Wyniki konsultacji ws. PSZOK. Mieszkańcy przeciwko inwestycji

W dniu 29 marca zakończyły się zainicjowane przez gminę Wyry dwutygodniowe konsultacje społeczne z mieszkańcami Gostyni w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w rejonie ul. Kłosa, na działce nr 2882/39, tuż obok stawu Barć. W pierwszych dniach kwietnia wszystkie urny z kartami konsultacyjnym trafiły do Urzędu Gminy Wyry, gdzie w piątek 5 kwietnia zostały zweryfikowane pod kątem ważności, a następnie policzone przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. Wyniki konsultacji okazały się niekorzystne dla władz samorządowych, które optowały za budową PSZOK – mieszkańcy w większości opowiedzieli się przeciwko budowie punktu we wskazanej przez urzędników lokalizacji.

Jak potwierdził Mirosław Skorek, mieszkaniec Gostyni uczestniczący w pracach komisji konsultacyjnej jako bezstronny przedstawiciel lokalnej społeczności, rezultat konsultacji społecznych w sprawie PSZOK prezentuje się następująco1:

Liczba otrzymanych ankiet:428
- w tym nieważnych:26
Głosów "Jestem za":180
Głosów "Jestem przeciw":220
Głosów "Wstrzymuję się":1

Wyniki konsultacji są zgodne z przeważającymi w publicznej dyskusji opiniami, które wyrażone zostały m.in. pod artykułem „PSZOK nad akwenem. Taki jest plan, ale co na to mieszkańcy?” z 4 marca. Mieszkańcy przeciwni zamiarom gminy zwracali głównie uwagę na to, że lokalizacja w pobliżu stawu hodowlanego, szlaku rekreacji i nowej zabudowy mieszkaniowej nie jest dla takiej inwestycji adekwatna, a także, że budowa i zakup działki dla punktu w Gostyni to wydatek zbyt kosztowny (518 tys. zł ogółem, z czego 68 tys. zł w 2019 roku – źródło) i zarazem niepotrzebny, ponieważ istnieje już tego typu punkt w sąsiednich Wyrach.  – Gmina ma przed sobą dużo ważniejsze zadania na przykład w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych – argumentowano.

W odpowiedzi gmina zapewniała o niskiej szkodliwości przedsięwzięcia oraz chęci dogodzenia mieszkańcom, którzy dzięki tej inwestycji mieli mieć bliżej do punktu składowania odpadów. Z kolei mieszkańcy opowiadający się za budową, oprócz przytoczonych przez gminę argumentów, wskazywali, że inwestycja mogłaby uporządkować sprawę kontenera na odpady zielone (biodegradowalne), sytuowanego w okresie letnim na Wronim Kącie, do którego często były dotąd wrzucane odpady innego typu, także przez osoby na terenie gminy niezamieszkałe. To dlatego, że wówczas taki kontener zyskałby stały nadzór pracownika punktu.

fot. Władze gminy proponowały działkę pod PSZOK zlokalizowaną tuż przy stawie

Konsultacje zostały zwołane na mocy zarządzenia Wójta Gminy Wyry Barbary Prasoł i były prowadzone w dniach 18-29 marca 2019 roku. Za pośrednictwem udostępnionych przez gminę kart konsultacyjnych poproszono mieszkańców o odpowiedź na pytanie: „Czy jesteś za budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gostyni przy ulicy Rybnickiej, na działce 288/32 (rejon stawu Barcz)?” poprzez zakreślenie odpowiedzi „Jestem za”, „Jestem przeciw” lub „Wstrzymuję się”. Wypełnione karty konsultacyjne mieszkańcy mogli umieszczać w urnach rozlokowanych w pięciu miejscach: sekretariacie Gminnego Przedszkola, sekretariacie Szkoły Podstawowej, sekretariacie Domu Kultury, w Gminnej Bibliotece Publicznej lub w Urzędzie Gminy Wyry. Po zakończeniu konsultacji, w dniu 5 kwietnia, komisja w składzie: Grażyna Swadźba-Szojda (radna), Tomasz Fityka (radny), Mirosław Skorek (mieszkaniec Gostyni), Ewa Taut (UG Wyry), Aleksandra Morcinek (UG Wyry)2, zweryfikowała wszystkie karty i policzyła oddane przez mieszkańców głosy. Tego samego dnia, na podstawie protokołu z posiedzenia, nastąpiło ogłoszenie wyników konsultacji.

Przypisy:

  1. wyry.pl / Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rybnickiej.
  2. Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Wyry z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gostyń w przedmiocie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gostyni przy ul. Rybnickiej.
Default image
Patryk Fila
patrykfila[at]gostynslaska.pl

Zostaw komentarz