskazano, gmina nie może wprowadzić wnioskowanej ulgi, ponieważ ustawodawca nie określił takiej możliwości.

5. Zmieniono godziny pracy PSZOK tak, aby od 1 września mieszkańcy, a zwłaszcza osoby aktywne zawodowo, miały możliwość korzystania z punktu w czwartki do godz. 18.00.

Poniedziałek10.00 – 18.00
Wtorek9.00 – 16.30
Środa9.00 – 16.30
Czwartek10.00 – 18.00
Piątek12.30 – 16.30
Sobota9.00 – 14.00
Niedzielanieczynne

Pierwotnie projekt zakładał, że poza poniedziałkiem, kiedy PSZOK miał być czynny do 18.00, w ciągu tygodnia punkt miał działać do 16.30, a w soboty do 14.00.


Podjęta przez radnych uchwała wejdzie w życie 1 września 2020 roku. Po zmianach system odbiorów odpadów będzie realizowany w następujący sposób:

I. Liczba pojemników i worków na odpady

Właściciele budynków jednorodzinnych od 1 września br. będą wyposażani w pojemniki na odpady według liczby osób zamieszkujących nieruchomość:

od 1 do 3 osób⬚ 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów,
1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów,
od 4 do 6 osób⬚ 2 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów
lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów,
1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów,
7 i więcej osób⬚ 2 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów
lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów, a na każde
kolejne 2 osoby dodatkowy pojemnik 120 litrów,
1 pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów,
⬚ 1 pojemnik na popiół o pojemności 120 litrów.
Właściciele nieruchomości deklarujący posiadanie kompostownika nie otrzymają pojemnika na bioodpady.
W uzasadnionych przypadkach będzie można wystąpić o dostawienie np. kolejnego pojemnika na popiół.

Właściciele budynków jednorodzinnych będą wyposażani w worki na odpady segregowane w sposób jednakowy. Na każdy dom będzie przypadać rocznie 156 worków, dostarczanych przez firmę wywozową 2 razy w roku w pakietach po 78 worków. Każdy taki półroczny pakiet będzie zawierał wszystkie rodzaje worków w następujących proporcjach:

dla 1 posesji
na 6 miesięcy
24 worki koloru żółtego na tworzywa sztuczne i metale,
24 worki koloru brązowego na bioodpady,
18 worków koloru niebieskiego na papier,
12 worków koloru zielonego na szkło;
Właściciele nieruchomości deklarujący posiadanie kompostownika nie otrzymają worków na bioodpady.
Tym samym półroczny pakiet worków będzie pomniejszony o 24 worki koloru brązowego na bioodpady.

Odpady w workach będzie można wystawiać przed posesję w dowolnej ilości, ale w ramach pakietu worków, jakie na dane półrocze dostarczyła firma wywozowa (do 78 sztuk). Pozostałe odpady, to znaczy takie gromadzone w workach innego typu, będzie można dostarczyć w dowolnej ilości do PSZOK. Pracownik punktu wyda w zamian nowe worki jeśli odpady będą przywiezione w workach określonych w limicie i w ramach obowiązującego wzoru. Za worki innego typu nowe worki nie będą wydawane.

Ponadto w dniach 1-20 października w urzędzie gminy będą wydawane dodatkowe worki na liście (kolor biały lub inny), w ilości co najmniej 5 sztuk na nieruchomość. Odbiór liści sprzed posesji w ostatnim tygodniu października lub listopada.

Odrębne zapisy dotyczą właścicieli domów wielolokalowych – sposób nadawane pojemników również jest nieco inny. Z kolei właściciele obiektów niezamieszkałych będą wyposażani w pojemniki potrzebne do prowadzenia działalności według deklaracji.

II. Częstotliwość wywozu odpadów

Od 1 września zacznie obowiązywać nowy harmonogram odbioru śmieci uwzględniający odbiór sprzed posesji bioodpadów, które przed laty były określane też jako odpady zielone.

Odpady zmieszaneco 2 tygodnie
Odpady segregowaneraz w miesiącu
Bioodpadyco 2 tygodnie od kwietnia do października,
raz w miesiącu od listopada do marca
Popiółraz w miesiącu, za wyjątkiem:
maja, lipca i września
Gabaryty i odpady
elektroniczne
raz w roku
Liścieraz w roku

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują, że w ramach swoich posesji korzystają lub będą korzystać z kompostowników, nie będą objęci odbiorem odpadów biodegradowalnych sprzed posesji, ani nie będą mieli możliwości ich pozostawienia w PSZOK. Właściciele tych nieruchomości nie zostaną też wyposażeni w worki i pojemniki na bioodpady. W zamian zapłacą mniejszą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwestię opłat będzie regulowała odrębna uchwała. Na dziś proponuje się zniżkę w wysokości 4 zł / osoba.

Pojemniki z domów wielolokalowych będą odbierane w podobnym systemie z tą różnicą, że odpady zmieszane i bioodpady będą zabierane raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i co 2 tygodnie w okresie od listopada do marca. Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych będzie następował według deklaracji, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, za wyjątkiem bioodpadów odbieranych nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

III. PSZOK i pozostałe kwestie

Od 1 września mieszkańcy przekazujący odpady w PSZOK będą zobowiązani do okazania pracownikowi punktu karty identyfikującej, którą wcześniej otrzyma każdy właściciel nieruchomości. Szczegóły dotyczące sposobu wydawania kart na tą chwilę nie są znane.

PSZOK w dalszym ciągu ma przyjmować wszystkie odpady bez limitów jak do tej pory, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych – limit: 350 kg rocznie na 1 mieszkańca, oraz zużytych opon – limit: 4 sztuki rocznie na 1 mieszkańca, bez opon pochodzących z działalności rolniczej.

