Radni przyjęli stanowisko ws. wariantów planowanej linii kolejowej nr 170

W czwartek 10 grudnia odbyła się nadzwyczajna XXIV sesja Rady Gminy Wyry, którą zwołano w związku z potrzebą przegłosowania stanowiska w sprawie projektowanych przez gminę tras linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa. W drodze uchwały sprzeciwiono się nitkom proponowanym przez spółkę zainteresowaną realizacją inwestycji.

Stanowisko zostało określone w uchwale nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie inwestycji kolejowych na terenie gminy Wyry dotyczących nowych linii kolei dużych prędkości i przyjęte jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sesji radnych – 14 głosów „za”.

W związku z trwającymi pracami nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym Programu Kolejowego obejmującego budowę nowych linii kolei dużych prędkości, mając na uwadze dobro i potrzebę ochrony wspólnoty samorządowej, Rada Gminy Wyry wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych tras linii kolejowej, obejmujących teren Gminy Wyry.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały przygotowanym przez Przewodniczącą Rady Gminy Wyry Joannę Pasierbek-Konieczny, zaproponowane warianty tras przebiegających przez obszar gminy nie są akceptowane zarówno przez władze samorządowe, jak i mieszkańców gminy. Dotyczy to wariantów oznaczonych roboczo na mapach kolorem zielonym i żółtym, które w przypadku realizacji rozdzieliłyby gminę na dwie części, skutecznie dezintegrując tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zakłócając osiągnięty tam przed laty ład przestrzenny. Ponadto w uzasadnieniu zwrócono uwagę na kwestię jakości życia, która w momencie budowy i użytkowania linii dużych prędkości uległaby znacznemu pogorszeniu z uwagi na jej wymagania i charakter.

Oprotestowane nitki na fragmencie mapy powiatu mikołowskiego / źródło: mikolow.eu/koleje-cpk/

Jednocześnie jak wskazano w uzasadnieniu, radni nie przekreślają projektu budowy kolei dużych prędkości, jednak z uwagi na podnoszone wcześniej kwestie, wnoszą o dokładniejsze przeanalizowanie już przedłożonych wariantów trasy i rezygnację z prowadzenia tych i innych nitek w obrębie istniejącej zabudowy.

Treść uzasadnienia została przygotowana na podstawie dyskusji przeprowadzonej w ramach poprzedniej sesji. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie ujęto w niej wypracowanych wówczas gminnych wariantów alternatywnych przez lasy.


Uzasadnienie
W związku z przedstawionymi najnowszymi planami usytuowania linii kolei dużych prędkości, Rada Gminy Wyry wyraża stanowczy protest przeciwko wariantom przebiegu ww. linii przez teren Gminy Wyry w zaproponowanych wersjach.

Od początku rozmów na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i wszystkich inwestycji towarzyszących, w tym realizacji kolei dużych prędkości, bacznie obserwowaliśmy proponowane położenie linii na terenie województwa śląskiego, a w szczególności ich przebieg na terenie powiatu mikołowskiego. W omawianych na wcześniejszych etapach prac projektowych wersjach trasy linii 170, Gmina Wyry nie była brana pod uwagę. Sytuacja uległa diametralnej, niespodziewanej zmianie w październiku 2020 r., kiedy przedstawione zostały zupełnie nowe wersje przebiegu trasy – zielona i żółta, które są absolutnie nieakceptowalne zarówno przez władze gminy, jak i mieszkańców.

Rozumiejąc ważność i znaczenie planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także konieczność budowy kolei dużych prędkości, pragniemy zdecydowanie zaapelować o ponowne dokładne przeanalizowanie proponowanych wersji przebiegu linii 170 i odstąpienie od usytuowania proponowanych wariantów tras na terenie Gminy Wyry.

Naszą gminę tworzą dwie miejscowości – Wyry i Gostyń. Od momentu powstania Gminy Wyry, czyli 1991 roku, znacząco i stale rośnie liczba mieszkańców – z 4793 w 1991 roku do 8310 obecnie. Ponad 40% wzrost stanowi niezaprzeczalny dowód na to, że Gmina Wyry jest wybierana jako dobre miejsce do życia ze względu na spokojny, wiejski charakter, co jest jej zdecydowanym atutem, a czemu w sposób oczywisty zagraża planowane poprowadzenie kolei dużych prędkości.

Wspomniane warianty linii 170 – zielony i żółty – przebiegają zarówno przez obszary zielone i leśne, jak tereny zabudowy mieszkaniowej. W wyraźny sposób dzielą gminę, przerywając naturalne połączenia drogowe łączące obrzeża naszych miejscowości z ich centrami, powodując równocześnie zdecydowanie negatywny wpływ na ład przestrzenny, architektoniczny i urbanistyczny. Na szczególne podkreślenie zasługuje przecięcie jedynej drogi łączącej najprężniej rozwijającą się część miejscowości Gostyń z pozostałym terenem Gminy Wyry, a także poprowadzenie planowanej linii w bardzo bliskim sąsiedztwie najstarszego, pochodzącego z 1922 roku, kościoła oraz jedynego cmentarza. Taki podział doprowadziłby do drastycznego rozdarcia, zniweczyłby więzi społeczne, socjalne, organizacyjne, a także rodzinne całej siatki gminnych powiązań.

Nie możemy pozostać obojętni na ochronę zdrowia i życia naszych mieszkańców. Budowa kolei dużych prędkości wpłynie negatywnie na jakość ich życia, powodując hałas, zarówno w czasie samej inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji, ale również będzie miała niebagatelny wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego ze względu na brak przygotowania dróg do całkowitej zmiany lokalnego ruchu samochodowego.

Przez teren Gminy Wyry prowadzi już linia kolejowa nr 169. Pragniemy podkreślić, że jesteśmy również przeciwni poprowadzeniu nowej inwestycji z wykorzystaniem tego połączenia. Aktualnie linia 169 nie jest mocno eksploatowana, a mimo tego powoduje spore utrudnienia w codziennym życiu mieszkańców. Niebagatelny wpływ na nasze stanowisko ma również fakt, że wspomniana linia przebiega przez mocno zurbanizowane tereny miejscowości Wyry i jej poszerzenie spowodowałoby konieczność wyburzenia wielu zabudowań stojących w sąsiedztwie. Absolutnie nieprzygotowane do zwiększenia natężenia ruchu są również skrzyżowania linii kolejowej 169 z drogami lokalnymi. Uważamy, że rozbudowa istniejącej linii w sposób równie bezkompromisowy, jak budowa nowych proponowanych wariantów kolei dużych prędkości CPK, podzieli Gminę Wyry, powodując jej rozłam i przyniesie nieodwracalne skutki społeczne.

Biorąc powyższe pod uwagę, pozostajemy jak w sentencji.

Treść uzasadnienia do uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie inwestycji kolejowych na terenie Gminy Wyry dotyczących nowych linii kolei dużych prędkości (źródło)

Uchwała zostanie teraz przekazana spółce CPK oraz do wiadomości wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego, radnym wojewódzkim, staroście i radnym powiatu mikołowskiego, a także posłom na Sejm RP i senatorom z terenu powiatu mikołowskiego.

Dyskusja nad treścią uzasadnienia
Wcześniej, zanim przyjęto tak przedstawione stanowisko, w ramach dyskusji rozważono kilka zmian w tekście uzasadnienia, które wnieśli (w kolejności): radny Adam Myszor z Gostyni, radny Wojciech Surma z Wyr i radny Franciszek Smykla z Wyr. Propozycje zostały następnie poddane pod głosowanie.

Wniosek 1: Radny Adam Myszor zaproponował, by skierować treść uchwały do wszystkich parlamentarzystów tak, by – poszukując sojuszników dla sprawy – ująć także np. posłów i senatorów z komisji zajmujących się infrastrukturą, którzy niekoniecznie realizują mandat z terenu powiatu, ale zajmują się tym tematem i mogą wesprzeć argumenty gminy, jak również ująć parlamentarzystów z sąsiednich Tychów czy Pszczyny – „Radnego sejmiku z Częstochowy będzie to mniej interesowało niż posła z Tychów czy z komisji branżowej”.
– Wniosek został odrzucony (głosowanie).

Wniosek 2: Radny Adam Myszor i radny Franciszek Smykla wnieśli, by jednak wprowadzić do treści uzasadnienia jedną z propozycji wypracowanych dla gminy, jako potwierdzenie konstruktywnego podejścia gminy do tego tematu. Obaj radni wskazali gminny wariant nr 2, który biegnie wyłącznie w graniach lasów i omija zarówno Gostyń, jak i Zgoń.
– Wniosek został odrzucony (głosowanie).

Wniosek 3: Radny Adam Myszor zaproponował, by akapit zaczynający się od słów „Rozumiejąc ważność i znaczenie planowanej inwestycji…” przenieść na koniec tekstu dla zwieńczenia w ten sposób całego uzasadnienia.
– Wniosek został odrzucony (głosowanie).

Wniosek 4: Radny Wojciech Surma zaproponował, by akapit zaczynający się od słów „Nie możemy pozostać obojętni na ochronę zdrowia i życia naszych mieszkańców…” przenieść na koniec, tak aby wzmocnić przekaz dotyczący potencjalnej budowy linii 170 w graniach istniejącej linii nr 169, z którą w razie realizacji wiązałyby się duże konsekwencje dla mieszkańców miejscowości Wyry.
– Wniosek został odrzucony (głosowanie).

Radni biorący udział w dyskusji na temat zmian a głosujący przeciwko tym wnioskom argumentowali, że w przypadku wniosku o wysłanie ustawy do wszystkich posłów i senatorów głównym adresatem jest spółka CPK, która jest w tym temacie władna, a parlamentarzyści z powiatu zostali ujęci dla szerszego wydźwięku. Z kolei w sprawie propozycji wniesienia wariantów gminnych wskazano, że okoliczne gminy w swoich uchwałach nie podejmowały takich kwestii, bo taki sprzeciw to stanowisko danej rady w sprawie danej gminy, a nie np. w sprawie gminy i sąsiedniego Zgonia. W sprawie akapitów przeciwnicy zmian uznali, że znajdują się już we właściwych miejscach.

Całą dyskusję można zobaczyć na nagraniu dostępnym tutaj.

Obrazek domyślny
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl