Wciąż ważą się losy ważnej inwestycji. Co dalej z Rybnicką?

Rada Gminy Wyry podczas kwietniowej sesji podjęła decyzję o zabezpieczeniu w budżecie 500 tys. zł celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację pierwszego etapu przebudowy ul. Rybnickiej w Gostyni (droga powiatowa). Droga posiada już wiążący projekt, który czeka na odpowiednie środki i realizację. Niestety trudno powiedzieć, kiedy ruszy przetarg i pierwsze prace w terenie.

W odpowiedzi na pismo z pytaniami w sprawie aktualnego stanu przygotowań, w kontekście zabezpieczonych przez gminę środków, Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie poinformował, że wszczęcie procedury przetargowej nastąpi dopiero wtedy, gdy w budżecie powiatu zadanie będzie posiadało pełne zabezpieczenie finansowe. Z lektury uchwały budżetowej powiatu mikołowskiego oraz kolejnych uchwał nowelizujących wynika, że podany warunek nie jest na ten moment spełniony. W tej samej odpowiedzi PZD nie odniósł się do pytania o to, czy zgodnie z zapowiedziami, w tym roku złożony zostanie wniosek o środki zewnętrzne.

– Wszystko wskazuje na to, że w bieżącej kadencji samorządu, kończącej się jesienią, nie będzie możliwe rozpoczęcie tej inwestycji. Niemniej jednak byłoby dobrze, gdyby władze powiatu mikołowskiego podejmowały bardziej energiczne próby pozyskania środków zewnętrznych na modernizację ul. Rybnickiej. Gmina Wyry nie jest w stanie sfinansować 50% tej inwestycji z własnych środków, tak jak władze powiatowe by tego oczekiwały – mówi Michał Kopański, Radny Gminy Wyry. – Miejmy nadzieję, że w następnej kadencji perspektywy dla rozpoczęcia tej inwestycji będą bardziej sprzyjające, czemu powinna dopomóc właściwa reprezentacja naszej miejscowości i gminy w strukturach powiatu mikołowskiego – dodaje.

– Wraz z wszystkimi radnymi z Gostyni stale działamy na rzecz poprawy stanu ul. Rybnickiej. Dziś, kiedy mamy już gotowy projekt przebudowy, również bardzo liczę na to, że władze powiatu nie poprzestaną w staraniach i jeszcze w tym roku spróbują pozyskać pomoc finansową z budżetu państwa, na przykład z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – zaznacza Bronisław Ficek, Radny Gminy Wyry, mieszkaniec ul. Rybnickiej. – W przypadku braku takich działań ze strony powiatu, nie wykluczam podjęcia bardziej stanowczych kroków zgodnie z sugestiami mieszkańców (protest). Stan tej ulicy, a zwłaszcza odcinka od parafii Podwyższenia Krzyża Św. do granicy z gminą Orzesze, wymaga stanowczych działań już teraz.

Radni podkreślają ponadto, że należy pamiętać, iż remont dróg powiatowych od początku do końca leży w gestii Powiatowego Zarządu Dróg. Dobrą wolą gminy jest, że chce partycypować w kosztach na ile to jest możliwe, i to mimo tego, że ciąży na niej obowiązek utrzymania dróg leżących ustawowo tylko w mocy gminy.

Kompleksowy remont drogi powiatowej S 5314, zwłaszcza w ciągu ul. Rybnickiej, jest inwestycją bardzo wyczekiwaną zarówno przez mieszkańców – których z roku na rok przybywa – jak i innych jej użytkowników. Wspomniana droga, obok drogi wojewódzkiej nr 928, stanowi kręgosłup komunikacyjny miejscowości, a przez to ważny korytarz w drodze do licznych nieruchomości prywatnych mieszkańców, publicznej szkoły podstawowej, ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych, dwóch parafii rzymskokatolickich, a także wielu przedsiębiorstw i punktów usługowych.

Pełna odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg jest dostępna tutaj (PDF).

Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl