Zmieniły się warianty linii Katowice-Ostrawa. Przystanek bliżej Gostyni

Niespodziewanie na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego opublikowano nową mapę z innym układem wariantów planowanej linii kolejowej nr 170 Katowice-Ostrawa w ramach tworzonego wciąż studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Wariant biegnący przez Gostyń został uzupełniony m.in. o przystanek osobowy w Wyrach.

Warianty po nowemu
Cztery dotąd znane trasy przebiegu planowanej linii: wariant czerwony nr 61, wariant niebieski nr 62 z podwariantem 62a, wariant zielony nr 63 z podwariantem 63A (przez Gostyń) oraz wariant żółty nr 64 z podwariantem 64A zostały zmienione na cztery nowe: wariant czerwony nr 71, wariant niebieski nr 72, wariant zielony nr 73 oraz nowy wariant brązowy nr 74, przy czym wariant żółty i jego podwariant pomarańczowy z tego względu wykreślono, podobnie jak błękitny podwariant wariantu niebieskiego.

Zmiany jakie ujawniono w odniesieniu do wytyczonego przez Gostyń wariantu zielonego nie są duże. Trasę skorygowano, przesunięto częściowo tak, by nieco ograniczyć liczbę budynków do wyburzenia, jednak o ile w ten sposób część posesji uwolniono, to inne, które dotąd leżały poza zasięgiem torów, teraz znalazły się dokładnie na ich linii.

W porównaniu z poprzednią wersją nowa mapa – w momencie publikacji tego tekstu – nie zawierała warstw dokładniej opisujących torowiska np. poprzez obiekty inżynieryjne. Prawdopodobnie dodatkowe warstwy zostaną tam naniesione później.


Widok ogólny – wcześniej
Widok ogólny – obecnie
ul. Łuczników – wcześniej
ul. Łuczników – obecnie
Tereny przy ul. Rybnickiej – wcześniej
Tereny przy ul. Rybnickiej – obecnie
ul. Rybnicka – wcześniej
ul. Rybnicka – obecnie

Przystanek w Wyrach, wariant inwestorski z opóźnieniem
Zmiany w wariantach tłumaczone są przez wykonawcę – spółkę Egis Poland w konsorcjum z Egis Rail oraz Jaf-Geotechnika, potrzebą uwzględnienia uwag wniesionych na etapie konsultacji, które prowadzone były w I połowie 2022 roku.

Przy czym należy odnotować, że w trakcie tych konsultacji nie wskazywano, by wykreślenie już wytyczonych wariantów było możliwe w ramach prowadzonych analiz (porównanie). Wykonawca zapewniał jednak o niewielkich korektach w ramach wariantów omawianych z mieszkańcami lub łączeniu niektórych fragmentów z wariantów już wytyczonych.

Dzięki informacjom zebranym w toku prac nad projektem, na podstawie wcześniej istniejących wariantów (4 warianty i 3 podwarianty przedstawiane Państwu na konsultacjach społecznych), wyznaczyliśmy cztery docelowe warianty, które poddane zostaną analizie wielokryterialnej.

Konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych – linia nr 170

Na uwzględnienie uwag mieszkańców wskazują wprowadzone korekty w przebiegu poszczególnych nitek – największy sukces odnieśli tutaj mieszkańcy ujęci wykreślonym właśnie wariantem żółtym (64/64A) oraz błękitnym podwariantem wariantu niebieskiego (62A), ale też wprowadzenie postulatu dotyczącego utworzenia w gminie Wyry stacji osobowej – część osób proponowała ją w rejonie ul. Rybnickiej w Gostyni, aby zrekompensować straty i włączyć miejscowość w przewozy pasażerskie.

Nowa mapa wariantów planowanej linii kolejowej wskazuje na taką stację, ale w rejonie ul. Magazynowej w Wyrach, w pobliżu planowanego przez gminę przystanku na istniejącej linii 169 z centrum przesiadkowym. Jednocześnie, kosztem proponowanego przystanku w Wyrach, z mapy zniknął przystanek osobowy w Woszczycach przy zalewiskach, który przez osoby biorące udział w konsultacjach wskazywany był jako nieefektywny.


Wyry, wersja wcześniejsza – bez przystanku
Wyry, wersja aktualna – z przystankiem
Woszczyce, wersja wcześniejsza – z przystankiem
Woszczyce, wersja aktualna – bez przystanku

Przy okazji komunikatu o nowych wariantach przekazano, co sugerowano już wcześniej w doniesieniach medialnych, że wybór wariantu inwestorskiego – tego, który będzie procedowany po zakończeniu prac nad studium jako wybrany do realizacji – zostanie przesunięty z końca trzeciego kwartału na czwarty kwartał 2022 roku.


Kalendarium wydarzeń:

28 października 2020 roku – Wójt Gminy Wyry wzięła udział w spotkaniu górnośląskich samorządowców z przedstawicielami spółki Centralny Port Komunikacyjny w sprawie wariantów nowej linii kolejowej nr 170 na trasie Katowice-Ostrawa. Inwestor przedstawił m.in. zupełnie nową propozycję, w ramach której uwzględniono poprowadzenie torów przez Wyry i Gostyń – tj. przez Zawodzie w Wyrach, ul. Łuczników i ul. Rybnicką w Gostyni. Wójt od razu wskazała, że gmina nie jest zainteresowana przedstawioną propozycją, ponieważ szlak kolejowy poprowadzony w takim wariancie podzieliłby gminę na pół.

30 października 2020 roku – Wójt poinformowała na sesji Rady Gminy Wyry, że spółka CPK sonduje możliwość poprowadzenia linii kolejowej Katowice-Ostrawa przez teren gminy Wyry. Przedstawiła ponadto relację ze spotkania z przedstawicielami spółki. Radni podtrzymali negatywne stanowisko wójta w tej sprawie (więcej…).

10 listopada 2020 roku – Odbyło się indywidualne spotkanie przedstawicieli CPK z władzami gminy Wyry. Wójt ponownie przedstawiła negatywne stanowisko samorządu dotyczące nakreślonego przez spółkę wariantu przez Gostyń i Wyry. W alternatywie wójt zaproponowała inwestorowi wykorzystanie pod budowę linii terenów leśnych.

26 listopada 2020 roku – Sprawa planowanej linii kolejowej była głównym tematem listopadowej sesji Rady Gminy Wyry. Do debaty w roli eksperta zaproszono byłego prezesa Kolei Śląskich, z którym wypracowano strategię gminy w zakresie inwestycji, w tym alternatywne warianty do zaproponowania inwestorowi w drodze dalszych konsultacji. Radni odrzucili warianty narzucone przez spółkę CPK, w tym przedstawiony podczas tej sesji wariant dodatkowy, obejmujący wyłącznie miejscowość Wyry oraz istniejącą linię kolejową nr 169, a zamiennie wskazali dwa inne warianty, które wyznaczono z dala od istniejącej zabudowy, w obrębie lasu między gminą Wyry a Tychami (więcej…).

10 grudnia 2020 roku – Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wyry w drodze uchwały radni oficjalnie sprzeciwili się nitkom proponowanym przez spółkę CPK. Wbrew zapowiedziom z wcześniejszego posiedzenia, w treści protestu nie ujęto opracowanych przez radnych wariantów alternatywnych przez lasy (więcej…).

31 grudnia 2020 roku – Spółka CPK ogłosiła przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla linii Katowice-Ostrawa w ramach działań przygotowawczych do właściwej fazy realizacji przedsięwzięcia. Zamówieniem objęto oprotestowane warianty w granicach powiatu mikołowskiego.


20 stycznia 2021 roku – Z inicjatywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doszło w formie zdalnej do spotkania przedstawicieli spółki CPK i PKP PLK z gminami Łaziska Górne, Mikołów, Rybnik, Tychy oraz Wyry, celem wypracowania satysfakcjonującego dla wszystkich stron rozwiązania w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej. Po długich rozmowach to się jednak nie udało, a inwestor zaproponował, by gminy spotkały się we własnym gronie i ustaliły dogodny wariant w oparciu o już istniejące propozycje.

4-9 lutego 2021 roku – Odbyły się wewnętrzne konsultacje przy udziale przedstawicieli m.in. gmin powiatu mikołowskiego i Tychów. W efekcie ustalono, że zaproponowana zostanie trasa przez lasy, okalająca gminę Wyry od wschodu i południa (mapa).

18 lutego 2021 roku – Doszło do spotkania z przedstawicielami spółki CPK w gronie samorządów powiatu mikołowskiego. Alternatywny przebieg przez lasy przedstawiła Wójt Gminy Wyry. Propozycja samorządowców nie spotkał się jednak z pozytywną opinią inwestora, a to, jak tłumaczono, ze względu na zbyt duże koszty po stronie środowiska naturalnego w razie realizacji inwestycji w oparciu o tereny wyłącznie leśne (więcej…).

15 marca 2021 roku – Do Ministerstwa Infrastruktury RP i spółki CPK wysłano wspólne stanowisko powiatu mikołowskiego oraz gmin powiatu dotyczące proponowanych tras linii kolejowej Katowice-Ostrawa. W piśmie wyrażono sprzeciw wobec przedstawionych dotychczas wariantów – „Żadna z przedstawionych tras (…) nie jest do zaakceptowania przez władze i mieszkańców gmin oraz Zarząd Powiatu Mikołowskiego” (treść listu).