Odpady będą przyjmowane przez PSZOK przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach w godzinach:

Poniedziałek10.00 – 18.00
Wtorek9.00 – 16.30
Środa9.00 – 16.30
Czwartek10.00 – 18.00
Piątek12.30 – 16.30
Sobota9.00 – 14.00
Niedzielanieczynne

Dane zebrano na podstawie pierwotnego projektu uchwały, informacji przedstawionych przed sesją przez przewodniczącą Joannę Pasierbek-Konieczny i radnego Marka Gołosza oraz na podstawie zakomunikowanych na sesji zmian. W czasie publikowania tego artykułu treść uchwały nie była jeszcze dostępna w publicznych źródłach.


Slajd nr 1 – wykaz zmian dla domów jednorodzinnych
Slajd nr 2 – wykaz zmian dla domów wielolokalowych
Slajd nr 3 – wykaz zmian dla nieruchomości niezamieszkałych

Default image
RJ
mail[at]gostynslaska.pl

13 komentarzy

 1. „Dane zebrano na podstawie pierwotnego projektu uchwały, informacji przedstawionych przed sesją przez przewodniczącą Joannę Pasierbek-Konieczny i radnego Marka Gołosza”… No i już wiadomo czemu w artykule są błędy 😁 PSZOK w sobotę startuje od 9:00. Wiem bo sam zgłosiłem wniosek w tej sprawie😉 informujcie rzetelnie!

  • Dziękuję za wychwycenie. Dane w tabeli poprawiono. Gdyby jeszcze coś nie zgadzało się z tym, co Państwo podjęli, to proszę o wiadomość.

  • Proszę uprzejmie. W czwartek od 10:00 do 18:00 a nie od 8:30 😉

  • Zmieniono. Dodam tylko jeszcze, że wpisy wskazanych przez pana radnych nie zawierają konkretnych danych na temat godzin funkcjonowania PSZOK po 1 września br. Za błędy w tabeli odpowiada wyłącznie autor tekstu.

 2. Dzień dobry,
  Chcialam dopytac o limit przyznawanych worków – dlaczego rodzina dwuosobowa dostanie tyle samo worków na odpady segregowane co rodzina czteroosobowa? Oczywistym jest przecież, że im wiecej osób zamieszkuje w domu tym wiecej generują śmieci – skoro zostaly pozostawione pojemniki o różnych pojemnościach w zależności od ilości osób zamieszkujących w domu to dlaczego worków na odpady nie określono również w ten sam sposób?

  • Nagranie z sesji nie jest jeszcze dostępne, tak jak i treść uchwały, ale z tego co mówiono i pokazano na slajdzie, to w ramach tego uniwersalnego pakietu każda nieruchomość dostanie więcej worków niż do tej pory. Dlaczego nie rozgraniczono tego tak jak pojemników, tu musieliby się wypowiedzieć radni, którzy brali udział w obradach właściwej komisji. Z uwag jakie przekazywali mieszkańcy pod poprzednim tekstem wynikało, że i takie rozróżnienie byłoby oczekiwane.

  • Dziękuję za odpowiedź. Będę dopytywać u radnych ;)
   Pozdrawiam.

 3. Czyli dalej mieszkańcy którzy mają piece gazowe muszą płacić za wywóz popiołu ? To jest chyba trochę nie w porządku.

 4. ,,ustawodawca nie przewiduję ulgi dla osób które nie wytwarzają popiołu” ,ale to gmina ustala ceny za wywoz odpadów i wystarczy tym którzy maja piece gazowe lub inne źródła ogrzewania które nie wytwarzają popiołu obniżyć opłatę za odbiór odpadów. Jak komuś nie wystarcza jeden pojemnik na popiół to dołożycie kolejny ale jak ktoś wcale nie potrzebuje pojemnika to musi płacić za te dodatkowe od tych co potrzebują. Tak to proszę Państwa wygląda. Chore !!!

 5. Zgadzam się z Krysti, toku rozumowania urzędników i reszty towarzystwa z budynku Gminy na ul. Głównej w Wyrach w tej sprawie jest dla mnie porażający. Nie wytwarzam popiołu – to za niego nie płacę!!! Wytwarzasz popiół to płać! To tak, jakby bym u Masorza płacił za schab, którego nie kupuję, ale właściciel uznał, że każdy klient sklepu płaci za schab. Zgadzam się z bioodpadami vs kompostowniki, ale ustawa nie określa obligatoryjnego cennika i jego składowych. To jest po prostu nie w porządku!!!

 6. W dniu 3 czerwca br. opublikowano pełną treść uchwały:
  https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/630345/Uchwa%C5%82a-XVII_161_2020

  W artykule ponownie skorygowano godziny otwarcia PSZOK, ponieważ pomimo wcześniej zgłaszanych korekt, dane w tym zakresie wciąż były nieprecyzyjne.

 7. Czy dobrze zrozumiałam, że dotychczasowe pojemniki zostaną odebrane, a dostaniemy nowe, wg przypadającego limitu?

  • Według tego, co pierwotnie proponowano, to tak miało to wyglądać, to znaczy miały być odbierane nadmiarowe pojemniki. Po poprawkach wszystkie dostarczone dotąd pojemniki na odpady zostają na posesji (np. dwa na zmieszane, jeden na popiół). Dodatkowo osoby, które nie korzystają z kompostownika, dostaną jeden nowy pojemnik na bioodpady, a osoby, którym nie wystarcza jeden pojemnik na popiół, będą mogły ubiegać się o dodatkowy nowy pojemnik na tą frakcję.

   Podsumowując, stan posiadania od 1 września 2020 roku się nie zmieni lub zwiększy się o dodatkowy pojemnik na bioodpady (ewentualnie jeszcze o dodatkowy pojemnik na popiół).

Zostaw komentarz