23 marca 2021 roku – Do Starostwa Powiatowego w Mikołowie wpłynęło pismo nadesłane w odpowiedzi na stanowisko powiatu i gmin powiatu, w którym spółka CPK zapewniła o chęci dalszej współpracy celem wyłonienia takiego wariantu trasy, który „będzie budził najmniej kontrowersji w gminach powiatu mikołowskiego”. W liście przekazano też, że budowa nowej linii odciąży już istniejący szlak kolejowy przez Mikołów (treść listu).

20 maja 2021 roku – W kolejnym piśmie wysłanym przez władze powiatu mikołowskiego do CPK wskazano, że z punktu widzenia gmin i powiatu wyczerpano możliwości wypracowania akceptowalnego wariantu trasy i zawnioskowano o wyznaczenie trasy przebiegu linii, która nie przebiega przez teren powiatu (treść listu).

15 czerwca 2021 roku – Spółka CPK ogłosiła wyniki przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Wykonawca ma 10-15 miesięcy na zrealizowanie dokumentu, który wskaże konkretne warianty do ewentualnej realizacji.

20 lipca 2021 roku – Spółka CPK podpisała umowę na opracowanie STEŚ z wyłonionym wykonawcą, spółką Egis Poland w konsorcjum z Egis Rail oraz Jaf-Geotechnika.

23 grudnia 2021 roku – Urząd Gminy Wyry opublikował przekazane przez wykonawcę STEŚ szczegółowe mapy dotyczące wariantów przebiegających przez gminę. Wcześniej wykonawca prowadził kolejne wewnętrzne konsultacje z zainteresowanymi gminami.


13 stycznia 2022 roku – Na stronie CPK udostępniono ankietę konsultacyjną, w ramach której mieszkańcy mogą wypowiedzieć się co do zaproponowanych wariantów. Zaproszono ponadto mieszkańców gminy Wyry do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

17 stycznia 2022 roku – Wójt Gminy Wyry powołała w Urzędzie Gminy Wyry koordynatora ds. współpracy w zakresie planowanej budowy kolei dużych prędkości (więcej…).

27 stycznia 2022 roku – Projektant STEŚ poinformował gminę o odwołaniu spotkania z mieszkańcami ze względu na skokowy wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (piąta fala).

10 lutego 2022 roku – W trybie zdalnym, za pośrednictwem platform Microsoft Teams i YouTube, odbyło się zdalne spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Wyry i miasta Tychy. W trakcie spotkania projektanci przedstawili projekt i udzielili odpowiedzi na pytania mieszkańców. Pełna relacja została udostępniona tutaj. Nagranie zostało zapisane tutaj.

22 lutego 2022 roku – W Wyrach na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DW 928) z ul. Łaziską i ul. Zjednoczenia mieszkańcy protestowali przeciwko budowie CPK (więcej…).

10 marca 2022 roku – Odbyło się specjalnie posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego przy Senacie RP w sprawie planowanej przez spółkę CPK linii kolejowej. W obradach, pod przewodnictwem sanatorki Haliny Biedy, uczestniczyli samorządowcy z powiatu mikołowskiego, w tym reprezentanci gminy Wyry (protokół).

12 maja 2022 roku – Część gmin, w tym Wyry, Łaziska Górne, Mikołów i Tychy, przekazała do spółki CPK wniosek o wprowadzenie zmodyfikowanego wariantu mikołowskiego z wykorzystaniem obecnej linii E 65 na odcinku Katowice-Tychy (treść).

13 maja 2022 roku – W jednej z sal narad w gmachu Sejmu Śląskiego miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Śląska Senatu RP poświęcone inwestycjom związanym z CPK, w którym wzięły udział Wójt Gminy Wyry i Przewodnicząca Rady Gminy Wyry.

4 sierpnia 2022 roku – Wójt Gminy Wyry wzięła udział w wysłuchaniu publicznym w sprawie wywłaszczeń i przymusowych wysiedleń pod inwestycję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które miało miejsce w Sejmie RP. W swoim wystąpieniu sprzeciwiła się planom CPK w odniesieniu do gminy Wyry (nagranie).

12 sierpnia 2022 roku – Wykonawca STEŚ zapowiedział, że od sierpnia 2022 roku do marca 2023 roku będzie prowadził na terenie gminy prace geologiczne związane z badaniem warunków gruntowo-wodnych.

Patryk Fila
Patryk Fila

patrykfila[at]gostynslaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.